УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Полтавської області

НАКАЗ

21 червня 2012 р.                   № 266 о/д

Про підвищення ефективності

діяльності психологічної служби

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту» психологічне, соціально-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу системи освіти міста здійснюють практичні психологи, соціальні педагоги. В школах міста у 2011-2012 н.р. працювало 56 фахівців психологічної служби, з них – 27 соціальних педагогів, 31 практичний психолог, у дошкільних навчальних закладах – 39 практичних психологів. Кадрове забезпечення психологічної служби міста відповідно до нормативів чисельності складає 64,2 %.

У навчальних закладах створені умови для діяльності практичних психологів та соціальних педагогів. В ліцеї №4, СШ №7, колегіумі №25 та ЗОШ №8, 16, 17, 23, ВСШ, ДНЗ №34, 57, 68, 78, 82 практичні психологи забезпечені 2 приміщеннями: робочим  та навчальним кабінетом, як  того вимагає Положення про психологічний кабінет. Оснащені персональними комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет психологічні кабінети  ЗОШ №1, 9, 14, 20, 22, СШ №10, ліцеїв №11, 30, колегіуму №25.

За даними аналітичного та статистичного звітів про діяльність  психологічної служби м. Кременчука у 2011-2012 н.р. до практичних психологів та соціальних педагогів звернулися за допомогою 3311 батьків, 4403 педагогів, 3674 дітей, 793 інших зацікавлених осіб. На виконання національних, державних та регіональних програм у навчальних закладах проведено 81 семінар, 272 тренінги, 922 лекторії для учасників навчально-виховного процесу. Індивідуальною корекційно-відновлювальною та розвивальною роботою охоплено 1870 дітей та учнів.

Водночас лише 5% учнів охоплені факультативами та гуртковою роботою з психології. Не запроваджуються в практику роботи навчальних закладів Шкільні служби порозуміння. «Програма  сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» через факультативні чи гурткові заняття впроваджується лише в СШ №7, ЗОШ №16, 17, 20, колегіумі №25.

Потребує вдосконалення система превентивного виховання, індивідуальна корекційно-розвивальна робота з підлітками «групи ризику», організація соціально - педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги, взаємодія соціальних педагогів навчальних закладів, як захисників інтересів дітей, з органами виконавчої влади, неурядовими та громадськими організаціями.  

Враховуючи вищевикладене та з метою підвищення ефективності діяльності психологічної служби

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів:
 1.  Забезпечити матеріально-технічне оснащення психологічних кабінетів для здійснення повноцінного психологічного супроводу, проведення індивідуальної та групової роботи відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України  від 19.10.2001 р. № 691).  
 2. До 15.08.2012 р. здійснити організаційні заходи щодо паспортизації психологічних кабінетів відповідно до рекомендацій центру психологічної служби КМНМЦ.
 3. Щорічно передбачати кошти на передплату періодичних фахових видань з психології та соціальної педагогіки, поповнювати бібліотеки навчальних закладів відповідною навчально-методичною літературою.  
 4. Вжити заходи щодо усунення фактів втрати інформації соціально-психологічного супроводу дітей та учнів при кадрових змінах.
 5. Конкретизувати та розмежувати в посадових інструкціях заступника директора з виховної роботи, практичного психолога, соціального педагога, класного керівника функції та обов’язки щодо здійснення соціально-педагогічного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
 6. Вжити заходів щодо недопущення виконання працівниками психологічної служби обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією.
 7. Передбачити у розділі «Робочий час і його використання» правил внутрішнього розпорядку закладів освіти один день на тиждень (четвер – у ЗНЗ, вівторок – у ДНЗ) для відвідування працівниками психологічної служби семінарів, нарад, інтервізійних груп, отримання консультацій у центрі психологічної служби (час роботи поза межами навчального закладу протягом дня фіксується у щоденному обліку роботи працівника психологічної служби).
 8. Збільшити у навчальних закладах кількість психологічних факультативних занять з психології та тренінгів із формування соціальних навичок у дітей.
 9. Запровадити у навчальних закладах, де підготовлені відповідні тренери,  «Програму  сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Шкільні служби порозуміння».
 10.   З метою вдосконалення психодіагностичного супроводу профільного навчання забезпечити фіксацію наслідків вивчення працівниками психологічної служби інтересів, здібностей і нахилів школярів у характеристиках, які оформляються класними керівниками 4, 9 та 11 класів.
 11.   З метою оптимізації соціально-психологічного мікроклімату у навчальних закладах організувати проведення соціально-психологічних досліджень різноманітних факторів, що впливають на працездатність педагогічного колективу, запровадити постійно діючі семінари, тренінги для педагогічних працівників.  
 12.  Запровадити практику обговорення на засіданнях педагогічних рад результатів моніторингів, соціально-психологічних досліджень з актуальних проблем навчально-виховного процесу (стан психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку та учнів; проблеми насилля, злочинності, ціннісних орієнтацій, вибору випускниками майбутніх навчальних закладів, особистісної зрілості).
 13.  Посилити контроль за інформацією та методами її представлення представниками державних, громадських (благодійних, релігійних) організацій з метою недопущення у навчальних закладах маніпуляцій, негативного впливу на психічний розвиток учнів. Забезпечити неухильне дотримання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330 «Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується у навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».
 14.  Про проведену роботу інформувати центр психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру щорічно до 1 травня.
 1. Центру психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру:
 1. Залучати до участі у методичних заходах з підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів працівників Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи, вищих навчальних закладів міста, представників державних та громадських організацій.
 2. Здійснювати моніторинг ефективності діяльності працівників психологічної служби.
 3. Узагальнювати кращий досвід  роботи працівників психологічної служби через проведення майстер-класів, презентацій, видання методичних збірників.
 4. До 01.08.2012 р. розробити модель паспорту психологічного кабінету та алгоритм передачі матеріалів та документації соціально-психологічного супроводу у разі кадрових змін працівників психологічної служби.

        3. Головному спеціалісту управління освіти Одерій Т.А. до 25.06.2012 року забезпечити розміщення даного наказу на офіційному WEB-сайті управління освіти

        4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Кременчуцького міського науково-методичного центру Никифоренко О.М.

Заступник начальника

управління освіти                                                                            В.С.ЛОБОДА