Published using Google Docs
Javagruppens Vedtægter V1.10
Updated automatically every 5 minutes

Vedtægter for


Vedtægter

for foreningen

Adresse

Javagruppen

Naverland 2

2600 Glostrup

- Herefter Javagruppen

Version 1.10

28. februar 2015


1. Navn og hjemsted

1.1. Formål

1.2. Medlemmer og medlemsforhold

1.3. Medlemskaber

1.3.1. Fuldt virksomhedsmedlemskab

1.3.2. Virksomhedsmedlemskab med navngivne personer

1.3.3. Særlige medlemskaber

2. Medlemsforhold

2.1. Foreningens ledelse

2.2. Bestyrelsesmedlemmer

2.3. Fratrædelse

2.4. Bestyrelsesarbejdet

3. Regnskabsår, finansiering m.v.

4. Forpligtelser

5. Revision

6. Generalforsamling

7. Tegningsregler

8. Vedtægtsændringer

9. Tolkning af vedtægter

10. Foreningens opløsning


1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Javagruppen. Foreningens hjemsted er Naverland 2, 2600 Glostrup.

1.1. Formål

Foreningens formål er at udveksle erfaringer i forbindelse med softwareudvikling og specifikt med Java og objektorientering. Endvidere skal foreningen danne netværk blandt medlemmerne i Javagruppen.

1.2. Medlemmer og medlemsforhold

Foreningen har virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med udvikling af software i Java, som medlemmer.

1.3. Medlemskaber

Virksomheder, afgrænset af CVR-nummer, kan vælge mellem to forskellige medlemskaber, mens der for uddannelses- og forskningsinstitutioner tilbydes særlige medlemskaber.

1.3.1. Fuldt virksomhedsmedlemskab

Ved fuldt virksomhedsmedlemskab er alle virksomhedens ansatte medlemmer af Javagruppen, og disse kan deltage i arrangementer som er forbeholdt medlemmer, og opnå særlige medlemsvilkår, hvor disse gør sig gældende.

1.3.2. Virksomhedsmedlemskab med navngivne personer

Ved et virksomhedsmedlemskab med navngivne personer, er virksomheden medlem, mens deltagere fra virksomheden er navngivet på forhånd. Kun disse navngivne personer kan derfor møde ved arrangementer samt opnå særlige medlemsvilkår.

1.3.3. Særlige medlemskaber

Særlige medlemskaber tilbydes uddannelses- og forskningsinstitutioner, hvor institutionens bidrag til foreningen giver en væsentlig merværdi for foreningen. Ansatte ved disse institutioner kan deltage, såfremt de har en formidlende rolle, som er sammenlignelig med foreningens formål.

Et særligt medlemskab er adskilt fra virksomhedsmedlemskaber ved at kræve godkendelse af bestyrelsen. En sådan godkendelse er gyldig for et kalenderår ad gangen, hvorefter godkendelsen kan fornyes eller forkastes. Ved eventuelt forkastning af det særlige medlemskab, overgår institutionen til et virksomhedsmedlemskab.

Særlige medlemskaber betaler ingen kontingenter, men deltagelse til arrangementer kræver betaling på lige fod med øvrige deltagere.

2. Medlemsforhold

Medlemmerne skal kunne tilslutte sig foreningens formål. Et medlem repræsenterer én stemme på generalforsamlingen, men virksomheden må gerne sende flere personer til et møde i Javagruppen. Et medlem skal have netop en kontaktperson, som er ansvarlig for informationsformidling vedrørende Javagruppen hos det pågældende medlem.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen, herunder brev, e-mail og elektroniske formularer. Ved indmeldelse betales forholdsvis kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvor indmeldelsen finder sted, jf. kapitel 3.

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke kontingent, jf. kapitel 3. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, udmeldes automatisk.

2.1. Foreningens ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

2.2. Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Første gang er formanden dog kun på valg for et år. Kasserer og formand er ikke på valg samme år. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges således, at der tilstræbes et overlap. Genvalg kan finde sted.

Derudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter, ligeledes for 2 år ad gangen.

2.3. Fratrædelse

Et bestyrelsesmedlem eller suppleant er repræsentant for et af foreningens medlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, kan bestyrelsesmedlemmets arbejdsgiver stille med en ny repræsentant. Dette kan dog kun ske ved den øvrige bestyrelses samtykke. Hvis dette ikke er muligt, indtræder den suppleant, som har flest stemmer, for den resterende del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit ansættelsesforhold til sin arbejdsgiver i sin valgperiode, men ønsker at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen, fortsætter vedkommende sin valgperiode ud. Den arbejdsgiver, som herved mister sit mandat i bestyrelsen, kan efterfølgende stille med en suppleant til bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

2.4. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt 60% af bestyrelsen er samlet.

Suppleanter til bestyrelsen kan inddrages i bestyrelsesarbejdet, men har intet beslutningsmandat.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan

ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv ind- og udadtil.

3. Regnskabsår, finansiering m.v.

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Der opkræves kontingent i forhold til medlemskab og ikke antallet af medarbejdere i den enkelte virksomhed.

Kontingent betales ved påbegyndelse af kontingentår samt forholdsmæssigt ved indmeldelse i løbet af et kontingentår. Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke kontingent for resterende del af kontingentår.

Kontingentet skal kunne finansiere foreningens drift. Arrangementer finansieres ved deltagerbetaling, sponsorater fra virksomheder samt fra foreningens kontingenter.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, mens bestyrelsen fastsætter deltagerbetaling i forhold til arrangementets omkostninger.

Bestyrelsen fastsætter derudover øvrige retningslinier for eventuel finansiering af underskud og placering af overskud ved arrangementer.

4. Forpligtelser

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser. De forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

5. Revision

Foreningens regnskaber revideres af ekstern autoriseret revisor.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter foreningens modtagelse af begæring herom.

Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst tre ugers varsel. Bekendtgørelsen skal efter bestyrelsens valg ske adresseret (pr. brev eller elektronisk (f.eks. e-mail) eller ved offentliggørelse på Javagruppens hjemmeside opfulgt af henvisning til opslaget på foreningens sociale medier, offentlige email-liste, mv. Ved brug af adresseret fremsendelse skal dette ske til de postadresser, email-adresser, mv. som er registreret i foreningens medlemskartotek.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen.

Senest 4 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen - og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning - udsendes til alle medlemmer. Udsendelsen skal ske addresseret eller ved offentliggørelse efter samme retningslinier som ved bekendtgørelse af generalforsamlingen (se ovenfor).

Ved generalforsamlingen har hvert medlem uanset fremmøde kun én stemme.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede forlanger dette.

Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem stemme på én kandidat, og den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. Kandidatnomineringer kan være indsendt til bestyrelsen inden generalforsamlingen eller ske på generalforsamlingen. Kandidater behøver ikke at være til stede ved generalforsamlingen.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

Vedrørende dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning + godkendelse
  3. Kassererens beretning + godkendelse
  4. Beretning fra evt. udvalg
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingenter 7: Valg til bestyrelse + suppleanter
  7. Valg til bestyrelse + suppleanter
  8. Valg af revisor + suppleanter
  9. Valg til evt. udvalg
  10. Eventuelt

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. Tegningsregler

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i samtykke med et bestyrelsesmedlem. Samtykke kan ske ved underskrevet fax eller ved e-mail til jugdk@javagruppen.dk

8. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræver vedtagelse på en generalforsamling med  2/3 af samtlige afgivne stemmer.

9. Tolkning af vedtægter

Såfremt en tolkning af vedtægterne måtte blive nødvendige, kan bestyrelsen beslutte dette på et bestyrelsesmøde. En sådan tolkning skal fremlægges og afklares ved næste generalforsamling.

10. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Foreningens formue ved opløsning skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Såfremt majoritet til opløsning ikke opnås, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


Javagruppen, Naverland 2, 2600 Glostrup
http://www.javagruppen.dk