T.C.

Fırat Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Stratejik Planı

2014-2018

Özümüzü  Harput’tan, gücümüzü bilimden, coşkumuzu  Fırat’tan alıyoruz.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ      STRATEJİK PLANI          2014-2018


EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Nisan 2013

   

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.

SUNUŞ

Stratejik plan;  geçmişi dikkate alarak bugünden geleceğe yönelik örgütün vizyon, misyon ve hedeflerini belirleyerek işlevsel alternatifleri gözeten bir plandır. Sürekli değişen ve gelişen çevre, teknoloji, kültür stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Stratejik planlama kâr amacı güden ve gütmeyen tüm örgütler için önem taşımaktadır. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmektedir. Fakültemize ait ilk stratejik plan 2009-2013 yıllarını kapsamaktaydı. Bu plan ise, 2014-2018 yılları arasını kapsamaktadır. Stratejik planın gerçekçi olması ve benimsenmesi için hazırlanma sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. Planın uygulanma aşamasında da tüm paydaşların desteği sağlanacaktır. Planın uygulanmasında paydaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine yönelik inancım tamdır. Stratejik planın geliştirilmesi bir süreci gerektirmektedir. Bu nedenle sürekli izleme ve değerlendirmeler yapılarak planın geliştirilmesine devam edilecektir.

Kurumumuzun 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diler, çalışma sırasında emeği geçen başta stratejik plan geliştirme koordinatörü                 Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI olmak üzere tüm proje ekibine teşekkür ederim.

Prof. Dr. Rifat ÇOLAK

Dekan

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

                        Sunuş

2

                        İçindekiler

3

                        Tablolar Dizini

4

                         Şekiller Dizini

5

                                       BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

                        Stratejik Planlama Çalışmaları

6

İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.

Tarihsel Gelişim

7

2.

Yasal Yükümlülükler

8

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

10

4.

 Paydaş Analizi

11

5.

 Kurum İçi Analiz

14

        5.1 Örgütsel Yapı

15

        5.2 İnsan Kaynakları

18-21

        5.3. Eğitim Fakültesinin Genel Yapısı

22

        5.4. Akademik ve İdari Personele Ait  İstatistikî Veriler

24

       5.5. Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları

25

6.

Çevre Analizi

26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

27

7.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

27

8.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Temalar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet, Maliyetlendirme

28

9.

İzleme ve Değerlendirme

37

TABLOLAR DİZİNİ

S.NO

TABLONUN ADI

SAYFA NO

1

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat

8

2

Paydaş Listesi ve Öncelikleri

11

3

Faaliyet Alanları-Ürün/ Hizmet Listesi

12

4

Eğitim Alanları Derslikler

14

5

Sosyal Alanlar

14

6

Toplantı, Konferans Salonları

14

7

Öğrenci Kulüpleri

14

8

Akademik Hizmet Alanları

15

9

İdari Hizmet Alanları

15

10

Anbar Alanları

15

11

Arşiv Alanları

15

12

Atölyeler

15

13

Bilgi Teknolojisi Kaynakları

17

14

Kütüphane Kaynakları

17

15

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

17

16

Akademik Personel Sayısı

18

17

Akademik Personel ve Bölümleri

19

18

Akademik Personel Tarafından  Yürütülen Faaliyetlere Ait  Bilgiler

21

19

Yapılan Yayınlar

21

20

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

21

21

İdari Personel

24

22

 İdari Personelin Eğitim Durumu

24

23

 İdari Personelin Hizmet Süreleri

24

24

Anabilim ve Bilim Dallarına göre Lisans ve Lisansüstü Öğrenci sayısı

25

25

GZFT Analizi

26

26-34

Temalar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

28-36

ŞEKİLLER DİZİNİ

S.NO

ŞEKİL

SAYFA NO

1

Fakültenin örgüt Yapısı

16

                                                        

BİRİNCİ BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Stratejik Planlama Çalışmaları

