Konferencja przedsezonowa 2014/2015

Miejsce konferencji to:

Stalowa Wola

MOSiR, ul. Hutnicza 15 37-450 Stalowa Wola

MOSiR, ul. Hutnicza 15 37-450 Stalowa Wola

Program konferencji:

8:45 - 9:00

Przyjazd uczestników

9:00 - 10:00

Test biegowy: kolejno Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

10:15

Rozpoczęcie konferencji

- wystąpienie: Przewodniczącego KS PZK, Prezesa PZK

10:30

Wykłady szkoleniowe

10:30 - 11:20

Relacje między sędziami a uczestnikami meczu /M. Szybisty/

11:25 - 12:15

Akcja rzutowa /T. Trybalski/

11:25 - 12:15

Przygotowanie fizyczne sędziego koszykówki /R. Rydz/

13:20 - 14:10

/K. Sokulski/

14:20

Ogłoszenie wyników testu biegowego i teoretycznego,

wręczenie nowych identyfikatorów sędziowskich

14:40

Zakończenie konferencji

15:00

Obiad

 1. Konferencja przedsezonowa 2013/14 odbędzie się 22.09.2013 /niedziela/.

        Organizatorem konferencji jest “podokręg” przemyski.

 1. Konferencja poprawkowa dla sędziów, którzy przedłożą racjonalne usprawiedliwienie nieobecności w 1szym terminie, odbędzie się ok. 3 miesiące później, również w Przemyślu.

        

Usprawiedliwienia nieobecności należy przesyłać na adres mailowy Grzegorza Dziopaka dziunek29@interia.pl do soboty włącznie (21.09.2013) poprzedzającej dzień Konferencji.

        

 1. Wpłata składki za cały sezon 2013/14 musi być dokonana przez każdego sędziego z osobna na konto KS PZK. Wpłata przyjmowana będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, do ostatniego czwartku włącznie (19.09.2013), poprzedzającego dzień konferencji. Wysokość składki nie ulega zmianie i wynosi 140 zł.

Terminowość zapłaty składki określana jest przez  

dzień jej zaksięgowania na koncie KS PZK.

        http://refs.kspzk.pl/informacje/

 1. Warunki niezbędne do prowadzenia zawodów w sezonie 2013/14
 1. Wpłata całości składki za nadchodzący sezon sportowy (oraz uzupełnienie zaległości składek lokalnych)

 1. Osobiste uczestnictwo w konferencji

 1. Zdanie egzaminu teoretycznego i ew. biegowego (dla sędziów placowych). Test biegowy przeprowadzony zostanie dla czasu 9 minut.

 1. Dla sędziów -kobiet oraz tych, którzy przekroczyli limit wieku (40 lat) obowiązuje czas testu biegowego 8 minut.

 1. Test biegowy będzie przeprowadzony z rygorystycznym przestrzeganiem wszystkich jego zasad.

Jeżeli sędzia nie weźmie udziału w pierwszej konferencji przedsezonowej (I-szy termin) i nie przedstawi w odpowiednim terminie usprawiedliwienia swojej nieobecności to fakt ten eliminuje go z prowadzenia zawodów w najbliższym sezonie rozgrywkowym.

Usprawiedliwienie takiej nieobecności musi zostać zaakceptowane przez Kolegium Sędziów PZK.

Usprawiedliwiona nieobecność w I-szym terminie konferencji a także niespełnienie któregokolwiek z pozostałych warunków koniecznych do prowadzenia zawodów w sezonie 2013/14 oznacza dla sędziego przerwę w jego sędziowaniu do czasu roztrzygnięć w II-gim, poprawkowym terminie konferencji.

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie przez udostępnienia dla każdego sędziego testu na platformie szkoleniowej KS PZK. Test zostanie udostępniony odpowiednio wcześniej tak, aby każdy sędzia mógł go rozwiązać do ostatniego piątku włącznie (20.09.2013), poprzedzającego dzień konferencji.

 1. Test teoretyczny przeprowadzony będzie w zmienionej formule tj. jego wyniki ustalone zostaną dopiero na Konferencji przedsezonowej. Decyzje w tej materii są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Testy zostaną podzielone na 3 grupy:
 1. Dla sędziów kandydatów, którzy dopiero ukończyli kursy sędziowskie i będzie to dla nich pierwsza konferencja przedsezonowa.
 2. Dla sędziów stolikowych
 3. Dla sędziów placowych

 1. Przypisanie testów do sędziów zostanie umieszczone w internecie i bazować będzie na liście czynnych sędziów z poprzedniego sezonu. Na podstawie tej listy dokonamy także podziału na sędziów jak w p.7. Jeśli dany sędzia będzie chciał zmienić swój profil sędziowania (stolik na plac bądź odwrotnie) albo powrócić do sędziowania po przerwie (reaktywacja) to bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu na adres admin@kspzk.pl. Dzięki temu przypisany mu zostanie właściwy test do rozwiązania. Zmiana profilu sędziowskiego/reaktywacja jest możliwa TYLKO do czasu opublikowania testów egzaminacyjnych.

 1. Sędziów reaktywujących się tj. wracających do sędziowania po przerwie, bardzo proszę o kontakt mailowy na adres admin@kspzk.pl i informację o swoim planowanym profilu sędziowskim w nadchodzącym sezonie.

 1. Rozwiązanie danego testu (stolik/plac) stanowi także deklarację sędziego co do jego profilu sędziowskiego w nadchodzącym sezonie.

 1. Lista osób, które dokonały wpłaty i rozwiązały test teoretyczny będzie jednocześnie listą zgłoszeniową do konferencji przedsezonowej. Lista będzie umieszczona w internecie, gdzie można na bieżąco śledzić swoje wpłaty i ew. zgłaszać reklamacje.

 1. Dla wszystkich sędziów, także tych, którzy nie brali udziału w testach platformy szkoleniowej przygotowany będzie niebawem do rozwiązania prosty test po to, aby można było przećwiczyć poruszanie się po programie przed przystąpieniem do przedsezonowego testu teoretycznego.

 1. Na konferencji większość czasu poświęcone zostanie na kwestie szkoleniowe oraz egzamin biegowy.