Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Lacuna, s.r.o.

IČO: 50 693 379,

zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 67108/L

Sídlo: A. Škarvana 23/17 02744 Tvrdošín

Číslo: +421 904433424, +420  777 967 867

Email: redakcia@smoothierecepty.sk 

Číslo účtu: 2001157981 / 8330

Obchodné podmienky na tejto stránke www.smoothiekniha.sk sú definované zmluvným vzťahom medzi Lacuna, s.r.o., IČO: 50 693 379,  zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67108/L a medzi fyzickou alebo právnickou  osobou (ďalej bude spomenutý ako kupujúci), ktorá u predávajúceho môže nakupovať elektronické a tlačené knihy (ďalej len produkt). Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Objednávanie

Na to, aby si produkt mohol zákazník kúpiť, je povinný dovŕšiť vek 18 rokov, aby vyplnil všetky požadované údaje do objednávkového formulára. Ako zákaznik postupuje pri objednávaní produktu na stránke www.smoothiekniha.sk?

Kupujúci musí vyplniť požadované údaje v predajnom formulári, zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami a kliknuť na tlačítko objednať za sumu uvedenú v danom predajnom formulári. Následne mu bude vystavená zálohová faktúra, ktorá ma splatnosť jeden mesiac. Pokiaľ ju nezaplatí, je automaticky stornovaná. Ak bude mať kupujúci záujem, môže si objednať produkt ešte raz. Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva a preto si vyhradzujeme naň výhradné právo - jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám je bez autora produktu zakázané. Objednávku môže kupujúci zrušiť tak, že nám napíše na email uvedený na stránke pred jej zaplatením.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Cena produktov

Cena za produkt uvedená na stránke predavajúceho www.smoothiekniha.sk je aktuálna a platná v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky v prípade elektronickej verzie alebo poštou či kuriérom v prípade tlačenej verzie. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Zaplatenie za produkt

Kupujúci zaplatí za produkt na základe faktúry, ktorú mu pošleme na email po vystavení objednávky. Môže tak urobiť bankovým prevodom či cez platobnú bránu gopay.  Ako náhle zaregistrujeme/dostaneme platbu na náš účet, kupujúcemu je automaticky poslaný email s odkazom na stiahnutie produktu alebo sa mu odošle tlačená kniha.

Odstúpenie a reklamácie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho: redakcia@smoothierecepty.sk

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Pri produkte predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených penažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancií vrátenia peňazí sú uvedné na stránke www.smoothiekniha.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného produktu uvedenú na stránke www.smoothiekniha.sk ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 25.06.2016