Massmedia: examinationsuppgift. Gemensam för BG15 och BET15 VT-16

Du ska skriva en formell rapport om någon (EN!) av nedanstående frågeställningar.

A) Sociala media

  1. Vad är orsakerna till och konsekvenser av näthat?

→Avgränsas till en individ eller grupp som utsätts för näthat o/e ett visst (socialt) medium

  1. Vilka konsekvenser får framväxten av filterkammare/ekokammare/mediala bubblor för människors verklighetsuppfattning?

  1. Vilken roll spelar sociala media för de som flyr från Syrien?

        → Avgränsas till något socialt medium o/e någon aspekt av flykten

B) Den motarbetade yttrandefriheten

  1.  Hur och varför har yttrandefriheten försämrats i Polen/Ungern?

             → OBS Välj Polen ELLER Ungern

      2) Varför misshandlades journalisten Maria Persson Löfgren i Ingusjien?

C)  Idrott och media

  1. Hur skiljer sig medias rapportering åt när det gäller dam- respektive herridrott?

→ Avgränsas till dels någon idrott och dels till något medium, ev i tid och kategorier av spelare/deltagare eller aspekter

      2) Hur påverkar media vår syn på idrottande, kost och kroppsideal?

D) Medias vinklingar

  1. Vilka likheter och skillnader finns det i hur  media 1 och media 2 beskriver terrordåd?

→ Avgränsas till två olika media tex två tidningar och ett terrordåd eller en terroristorganisation, ev i tid

  1. Vilka likheter och skillnader finns det i hur  media 1 och media 2 beskriver flyktingssituationen i Sverige?

→ Avgränsas till två olika media tex två tidningar och någon aspekt av flyktingsituationen, ev i tid

Uppsatsen ska vara minst fem sidor lång, skriven i Times New Roman, 12 punkter och radavstånd 1,15.

Till varje uppgift hör källor.  Du måste använda minst två av dem. Du måste använda sammanlagt minst tre olika källor. Använd gärna andra metoder än skrivbordsstudie för att ta fram fakta. De givna källorna finns sist i detta dokument.

Du ska skriva uppsatsen i skolan. Du kommer att få mellan 12 och 16 lektioner (svenska och samhällskunskap) till ditt förfogande.

Uppsatsen ska skicka in via Urkund. Din lärare meddelar till vilken adress.

lärarens förnamn.lärarens efternamn.pauli@analys.urkund.se

Senast 1/6 kl 12.00 ska uppsatsen finnas hos Urkund.

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav i Samhällskunskap

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Dessutom kan eleven * redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra **slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer

* översiktligt

** enkla

* utförligt

** välgrundade slutsatser

* utförligt och nyanserat

** välgrundade och nyanserade slutsatser

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon

* några

* flera

I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar  med ** andras ståndpunkter.

* enkla

**enkla omdömen

* välgrundade

** enkla omdömen

*nyanserade

** nyanserade omdömen.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven *  söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra ** reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med viss säkerhet

** välgrundade och nyanserade reflektioner

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav i Svenska

Skriva

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt* anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.* Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.*

Skriva

till viss del

Skriva

anpassade

Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

språket är varierat och delvis välformulerat.

Skriva

väldisponerade

och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Läsa

Eleven kan läsa, reflektera över och göra* sammanfattningar av texter samt skriva egna texter* I sitt arbete värderar och granskar eleven* källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Läsa

enkla

som anknyter till det lästa.

med viss säkerhet

Läsa

som lyfter fram huvudtanken i det lästa

med viss säkerhet

Läsa

och ger nya, relevanta perspektiv

med säkerhet

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav i Svenska som andra språk

E

Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

C

Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

A

Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanseradeomdömen

Källor

För alla frågeställningar

Reflex plus (läroboken)  kapitel “Medier i förändring” (sidorna 52 - 79)

A) Sociala media

http://www.brottsrummet.se/sv/nathat

http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-nathatas-kvinnor/

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:723311/FULLTEXT01.pdf

http://www.svt.se/ug/tema/uppdrag-granskning-tar-upp-nathat-bland-unga

B) Den motarbetade yttrandefriheten

Bok och bibliotek: Internationella torget: Hotad yttrandefrihet i Ungern

(film, diskussion)

Hossein, Anwar på Medievärlden.se: Ungern hotar pressfriheten i EU

Svt.se: Kritiserad medialag sjösätts i Polen 

(text)

Reportrar utan gränser: Polen

(text)

Sverigesradio.se: Maria Persson Löfgrens egna ord efter attacken

(En text och en ljudfil, intervju)

Amnesty.se: Årsrapport (2016): landavsnitt Ryssland

(text)

C)  Idrott och media

http://www.svd.se/kvinnor-och-fotboll--en-historia-av-fortryck

http://www.genusfotografen.se/

http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr1-2009.pdf#page=7

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842411/FULLTEXT01.pdf

http://www.svd.se/kroppsidealen-bestar

http://www.friskfri.se/debattartikel-i-svd-brannpunkt/

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:625506/FULLTEXT01.pdf

http://www.popularhistoria.se/artiklar/kvinnokroppens-ideal-%E2%80%93-smart-eller-mullig/

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:828014/FULLTEXT01.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:790246/FULLTEXT01.pdf

D) Medias vinklingar

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:536289/FULLTEXT01.pdf

http://www.svd.se/medierna-missar-djup-och-viktiga-fakta

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2842&artikel=6323223

http://tankesmedjantiden.se/hur-medier-forvandlar-flyktingar-till-terrorister/

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22419147.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6307740