INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

Treball de Recerca

Curs 2016/17

1


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

EL TREBALL DE RECERCA AL BATXILLERAT

EN QUÈ CONSISTEIX EL TREBALL DE RECERCA?

El treball de recerca consisteix a desenvolupar una petita investigació sobre un tema determinat orientada per un/a tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i l’ha de defensar oralment. Per portar a terme aquest treball de recerca l’alumne/a ha de fer servir tot un conjunt de coneixements i competències adquirits des de diferents matèries que ha cursat al llarg de l’etapa. Permet comprovar, doncs, l’assoliment d’alguns objectius, alhora que mesura la maduresa pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància i capacitat per recórrer a les fonts d’informació més adients. El treball de recerca és imprescindible aprovar-lo per superar l’etapa. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. Els/les alumnes repetidor/es amb el treball de recerca aprovat no cal que tornin a fer-lo.

Et poden ajudar consultar les planes web següents:

http://www.ersilia.org/llibre_recerca/index.htm www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index.htm Vídeo sobre el TR a http://vimeo.com/23381267 Pàgina amb molts recursos i convocatòries de premis http://agora.xtec.cat/iesilladerodes/moodle/course/view.php?id=485

CALENDARI GENERAL

CURS 2015-16 (1r Batx.)

Abans de Setmana Santa els alumnes escolliran tres temes de treballs de recerca i els lliuraran al tutor/a:

- Al menys un d’aquests temes, haurà de ser dels proposats pels departaments. - El Segon i el tercer tema podrà ser triat per l’alumne/a. La sol·licitud es farà amb el

formulari corresponent. - L’alumnat haurà de col·locar els tres temes per ordre de preferència. - Els tres temes han de pertànyer a departaments diferents.

El termini màxim per presentar els tres temes al tutors serà la setmana desprès de setmana santa.

Durant el mes de maig es faran les assignacions provisionals dels treballs de recerca per departaments.

L’alumnat haurà de fer una entrevista obligatòria (com a mínim), per tal de poder començar a realitzar el treball. L’entrevista es farà al mes de juny data a concretar.

Els alumnes de 2n de batxillerat que hauran de repetir curs amb el treball de recerca suspès seguiran el mateix procés que els alumnes de 1r de batxillerat a partir del mes de juny. Proposaran tres temes i un cop feta l’assignació del treball hauran de fer una entrevista obligatòria (com a mínim) per tal de poder començar el treball. L’entrevista es farà al juny.

2


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

És responsabilitat de l’alumnat anar a parlar amb el professorat i/o departament implicat. En acabar el curs tots els alumnes hauran d’haver omplert el formulari per a la tria del TR.

CURS 2016-2017 (2n Batx.)

A principi de curs es donarà el calendari detallat amb les dates de les entrevistes, entrega de definitiu i exposicions orals.

A finals d’octubre el tema del treball de recerca ha de quedar definit abans. A partir de les hores només es pot perfilar el títol però no canviar de tema.

El treball s’ha d’escriure en català. Si es vol fer en castellà s’ha de sol·licitar per escrit al CLIC (Coordinador lingüístic) abans del 30 de setembre.

De setembre fins al moment d’entrega del treball definitiu, l’alumne/a acabarà de fer el treball amb la supervisió del tutor/a. Els/les alumnes hauran de fer un mínim de sis entrevistes obligatòries amb el/la tutor/a. És responsabilitat de l’alumne/a concertar les entrevistes amb el seu tutor/a. Durant les dates que s’indiquin en el calendari.

Els alumnes que no hagin fet les cinc entrevistes mínimes amb el tutor/a tindran una nota de zero en la part de «Valoració del procés de desenvolupament del treball» (nota A), que fi- xarà el tutor/a del treball.

Els alumnes que hagin assistit a les cinc entrevistes mínimes però sense portar fet el treball indicat pel tutor/a tindran una nota de 5 punts en la part de «Valoració del procés de desen- volupament del treball» (nota A), que fixarà el tutor/a del treball.