Stratejik plan hazırlanması sürecinde öncelikle ilgili ekipler kurulmuş, ilgili yasal metinler gözden geçirilmiş, örnek planlar incelenmiş, iç ve dış paydaşların bilgilendirilmesi yapılmış ve katılımları sağlanmıştır. Fakültenin GZTF (SWOT) analizi yapılarak mevcut durum belirlenmiş, kuruma uygun vizyon ve misyon ifadeleri (Vision statement and mission statement) oluşturulmuş, bu ifadelerin paydaşlar tarafından paylaşılması amacı ile toplantılar yapılmış ve stratejik plan web ortamında ve basılı olarak paydaşlara ulaştırılmıştır.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Koordinatör

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI

No

Stratejik Plan Geliştirme Aşamaları

Görevli Öğretim Elemanları

1

Fakültenin Tarihi Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydoğdu-

Arş. Gör. Ebru Kükey

2

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulucan

Arş. Gör. Mehmet Eroğlu

3

Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Necmi Gökyer

Yrd. Doç. Dr. Esen Durmuş

Arş. Gör. Dr. A. Ülkü Kan

4

Paydaş Analizi

Arş. Gör. Ufuk Erdoğan

Arş. Gör. Büşra Ayazgök

5

Kurum içi ve Çevre Analizi

Doç. Dr. Erdal Canpolat

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çelikkol

Arş. Gör. Dr. Haki Peşman

Arş. Gör. Mustafa Pamuk

6

Misyon ve Vizyon Bildirimi

Doç. Dr. Erol Çil

Arş. Gör. Murat Tuncer

Arş. Gör. Birol Bulut

7

Temel Değerler

Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen Bulut Özek

Arş. Gör. Süleyman Eren Yörük

8

Stratejilerin Tespiti

Stratejik Hedeflerin Tespiti

Doç. Dr. İsmail Aytaç

Öğr. Gör. Yaşar Sabri Şanlı

Doç. Dr. Mehmet TURAN

Arş. Gör. Eyüp Bozkurt

Arş. Gör. Fahrettin Aşıcı

9

Bütçeleme- Maliyetlendirme

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI

İKİNCİ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Tarihsel gelişim

        Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09.09.1997 tarihinde alınan kararla ve bu kararın 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanması ile resmen kurulmuştur. Fakültemizin B Blok Binası 25 Eylül 2006, A Blok Binası ise 22 Temmuz 2008 yılında hizmete açılmıştır.

        Eğitim Fakültesi bünyesinde İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü ve Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü olmak üzere 8 bölüm bulunmaktadır.

        Elazığ’da ilk öğretmen okulu “Darülmuallimin”  1890 yılında açılmıştı. Bu nedenle Elazığ’da öğretmen yetiştirme çok eski ve köklü bir tarihe sahiptir. Fakültemiz bölümlerinden Eğitim Bilimleri Bölümü de, Eğitim Fakültesi kurulmadan önce 1982 yılında Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde oluşturulmuş ve bu güne değin faaliyetini sürdürmektedir. Bu alanda lisansüstü öğrenim yapan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan çok sayıda akademisyen yetiştirilmiştir.

        Fakültemize ilk olarak 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği Programı’na öğrenci alınmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Programları’na, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ise Resim-iş Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programları’na öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak 2006-2007 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’na ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ise Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na öğrenci alınmıştır.

        Fakültemizde; İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programları’ nda Lisans, Eğitim Bilimleri, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümleri’ nde Yüksek Lisans ve Doktora, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ nda ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.01.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-02.10-374-02992 sayılı yazısı doğrultusunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren de Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmektedir.

Yasal yükümlülükler ve mevzuat

Bu plan; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi ve DPT - Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu dikkate alınarak hazırlamıştır. Faaliyetlerimizi yürütürken çok sayıda yasal metinlerden yararlanmaktayız. Bunlardan önemli olanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo.1. Yasal Yükümlülükler

No

Yasal Metinin Adı

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Amacı

1

2547 Yükseköğretim Kanunu

6/11/1981- 17506

Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek.

2

2809  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

30/3/1983-18003

Yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemek.

3

2914Yüksek Öğretim Personel Kanunu

13/10/1983-18190

Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek

Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği

23.05.2012- 28301

Fırat Üniversitesindeki lisans ve önlisans eğitim birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemek

4

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

18.08. 2012- 28388

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemek

5

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

18.02.1982-17609

Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenlemek.

