Tour de Rotonde

English below - De politiek blijft er maar omheen draaien: klimaatneutraal in 2050 is een doodlopende weg. Daarom gaan we aanstaande vrijdag om 08:30 met de pet rond voor fatsoenlijk klimaatbeleid. Op de fiets. Rond het Haarlemmermeercircuit. Met honderden vlaggen, toeters en (re)bellen — maar zonder geheim gedoe.

Waar?

Bij het Haarlemmermeercircuit, de rotonde in Amsterdam Zuid aan de Amstelveenseweg.

Hoelaat?

Om 08:30 beginnen we rondjes te fietsen. Als je met meerderen komt is het fijn als je bijvoorbeeld 15 minuten van tevoren in op enkele honderden meters afstand verzamelt. Zo ben je in ieder geval op tijd, en heb je tijd om met elkaar in te checken zodat je comfortabel(er) de actie in gaat.

Kom je in je eentje of in een kleine groep, en vind je het fijn om voor de actie enkele mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld voor gezelschap of zodat je elkaar in de gaten kan houden? Vanaf 08:00 tot 08:15 ben je welkom bij de noordkant van het Olympiaplein. Daar wachten we tot zich een kleine groep vormt, en vragen we jullie om even met elkaar in te checken.

Voor de veiligheid van de actie is het belangrijk dat we met genoeg mensen beginnen, dus wees a.u.b. op tijd. Lukt het je écht niet om er om 08:30 te zijn? Dan is het ook mogelijk om later aan te sluiten, om te compenseren voor de mensen die eventueel gearresteerd worden.

Wat?

Van 08:30 tot 11:00 gaan we in intervallen van enkele minuten het fietspad van de rotonde op: een massale ‘swarming’. We ontzeggen hiermee auto’s de toegang, zetten het autoverkeer aan deze kant van Amsterdam tijdelijk stil, en geven fietsers en voetgangers vrij baan.

Waarom blokkeren?

We onderbreken de dagelijkse gang van zaken om een duidelijk punt te maken: klimaatneutraal in 2050 is een doodlopende weg. Onze politieke vertegenwoordigers blijven maar om de hete brij heen draaien, met gevolgen vele malen groter dan die van een fietsactie.

Als klimaatverandering en massa-uitsterving crises zijn, vereist dit dat wij daarnaar handelen. Wanneer je huis in brand staat Google je niet even wat je moet doen, maar bel je direct 112. Op dezelfde manier tekenen wij niet een petitie wanneer we zien dat de overheid de mensheid op koers naar 4 graden Celsius zet, maar doen we wat nodig is om duidelijk te maken dat dit niet oké is: we verstoren, in onze vrije tijd en met onze eigen lichamen, de dagelijkse gang van zaken.

En waarom op deze manier?

Het originele idee was om zonder pauze rond te blijven fietsen op de rotonde. De reactie van de politie is dan echter voorspelbaar: alles afsluiten, iedereen in bussen gooien, en ons aan de rand van de stad droppen.

Door te swarmen creëren we een dilemma: als de politie het toestaat gedogen ze namelijk 2,5 uur lang een enorme verstoring van het autoverkeer, terwijl zij de opdracht hebben om de dagelijkse gang van zaken te beschermen. Staan ze dit niet toe en gaan ze ons arresteren, ontstaat een bekend scenario: wij bezetten de volledige rotonde, de politie zet arrestatiebusjes bij alle ingangen naar de rotonde, en de rest van de ochtend worden rebellen afgevoerd en staat één van de grootste verkeersaders van Amsterdam stil.

Door ons te laten swarmen bespaart de politie tijd, en blijft het verkeer ten minste enigszins doorstromen. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wij ongestoord burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn: een winst op zich. Zo blijven we lekker om de hete brij rotonde heen draaien.

Hoe?

We zijn met meer dan 100 mensen, en verdelen ons al fietsend goed over de rotonde. Op alle plaatsen waar fietsers voorrang hebben, is de rotonde daardoor automatisch geblokkeerd.

Op de beide toegangswegen van de Amstelveenseweg hebben auto’s voorrang: onbegrijpelijk in een stad die claimt duurzaamheid te willen stimuleren. Om de veiligheid te garanderen blokkeren kleine groepjes mensen deze twee ingangen zodra alle fietsers weer rond fietsen.

