Gebroken glas, Goede Vrijdag

Een lifehammer laten zien. Dit wordt gebruikt om glas kapot te slaan en daarmee kun je je leven redden. Vandaag gaan we zien hoe God gebruik maakt van een hele ongebruikelijke lifehammer om onze levens te kunnen gered.

We lezen Jes. 53:1-12 (luisteren of meelezen, maar niet op scherm). Wat een onbegrijpelijk gedetailleerde beschrijving van Jezus lijden en sterven, 700 jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde…. Jesaja beschrijft hier iets wat ongehoord was en ook totaal onbegrepen door de Joden van die tijd, maar ook nog in onze tijd. De Joden van tegenwoordig kunnen gewoonweg niet uit de voeten met deze tekst. Ze verklaren vaak dat deze lijdende knecht het volk Israël is…. Hoe begrijpelijk deze optie ook is, hij wordt volledig onmogelijk op het moment dat je Jezus ziet lijden aan het kruis. Ik popel om dit hele hoofdstuk te bepreken, maar ik hou me in en beperk me tot twee delen van twee verzen: vers 5a en 10a (op scherm).

Je ziet denk ik meteen welk woord centraal staat vanavond: verbrijzelen. Jesaja ziet een mens, de Knecht des Heren 52:13), die verbrijzeld wordt. Hoewel er hele verschillende verklaringen worden gegeven voor deze knecht, is het voor mij helder dat het hier gaat om Jezus Christus, de Zoon van God. De zondeloze, de prachtige, heerlijke, smetteloze, reine, kostbare. Hij wordt verbrijzeld, het gekleurde glaspaneel stukslaan bij het uitspreken van het woord verbrijzeld….

Waarom?! Zo kostbaar! Zo heilig! Zo rein! Waarom?! De twee versdelen geven ons twee redenen. We beginnen bij vers 10: Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere…. De Here wilde hem breken (NBV). God wilde dit doen. Hoe moeten we dat begrijpen? We duiken hier in een mysterie waar heel veel kanten aanzitten, maar ten diepste stuiten we hier op het raadsel van waarom er lijden bestaat. God staat lijden toe, ja wil het zelfs in sommige gevallen. Dit is het grootste voorbeeld waarin God laat zien dat Hij iets kwaads wil, iets wat zelfs zonde genoemd moet worden. Wat de mensen met Jezus deden was zonde en het zal hun worden aangerekend! God wilde het…. Dit is een afgrond, lieve mensen. Een afgrond waar je in kijkt en je adem inhoudt: God wil dat er iets slechts gebeurt. Wie dit nog nooit heeft gehoord, heeft bepaalde delen van Gods Woord misschien nog nooit goed gelezen, maar dit is een waarheid die ook zo spannend is, dat je het liever helemaal niet wilt zien. We zien het op verschillende plaatsen in de bijbel: Adam en Eva. God wist het van te voren, toch liet Hij het toe. Jozef, verkocht als slaaf door zijn bloedeigen broers, verraden, vals beschuldigd, verlaten - grote zonden -  maar aan het eind (na zeventien jaar!) zegt hij: jullie hebben wel kwaad bedacht, maar God heeft het goed bedacht (Gen. 50:20). God liet het gebeuren, zodat er iets goeds, iets moois uit voort zou komen. We zien het als het volk om een koning vraagt (1 Sam. 8:7). Wij willen niet meer dat God onze koning is, maar een aardse koning, net als de volken rondom ons. Grote zonde! God gebruikt het om een koning als David te laten opstaan. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar telkens weet God met kromme stokken, rechte slagen te maken. En dit is het grootste voorbeeld: God wilde Jezus slaan, omdat Hij wist: er komt iets goeds, iets groters uit voort.

Dat grotere, dat heerlijke wordt zichtbaar in vers 5a: Om onze overtredingen werd Hij verwond, om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld. Om ons! De Heer wilde Jezus slaan, omdat Hij daarmee in plaats van ons verbrijzeld werd. En dat deed Hij niet omdat wij zo goed en zo nobel waren, maar juist omdat wij in opstand gekomen waren tegen God. Wij verdienden deze verbrijzeling. Oh, wat begrijpen wij weinig van de diepgang van de zonde…. Wij verdienen niets dan veroordeling, de hel. Vaak hoor je mensen zeggen, ik zelf zeg het soms ook, dat onze zonden onze tekortkomingen zijn, onze fouten, onze misstappen. Ze zijn veel dieper, veel ingrijpender: onze zonden zijn daden van opstand, rebellie tegenover God. Het zijn overtredingen en ongerechtigheden, zware misdaden…. We kunnen geen groot genoege woorden gebruiken voor de zonde. Ze is zo afzichtelijk en oordeelwaardig. Ze maakt ons zo totaal kapot als we haar tot het einde toe vasthouden. Hoe weinig beseffen we dit…. Ik ook…. Maar om mij, om ons, werd Jezus verbrijzeld door de Vader. Hij gebruikte daarvoor de Joodse leiders, Pilatus, Herodes, de Romeinse soldaten, allemaal zondaars, zoals wij, maar Hij wilde het, omdat Hij ons wilde bevrijden.

De lifehammer die God gebruikte om ons te bevrijden uit de auto die dreigt onder water te gaan met ons, is onze zonde. Hij gebruikt onze zonde om Jezus kapot te slaan. Om mijn zonden werden de spijkers in Jezus handen en voeten gedreven…. Mijn zonde werd op Hem gelegd, hij droeg het en werd verbrijzeld.

Als je dit hoort, wat is dan jouw reactie? Je kunt het negeren of je kunt het accepteren. Bij het laatste is er maar één reactie mogelijk: verbrokenheid. Ik ga kapot als ik besef hoe het mijn schuld was dat de zondeloze, smetteloze, prachtige, heerlijke Jezus daar stierf aan het kruis. Als ik Hem daar zie hangen in gedachten en besef: Hij deed dit vanwege mijn zonden, dan breek ik. Dan zie ik mezelf daar staan met die hamer in mijn handen om de spijkers in Zijn handen en voeten te slaan en met elke slag die ik sla, breek ik. Maar het moet wel gebeuren. Hij moet geslagen worden voor mijn zonden, omdat ik zelf die zonden niet kan weg krijgen. Hij was Gods plan om mij te redden, dus er moet geslagen worden….

Een onbegrijpelijk mysterie, vol schaduwkanten en schitterende vergezichten, onpeilbare diepten en heerlijke hoogten. Om gered te kunnen worden, zul je moeten slaan. Je zult je zonden op Jezus moeten leggen en slaan. Je slaat Hem om gered te worden…. Film Unbroken.

Deze glasplaat is al kapot geslagen, maar er zijn er meer. Stukjes glas die jouw leven en dat van Jezus symboliseren. De uitdaging is om te slaan op zo’n stuk glas. Wetend dat het Jezus zal breken, maar ook jou. Besef dat het gebeuren moet en sla, want alleen zo word je gered. Er liggen hamers klaar. Als jij gebroken wilt worden en jouw gebrokenheid legt op Jezus, mag je naar voren komen om op een stuk glas te slaan.

Onderwijl klinken er twee liederen via de cd en met tekst op het scherm. Ik zal bidden als iedereen klaar is. Daarna zingen we nog een lied en daarna sluiten we dit geheel af door al het glas te verzamelen in een doek en dat te sluiten.