Tablo.1. Yasal Yükümlülükler (devam)

6

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı Ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

31.12.1987-19681

Yükseköğretim Kurulunun teşkilâtını, çalışma usullerini, üyelerin hukuki durumları ile ilgili hususları düzenlemek

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

28.01.1982-17588

Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemek

7

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

21.08.1982-17789

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personelinden, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermek

8

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

10.04.2002-24722

Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta  uzmanlık, ya da sanatta yeterlik  eğitimini  tamamlamış araştırmacılar  tarafından  yönetilen  bilimsel  araştırma  proje  tekliflerinin değerlendirilmesi,   kabulü,   desteklenmesi,   bunlara   ilişkin   hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi,   sonuçlarının   değerlendirilmesi   ve   kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek

9

Fırat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Fırat Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek

10

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okullarda Uygulama Çalışmaları Yönergesi

Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek

11

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okullarda Uygulama Çalışmaları Yönergesi

Kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadal / yandalda öğrenim görmelerini sağlamak

Faaliyet Alanları ve Ürünler

Paydaş Analizi

Eğitim Fakültesinin başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için paydaş analizi yapması gereklidir.  Paydaş analizi yapılması ile üniversitenin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulanma şansını artıracaktır. Bu bağlamda yapılan paydaş analizi sonucunda paydaşlarımız tespit edilmiş ve bunlar işlevlerine göre temel ortak, stratejik ortak ve hizmet alanlar başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca paydaş analizi yapılırken paydaşlık durumuna göre paydaşlar iç paydaş / dış paydaş şeklinde ayırıma tabi tutulmuş, paydaşlarımızın önemi ve önceliği hakkında bilgiler verilmiştir.

İç Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

Dış Paydaş: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

Tablo.2.  Paydaş Listesi ve Öncelikleri

PAYDAŞ LİSTESİ

Paydaşlar

İP: İç Paydaş

DP: Dış Paydaş

Neden Paydaş?

T: Temel Ortak

S: Stratejik Ortak

H: Hizmet Alanlar

Önceliği:

A: İzle-Zayıf/Önemsiz

B: Bilgilendir-Güçlü/Önemsiz

C: Çıkarlarını gözet-Zayıf/Önemli

D: Birlikte çalış-Güçlü/Önemli

Akademik Personel

İP

T

D

İdari personel

İP

T

D

Öğrenciler

İP

T

D

Öğrenci Aileleri

DP

S

B

Toplum

DP

S/H

B/C

Mezunlar

DP

S

C/D

F.Ü. Fakülteler, Enstitüler,

Yüksek Okullar, Araştırma

Merkezleri, Sosyal Birimler

DP

T

D

Diğer Üniversiteler

DP

S/H

C/D

Milli Eğitim Bakanlığı

DP

T/H

D

Diğer Bakanlıklar

DP

S

D

YÖK

DP

T

D

ÖSYM

DP

T

D

TÜBİTAK

DP

S

D

Sivil Toplum Kuruluşları

DP

S/H

C/D

Kredi ve Yurtlar Kurumu

DP

S

C

Valilikler

DP

S

D

Yerel Yönetimler

DP

S

D

Kamu Kurumları

DP

S/H

D

Özel Kurumlar

DP

S/H

C/D

Medya ve Sosyal Ağlar

DP

S

C

Faaliyet Alanları-Ürün/ Hizmet Listesi

Fakültemizin faaliyet alanları, ürün/hizmet listesi Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Faaliyet Alanları-Ürün/ Hizmet Listesi

No

Faaliyet Alanı

Hizmet Sunan Birim

Ürün-Hizmet

Yararlanıcı

1

Öğretmen yetiştirme

İlköğretim Bölümü

Okulöncesi

Okulöncesi kurumlara öğretmen yetiştirmek

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Dershane, Kurs, Etüt Eğitim Merkezleri

