Thailand Innovative Teachers BJW_RungsunKlinkaeo BJW_RungsunKlinkaeo Rungsun Klinkaeo Project Plan Th 30201 Letter Letter 2 TH 30201 TH 30201.2 TH 30201.3 Plan Th30201 Teacher Hand 30201 Th 3020 Evaluation

Thailand Innovative Teachers Innovate Teacher

Thai 30201

งานวิชาการ

รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม

บทเรียนส าเร็จรูปภาษาไทยการอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ท 30201

โดย

นายรังสรรค กลิ่นแกว้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปี การศึกษา 2549-2550

Thailand Innovative Teachers

Innovative Teachers

http://www.pil.in.th

ประกาศผลการคัดเลือก Innovative Teacher'09

 

รายชื่อประ กาศผลการคั ดเลือก Innovative Teacher'09

โครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2009”

**ทางโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2009 ฯ จะจัดส่งจดหมายเรียนเชิญพร้อมแบบตอบรับ และกำหนดการอย่างเป็นทางการ

ให้แก่ครูผ ู้ผ่านเข้า รอบทุกท่าน ทางอีเมล์ หากไม่ได้ร ับภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 กรุณาติดต่อกลับที่

email : innovativeteacher09@acmeq1.com หรือ 082-341-4905

 ภาคกลาง

 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 วันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552

   

ลำดับ

คำนำ

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1

นาย

นิวัฒน์

เจริญศิริ

ชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนา

กรุงเทพ

2

นาง

จารุนันท์

ซื่อตรง

ปราจีนราษฏร์อำรุง

ปราจีนบุรี

3

นาย

รังสรรค์

กลิ่นแก้ว

พุทธจักรวิทยา

กรุงเทพ ฯ

4

นาง

สุวรรณี

แย้มศิริ

นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2

กรุงเทพ

5

นาย

สมชาย

เอี่ยมสอาด

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ชลบุรี

6

นาย

วิเศษ

แก้วกระจาย

วัดหลักสี่ พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ ์

สมุทรสาคร

7

นาย

รณชิต

นราพันธ์

วัดดงมูลเหล็ก

กรุงเทพ

8

นาง

สุภาพร

จันทร์กลัด

พรหมานุสรณ ์

เพชรบุรี

9

นาง

ปุญพัฒน์

นิรามัย

วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์)

เพชรบุรี

10

นางสาว

ปัทมา

ปัทมสูต

พิบูลวิทยาลัย

ลพบุรี

11

นาง

ประเทือง

วิบูลศักดิ ์

นนทบุรีพิทยาคม

นนทบุรี

12

นางสาว

กันยาภัทร

ภัทรโสตถิ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

กรุงเทพ

13

นาย

วิริยะ

โภคาพันธ์

สตรีศรีสุรืโยทัย

กรุงเทพ

14

นาง

บัวผัน

รัตนประสาท

นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

15

นาย

พนภาค

ผิวเกลี้ยง

บ้านเขาหินตั้ง

กาญจนบุรี

16

นาง

นงลักษณ์

ทัภทอง

ท่าช้างวิทยาคาร

สิงห์บุรี

17

นาย

กมล

ประทุมรุ่ง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทราปราการ

18

นางสาว

กัลยา

ใจบรรจง

ดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

19

นาง

สุติมา

ผ่องพันธุ์งาม

จิตรลดา (ระดับประถมศึกษา)