A l’última de les entrevistes l’alumnat haurà d’entregar el treball provisional al tutor/a perquè es pugui fer les esmenes i suggeriments que consideri adients.

L'alumnat haurà d'elaborar un quadern de seguiment on anotarà les tasques que va fent del treball de recerca. El quadern s'haurà de presentar en cadascuna de les entrevistes amb el tutor/a, el qual el signarà i hi farà les observacions que cregui convenients. En la darrera de les entrevistes s'haurà de lliurar una còpia del quadern al tutor/a. El quadern serà valorat pel tutor/a en l'apartat de «Responsabilitat. Regularitat».

Treball definitiu

Quan consti al calendari, l’alumnat haurà d’entregar el “Treball definitiu” a Direcció. Es lliurarà original i còpia del treball així com se n’enviarà una còpia en format pdf al tutor que s’encarregarà de penjar-ho en la intranet del centre. El retard en l’entrega serà penalitzat. En el cas que el treball sigui copiat en gairebé la totalitat, la nota de la valoració de l’informe serà d’un zero.

3


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

OBJECTIUS GENERALS

L'equip docent ha establert uns objectius generals vàlids per a tots els treballs de recerca, que són un punt de partida per a l'avaluació del treball. A més, cada tutor/a ha de determinar aquells objectius particulars que calgui assolir depenent de les característiques pròpies de cada treball.

• Fer servir tot un conjunt de coneixements i procediments adquirits des de les matèries cursades al llarg de l'etapa.

• Manifestar esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques.

• Treballar de manera autònoma i tenir iniciativa per resoldre problemes que es puguin plantejar.

• Recórrer a les fonts d'informació adients i fer-ne un ús adequat.

• Usar les TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) i les MAV (Mitjans Audiovisuals) durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats.

• Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria i estructurar-ne de forma lògica el contingut.

• Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb un vocabulari i llenguatge adequat.

• Elaborar les conclusions de forma sintètica i amb sentit crític.

• Presentar oralment el tema de forma sintètica, amb claredat i amb vocabulari adequat.

• Donar respostes adequades a les preguntes que es plantegin.

COM S'HA DE PRESENTAR EL TREBALL DE RECERCA.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ

◆ Els treballs s'han de presentar en fulls blancs (DIN A4). ◆ S'han d'escriure amb un interlineat d’1,5 i per una sola cara amb lletra tipus Arial 11 (cal utilitzar un processador de textos). ◆ Cal deixar marges a la dreta (2 cm) i a l'esquerra (2 cm) i també a la part superior (3 cm) i a la inferior (3 cm). Tots els fulls han de tenir els marges de la mateixa mida. ◆ S’ha de justificar el text, sense fer-hi cap mena de sagnat. ◆ Cal numerar les pàgines i enquadernar el treball de manera correcta (no es podran utilitzar clips). ◆ Els diferents apartats del treball han d’estar numerats i destacats de la resta del text (majúscula, negreta). ◆ Un cop escrit, convé rellegir el treball per tal de corregir-ne les errades. Els processadors de textos permeten una correcció molt acurada, però no definitiva. ◆ L’extensió del treball ha de ser entre 25 i 100 planes, sense tenir en compte els annexos, que aniran al final del treball, abans de la bibliografia. ◆ Es lliurarà original i còpia del treball així com se n’enviarà una còpia en format pdf en un correu electrònic obert exclusivament per a la recepció dels treballs.

4


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

ESTRUCTURA

1. PRIMERA PÀGINA O COBERTA A la primera pàgina, cal que hi constin el títol del treball (haurà d’ésser clar, precís i, sobretot, ajustat al contingut), el nom i cognoms de l'autor/a, nom de l’institut, el curs 201_/201_, la data, el departament (especialitat) i el nom del tutor/a.