Sınıf

İlkokula sınıf öğretmeni yetiştirmek

Sosyal

Ortaokula Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmek  

Fen

Ortaokula Fen Bilimleri öğretmeni yetiştirmek  

Matematik

Ortaokula Matematik öğretmeni yetiştirmek  

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe

Ortaokula Türkçe öğretmeni yetiştirmek

BÖTE Bölümü

BÖTE

Ortaokula Bilgisayar öğretmeni yetiştirmek

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim

Lise, orta ve ilkokul düzeyinde Resim-İş öğretmeni yetiştirmek

Eğitim Bilimleri Bölümü

Lisans

Diğer bölümlerdeki öğretmenlik meslek bilgisi derslerini  yürütmek

Lisans+

Pedagojik Formasyon Eğitimi (Liselere Öğretmen Yetiştirmek)

2

Lisansüstü Eğitim

Yüksek Lisans Eğitimi

Tezli YL Programı

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Okul Yöneticisi, Öğretmen, Öğrenci

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Bilgisayar ve Öğr.Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Tezsiz YL Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktora Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Tablo 3. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Faaliyet Alanları-Ürün/ Hizmet Listesi (Devam)

No

Faaliyet Alanı

Hizmet Sunan Birim

Ürün-Hizmet

Yararlanıcı

3

Bilimsel Çalışmalar, Araştırmalar  Projeler Yürütmek/Bilimsel Toplantılar Düzenlemek

Fakültenin tüm Bölüm ve Anabilim Dalları

Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler

Akademik çevre

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda/kongrelerde sunulmuş bildiriler

Yazılmış kitaplar/ kitap bölümleri

Üniversite proje destek birimi tarafından desteklenen projeler ve tezler

TÜBİTAK ve MEB destekli projeler

Ulusal düzeyde bilimsel toplantılar

I. Ulusal İyilik Sempozyumu (2009)

IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu(2010)

Uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar

VI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) (2011)

5.

Alana Uygun Hizmet İçi Eğitimler/Seminerler/Konferanslar Vermek

Fakültenin tüm Bölüm ve Anabilim Dalları

MEB tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere uzman eğitmen sağlamak

MEB, Kamu ve özel sektör Kurum ve Kuruluşları

Kamu ve Özel sektörde alana uygun hizmet-içi kurslara eğitmen sağlamak

6.

Öğrenci etkinlikleri

Öğrenci mezuniyetleri, öğretmenler günü, öğretmen okullarının kuruluşu gibi belirli gün ve haftalara uygun olarak tertip edilen programlar

Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Öğrenciler, Veliler, tüm paydaşlar

Topluma hizmet uygulamaları dersi proje sunumları

Paneller, Konferanslar, Törenler, Öğrenci Konserleri

Kurum İçi Analiz

Fiziksel Yapı


Tablo 4. Eğitim Alanları Derslikler

Eğitim Alanı

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Sınıf

3

7

23

Bilgisayar Lab.

1

Diğer  Lab.

2

Toplam

6

7

23

Sosyal Alanlar

Tablo 5. Kantin, Kafeterya ve Yemekhaneler

Alan (m²)

Kantin

210

Kafeterya

Yemekhane

Toplam

210

        

        

Tablo 6.Toplantı, Konferans Salonları

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Toplantı Salonu

1

Konferans

Salonu

1

Toplam

1

1

Tablo 7. Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı

3

Öğrenci Kulüpleri Alanı (m²)

66 (3x22)

Hizmet Alanları

Tablo 8. Akademik Personel Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m²)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası      

76

2200

74

Toplam

76

2200

74

Tablo 9. İdari Personel Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m²)

Kullanan Sayısı

Servis

15

306

18

Çalışma Odası      

Toplam

15

306

18

Tablo 10. Ambar Alanları

Adet

Ambar Sayısı

2

150

Ambar Alanı

                

Tablo 11. Arşiv Alanları

Adet

Arşiv Sayısı

1

50

        

Tablo 12.Atölyeler

Adet

Atölye Sayısı

8

210

Örgüt Yapısı

Fakültemizde; bir Dekan, iki Dekan Yardımcısı, bir Fakülte Sekreteri ve sekiz Bölüm Başkanı görev yapmaktadır.

