Wyprawka szkolna 2018 – czekamy na zmianę druków.

Departament Edukacji poinformuje nas w najbliższym czasie o terminach składania wniosków.

Stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonami:

 71 782 23 46  ,  71 782 23 48

lub pod linkiem:

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w pok. 505 ( V piętro) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

1.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, Wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2.   Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

3.   Wnioskodawca przedstawia wniosek o stypendium osobno na każde dziecko oraz załącznik łącznie na wszystkie dzieci.

4.   Dochód netto przypadający na jednego członka rodziny to 514 zł.

5.   Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

6.   Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

7.   Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

     - rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

     - pełnoletniego ucznia

     - dyrektora szkoły

     - z urzędu

 

 

Druki wniosków są u pedagoga Katiny Piskorz, pokój 121 lub na stronie www : http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

 

 

II. Zasiłek szkolny

 

1.  Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

a)  śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

b)  klęski żywiołowej,

c)  wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub w rodzinie),

d)  innych, szczególnych okoliczności.

 

2.  Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełniają nw. kryteria:

a)  mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław,

b)  w rodzinie zaistniało zdarzenie wymienione w pkt.1

3.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

4.  Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.

5.  O zasiłek szkolny można się ubiegać w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wym. w pkt. 1.

 

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas maturalnych. Ze świadczenia finansowego mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych kryteriów:

1.  Posiadanie ocen celujących na świadectwie końcowym (co najmniej dwóch) oraz szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych (w tym udział w konkursie lub zawodach) na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym), uzyskanych w danym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek o stypendium

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających ww. kryteria składane są w terminie do 30 czerwca każdego roku.

2.  Posiadanie tytułu laureata konkursu „ Szkolny Nobel”

Konkurs odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia w zakresie:

a) osiągnięć w działalności naukowej, prac naukowo-badawczych, publikacji

b) dokonań twórczych i artystycznych,

c) osiągnięć w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i zawodowych,

d) innych osiągnięć uznanych przez wnioskodawcę za istotne.

 

Laureatów konkursu wyłania się w 16 dziedzinach:

Matematyczno-Fizyczna, Biologiczno-Chemiczna, Geograficzna, Ekonomiczna, TI, Techniczna, Nauki Społeczne, Języki Obce, Literacka, Artystyczna

3.  Posiadanie tytułu laureata I,II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej

4.  Zdanie egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym i uzyskanie min 30% punktów oraz wybór studiów stacjonarnych na jednej z wrocławskich uczelni na kierunku z zakresu nauk ścisłych lub technicznych (lista uczelni na stronie www.wroclaw.pl/stypendia1 - matematyczne lub u pedagoga Katiny Piskorz).

5.  Uczniowie zamieszkujący na terenie Powiatu Wrocławskiego ( Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice, Żurawina) mogą ubiegać się o stypendium, jeśli mają udokumentowane osiągnięcia w jednej z nw. dziedzin:

a) stypendium naukowe ( średnia ocen min 4,75 i szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy),

b) stypendium artystyczne (średnia ocen min 4,00 i wybitne uzdolnienia w jednej z dziedzin artystycznych),

c) stypendium sportowe (średnia ocen min 3,75 i osiągnięcia w sporcie potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi).