Referat til Javagruppens ordinære generalforsamling 2016
Lørdag den 27. februar 2016 kl. 13.00

Referat af Javagruppens ordinære
generalforsamling 2016

Javagruppens ordinære generalforsamling ble afholdt lørdag den 27. februar 2016 kl. 13.00 til 14.00 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Det var muligt at deltage via videoopkald (Google Hangout eller Skype) i det tilfælde at man ikke har mulighed for fysisk fremmøde - der var dog ingen, der deltog på denne måde.

Javagruppens aktuelle vedtægter findes her: https://docs.google.com/document/d/1Agngt14xE23h1X-iyS8oC8-c981thQoirE19-hi-nLg/pub

Med venlig hilsen
Christian Damsgaard
Formand for Javagruppen

Deltagere:

Christian Damsgaard, 7N

Per Jensen, Docubizz,

Niels harremoës, Null Consult,

Anders Kristian Andersen, Open technology Consult

Thomas Borg Salling, S-Consult

Søren Berg Glasius, Gr8Tech,

Aage Nielsen, Openminds

Dagsorden

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Kassererens beretning

Beretning fra evt. udvalg

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingenter

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg til evt. udvalg

Eventuelt


Bilag

Ad 3 Kassererens beretning

Det af bestyrelsen godkendte regnskab er vedlagt denne indkaldelse: http://www.javagruppen.dk/images/2016/Javagruppen-Aarsrapport-2016.pdf

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Ændring til vedtægterne vedrørende medlemskaber fra bestyrelsen vedlagt denne indkaldelse: https://docs.google.com/document/d/1rpzY0F_YSiE_e-Na1EH4vRxRSee-S9xo2wB_t0ivPsE/pub

Ad 6 Fastsættelse af kontingenter

Kontingent for fuldt medlemskab uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Kontingent for navngivet medlemskab uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

Ad 7 Bestyrelsesmedlemmer på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen bedes du skrive til info@javagruppen.dk.

Ad 8 Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.


Referat

Ad 1) Valg af dirigent

Thomas Borg Salling blev enstemmigt valgt som dirigent.

Thomas takker for valget og konstaterede at generalforsamlingen jf. vedtægterne er lovligt indvarslet samt at materiale er afsendt jf. vedtægterne rettidig.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Formanden beretter. Det har været et godt år i Javagruppen. Der har været god aktivitet både øst og vest. Beretter at JDK-IO snart bliver planlagt. Christian har manglet lidt tid til planlægningen.

Medlems-situationen. Medlemmer bakker op om arrangementer. Devoxx havde mange deltagere (70+). Til Danske Bank arrangement deltog over 100.

Ros til hardware møder - desværre er hovedmanden bag dem, Jan, ikke længere så aktiv.

 

Ad 3) Kassererens beretning

Kassererens beretning er i eget bilag: (se bilag)

Den næste kasserer opfordres til at samarbejde med Sanne om at få en opsplitning på projekter (jdk.io, devoxx, arrangementer, …)

Ifølge kassereren balancerede jdk.io nogenlunde med en indtægt på ca 100.000 (billetter + sponsorer) og en tilsvarende udgift (ITU lokaler, talere, forplejning mv). Bilag kan evt gennemgås og give mere detaljeret overblik.

Tillfredsstillende medlemsfremgang (17 nye medlemmer)

Omkostningtung men velfungerende administration

Økonomi til flere og større aktiviteter

Administrationsomkostninger fordeler sig på 11.000 til revision, 40.000 til regnskab (Sanne) og 40.000 til Marie Louise og giver anledning til nærmere gennemsyn.

De 18.000 kr i tilgodehavender er moms.

Beretning godkendt

Ad 4 Beretning fra evt. udvalg

Intet at berette

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Punkt: 1:  Ændring til vedtægterne vedrørende medlemskaber fra bestyrelsen vedlagt denne indkaldelse:

Punktet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Dog blev teksten ændret af formelle årsager således at vedtægterne alene indeholder vedtægter. Afsnittet om fortolkning af vedtægterne er taget ud.

Afsnit 1.3.4: I udgangspunktet er det generalforsamlingen som fastsætter kontingentet, men det er tanken at det skal være gratis for personer som anvender dette medlemskab.

Afsnit 1.3.5: I udgangspunktet er det generalforsamlingen som fastsætter kontingentet, men det er tanken et privat medlemskab skal koste det samme som et navngivet virksomhedsmedlemskab, men blot lidt billigere, svarende til prisen eksklusiv moms, da en privatperson i modsætning til en virksomhed, ikke har mulighed for at trække momsen fra. Eksempel: Hvis et navngivet virksomhedsmedlemskab koster kr. 1.000,00 + moms, skal et privat medlemskab koste kr. 800,00 + moms.

Ad 6 Fastsættelse af kontingenter

Under forudsætning af at der ikke kommer indsigelser til vedtægtsændringerne senest mandag den 6. marts kl. 12.00 CET, er følgende kontingenter for næste år vedtaget enstemmigt:

Kontingent for studiemedlemskab kr. 0,00 årligt eksklusiv moms.
Kontingent for privat medlemskab kr. 800,00 årligt eksklusiv moms.
Kontingent for
fuldt medlemskab uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.
Kontingent for
navngivet medlemskab uændret kr. 1.000,00 årligt pr medlem eksklusiv moms.

Hvis der kommer indsigelser til vedtægtsændringerne senest mandag den 6. marts kl. 12.00 CET, er følgende kontingenter for næste år vedtaget enstemmigt:

Kontingent for fuldt medlemskab uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.
Kontingent for
navngivet medlemskab uændret kr. 1.000,00 årligt pr medlem eksklusiv moms.

Ad 7 Bestyrelsesmedlemmer på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Christian Damsgaard valgt som medlem af bestyrelsen.
Aage Nielsen udtræder d.d. fra bestyrelsen.
Jakob Bendsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Aage Nielsen blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
Niels Ull Harremöes blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Suppleanter:

Ad 8 Valg af revisor

Nomineret revisor Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev blev genvalgt.

Ad 9: Valg til evt. udvalg

Ingen udvalg.

Ad 10: Eventuelt

Intet at bemærke

Dirigenten afslutter generalforsamlingen

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk
Javagruppen,
Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup