C:\Users\siri\Pictures\Main_0_20120426-093009.png

แบบสอบถามความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

วันที่ 25 กันยายน 2562

ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล                ให้สอดคล้องกับแนวทางในศตรวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาคนให้เกิดสมรรถนะใน ๗ ช่วงวัย  (มาตรา 6, 7) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

……………………………………........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนดให้ความสำคัญกับตัวบุคคลที่ถูกพัฒนาเป็นสำคัญ              จึงวางระบบการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายของผู้เรียน หรือคนที่ต้องการพัฒนาตนเองดังกล่าว                  โดยกำหนดให้การศึกษามี 3 ระบบ คือ 1) การศึกษาตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และ 3) การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา 44) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

…………………………………............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยบังคับว่าการที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังกล่าว  ต้องไม่ให้มุ่งแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน แต่กฎหมายเฉพาะอาจกำหนดเงื่อนไขให้มุ่งแสวงหากำไรในบางกรณีได้ (มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

…………………………………............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

4. ท่านเห็นด้วยกับกรณีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" เป็น "ครูใหญ่" และ "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" เป็น "ผู้ช่วยครูใหญ่" (มาตรา 38) หรือไม่

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

……………………………………........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. ท่านเห็นด้วยกับกรณีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนดให้มีใบรับรองความเป็นครูแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (มาตรา 40) หรือไม่

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

……………………………………........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนดให้มีกลไกที่ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารและจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติหรือไม่ (มาตรา 82, 87)

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

……………………………………........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

๗. ประเด็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

 • เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ไม่เห็นด้วย

                เนื่องจาก ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 • ข้อเสนอแนะ

…………………………………….......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

/จัดส่ง...

จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวมาที่

        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Fax : 0 2243 2775/0224302767 หรือ

E-mail : Lawa.oec@gmail.com / Chanchai.onec@gmail.com