Tecnologia 2n, 3r, 4t ESO

Criteris de qualificació

Es posarà la nota als alumnes tenint en compte que:

La no entrega de l'informe o memòria del projecte suposarà la  qualificació d'un 0 de les dues parts del projecte (elaboració i memòria).

Els exàmens no realitzats en la data prevista es podran recuperar al juny prèvia presentació del justificant pertinent.

Recuperacions

Els alumnes amb avaluacions suspeses durant el curs tindran dret a un examen de recuperació a final de curs, on s'avaluaran només d'aquelles avaluacions que tenguin pendents.

Els alumnes que al juny no superin alguna de les avaluacions, s’hauran d’examinar al setembre de tot el curs. Al setembre hauran de presentar memòries de projectes, tantes  com fetes durant el curs d’objectes fets durant el curs. A més, s’hauran de presentar a l’examen..

Tecnologia Industrial I, 1r de Batxillerat

Criteris de qualificació

75% exàmens

15% treballs i projectes en grup o individuals (Classroom, tasques diàries, presentacions,  recerques, ….)

10% quadern de problemes. El dia de l'examen es recolliran tots els problemes de la unitat, passats a net en el format indicat. La no entrega del quadern pot implicar la pèrdua del dret a examinar-se.

Per poder aprovar l'assignatura és condició necessària l'entrega de tots els treballs encomanats així com de totes les parts del quadern.

Recuperacions

Els exàmens no realitzats la data prevista es podran recuperar al juny, juntament amb l'examen de recuperació global, prèvia presentació de la justificació.


Tecnologies de la Informació 4t d’ESO

Criteris de qualificació

100% tasques lliurades a la plataforma classroom. Cada activitat serà qualificada de 0 a 10, si una activitat no és lliurada dins el termini preestablert serà qualificada amb un zero. La qualificació de l’avaluació serà la mitjana de les notes obtingudes de les tasques que s’han de lliurar.

Serà imprescindible per aprovar el curs que la mitjana de cada una de les avaluacions estigui aprovada a final de curs.

Recuperacions

La recuperació de cada avaluació consistirà en lliurar els treballs no presentats abans de manera que la seva realització sigui satisfactòria.

Qui no superi al juny l’assignatura, al setembre haurà de presentar  totes les tasques no presentades durant el curs al classroom amb l’estàndard de qualitat que s’han establert al llarg del curs. Aquestes hauran de ser lliurades al classroom segons la calendarització  proposada pel professor.

Tecnologies de la Informació 1r de Batxillerat

Criteris de qualificació

100% tasques lliurades a la plataforma classroom. Cada activitat serà qualificada de 0 a 10, si una activitat no és lliurada dins el termini preestablert serà qualificada amb un zero. La qualificació de l’avaluació serà la mitjana de les notes obtingudes de les tasques que s’han de lliurar.

Serà imprescindible per aprovar el curs que la mitjana de cada una de les avaluacions estigui aprovada a final de curs.

Recuperacions

La recuperació de cada avaluació consistirà en lliurar els treballs no presentats abans, de manera que la seva realització sigui satisfactòria.

Qui no superi al juny l’assignatura, al setembre, haurà de presentar  totes les tasques no presentades durant el curs al classroom amb l’estàndard de qualitat que s’ha establert al llarg del curs. Aquestes hauran de ser lliurades al classroom segons la calendarització  proposada pel professor.

Tecnologies de la Informació 2n de Batxillerat

Criteris de qualificació

50% exàmens

50% treballs

Les activitats proposades al classroom de l’assignatura seran de dues classes. Unes seran preparatòries per als exàmens i els treballs. Encara que rebin una qualificació, aquesta no comptarà per a posar la nota de cada avaluació. Les altres seran els propis exàmens i els treballs principals de cada trimestre, i seran les úniques que comptaran a efectes de posar

la nota.

Recuperacions

Els alumnes hauran de fer la recuperació de l’assignatura, a final de curs, si la mitjana de les notes de totes tres avaluacions no surt aprovada. S’examinaran d’aquelles avaluacions que no tenguin aprovades o hauran de tornar a fer els treballs suspesos.

En el cas que hagin de fer l’examen de setembre, es farà un pla personalitzat per a cada alumne en funció de quines siguin les parts de l’assignatura que no hagi superat.