Ondertussen staan bij iedere ingang 2 mensen met flyers om bestuurders uit te leggen waarom wij hier staan. Een commentator houdt ons en omstanders ondertussen op de hoogte van of we al dichterbij de finish komen (hint: nee), en kondigt aan wanneer het swarmen weer tijdelijk opheffen.

Later deze week volgt een duidelijke tijdlijn met precieze(re) instructies, maar we hopen dat hiermee de algemene insteek van de actie duidelijk is. Juridische informatie volgt hierin ook.

Communicatie

Het is een vrij grote rotonde, dus de kans is aanwezig dat niet iedereen de commentator kan horen wanneer we iets gaan doen. Zodra we het fietspad op of af gaan, kondigt de commentator dit daarom ook aan met een handsignaal: diegene zwaait diens vinger rond. We vragen iedereen om, wanneer ze dat zien, het fietspad op of af te gaan en óók hun vinger rond te zwaaien.

Arrestatierisico

Hoewel het ons niet verstandig lijkt als de politie ons allemaal arresteert of bestuurlijk verplaatst, blijft het een risico. Daarnaast is het mogelijk dat de politie enkele individuen die een sleutelrol spelen wél arresteert, zoals de commentator en de mensen die de 2 voorrangswegen blokkeren. We zorgen daarom dat we voor alle rollen meerdere back-ups hebben, maar in deze rollen heb je dus wel een extra risico op arrestatie.

Voorbereiding

Onze rebellie tegen uitsterving is een serieuze zaak, maar dat is nog geen reden om het een verdrietig gebeuren te maken. Kleed daarom je fiets mooi aan, en regel bijvoorbeeld bordjes die onze tweede eis onderstrepen: “Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.”

Denk verder aan het volgende:

 • Koek en zopie om energiek, warm en gehydrateerd te blijven
 • (Optioneel) regenkleding
 • Vrienden, familie, affiniteitsgroep-genoten en ander gezellig volk.
 • Vlaggen, banners en fluitjes
 • Een fiets! (maar ook zonder fiets zijn er rollen te vervullen, zie hieronder)
 • We kondigen aan hoe we bij evt. arrestatie met fietsen omgaan!

Covid

We blijven buiten, vragen iedereen om zo mogelijk mondkapjes te dragen, en uiteraard moet je thuis blijven als je je niet lekker voelt. Op de fiets afstand houden is makkelijk, maar zodra we het fietspad af gaan vragen we je om in kleine groepjes te staan en op de afstand te letten.

Mochten we in bussen bestuurlijk verplaatst worden, begin dan geen superspread-event en ga dus niet zingen. Spreek anderen in de bus er ook op aan als ze per ongeluk beginnen te zingen.

Rolverdeling

De volgende rollen kan je ook vervullen als je geen fiets hebt (of kan regelen). Wil je in deze rol bijdragen, neem dan via de Telegram-link contact op met de verantwoordelijke daarvoor!

Welzijn - houdt iedereen wat extra in de gaten, draagt zorg voor rebellen: https://t.me/thomas_xr

Swarmen - blokkeert de voorrangswegen, verhoogd risico op arrestatie https://t.me/ElodieD

Commentator - stuurt de groep aan, houdt de gemoederen hoog: https://t.me/Pilgrim1911

Outreach & de-escalatie - gaat in gesprek met voorbijgangers/autobestuurders, biedt flyers en uitleg aan: https://t.me/HannahOxT

Steward - zorgt dat fietsers aansluiten/stoppen, ondersteunt logistiek: https://t.me/Ruerdje

Vragen

Tijdens de briefing vanavond is er ruimte voor vragen; de antwoorden op die vragen worden gedurende de week op Telegram gedeeld!


ENGLISH >>>> Tour de Rotonde <<<< ENGLISH

(Autotranslate, currently trying to fix the biggest mistakes!)

While society is speeding towards climate disaster, our elected representatives just can't stop themselves from talking in circles. On Friday, May 7th from 08:30 we'll give them a cookie of their own dough by endlessly biking around a roundabout. With hundreds of flags, bells and rebels.

Where?

At the Haarlemmermeercircuit, the roundabout in Amsterdam Zuid at the Amstelveenseweg.

At what time?

At 08:30 we start cycling in circles. If you come with more than one person, it would be nice if you gathered 15 minutes beforehand, for example at a few hundred meters distance. That way you won’t be late, and have a few minutes’ time to check in with each other and get comfortable.

