ΑΚΤΑΙΩΝ

ὁ  Ἀκταίων κυνηγέτης ἐστιν. ὁ κυνηγέτης τὰ ζῷα κυνηγεῖ· πολλὰ ζῷα κυνηγεῖ· ἄγρια ζῷα κυνηγεῖ. τὰ ἄγρια ζῷα ἐν τῇ ὕλῃ οἰκεῖ· ὁ κυνηγέτης ἐν τῇ ὔλῃ κυνηγεῖ. ὁ Ἀκταίων πολλὰ ζῷα ἐν τῇ ὕλῃ κυνηγεῖ. Πολλοί ἄνθρωποι τὸν κυνηγέτην γιγνώσκουσιν. Πολλοὶ ἄνθρωποὶ τὸν Ἀκταίωνα γιγνώσκουσιν. ὁ Ἀκταίων περίφημος κυνηγέτης ἐστιν.

ἡ Ἄρτεμις θεὰ ἐστίν. ἡ Ἄρτεμις θυγάτηρ τοῦ Διὸς ἐστιν. ὁ πάτηρ τῆς Ἀρτέμιδος ὁ Ζεύς ἐστιν.

ἡ Ἄρτεμις καὶ κυνηγεῖ. πολλὰ ἄγρια ζῷα κυνηγεῖ. ἡ Ἄρτεμις ἐν τῇ ὕλη κυνηγεῖ. ἡ Ἄρτεμις  θεὰ τοῦ κυνηγίου καὶ τῶν ὑλῶν ἐστιν.

ὁ Ἀκταίων πότε ἐν τῇ ὔλῃ ἐστίν καὶ ἐν τῇ ὕλη κυνηγεῖ. ἡ Ἄρτεμις ἐν τῇ ὕλῃ καὶ ἐστίν. ἡ Ἄρτεμις ἐν τῇ ὕλῃ καὶ κυνηγεῖ.  ἡ Ἄρτεμις καὶ ὁ Ἀκταίων ἐν τῇ ὕλῇ εἰσίν. ἡ Ἄρτεμις καὶ ὁ Ἀκταίων ἐν τῇ ὕλῇ κυνηγοῦσιν.

ὁ ποταμὸς  ἐν τῇ ὕλῃ ἐστιν. ἐν τῷ ποταμῷ ὕδωρ ἐστιν. ἡ Ἄρτεμις ἄνευ τοῦ πέπλου ἐστιν. αὐτὴ γυμνὴ ἐστιν.  ἡ Ἄρτεμις  ἐν τῷ ποταμῷ λούει. ἡ Ἄρτεμις ἐν τῷ ποταμῷ γυμνὴ λούει.

ὁ Ἀκταίων ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ  ἐστιν. ὁ Ἀκταίων τὸν ποταμὸν ὁρᾷ. ἡ Ἄρτημις ἐν τῷ ποταμῷ ἐστιν.  ὁ Ἀκταίων τὴν Ἀρτέμιδα ὁρᾷ. ἡ Ἄρτεμις γυμνὴ ἐστιν. ὁ Ἀκταίων τὴν Ἀρτέμιδα γυμνὴν ὁρᾷ.

ἡ Ἄρτεμις ὀργίζει. αὐτὴ τῷ Ἀκταίονι μάλα ὀργίζει καὶ αὐτὸν κολάζει. ἡ Ἄρτεμις αὐτὸν μεταμορφοῖ. ἠ Ἄρτεμις αὐτὸν εἰς ἔλαφον μεταμορφοῖ.  νῦν ὁ Ἀκταίων ἄνθρωπος οὐκ ἐστιν ἀλλὰ ἔλαφος ἐστιν.

ὁ κυνηγέτης Ἀκταίων κύνας ἔχει. οἱ κύνες ἀεὶ παρὰ τῷ Ἀκταίονι ἐστιν. Ἀλλὰ ὁ Ἀκταίων οὐκέτι ἄνθρωπος ἐστιν, νῦν ἔλαφος ἐστιν. οἱ κύνες οὐκέτι τὸν Ἀκταίονα ὁρῶσιν, νῦν ἔλαφον ὁρῶσιν.

οἱ κύνες ἔλαφον ἀποκτείνουσι, οἱ κύνες τὸν Ἀκταίονα ἀποκτείνουσι.