2. ÍNDEX El treball ha de portar un índex paginat, on ha de figurar el nom de cada apartat de què consta el treball tot assenyalant la pàgina on comença.

3. INTRODUCCIÓ La introducció ha d'anar al principi del treball i convé revisar-la al final. S’hi han de destacar els aspectes essencials per poder comprendre de què tracta el treball. Ha d'exposar clarament:

◆ quin és el tema del treball ◆ la hipòtesi de partida o els objectius que s’han marcat ◆ la motivació que ha dut a triar-lo ◆ quins mitjans s’utilitzaran per realitzar-lo.

4. METODOLOGIA Cal fer explícita quina serà la metodologia emprada per provar la hipòtesi o per assolir els objectius: consulta bibliogràfica, recol·lecció de mostres, si s'ha fet servir algun programa informàtic, la metodologia de les anàlisis efectuades...

5. COS DEL TREBALL En el cos del treball hi trobarem el desenvolupament de la recerca. Habitualment, constarà de:

◆ marc teòric ◆ part d’investigació ◆ resultats obtinguts

En la redacció d’aquesta part cal tenir en compte les indicacions següents:

- Els diferents apartats del treball han d'anar encapçalats per un títol. - Quan es tracta de citar paraules textuals d'un autor, cal escriure-les entre cometes (Alt 174

– Alt 175) i indicar-ne la procedència, tal i com s'indica en l'exemple:

«L'activitat pictòrica, concebuda en la seva essència és, com és sabut, cosa interior. Pocs estímuls exteriors li calen, a l'artista introvertit i reflexiu, per a omplir el seu registre. Pocs estímuls exteriors però, això sí, cal que li siguin molt familiars, sense secrets.» (MARQUÈS, 1996: 87).

Serà en l’apartat de Referències bibliogràfiques on es citarà la referència completa del llibre consultat:

MARQUÈS, Enric: L'Art, la ciutat i el món. Girona: Diputació de Girona, 1996. Col·lecció Josep Pla, 7.

- En el cas que no copiem literalment la idea d’un autor, però la fem servir per reforçar els nostres arguments, cal referenciar l’autor amb el seu cognom i any de publicació del llibre on hem extret la idea. Exemple:

5


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

Com ens recorda Sartori (2005) la importància del videojoc en la cultura dels adolescents es manifesta en el fet que hem passat de l’Homo sapiens a l’Homo videns; la cultura de la imatge ha desplaçat la paraula.

• Si s'hi ha de posar material complementari, s'haurà d'incloure en un APÈNDIX que haurà d'anar al final del treball, abans de la bibliografia.

• Un cop acabat, cal revisar el treball per tal de corregir-ne els possibles errors (de contingut, ortogràfics, gramaticals, de presentació...). Tingues també en compte:

I. Cal estructurar bé el contingut. II. Hauràs de buscar informació, però no copiar fragments de llibres, si no és una cita concreta, que cal posar entre cometes i citar-ne la font. El redactat ha de ser absolutament original. III. Quan il·lustris el treball amb gràfics, figures, fotografies... hauràs de numerar-los, posar-hi un peu (normalment s'indica què representa i d'on s'ha tret) i comentar-les en l'explicació. IV. Cal que una part de la recerca sigui original. Un 50% del cos del treball ha de ser de recerca personal: el buidat d'una enquesta, una entrevista, la interpretació d'unes dades, la confecció de gràfiques...

6. CONCLUSIONS Conclusions (clares i concretes, quins objectius s’han assolit i quins no, quins canvis en la metodologia s’han hagut de fer...).

7. EPÍLEG - És aconsellable incloure un subapartat d'opinió personal que sigui breu, clar, sincer i,

sobretot, que estigui ben argumentat. - Resumir què s’ha après (síntesi del treball) - Dificultats que s’han trobat.

8. APÈNDIX Si escau, es poden adjuntar aquells materials utilitzats per fer el treball. Han de ser inèdits o poc coneguts, ja que en cas contrari n’hi ha prou amb una referència.

9. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES Les fonts consultades s'han de citar en un darrer full destinat a les referències bibliogràfiques. Només s’hi esmentaran les fonts que s’han consultat, no les existents sobre el tema. Les referències bibliogràfiques es citaran ordenades alfabèticament pel cognom del primer autor.

Llibre SOLÀ, Joan. Del català incorrecte al català correcte. Barcelona, Edicions 62, 1977. Llibres a l'abast, 134.

Article de revista GILI-GAYA, Samuel. «Fabra i la filologia contemporània». Serra d'Or, 1963, núm. 12, p. 40.

Enciclopèdia o diccionari Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1982.

Document consultat a través d’internet Responsable o ens corporatiu, títol de la pàgina, URL (adreça web) en cursiva. LINGUAMON. Casa de les llengües, http://uniprint.com/terms/a.htm

És obligatori posar-hi una frase o títol que doni informació sobre l’adreça d’internet.

6


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

Presència d’oients en un TR Les persones que assisteixin en qualitat d’oients a l’exposició d’un TR només podran romandre-hi els 10 minuts d’exposició de l’alumne/a i els 10 minuts de preguntes del tribunal.

L'alumnat de 1r i 2n de batxillerat podrà assistir d’oient als tribunals de TR de 2n de batxillerat, sempre que tingui el vistiplau de l'alumne/a avaluat.

Recuperació del TR L’alumnat que hagi presentat el treball de recerca en la convocatòria ordinària i hagi suspès podrà tornar a presentar el treball:

- mes de maig: setmana exàmens de final contínua. - mes de juny: setmana exàmens de final extraordinària.

El tutor/a del TR dedicarà una sessió a explicar els motius pels quals s’ha considerat el TR com a no aprovat i donarà les orientacions pertinents per millorar-lo.

L’alumnat que no hagi presentat el treball de recerca en la convocatòria ordinària haurà de presentar el treball:

- mes de juny: setmana exàmens de final extraordinària.

Reclamacions Treball de recerca

Normativa pel que fa a les possibles reclamacions de les notes dels TR.

• L’alumne que no estigui conforme o vulgui rebre algun aclariment de la nota obtinguda del TR haurà de dirigir-se al tutor.

• El tutor/a explicarà a l’alumne el motiu de la nota i com se li ha valorat el seu treball: aspec- tes positius i negatius. Es poden mostrar a l’alumne les puntuacions globals de cada ítem, les de la darrera columna, però en cap cas les parcials de cada professor/a. No es pot donar a l’alumne cap fotocòpia del document d’avaluació.

• Si l’alumne no està conforme amb les explicacions donades pel tutor/a, adreçarà reclama- ció al director que decidirà quan s’ha de reunir novament el tribunal per tal de revisar, a l’alta o a la baixa, les valoracions fetes.

• No es podrà canviar cap nota si no es fa seguint aquest protocol.

7


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

COM SERÀ L’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

PENDENT DE REVISIÓ. Cada treball serà avaluat per tres professors/es (el professor/a tutor/a i dos més). De cada alumne/a es fixaran les següents notes en el full d’avaluació.

NOTA A: Valoració del procés de desenvolupament del treball (25%)

La fixarà el/la professor/a-tutor/a fent referència a la fase d’elaboració del treball:

• Esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques (quadern de bitàcola).

• Planificació i disseny de la recerca.

• Participació i iniciativa en les tasques.

NOTA B: Valoració de l’informe o treball final (50%)

Cada professor/a avaluador/a fixarà una nota fent referència al dossier lliurat:

• Introducció, en la qual s’explicitarà la justificació i el procés de gestació del tema escollit.

• Desenvolupament del tema.

• Elaboració de les conclusions.

• Referència a les fonts d’informació (bibliografia, centres de documentació...)

• Presentació ordenada i neta del dossier.