Şekil 1. Örgüt Yapısı

 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 13. Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

185

Diz üstü Bilgisayar

10

Tablo 14. Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı (Adet)

48

Basılı Periyodik Yayın Sayısı (Adet)

-

Elektronik Yayın Sayısı (Adet)

-

Tablo 15. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Projeksiyon

40

Slayt makinesi

1

1

Tepegöz

Doküman Kamera

2

Barkot Yazıcı

1

Baskı makinesi

2

Fotokopi makinesi

3

Faks

1

Fotoğraf makinesi

1

Kamera

23

Televizyon

4

Tarayıcı

2

Müzik Seti

Mikroskop

60

DVD

Eğitim Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarına göre Akademik Personel Sayısı

Fakültemizin Bölüm ve Anabilim dallarına göre akademik personel sayıları Tablo 15’te gösterilmiştir.

Tablo 16.Anabilim ve Bilim Dallarına göre Akademik Personel Sayısı

Anabilim/Bilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Öğr. Gör

Okt.

Uzman

Arş. Gör

Toplam

Eğitim Bilimleri ABD

1

6

5

-

1

1

6

19

Türkçe Eğitimi BD

1

1

3

-

-

-

2

7

Bilgisayar ve Öğretim Tek.ABD

-

2

5

-

-

-

2

9

Güzel Sanatlar ABD

-

1

-

3

2

-

-

6

Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanlar ABD

-

3

2

-

-

-

1

6

Orta Öğretim Sosyal Alanlar ABD

-

-

1

-

-

-

-

1

İlköğretim ABD

0

Sınıf Öğretmenliği ABD

-

1

2

1

-

-

2

6

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

-

1

3

2

-

-

4

10

Fen Bilgisi Eğ. ABD

1

4

2

-

-

-

2

9

Matematik Eğitimi ABD

1

-

3

-

-

-

2

6

Okul Öncesi Eğitimi ABD

-

-

3

-

-

-

2

5

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-

-

-

-

-

-

1

1

TOPLAM

4

18

30

6

3

1

24

86

NOT: 24 Araştırma Görevlisinden 5’i Yurt içi Üniversitelerde Doktora çalışmalarını sürdürmektedirler.

Tablo. 17. Eğitim Fakültesi’nde Görevli Akademik Personel ve Bölümleri

S. No

UNVANI ADI SOYADI

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

1

Prof. Dr. Rifat ÇOLAK

Fen Fakültesi /Matematik Bölümü

2

Prof. Dr. Raşit ZENGİN

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

3

Prof. Dr. Şener DEMİREL

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

4

Doç. Dr. M. Nuri GÖMLEKSİZ

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. ve Öğretim

5

Doç. Dr. Sefa KAZANÇ

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Fizik

6

Doç. Dr. Oktay BAYKARA

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

7

Doç. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi

8

Doç. Dr. Osman Nafiz KAYA

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi i

9

Doç. Dr. Fatma ÖZMEN

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

10

Doç. Dr. Burhan AKPINAR

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

11

Doç. Dr. Erdal CANPOLAT

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Kimya

12

Doç. Dr. Erol ÇİL

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi

13

Doç. Dr. Ercan ALKAYA

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

14

Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

15

Doç. Dr. Ayşegül GÖKHAN

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Matematik

16

Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

17

Doç. Dr. İsmail AYTAÇ

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi

18

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

19

Doç. Dr. Bünyamin ATICI

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

20

Doç. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. ve Öğretim

21

Doç. Dr. Mehmet TURAN

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

22

Yrd. Doç. Dr. Hilmi ERTEN

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi

23

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

24

Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAYAZ

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi

25

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÇELİKKOL

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğit. / Tarih

26

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDOĞDU

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

27

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin AYAZ

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

28

Yrd. Doç. Dr. Ünal İÇ

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Matematik

29

Yrd. Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Biyoloji

30

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Enam İNAN

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

31

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

32

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUCAN

İlköğretim / Okulöncesi  Eğitimi

33

Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

34

Yrd. Doç. Dr. Muhammed TURHAN

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

35

Yrd. Doç. Dr. Tayfun TUTAK

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

36

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

37

Yrd. Doç. Dr. Necmi GÖKYER

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

38

Yrd. Doç. Dr. Murat TUNCER

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

39

Yrd. Doç. Dr. Yalın Kılıç TÜREL

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

40

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

41

Yrd. Doç. Dr.  Filiz VAROL

İlköğretim / Okulöncesi  Eğitimi

42

Yrd. Doç. Dr. İrfan EMRE

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

43

Yrd. Doç. Dr. Muammer BAHŞİ

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Tablo. 17. Eğitim Fakültesi’nde Görevli Akademik Personel ve Bölümleri(Devam)

