S T A N O V Y

Česká federace boccii, z.s.


I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Česká federace boccii, z.s. (dále jen ČFB) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport boccia.

Ve styku se zahraničím používá Česká federace boccii název Czech Boccia Federation

Sídlem ČFB je Olštýnská 733/3, Praha 8, 181 00

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností ČFB je:
 1. provozovat sport boccia a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 3. vést své členy a ostatní zájemce o sport boccia k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 4. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 5. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 1. ČFB může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány federace

 1. Orgány federace jsou:
 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
 3. předseda jako orgán statutární,
 4. kontrolor jako orgán kontrolní.

 1. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČFB. Valná hromada je složena ze všech členů ČFB starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem ČFB, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.

 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14  dní před konáním zasedání valné hromady.

 1. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolora. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 1. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky ČFB; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 6. schválení výsledku hospodaření,
 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem ČFB,
 8. určení hlavních směrů činnosti ČFB,
 9. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.  

 1. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

 1. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 

 1. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 1. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda ČFB nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 1. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle ČFB, a to v určených dnech a hodinách.

 1. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti ČFB v období mezi zasedáními valné hromady.

 1. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán ČFB. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

 1. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.

 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 1. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů ČFB.

 1. Výkonný výbor zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost ČFB,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČFB, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ČFB,
 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 1. Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem ČFB. Předseda jedná jménem ČFB, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem ČFB v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit ČFB škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 1. Předseda podepisuje jménem ČFB tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČFB připojí svůj podpis.

 1. Funkční období předsedy je čtyřleté.

 1. Kontrolor

 1. Kontrolor dohlíží, jsou-li záležitosti ČFB řádně vedeny a vykonává-li ČFB činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy ČFB.

 1. Funkce kontrolora není slučitelná s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. Funkční období členů kontrolora je čtyřleté.

 1. Kontrolu činnosti ČFB provádí kontrolor na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů ČFB. V rozsahu působnosti kontrolora je, že může nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů ČFB, vysvětlení k dané záležitosti.

 1. Do působnosti kontrolora náleží zejména:
 1. kontrola hospodaření ČFB,
 2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak ČFB, tak pobočnými spolky,

 1. Zjistí-li kontrolor nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 1. Druhy členství 

 1. Členství v ČFB může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 1. Členství se rozlišuje na:
 1. řádné
 2. přidružené
 3. čestné

 1. Řádným členem ČFB se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností ČFB a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ČFB.

 1. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

 1. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti ČFB a přispívat k naplnění jeho účelu.

 1. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ČFB, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

 1. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

 1. ČFB vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

 1. Údaje o členech ČFB mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je ČFB členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČFB podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 1. Členská práva a povinnosti

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 1. Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti ČFB,
 2. být informován o činnosti ČFB,
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČFB,
 5. účastnit se jednání orgánů ČFB, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství.

 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 1. podílet se na řízení ČFB,
 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 3. volit a být volen do všech volených orgánů ČFB za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČFB,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČFB a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČFB,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČFB k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno ČFB.

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v ČFB, pokud o tom příslušný orgán ČFB podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 1. Zánik členství

 1. Členství v ČFB zaniká:
 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů ČFB, usnesení a rozhodnutí orgánů ČFB nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem ČFB bez právního nástupce.

 1. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou ČFB poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku ČFB jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary

 1. Majetek ČFB  je ve vlastnictví ČFB jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem ČFB může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 1. V případě zrušení ČFB bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu ČFB. Jestli-že ČFB obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 25. 11. 2016 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

V Praze dne 25. 11. 2016

Předsedá František Serbus