• Pel que fa al contingut de l’informe:

*Correcció, claredat i vocabulari adient en l’expressió escrita. *Estructuració lògica del contingut. *Capacitat de síntesi en l’elaboració de conclusions.

NOTA C: Valoració de l’exposició oral (25%)

Cada professor/a avaluador/a fixarà una nota tenint en compte:

• La correcció en l’expressió oral.

• Capacitat de síntesi en la presentació del tema

• Adequació de les respostes a preguntes que es puguin plantejar.

Pel que fa a l’exposició oral dels treballs cal tenir en compte que la durada de cada exposició serà de 20 minuts i constarà de dues parts:

• Exposició per part de l’alumne/a (uns 10 minuts): a) Justificació del tema escollit. b) Objectius que es pretenien assolir. c) Fonts d’informació, materials necessaris, dificultats trobades... d) Procés de desenvolupament del tema. e) Conclusions i opinió personal.

• Formulació de preguntes per part dels/les professors/es sobre algun punt de l’exposició o del treball. Les preguntes seran generals i amb la possibilitat que l’alumne/a tingui el dossier a davant. (Uns 10 minuts)

8


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

FULL D'AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

9


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

SEGON DE BATXILLERAT

ALUMNE/A: DATA AVAL.: Llengua del TR: Català Castellà Anglès Francès

TRIBUNAL

PROF.TUTOR/A DEPART.:

PROFESSOR/A: DEPART.: PROFESSOR/A: DEPART.:

*VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

Punt. Tutor/aProf.1Prof.2 TOTAL

Responsabilitat.Regularitat (Quadern de bitàcola) 0-10 Planificació i disseny de la recerca 0-10 Participació i iniciativa en les tasques 0-5 * (1) L’alumnat que no hagi realitzat les cinc entrevistes mínimes: 0

(2) L’alumnat que ha fet les entrevistes mínimes sense realitzar el treball indicat pel tutor/a: 5 VALORACIÓ DE L'INFORME Introducció i justificació del treball 0-5 Desenvolupament del tema 0-10 Fonts d'informació i recursos emprats 0-10 Correcció lingüística 0-5 Estructuració lògica del contingut 0-10 Síntesi i conclusions 0-10

EXPOSICIÓ ORAL Correcció en l'expressió oral 0-5

Síntesi en la presentació del tema i recursos emprats

0-10

Adequació a les preguntes 0-10

NOTA FINAL

OBSERVACIONS:

Signatura Signatura Signatura Professor/a tutor/a Professor/a Professor/a

10


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

CRITERIS I/O ORIENTACIONS ESPECÍFIQUES DE CADA DEPARTAMENT

Els criteris i les orientacions específiques de cada Departament estan penjats a la pàgina web de l’institut, en l’apartat «Els Estudis», article «Batxillerat» i article «Treball de Recerca».

PREMIS TREBALLS DE RECERCA

1. VII Concurs Preuniversitari UIC (Universitat Internacional de Catalunya). Data límit entrega treballs: 11 de febrer. Bases: www.uic.es/concurs-preuniversitari Premis: Ordinador portàtil – beca 100% import matrícula Tel.: 93 504 20 00 o info@uic.es

2. Premis Universitat Abat Oliba CEU Data límit entrega treballs: 8 d’abril Bases: www.uao.es i també en format paper. Premis: Ordinador portàtil – beca 50% import matrícula Tel.: 93 254 09 19 o amirandar@uao.es Sr. Andreu Miranda

3. PREMIS als millors treballs de recerca sobre TURISME La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme i l’hoteleria i la formació dels estudiants, vol incentivar els alumnes de Batxillerat de Catalunya a desenvolupar els seus Treballs de Recerca en el camp del turisme i l’hoteleria.

Data límit entrega treballs: 11 de maig Bases: http://www.cett.es/fundacio-gaspar- espuna/html/cat/premalstrebdereceenturidebatx.html i també en format paper. Premis: Ordinador portàtil – Cost estudis amb un màxim de 4.000 € - Val de 1.000 € en material educatiu.

