Regulamin przeprowadzania konkursu na najlepszą prelekcję i poster podczas
VIII Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza”


I. Ustalenia wstępne

 1. Podczas konferencji odbywają się równolegle 3 konkursy:
 1. Konkurs na najlepsze wystąpienie i poster studenta I lub II stopnia (zwanego dalej studentem)
 2. Konkurs na najlepsze wystąpienie i poster doktoranta
 3. Konkurs na nagrodę publiczności.
 1. O kwalifikacji do danego konkursu (pkt 1 lit. a. i b. Regulaminu) decyduje stopień studiów zadeklarowany przez autora prezentującego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zasady przeprowadzenia konkursu dla doktorantów i studentów są takie same w zakresie opisanym w rozdziałach II i III niniejszego Regulaminu.
 3. W każdym z konkursów uczestnicy konferencji rywalizują w dwu kategoriach:
 1. prelekcja - wystąpienie ustne stanowiące prezentację wyników ich badań
 2. poster - plakat naukowy prezentujący wyniki ich badań.
 1. W każdej z kategorii przyznawane są następujące nagrody:
 1. zdobywcy pierwszego miejsca i wyróżnienia w każdej z kategorii wg oceny komisji (pkt 1 lit. a. i b.) przysługują nagrody rzeczowe
 2. zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii wg oceny publiczności (pkt 1 lit. c.) przysługuje nagroda rzeczowa.
 1. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru nagród. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Przewodniczący (Koordynator) Komisji Oceniających wybierany przez Przewodniczącego Działu Nauki WSB “Symbioza”.
 3. Członkowie, byli członkowie i członkowie wspomagający WSB Symbioza oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację konferencji:
 1. nie podlegają ocenie komisji w konkursie na najlepszą prelekcję i poster
 2. nie głosują nad wyborem nagrody publiczności
 3. mogą zostać nagrodzone nagrodą publiczności.


II. Prelekcja – głosowanie komisji

 1. Każda prezentacja oceniana jest przez trzyosobowy zespół obecny na sali.
 2. Ocena prezentacji dokonywana jest na karcie oceny oraz w systemie elektronicznym.
 3. Na prezentacje przeznaczone jest 15 minut i 5 minut na odpowiedź na pytania
 4. Oceniane są trzy aspekty prezentacji:
 1. Poziom merytoryczny (M)
 2. Odpowiedź na pytania (P)
 3. Strona techniczna (T).
 1. W każdej kategorii osoba oceniająca może przyznać od 0 (najniższa ocena) do 100 (najwyższa ocena) punktów.
 2. Punkty przeliczane są na ocenę łączną (OL) zgodnie ze wzorem:

OL=0,5*M+0,3*P+0,2*T

 1. Oceny łączne członków komisji oceniającej są uśredniane dając ocenę końcową komisji (OKk).
 2. Na podstawie ocen końcowych tworzona jest lista rankingowa komisji.
 3. W przypadku remisu decydująca jest średnia ocena komisji przyznana za poziom merytoryczny wystąpienia.
 4. Jeśli w dalszym ciągu nie udało się wyłonić zwycięzcy, decyzję podejmuje przewodniczący komisji oceniających w porozumieniu z przewodniczącym działu naukowego WSB Symbioza.


III. Poster – głosowanie komisji

 1. Każdy poster oceniany jest przez jeden z dwuosobowych zespołów podczas sesji posterowej.
 2. Ocena prezentacji posterowej dokonywana jest na karcie oceny oraz w systemie elektronicznym.
 3. Osoba prezentująca poster ma 3 minuty, aby zaprezentować go komisji oraz około 2 minut na odpowiedź na pytania komisji.
 4. Oceniane są trzy aspekty prezentacji:
 1. Poziom merytoryczny (M)
 2. Sposób prezentacji (P)
 3. Strona techniczna (T).
 1. W każdej kategorii osoba oceniająca może przyznać od 0 (najniższa ocena) do 100 (najwyższa ocena) punktów.
 2. Punkty przeliczane są na ocenę łączną (OL) zgodnie ze wzorem:

OL=0,5*M+0,3*P+0,2*T

 1. Oceny łączne komisji oceniającej są uśredniane dając ocenę końcową komisji (OKk).
 2. Na podstawie ocen końcowych komisji tworzona jest lista rankingowa komisji.
 3. W przypadku remisu decydująca jest średnia ocena komisji przyznana za poziom merytoryczny posteru
 4. Jeśli w dalszym ciągu nie udało się wyłonić zwycięzcy, decyzję podejmuje przewodniczący komisji oceniających w porozumieniu z przewodniczącym działu naukowego WSB Symbioza.

IV. Nagroda publiczności

 1. Głosowania publiczności odbywają się na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję oceniającą, które uczestnicy konferencji otrzymują podczas rejestracji, zgodnie ze wzorem:
 1. prelekcja – biała ostemplowana karta do głosowania
 2. poster – barwna ostemplowana karta do głosowania.
 1. Każdy głosujący wybiera maksymalnie trzy, jego zdaniem, najlepsze prelekcje i trzy najlepsze postery
 2. Komisja skrutacyjna zlicza miejsca przyznane przez publiczność i przelicza je na punkty przeliczeniowe publiczności w następujący sposób:
 1. pierwsze miejsce - 3 punkty,
 2. drugie miejsce - 2 punkty,
 3. trzecie miejsce - 1 punkt.
 1. Punkty przeliczeniowe są sumowane i na ich podstawie powstaje lista rankingowa publiczności
 2. W przypadku remisu wygrywa osoba, która uzyskała miejsce pierwsze na większej liczbie kart do głosowania.
 3. Jeśli w dalszym ciągu nie udało się wyłonić zwycięzcy, decyzję podejmuje przewodniczący komisji oceniających w porozumieniu z przewodniczącym działu naukowego WSB Symbioza.

V. Ustalenia końcowe

 1. Personalia członków komisji oceniających można poznać po zakończeniu konferencji
 2. Oceny komisji oceniających są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 3. Przeliczeniem głosów zajmuje się komisja skrutacyjna powoływana przez Przewodniczącego Działu Naukowego:
 1. W skład komisji skrutacyjnej wchodzić mogą jedynie członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza” oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację konferencji
 2. Do obliczenia wyników można dodatkowo zastosować system elektroniczny. O wyborze i zastosowaniu systemu elektronicznego decyzje podejmuje Prezes Stowarzyszenia.
 1. Próby wywierania nacisku na komisje oceniające skutkują dyskwalifikacją uczestnika z konkursu na najlepszą prelekcję i poster.
 2. Stwierdzenie plagiatu powoduje dyskwalifikację uczestnika z konkursu na prelekcję i poster oraz powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z polskim prawem.
 3. W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem i wszelkich kwestiach spornych decydujący głos ma zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza”.