Obsah Energetického posudku  (zdroj: Energetickyexpert.cz)

a) titulní list,

b) účel zpracování

c) identifikační údaje,

d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,

e) evidenční list energetického posudku

f) kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona 406/2000 Sb

Postup vyhotovení Energetického posudku

Vyhodnocení se provádí pomocí výpočtového modelu a nástroje.  Vstupními údaji jsou parmetry stávající budovy, které se  porovnávají a vyhodnocují s požadovaným stavem dle zadání.  Na základě tohoto porovnání auditor vyhodnocuje reálnost splnění požadavků technických, energetických, ekonomických a ekologických.

Oprávnění

Tuto činnost,   je oprávněn vykonávat pouze Energetický specialista-fyzická osoba s platným oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu typu a) pro vypracovávání energetických auditů a posudků.

Povinnost vypracovat Energetický posudek vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. a je též součástí podmínek dotačních titulů SFŽP

a) pro posouzení proveditelnosti (technická realizovatelnost, ekonomická návratnost a ekologická efektivita) projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

b) pro vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů

Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti zavedení alternativního systému dodávek energii (OZE,TČ,CZT,KVET) u  projektů pro nové  a rekonstruované budovy s energetickým hospodářstvím tepelného výkonu většího než 200 kW při instalaci nealternativního  zdroje tepla nebo přechod z alternativního zdroje tepla na fosilní zdroj tepla.

Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti zavedení KVET u  projektů pro nové  a rekonstruované elektrárny s tepelným příkonem více než 20 MW (netýká se jaderné elektrárny a elektrárny s provozní dobou do 1500 h za rok)

Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti možnosti dodávky  nebo odběru odpadního tepla u průmyslového podniku  u  projektů pro nové  a rekonstruované budovy s tepelným příkonem více než 20 MW.

Ekonomické, technické a ekologické posouzení a vyhodnocení proveditelnosti projektů na snížení energetické náročnosti budov financovaných z veřejných peněz, prodeje emisních povolenek, státních programů a fondů EU.

OPŽP Specifická osa 5.1 a 5.2

Požadavky a specifika zpracování energetických posudků projektů podporovaných aktivit v rámci Výzvy II programu OP PIK

Postup při zpracování energetického posudku podle přílohy č.9 k vyhlášce č.480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku  v platném znění,

Specifika  hodnocení  podporovaných aktivit projektů v rámci energetického posudku:

-využití odpadní energie ve výrobních procesech,

-instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

-instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku,

-modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

-modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

-realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru,

-snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,

-modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.