กรุงเทพ

20

นาง

เกศศจี

สุขุมภัย

นนทบุรีพิทยาคม

นนทบุรี

21

นาง

ชูติวรรณ

โชดกวัชร์

ท่ามะขามวิทยา

ราชบุรี

22

นาย

สมศักดิ์

มงคลธง

วัดเศวตศิลาราม

พระนครศรีอยุธยา

23

นาย

ตรีรัตน์

สุขะสุคนธ์

เบญจมเทพอุทิศ

เพชรบุรี

24

นาย

วิรัติ

จันดากุล

บรรจงรัตน์

ลพบุรี

25

นาย

มานิตย์

จิรโกเมศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพ

26

นาย

ณรงค์

แช่มประสิทธิ์

ดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

27

นางสาว

ประกิตศรี

เผ่าเมือง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่

นนทบุรี

28

นาง

จรรยา

เนตรหิน

กลาโหมอุทิศ

นนทบุรี

29

นางสาว

ยุพิน

สิงหพงษ์

สายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

30

นาย

ธเนศ

อินเมฆ

วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ปทุมธานี

31

นาง

เจริญรัตน์

โชติรัตน์

บ้านเกาะ

กรุงเทพ

32

นาง

รัตนา

บุญน้อม

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

กรุงเทพ

33

นาย

เด่นพงศ์

ฉัตรสุวรรณ

นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

กรุงเทพ

34

นาย

สิปป์แสง

สุขผล

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

35

นาย

ชินวัฒน์

พวงยอด

บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)

กรุงเทพ

36

นาง

สุจิตราภรณ ์

สำเภาอินทร ์

สายธรรมจันทร์

ราชบุรี

37

นาย

ธเนศ

อำมฤตโชติ

ธัญวิทย์

ปทุมธานี

38

นาง

จันทร์จิรา

พงษ์ชู

ปทุมวิไล

ปทุมธานี

39

นาง

อุไรวรรณ

ศรีสุระ

ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์

นครนายก

40

นางสาว

สิริพรรณ

พ่วงสุขขี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพ

41

นาง

กานต์พิชชา

จีระศิริ

เทพศิรินทร ์ สมุทรปราการ

สมุทราปราการ

ป่วยสติเฟื่องยิงฟันนายรังสร รค์ กลิ่นแก้ว (Mr.Rungsun Klinkaeo) ร้องไห้ผิดหวังนางฟ้า

 ภาคเหนือ

 ณ โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ถนนสายพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที ่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

ลำดับ

คำนำ

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1

นาย

บุญธรรม

บุญลาภังค์

พระธาตุพิทยาคม

น่าน

2

นาย

วุฒิพงษ์

เทียมทอง

บ้านแม่ขีด

แม่ฮ่องสอน

3

นาง

จันทรรัตน์

จันทร์คำ

บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

พะเยา

4

นาย

จินดา

ตาทิพย์

ฝายกวางวิทยาคม

พะเยา

5

นาย

สรพงษ์

สมสอน

วารีเชียงใหม่

เชียงใหม่

6

นาง

วรากร

ครองแก้ว

ชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฏร์บำรุง)

ตาก

7

นาง

กฤษณา

พึ่งธรรม

บ้านสันป่าสัก

เชียงใหม่

8

นาย

ชัยเรศน์

ฉลาดธัญญกิจ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

อุทัยธานี

9

นางสาว

ปิยธันว์

เบญจเทพรัศมี

บ้านต้นผึ้ง

ลำพูน

10

นาย

ไพศาล

ชนะกุล

เม็งรายมหาราชวิทยาคม

เชียงราย

11

นาย

อดิเรก

คำเป็กเครือ

ญาณวิศิษฎ์

ตาก

12

นาง

จันทนา

หมื่นแสนธิ

บ้านน้ำจำ

ลำปาง

13

นางสาว

ปาริชาติ

เภสัชชา

อุทัยวิทยาคม

อุทัยธานี

14

นาง

พิไลพร

กันไชยต๊ะ

บ้านแม่อูคอหลวง

แม่ฮ่องสอน

15

นาง

ทัศนีย์

ตาทอง

ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

ลำพูน

16

นาย

พงศกร

สมมิตร

วารีเชียงใหม่

เชียงใหม่

17

นางสาว

ปราณิศา

ทองคำต้า

วารีเชียงใหม่

เชียงใหม่

18

นาย

เชษฐา

แซ่เต็ง

วชิรวิทย์ฝ ่ายมัธยม

เชียงใหม่

19

นาง

ไสวรินทร์

สุทา

วารีเชียงใหม่

เชียงใหม่

20

นาง

กมลทิน

พรมประไพ

อุตรดิตถ์ด รุณี

อุตรดิตถ์

21

นาย

จักรกริศน์

เณรหลำ

บ้านหนองสะแก

พิจิตร

22

นาง

สมฤทัย

นาคพิทักษ์

ชุมชนบ้านฟอนวิทยา

ลำปาง

23

นาง

จารุวรรณ

เพ็ญสุข

อุทัยวิทยาคม

อุทัยธานี

24

นาง

สุภัตรา

สาขา

ตรอนตรีสินธุ์

อุตรดิตถ์

25

นาง

ลินดา

กันทะพงศ์

อนุบาลไพโรจน์

เชียงใหม่

26

นางสาว

กันยารัตน์

วิลลิภากร

วัดโพทะเล

พิจิตร

27

นาง

รัชนี

เขียวเงิน

จุฬาภรณราช วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

28

นาง

บงกช

เลศักดิ์

ดำรงราษฏร์สงเคราะห์

เชียงราย

29

นาง

พิทยาภรณ์

ขุมเพ็ชร

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

สุโขทัย

30

นาย

พิเชษฐ์

บุญทวี

ทุ่งช้าง

น่าน

31

นาง

กรรณิกา

อุดมกีรติกุล

กงไกรลาศวิทยา

สุโขทัย

32

นาย

อวิรุทธ์

เหมานุรักษ ์

ดรุณานุกูลหัวถนน

กำแพงเพชร

33

นาง

กัลยา

เป็กเครือ

ดอกคำใต้วิทยาคม

พะเยา

34

นาง

บุญทิวา

เวียงชัย

ชุมชนบ้านฟอนวิทยา

ลำปาง

35

นาง

ปราณี

เครือคำขาว

พิชัยวิทยา

ลำปาง

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น

240 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที ่ 21 - วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2552

 

ลำดับ

คำนำ

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1

นาง

แวววลี

สิริวรจรรยาดี

เสนศิริอรุ สรณ์

บุรีรัมย์

2

นาย

พัฒนพงษ์

มมประโคน

ประชาสามัคคี

สุรินทร์

3

นาง

ภัทรวาณี

จันทะนาม

บ้านคำเม็ก

นครพนม

4

นาย

ปรีชากร

ภาชนะ

บ้านแท่นวิทยา

ชัยภูมิ

5

นาย

สุเทพ

ชินวงศ์

ธาตุศรีนคร

สุรินทร์

6

นาย

ทักษิณพัฒน ์

ศรีขวาชัย

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

7

นางสาว

พจนา

ธุระนนท์

โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร

8

ครู

อารี

จังสถิตย์กุล

สาธิตมัธยมศึกษาศาสตร์ มข.