S. No

UNVANI ADI SOYADI

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

44

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

45

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KAN

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

46

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

47

Yrd. Doç. Dr.  Burcu GEZER ŞEN

İlköğretim / Okulöncesi  Eğitimi

48

Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen BULUT ÖZEK

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

49

Yrd. Doç. Dr.  İbrahim Yaşar KAZU

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

50

Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZU

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

51

Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİ

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

Yrd.Doç.Dr. Bülent KILIÇ

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

52

Öğr. Gör. Şevket KOÇSOY

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

53

Öğr. Gör. Rüçhan KEÇECİ

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi

54

Öğr. Gör. Atilla ŞİRİN

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi

55

Öğr. Gör. Seda KERİMGİL ÇELİK

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

56

Öğr. Gör. Yaşar Sabri ŞANLI

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi

57

Öğr. Gör. Ayhan TURHAN

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

58

Okt. Yüksel EMRE

Eğitim Bilimleri Bölümü

59

Okt. Öznur AKSOY

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi

60

Okt. Ufuk ŞEKERDAĞ

Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim-İş  Eğitimi ği

61

Uzman Serkan PULLU

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

62

Arş. Gör. Dr. Murat ŞENGÜL

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

63

Arş. Gör. Dr. Ayşe Ülkü KAN

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

64

Arş. Gör. Dr. Haki PEŞMAN

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğitimi / Fizik

65

Arş. Gör. Dr. Ümmühan ÖNER

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

66

Arş. Gör. Dr. Birsen SERHATLIOĞLU

İlköğretim / Okulöncesi  Eğitimi

67

Arş. Gör. Özlem ÇAKAR

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

68

Arş. Gör. Onur YERLİKAYA

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

69

Arş. Gör. Veysel İbrahim KARACA

Türkçe Eğitimi / Türkçe  Eğitimi

70

Arş. Gör. Üzeyir ARI

İlköğretim / Fen Bilgisi  Eğitimi

71

Arş. Gör. Büşra ÖZMEN

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

72

Arş. Gör. Yasemin KUBANÇ

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

73

Arş. Gör. Mustafa PAMUK

Eğitim Bilimleri / Eğitimde  Psikolojik Hizm.

74

Arş. Gör. Ayşenur DÖNDER

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

75

Arş. Gör. Murat TUNCER

İlköğretim / Okulöncesi Eğitimi

76

Arş. Gör. Ebru KÜKEY

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

77

Arş. Gör. Vildan DONMUŞ

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

78

Arş. Gör. Mehmet EROĞLU

Eğitim Bilimleri / Eğitim Prog. Ve Öğretim

79

Arş. Gör. Fahrettin AŞCI

İlköğretim / Matematik  Eğitimi

80

Arş. Gör. Büşra AYAZGÖK

İlköğretim / Fen Bilgisi   Eğitimi

81

Arş. Gör. Birol BULUT

İlköğretim / Sosyal Bilgiler  Eğitimi

82

Arş. Gör. Ufuk ERDOĞAN

Eğitim Bilimleri / Eğit. Yön., Tef. Plan. Ve Eko.