4. Premis Universitat de Vic a) Premi treballs Ciències socials i Humanitats: 2.000 € b) Premi treballs Arts: 2.000 € c) Premi treballs Ciències exactes i experimentals: 2.000 € d) Premi Osona contra el càncer: 1.500 € (treballs que tinguin per objecte la prevenció, cau-

ses, incidència, tractament, entorn del malalt...) e) Premi sobre l’acció social de les dones, la igualtat d’oportunitats i la violència de gènere: 1.500

Data límit entrega treballs: 11 d’abril Bases: http://secundaria.uvic.cat/

Tel.: 938 816 177

5. Premis Universitat de Girona Data límit entrega treballs: 15 d’abril Bases: http://www.udg.edu/premis_recerca i també en format paper.

α) Premi treballs Ciències socials, Art i Humanitats β) Premi treballs Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i de la Salut χ) Premi Arquitectura, Urbanisme i ciutat δ) Premi temàtica relacionada amb la Joventut ε) Premi a un treball sobre la comarca de la Selva

11


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

φ) Premi a un treball sobre la ciutat de Girona γ) Premi a un treball relacionat amb les arts visuals η) Premi a un treball relacionat amb salut i esport

Premis: Matrícula gratuïta a la UdG (1r any)- 700 € en material escolar

6. Premi Universitat de Barcelona (UB) a la Solidaritat Objectiu: Promoure l’educació per la Pau Data límit entrega treballs: 15 d’abril Bases: http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/ i també en format paper. Premis: 500 € Tel.: 93 504 20 00 o info@uic.es

7. Exporecerca jove L’Exporecerca és una fira de treballs de recerca oberta a on els participants presenten en estands les seves investigacions. Es pretén fomentar l’intercanvi d’experiències, la convivència i el coneixement entre joves procedents d’arreu del món

Data de finalització de la pre-inscripció: 20 de febrer de 2011. Data de comunicació dels treballs sel·leccionats: 23 de febrer de 2011. Data de finalització de la inscripció: 15 març de 2011.

8. Premis CIRIT Premis adreçats a promoure treballs de recerca, experimentals o teòrics, en qualsevol matèria, tant científica com humanística, en els nivells d'ensenyament secundari.

Data límit entrega treballs: Bases: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beca.jsp? categoria=altres&id_beca=18723

9. Premis UAB (Argó) Universitat Autònoma de Barcelona Data límit entrega treballs: 1 d’abril Bases: http://www.uab.cat/ice/argo Premis: Ordinador portàtil + Matrícula gratuïta (UAB 1r any)

10. Premis UAB (Argó) Universitat Autònoma de Barcelona En el marc d'aquesta 8a Convocatòria, l'Escola d'Enginyeria atorga una menció específica per a un treball de recerca de batxillerat de l'àmbit tecnològic fet per una o més noies. Premis: Reproductor MP + Matrícula gratuïta (UAB 1r any)

11. Premis UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) Objectiu: Arquitectura, ciència i tecnologia sostenibles, tant ambientals com ètics i socials.. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per aquestes àrees de coneixement i pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca. Data límit entrega treballs: 30 d’abril Bases: http://www.upc.edu/premi-secundaria

Premis: Netbook + Matrícula gratuïta

12. Premi Treballs de Recerca sobre l’Aigua – Fundació AGBAR Objectiu: Fomentar la conservació i l'ús racional de l'aigua com a recurs escàs al nostre país. Data límit entrega treballs: Bases: The Stockholm Junior Water Prize 2008 (arxiu pdf), bases del concurs http://www.kemiraiberica.com/kemira/Spanish/premioagua http://www.siwi.org/sjwp/sjwporganizers.html

12


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

13. Premis a treballs de Física (Institut d’Estudis Catalans- Secció Física) Data límit entrega treballs: Bases: http://www.scf-iec.org/activitats/batx.htm

Premis:

14. Premi Emerencià Roig sobre temes Marítims Data límit entrega treballs: dilluns 16 de maig de 2011. Bases: http://www.museumaritimbarcelona.org/default.asp?idApartado=101 Premis: Ordinador portàtil + lot de llibres del museu marítim

15. Premi José Cantero (àmbit tecnològic) Data límit entrega treballs: Bases: http://www.fundacion-epson.es/cat/premios/cantero.htm Premis:

16. Premis Bonaplata (àmbit arqueologia industrial, la història industrial i l’antropologia històrica

de la industralització de la societat catalana). Data límit entrega treballs: Bases: http://www.amctaic.org/index2.html Premis:

17. Premis Pere Tarrés de Recerca en Acció Social Data límit entrega treballs: Bases: http://www.peretarres.org/ Premis:

18. Premis Ramon Llull (tots els àmbits) Data límit entrega treballs: 25 de març de 2011 al Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9h a 13.30h i de 15.30h a 18.30h Bases: http://www.url.edu/premisrecerca/

Premis: Ordinador portàtil

19. Premi Antoni Quintana i Marí (història de la ciència) Data límit entrega treballs: Bases: http://schct.iec.cat/ Premis:

20. Premis Societat Catalana de Química (IEC) Data límit entrega treballs: 19 de març de 2010. Bases: Premis: 600 €

21. Premis Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC – Premi Poincaré Data límit entrega treballs: 15 d'abril de 2011. Bases: http://www.fme.upc.edu/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/premi- poincare

Premis: Ordinador portàtil (estudiant) i un e-reader (professor/a)

22. Premis UPF (Universitat Pompeu Fabra) – àmbit Ciències de la salut i la vida Data límit entrega treballs: 1 d'abril de 2011. Bases: http://premi.prbb.org Premis: 1 iPad + 1 dia en un grup de recerca al PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona).

23. Premis UPF – Premi Ernest Lluch – àmbit de Ciències socials i polítiques Data límit entrega treballs: 6 de maig de 2011. Bases: http://www.upf.edu/estudiants/premis/ernest_lluch.html

13


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

Premis: 2.000 €

24. Premis UPF – Premi Francesc Noy – àmbit d’Humanitats Data límit entrega treballs: 4 de maig de 2011. Bases: http://www.upf.edu/fhuma/futursestudiants/premifrancescnoy/informac.html Premis: Lector electrònic + 1.000 €

25. Premis UPF – Premi Linguamon – àmbit de les Llengües i el Llenguatge Data límit entrega treballs: 8 d’abril de 2011. Bases: http://www.upf.edu/estudiants/_pdf/bases-1.pdf Premis: Ordinador portàtil + lot de llibres

26. Premis UPF – Premi Economia i empresa Data límit entrega treballs: 31 de maig de 2011. Bases: http://www.upf.edu/estudiants/premis/premieconomia.html Premis: 1.500 € + matrícula gratuïta a la UPF (1r any)

27. Premis UPF – Premi Enginyeria i Matemàtica aplicada Data límit entrega treballs: 20 de maig de 2011. Bases: http://www.upf.edu/estudiants/premis/premienginyeria.html Premis: 600 €

28. Premi Departament d’Ensenyament i TV3 (Espai Terra) Àmbit: temes relacionats amb paisatge, conservació i natura. Data límit entrega treballs: 21 de maig de 2011. Bases: http://80.33.141.76/canalrecerca/index.php? option=com_content&view=article&id=390:premis-espai-terra- treballs-de-recerca-eso-i-batxillerat&catid=30:ciencies-de-la- naturalesa-i-la-salut&Itemid=6

Premis: Viatge a Irlanda de 15 dies

29. Premi Societat Catalana de Geografia (IEC) – Premi Joan Palau Vera Àmbit: geografia de Catalunya Data límit entrega treballs: 29 d’abril de 2011. Bases: http://scg.iec.cat/S001.htm Premis: 800 € + publicació.

30. Premis Baldiri Reixac Àmbit: realitat nacional de Catalunya i tradicions nacionals catalanes / foment de la comunicació en català entre l’alumnat. Data límit entrega treballs: 11 de febrer de 2011. Bases: http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/img/baldiri/bases_2010-2011.pdf Premis: 2.000 €

31. Premi Arnau de Vilanova Àmbit: filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries Data límit entrega treballs: 28 d’abril de 2011. Bases: http://www.cdl.cat/premi-arnau-de-vilanova

Premis: 210 €

32. Premi Hèracles Àmbit: món clàssic Data límit entrega treballs: 18 de març de 2011. Bases: http://www.seec.cat/premiheracles.html Premis: 150 €

14


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

33. Premi Núria Tudela i Penya (Auriga) Àmbit: món clàssic Data límit entrega treballs: 1 de setembre de 2011. Bases: http://www.auriga.cat/index.php/premis-auriga

Premis: Estatueta + difusió de l’obra a la revista Auriga

34. Premi APAC – Premi John McDowel Àmbit: Llengua anglesa Data límit entrega treballs: desembre de 2011. Bases: http://www.apac.es/john-mcdowell-award/bases-premi.html

Premis: miniportàtil

35. Premi Mestall Àmbit: Món rural Data límit entrega treballs: abril de 2011. Bases: http://www.ddgi.cat/historiarural/ Premis: 500 €

36. Premi Pau Ginés (GELA- Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades) Àmbit: Llengües que es parlen a Catalunya Data límit entrega treballs: 30 abril de 2011. Bases: http://www.gela.cat/doku.php?id=bases_del_ii_premi_pau_gines Premis: Llibres + 300 €

37. Premi Accés (Fundació Salas) Àmbit: Accessibilitat i discapacitat Data límit entrega treballs: pendent de convocatòria 2011 Bases: http://www.fundaciosalas.org/?q=ca/access/awards/2 Premis: 3.000 €

38. Premi Treball sobre la Síndrome de Down (FCSD) Àmbit: Síndrome de Down Data límit entrega treballs: 25 febrer de 2011. Bases: http://www.fcsd.org/ca/concurs-treball-de-recerca-sobre- la-persona-amb-la-s%C3%ADndrome-de-down_25690

Premis: miniordinador

39. Premi Medi Ambient per unes Escoles Verdes Àmbit: Medi Ambient Data límit entrega treballs: 15 abril de 2011. Bases: http://www.iesbaixemporda.cat/intranet/index.php? name=News&file=article&sid=69

Premis: 500 €

15


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

TRIA DEL TEMA DEL TREBALL DE RECERCA

Els/les alumnes triaran tres possibles opcions de treball de recerca que lliuraran al seu tutor/a:

- Dos d’aquests temes, com a mínim, hauran de ser dels proposats pels departaments i, a més, de departaments diferents. - El tercer tema podrà ser triat per l’alumne/a. La sol·licitud es farà amb aquest formulari.

ALUMNE/A:__________________________________________________

ESPECIALITAT:_______________________________

TÍTOL DEL TREBALL JUSTIFICACIÓ O P C I Ó

1

DEPARTAMENT:

O P C I Ó

2

DEPARTAMENT:

O P C I Ó

3

DEPARTAMENT:

TEMA ASSIGNAT:

DEPARTAMENT:

16


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

FORMULARI PER A LA TRIA DEL TREBALL DE RECERCA

Nom de l'alumne: Curs:

Títol del treball: Departament:

Descripció general de l'estudi: tema d'estudi, subtemes, interrogants suscitats...

Esquema del contingut del treball. Índex

17


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

Explicació i justificació de la recerca: interès acadèmic, condicions o factors a estudiar, beneficis de la recerca, possibilitats de portar a terme la recerca...

Bibliografia. Fonts d'informació consultades.

Observacions:

18


INS S’AGULLA Treball de recerca. Dossier d’orientació

19