ขอนแก่น

9

นาย

ศุทธวีร์

สีหาบุญจันทร์

บ้านโคกแปะ

มหาสารคาม

10

นางสาว

เอมอร

มาลาม

ปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภ ิเษก

มหาสารคาม

11

นาง

กรรณิการ์

ดำเนตร

กัลยาณวัตร

ขอนแก่น

12

นาย

ยิ่งยศ

บุญมั่งมี

พระกุมารร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

13

นาง

นันทพัทธ์

ไชยเดช

เขาสวนกวางวิทยานุกูล

ขอนแก่น

14

นาย

คเชนทร์

กองพิลา

ฝางวิทยายน

ขอนแก่น

15

นาง

จงกล

บัวสิงห์

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

16

นาย

ศตภิษัช

ไกรษี

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

17

นาง

จรรยา

สัตนาโค

บ้านโนนแร่

มหาสารคาม

18

นาย

ศักดิ์อนัน ต์

อนันตสุข

นารายณ์คำผงวิทยา

สุรินทร์

19

นาย

บัวลอน

คำศรี

บ้านหนองบัวใหญ่

ศรีสะเกษ

20

นาย

พิทักษ์

ทวีแสง

บ้านโนน นิยมศาสตร์ศึกษา

สุรินทร์

21

นาย

เด่นชัย

ชายทวีป

ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

ขอนแก่น

22

นาย

สุรเชษฐ

อนุมาตร์

สตึก

บุรีรัมย์

23

นาง

รชนก

ส่องแสง

บ้านแคนน้อยหนองเลิง

ยโสธร

24

นาง

นฤมล

สินธุรัตน์

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

25

นาง

ภาวิณี

อินติยะ

บ้านหนองกก (ประชาพัฒนา)

นครราชสีมา

26

นาย

จำรูญ

ใจนวน

ศรีตระกูลวิทยา

ศรีสะเกษ

27

นาย

จรัญ

คะศรีทอง

สกลนครพัฒนศึกษา

สกลนคร

28

นาย

อำนาจ

พรหมใจรักษ ์

โคกสีพิทยาสรรพ์

ขอนแก่น

29

นาย

คำอุ่น

เพชรนาท

บ้านโนนหนองไฮ

ชัยภูมิ

30

นาย

กิตติศักดิ ์

สวนหมาก

บ้านดู่

ศรีสะเกษ

31

นางสาว

นภาพร

แสนอินทร์

บ้านยอกขาม

นครราชสีมา

 ภาคใต้

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทย า

388 ถนนตลาดใหม ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที ่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552

ลำดับ

คำนำ

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียนที ่สอน

จังหวัด

1

นางสาว

ยาวาเรี๊ยะ

หลงหัน

อนุบาลทุ่งหว้า

สตูล

2

นาง

ผกามาศ

วงษ์กำแหง

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

3

นาย

ธีรพงษ์

แสงสิทธิ์

บ้านท่ามะปริง

ชุมพร

4

นาง

รุ่งรัตน์

ใยฤทธิ์

เมืองชุมพรวิทยา

ชุมพร

5

นางสาว

รัศมี

แซ่ตง

ศรีนครมูลนิธิ

สงขลา

6

นาง

พัทธนัย

วิศุภกาญจน ์

ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

พังงา

7

นาย

สมใจ

จันสุกสี

บ้านทะเลหอยราษฏร์อุทิศ

กระบี่

8

นาง

อมรรัตน์

ศิรินุพงศ์

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

สงขลา

9

นาย

อติโรจน์

ปพัฒน์เปรมสิริ

สุราษฏร์พิทยา

สุราษฏร์ธานี

10

นางสาว

จุฬาวรรณ์

บัวหลวง

บ้านบน

ปัตตานี

11

นางสาว

สุภาภรณ์

สุขเอียด

บ้านหนองมาก

นครศรีธรรมราช

12

นางสาว

พรรณศิกาณฑ ์

ทองตรีพันธ ์

อนุบาลกระบี่

กระบี่

13

นาย

ประเวทย์

ชูโชติ

วัดท่านางพรหม

พัทลุง

14

นาย

ยุทธภูมิ

ภูมิวิทยา

บ้านหัวถนน

ชุมพร

15

นาง

แอนนา

เทพเลื่อน

สุราษฏร์พิทยา

สุราษฏร์ธานี

16

นาย

อนันท์

จันจุฬา

บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2)

สงขลา

**ทางโครงการ ฯ จะจัดส่งจด หมายเรียนเชิญพร้อมแบบตอบรับ และกำหนดการอย่างเป็นทางการ

ให้แก่ครูผู้ผ่านเข้า รอบทุกท่านทางอีเมล์ หากไม่ได้ร ับภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 กรุณาติดต่อกลับที่

email : innovativeteacher09@acmeq1.com หรือ 082-341-4905

http://www.youtube.com/klinkaeo

https://www.youtube.com/user/rungsunklink

http://worldtv.com/WorldTVHomeThailand