83

Arş. Gör. Eyüp BOZKURT

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

84

Arş. Gör. Süleyman Eren YÜRÜK

Bilgisayar ve Öğrt.Tek.Eğit./ BÖTE

85

Arş. Gör. Cemre İŞLER

Yabancı Diller Eğitimi / İngiliz Dili Eğitimi

Tablo. 18. Akademik Personel Tarafından  Yürütülen Faaliyetlere Ait  Bilgiler

FAALİYET TÜRÜ

SAYISI

Sempozyum ve Kongre  

56

Konferans

6

Panel

4

Seminer

8

Açık Oturum

3

Söyleşi

5

Tiyatro

-

Konser

-

Sergi

10

Turnuva

-

Teknik Gezi

4

Eğitim Semineri

4

İlgili Faaliyet Bilgileri

Tablo. 19. Yapılan Yayınlar

YAYIN TÜRÜ

SAYISI

Uluslar arası Makale

60

Ulusal Makale

41

Uluslar arası Bildiri

41

Ulusal Bildiri

32

Kitap

5

Tablo 20. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

ÜNİVERSİTE ADI

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Rzeszowski Unv. (Polonya)

Erasmus Programı  (Resim-İş  3)

EĞİTİM FAKÜLTEMİZİN GENEL YAPISI

 1. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 1. Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

                        Okulöncesi Öğretmenliği Programı

 1. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

                        Sınıf Öğretmenliği Programı

 1. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

                        Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

 1. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

                        İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

 1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

                        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı

 1. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 1. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

                        Türkçe Öğretmenliği Programı

 1. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 1. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        İngilizce Öğretmenliği Programı

 1. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        Almanca Öğretmenliği Programı

 1. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        Fransızca Öğretmenliği Programı

 1. Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        Arapça Öğretmenliği Programı

 1. Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        Japonca Öğretmenliği Programı

 1. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

                        Müzik Öğretmenliği Programı

 1. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

                        Resim -İş Öğretmenliği Programı

 1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
 1. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

                        Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 1. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

        6.1-         İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        İşitme Engelliler Öğretmenliği Programı

 1. Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

 1. Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        Görme Engelliler Öğretmenliği Programı

 1. Çok Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        Çok Engelliler Öğretmenliği Programı

 1. Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı

                        Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Programı

 1. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
 2. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
 3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 1. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

        8.1-        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

                        Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Öğretmenliği Programı

 1. ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

        9.1-         Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

                        Matematik Öğretmenliği Programı (4+1)

 1. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

                        Fizik Öğretmenliği Programı (4+1)

 1. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

                        Kimya Öğretmenliği Programı (4+1)

 1. Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

                        Biyoloji Öğretmenliği Programı (4+1)

 1. ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 1. Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

                        Tarih Öğretmenliği Programı (4+1)

 1. Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

                        Coğrafya Öğretmenliği Programı (4+1)

10.3-        Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

                        Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı (4+1)

10.4-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

                        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı (4+1)

Tablo 21.  İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Dolu

Boş

Toplam

Genel İdari Hizmetler

10

10

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizmetleri Sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.

Din Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Hizmetli

Toplam

10

10

Tablo 22. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı

2

4

4

Yüzde

20

40

40

Tablo 23. İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl

4 – 6 Yıl

7 – 10 Yıl

11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

21 - Üzeri

Kişi Sayısı

1

2

2

3

2

Yüzde

10

20

20

30

20

Tablo 24. Eğitim Fakültesi  Anabilim ve Bilim Dallarına göre Lisans ve Lisansüstü Öğrenci sayısı:

Anabilim/Bilim Dalı

Örgün Öğretim

İkinci Öğretim

Y. Lisans

Doktora

Tezsiz Y. Lisans

TOPLAM

Eğitim Bilimleri ABD

-

-

74

37

17

128

Türkçe Eğitimi ABD

235

172

31

3

-

441

Bilgisayar ve Öğretim Tek. ABD

238

169

20

-

-

427

Güzel Sanatlar ABD

165

-

-

-

-

165

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar ABD

-

-

-

-

10

10

Orta Öğretim Sosyal Alanlar ABD

-

-

-

-

11

11

İlköğretim ABD

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

243

182

24

-

-

449

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

237

170

28

3

-

438

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

218

149

35

15

-

417

Matematik Eğitimi Bilim Dalı

219

153

21

-

-

393

Okul Öncesi Öğretmenliği

249

-

-

-

-

249

Yabancı Diller Eğitimi

-

-

-

-

-

-

TOPLAM

1804

995

233

58

38

3128

Mevcut Durum/Çevre Analizi

Tablo . 25. GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler) Tablosu

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

Fakültemizin;

