แบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อนเรียนปรับพื้นฐาน                วิชาคณิตศาสตร์                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 คาบเรียน                                                         จำนวน 20 ข้อ                                              ข้อละ 1 คะแนน

คำสั่ง        จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย         ลงในกระดาษคำตอบ

1. ผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกตัวที่มีค่าไม่เกิน 50 เท่ากับเท่าใด

1.        324                                        2.        326                                        3.        328                                        4.        330

2. จำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ

1.        513                                        2.        517                                        3.        519                                        4.        ไม่มีข้อถูก

3. ตัวประกอบของ        75 มีทั้งหมดกี่จำนวน

1.        5                                        2.        6                                        3.        7                                        4.        8

4. ตัวประกอบเฉพาะของ 82 มีทั้งหมดกี่จำนวน          

1.        2                                        2.        3                                        3.        4                                        4.        5

5. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบ

1.        594 = 6  9  11                                                        2.        3,543 = 11  17  19                                

3.        231 = 3  7  11                                                        4.        ถูกมากกว่า 1 ข้อ

6. ห.ร.ม. ของ 24 , 40 และ 72 มีค่าเท่าใด

1.        2                                        2.        4                                        3.        6                                        4.        8

7. ห.ร.ม. ของ 2010 และ 2553 มีค่าเท่าใด

1.        1                                        2.        3                                        3.        7                                        4.        9

8. ค.ร.น. ของ 24 , 32 และ 40 มีค่าเท่าใด

1.        1,920                                 2.        1,449                                3.        960                                        4.        480

9. ถ้า A คือ ค.ร.น. ของ 16 , 24 และ 40 และ B คือ ค.ร.น. ของ 35 , 40 และ 45 แล้ว A + B มีค่าเท่าใด

1.        2,740                                2.        2,750                                3.        2,760                                4.        2,770

10. นาฬิกาปลุก 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุก ๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุกทุก ๆ 15 นาที และ

เรือนที่สามปลุกทุก ๆ 20 นาที ถ้านาฬิกาปลุก 3 เรือน เริ่มต้นปลุกพร้อมกันเมื่อเวลา 7.24 น.

จงหาเวลาครั้งถัดไปที่นาฬิกาปลุก 3 เรือน จะปลุกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

1.        8.24 น.                                2.        9.24 น.                                3.        10.24 น.                        4.        11.24 น.

11. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 67 , 77 และ 97 แล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน

1.        3                                        2.        5                                        3.        7                                        4.        9

12. กระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง 95 เซนติเมตร ยาว 265 เซนติเมตร ถ้าต้องการนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปเล็ก ๆ ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน และมีพื้นที่มากที่สุด จะตัดได้ทั้งหมดกี่รูป

1.        1,003                                2.        1,005                                3.        1,007                                4.        1,009

13. ค่าของ 29 + 28 +   21 + 32 มีค่าเท่าใด

1.        109                                        2.        110                                        3.        111                                        4.        112

14. ค่าของ (-11) + (-3) มีค่าเท่าใด

1.        8                                        2.        -8                                        3.        14                                        4.        -14

15. ค่าของ 14 + (-23) มีค่าเท่าใด

1.        9                                        2.        -9                                        3.        37                                        4.        -37

16. ค่าของ (-17) + [32 + (-58)]         มีค่าเท่าใด

1.        -43                                        2.        43                                        3.        -34                                        4.        34

17. จำนวนตรงข้ามของ -13 คือจำนวนใด

1.        13                                        2.        14                                        3.        15                                        4.        16

18. ค่าของ (-31) – (-7)        มีค่าเท่าใด

1.        -24                                        2.        24                                        3.        -38                                        4.        38

19. ค่าของ [(-4)  (-5)] – (-11) มีค่าเท่าใด

1.        9                                        2.        -9                                        3.        -31                                        4.        31

20. ค่าของ [75  (-5)]  (-8) มีค่าเท่าใด

1.        115                                        2.        -115                                3.        120                                        4.        -120