Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Node5, a.s.  se sídlem Radlická 180/50, Praha

 

 

Akcionáři, v souladu s platným ObchZ a  stanovami naší společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 13.6.2016 v 15 hod. v sídle společnosti.

 

I.              Pořad jednání

 

Program jednání:

 

1.     Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2.     Volba orgánů valné hromady

3.     Odvolání člena správní rady

4.     Odvolání statutárního ředitele

5.     Závěr

 

Prezentace akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží platný výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti člena statutárního orgánu a akcie společnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti, plnou mocí podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Náklady spojené s účasti na valné hromadě jsou náklady akcionáře.

 

II.             Návrhy usnesení a odůvodnění

 

 

Bod 2.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu

pověřenou sčítáním hlasů.

 

Zdůvodnění:

Vyplývá ze stanov a z obecně závazných právních předpisů.

 

Bod 3 a 4.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Node5, a.s. s účinností ke dni konání valné hromady, odvolává z funkce člena

správní rady a statutárního ředitele Lukáše Hudečka, bytem Antonína Dvořáka 335, Turnov, dat. nar. 3.1.1982

 

Zdůvodnění:

Na žádost akcionářů.

 

 

Za společnost  Node5, a.s.

Lukáš Hudeček

statutární ředitel

 

Datum a místo:                       V Praze 26.5.2016

Podpis:                                     ........................................................