Are you coming by yourself or in a small group, and would you like to meet some people before the action? Whether it’s for company, so you can keep an eye on each other, or for experienced rebels to take some new protestors along: from 08:00 to 08:15 you are welcome at the north side of Olympia Square. There we will wait for a small group to form, and then ask you to go somewhere else (so we don’t break Covid rules) to check in with each other.

For the safety of the action, it is important that we start with enough people, so please be on time. You really can't make it at 08:30? Then it is also possible to join later, to compensate for the people who might get arrested.

What?

From 08:30 to 11:00 we will cycle, in intervals of a few minutes, on the bicycle path of the roundabout: a massive 'swarming'. In doing so, we are denying cars access, temporarily disrupting car traffic on this side of Amsterdam, and giving cyclists and pedestrians free rein.

Why block?

We interrupt the status quo to make a clear point: climate neutral in 2050 is a dead end. Our political representatives keep beating around the bush, with consequences many times greater than those of a bicycle action.

If climate change and mass extinction are crises, that requires us to act accordingly. When your house is on fire you don't Google what to do; you call 911 immediately. In the same way, we don't sign a petition when we see the government putting earth on course for 4 degrees centigrade, but we do what is necessary to make clear that this is not okay: we disrupt the status quo, in our spare time and with our own bodies.

Why in this way?

The original idea was to keep cycling around the traffic circle without a break. However, the police's reaction is then predictable: shut everything down, throw everyone on busses, and drop us on the outskirts of Amsterdam.

By swarming, we create a dilemma: if the police allow it, they tolerate a massive disruption of car traffic for 2.5 hours, while their mandate is to protect the flow of traffic. If they don't allow this and start arresting us, a familiar scenario unfolds: we occupy the entire roundabout, the police place arrestee vans at all entrances, and for the rest of the morning rebels are bussed away and one of the biggest traffic arteries of Amsterdam comes to a standstill.

By allowing us to swarm, the police save time, and traffic keeps flowing (at least somewhat). At the same time, it ensures that we can engage in civil disobedience without interruption: a win in itself. That way we can continue cycling around the roundabout.

How?

There are more than 100 of us, doing our best to keep the entire bike lane around the roundabout filled. At all entrances where cyclists have priority, the roundabout is therefore blocked automatically.

On both access roads from the Amstelveenseweg, cars have priority: incomprehensible in a city that claims to promote sustainable transport. To ensure safety from cars, small groups of people block these two entrances while we cycle around..

Meanwhile, at each entrance there will be 2 people standing with flyers to explain to drivers what we are doing. A commentator keeps us and bystanders informed about whether we are getting closer to the finish line (spoiler: no), and announces when the swarm will temporarily lift again.

A clear timeline with more precise instructions will follow later this week, but we hope this makes the general idea of the action clear. This will include legal information.

Communication

It is a fairly large roundabout, so there is a chance that not everyone will be able to hear the commentator when we are about to do something. Therefore, as soon as we enter or exit the bike path, the commentator announces this with a hand signal: they wave their finger around in circles. We ask everyone to enter or exit the bike lane when they see this and also wave their finger around in circles.

Risk of arrest

Although it does not seem wise to us if the police arrest or bus all of us, it is still a risk. In addition, it is possible that the police do arrest some individuals who play a key role, such as the commentator and the people blocking the two priority roads. We therefore ensure that we have multiple backups for all roles, but in these roles you do have an additional risk of arrest.

Preparation

Our extinction rebellion is a serious matter, but that is no reason to make it a sad event. So dress up your bike nicely, and arrange signs, for example, that underscore our second demand: "Act now and do what is necessary to stop the loss of biodiversity and to reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025. Do so in a fair and equitable manner.”

Consider further the following:

 • Cookies and hot cocoa to stay energized, warm and hydrated
 • (Optional) rain gear
 • Friends, family, pets, affinity group mates and and whomever wants to join
 • Flags, banners and whistles
 • A bicycle! (but there are roles to fill even without a bike, see below)
 • We will announce later how we can handle your bike in case of arrest!

Covid

We will stay outside, ask everyone to wear masks if possible, and of course you should stay home if you don't feel well. Keeping your distance on the bike is easy, but once we get off the bike path we ask that you stand in small groups and watch your distance.

In case we don't get arrested but are simply moved to a different location in busses, don't start a super spread event: don't sing. Also, please notify others on the bus of this if they accidentally start singing.

Roles

Each of the following roles does not require a bicycle. If you would like to contribute in this role, please contact the person responsible for it via the Telegram link!

Questions

There will be room for questions during tonight's briefing; answers to those questions will be shared on Telegram throughout the week!