En checklista för opponenterna kan ha följande utseende:

  1. Är rubriken relevant, och är den överensstämmande med innehållet?
  2. Är problemformuleringen, dvs. syftet och de mer specifika frågeställningarna, klart presenterade?
  3. Är innehållet sakligt och logiskt disponerat, dvs. finns det en röd tråd genom rapporten? Eller skulle en annorlunda disposition vara möjlig?
  4. Hur presenterar och motiverar respondenterna sitt val av metod?
  5. Lyckas respondenterna med att tydligt beskriva hur de gick till väga för att nå fram till sina resultat? Är eventuella bilder, diagram osv illustrativa och väl integrerade i texten?
  6. Vilka är de centrala resultaten? Är slutsatserna väl underbyggda och tillförlitliga?
  7. Vilka kopplingar görs mellan resultaten och den teori som finns beskriven i rapporten?
  8. Hur har respondenterna lyckats med de formella kraven på en vetenskaplig text? Finns försättsblad, innehållsförteckning, konsekvent notapparat, källförteckning osv, i rapporten?
  9. Hur är språket? Är rapporten lättläst? Förekommer stavfel, grammatiska fel osv?
  10. Vilket helhetsintryck ger rapporten? Är det ett gediget och väl genomfört arbete?

Samtalet skall hållas på en god språklig nivå. Man höjer inte rösten, pratar inte i mun på varandra, utan talar sakligt och korrekt, med respekt för den man talar till.