Dotyczy:

Realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą.

 

Podstawa prawna:

Z dniem 1 września 2017 roku przepisy dotyczące realizowania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą regulują nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo Oświatowe, a konkretnie Art. 37 ust. 2. pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku.


PODSTAWY PRAWNE WYDAWANYCH OPINII

(stan na 01.09.2017 r.)

Opinia w sprawie

Podstawa prawna

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534 ze zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

§ 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534 ze zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59)

§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534 ze zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

§ 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59, 949)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. 2002 Nr 214 poz. 1808)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

art.3045 § 4 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t. ze zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

§ 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

specyficznych trudności w uczeniu się

§ 2 ust. 3, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2017 poz. 1534 ze zm.)

§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663)

§ 9 ust. 3, § 37 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2016 poz. 2223)

§ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)

§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)


Dotyczy:

Wysłania dziecka do II klasy Szkoły Podstawowej z pominięciem klasy I.

Czy z punktu widzenia prawa jest możliwe, aby siedmiolatek rozpoczął naukę w szkole podstawowej od klasy drugiej? Kto może wydać decyzję o przyjęciu ucznia od razu do klasy drugiej i na jakiej podstawie?

Nie ma możliwości prawnej, by siedmiolatek poszedł od razu do klasy drugiej z pominięciem klasy pierwszej. Obowiązek szkolny, a co za tym idzie obowiązek zaliczenia po kolei wszystkich etapów edukacji (w tym klasy pierwszej szkoły podstawowej), obejmuje wszystkich obywateli polskich i nie ma w tej materii wyjątków. Jeśli Pani dziecko jest wybitnie uzdolnione lub nad wiek dojrzałe, może je Pani wysłać do szkoły rok wcześniej to jest w wieku 6-ciu lat, bądź też w trakcie procesu edukacji starać się o udzielenie dziecku indywidualnego toku nauki. Zagadnienie indywidualnego toku nauki omawia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28).

Jeżeli rodzice stwierdzą nadzwyczajne zdolności dziecka, mogą zgodnie z § 3 i § 4 cytowanego rozporządzenia wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, który uczeń może realizować na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. Co ważne jednak, zgodnie z rozporządzeniem nie można aplikować o indywidualny tok dla dziecka już pierwszego dnia szkoły. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia „Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach − po śródrocznej klasyfikacji ucznia”. Tak więc o indywidualny tok i przerabianie programu klasy drugiej można się starać dopiero po pierwszym semestrze edukacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po otrzymaniu indywidualnego toku dziecko zostało promowane od razu do klasy drugiej. Zgodnie z § 2 ust. 2 „Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego”. Może więc zdarzyć się tak, że siedmiolatek zacznie dany rok szkolny jako pierwszoklasista, w trakcie roku szkolnego przejdzie na indywidualny tok, by zaliczyć od razu program klasy pierwszej i drugiej i otrzymać w czerwcu promocję do klasy trzeciej.

Nauczyciel, który będzie prowadził zajęcia, opracowuje indywidualny program nauki, który nie może obniżać wymagań edukacyjnych ustalonych dla danej klasy (§ 5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia). Po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (§ 6). W wypadku pozytywnych opinii dyrektor zezwala na indywidualny program nauki (§ 7).

Program, który winien być skonstruowany na potrzeby indywidualnego toku, układa nauczyciel, który będzie prowadził zajęcia, przy czym przy jego układaniu może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole wyższego stopnia (np. na potrzeby szkoły podstawowej nauczyciel gimnazjum), doradca metodyczny, psycholog, pedagog (§ 5 ust. 3).

W momencie udzielenia zezwolenia dyrektor szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna, określając jednocześnie zakres jego obowiązków (§ 8).

Podczas realizacji indywidualnego toku uczeń może uczęszczać na wybrane zajęcia do danej klasy lub do klasy programowo wyższej albo realizować program we własnym zakresie (§ 9). Warto też w tym miejscu obalić mit jakoby siedmiolatek uczący się w trybie indywidualnym narażany był na stres związany z egzaminami klasyfikacyjnymi. § 11 rozporządzenia wyraźnie bowiem zwalnia maluchów z klas I−III szkoły podstawowej z obowiązku zaliczania programu szkolnego w drodze egzaminów.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczyciela, jako opiekuna ucznia realizującego indywidualny tok nauki, nie otrzymuje on dodatkowego uposażenia. Podobnie jeśli uczeń przebywa na zajęciach w szkole. Dodatkowo płatnymi mogą być jedynie zajęcia, które nauczyciel przeprowadza w domu ucznia, co w tym wypadku nie występuje. Taka sytuacja ma miejsce przy przyznaniu uczniowi nauczania indywidualnego (np. z powodu przewlekłej choroby), kiedy to każda lekcja odbyta w domu ucznia jest dodatkowo opłacana.


Dotyczy: (PODSTAWA NIEAKTUALNA)

Kierowania na badania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, u których podejrzewa się specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową).

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

§ 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym
rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.


Dotyczy:
Miejsce zamieszkania


Podstawa prawna:
Kodeks Cywilny

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Dotyczy: (PODSTAWA NIEAKTUALNA)

PESEL na opiniach i orzeczeniach wydawanych przez PPP


Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

§ 24. 1. W przypadku dzieci i młodzieży:
pkt 2) którym w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana:

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

poradnia uzupełni dane, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.


Treść Rozporządzenia:
men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzdzenie_poradnie_pp_01_02_2013.pdf

Treść uzasadnienia: men.gov.pl/images/stories/PDF/uzasadnienie_poradnie_pp_01_02_2013.pdfDotyczy:

Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Podstawa prawna:

Dnia 08.05.2013 weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532)

Treść Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000532&type=2


Dotyczy:
Ogólne Przepisy Prawne regulujące działanie Poradni