1. Deneyimli personele sahip olması

1.Kantinin yetersiz olması

2. Yeni ve modern iki binaya sahip olması

2.Orijinal lisanslı istatistiksel analiz programlarının olmaması

3. Köklü bir geçmişe sahip olması

3. PDR, Özel Eğitim programlarının lisans ve lisansüstü bölümlerinin olmaması

4. Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması

4.Doktora programlarının az olması

5. Konferans salonuna sahip olması

5.Yayın teşvikinin olmaması

6. Hem A hem de B blokta seminer salonunun olması

6. Her iki binanın engelliler için gerekli alt yapıya tam anlamıyla sahip olmaması

7. Formasyon verme yeterliğine sahip olması

7.Geniş ve kapsamlı bir kütüphanenin olmaması

8. Akademik kadrolarda kadın-erkek sayılarının birbirine yakın olması

8.Mezunlarla iletişim eksikliğinin olması

9. Bölümlerin öğrenci kontenjanlarının boş kalmıyor olması

9. Proje sayısının azlığı

10. Yeterli derslik sayısına sahip olması

10. Fakülteye ait bilimsel bir derginin olmaması

11. Döner sermayenin bulunması

11. Lisans öğrencilerinin İngilizce yeterliklerinin düşük olması

12. Çok sayıda araştırma görevlisinin doktora yapmış ve yapıyor olması

12. Çift dal, Yandal uygulamalarının işlevsel olmaması

13. Fakültenin şehir merkezine yakın olması

13. SSCI, SCI, AHCI indeksli yayınların az olması

14. Yabancı uyruklu (Uluslararası) öğrenci sayısının azlığı

FIRSATLAR

TEHDİTLER

1. Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Eğitimde İşbirliği Protokülü'nün olması

1.Bazı bölümlerden mezun olanların istihdam zorluğu yaşamaları

2. Yakın illerde güçlü eğitim fakültelerinin varlığı (ortak lisansüstü eğitim fırsatı)

2. Yakın illerde güçlü eğitim fakültelerinin varlığı

3. İlimizin bölge şehri olması

3.Ülkemizdeki istikrarsız eğitim politikaları

4. Fakültenin ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Protokolü) kapsamında aktif olması

4. Yeni kurulan üniversitelere yönelik olarak yaşanabilecek olan öğretim üyesi göçü

5. Özel üniversitelerin eğitim fakültesi açması

6. Özel üniversitelerin cazip imkanlar sunması nedeniyle öğretim elemanı kaybının yaşanabilecek olması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Evrensel ve ulusal değerlere saygılı, sürekli gelişimi amaç edinmiş,  toplumsal gelişime katkı sağlayan, araştırıcı, sorgulayıcı, üretici, üstün niteliklere sahip eğitim uzmanları yetiştirmek, iç ve dış paydaşlarımızın eğitim gereksinimlerini karşılamak için varız.

VİZYONUMUZ

Evrensel ve toplumsal değerlere sahip, alanında kabul gören ve tercih edilen, bilimde öncü, çevresinin eğitimsel beklentilerini karşılayan ve topluma öncülük yapabilecek nitelikli öğretmenler yetiştiren bir dünya eğitim fakültesiyiz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Temel yasalara ve ulusal değerlere derinden bağlıyız.

2. Etik değerlere saygılıyız

3. İlişkilerimizde sevgi, saygı esastır.

4. Sorumluluk sahibiyiz.

5. Her ortamda ifade özgürlüğünü savunuruz.

6. Katılımcı bir yönetim anlayışına sahibiz.

7. Tüm işlemlerimizde şeffaflık ve açıklık esastır.

8. Sürekli öğrenme hedefimizdir.

9. Çevre ve doğaya duyarlıyız.

10. Hoşgörülüyüz.

11. Çalışan, öğrenci ve paydaş memnuniyetini amaçlamaktayız.

12. Ulusallıkla evrenselliği, yerellikle genelliği sentezlemekteyiz.

13. İnsan haklarına, evrensel ve toplumsal değerlere itibar ediyoruz.

14. Spor, sanat ve estetik değerlerin yaygınlaşması ve teşvikini sağlarız.

15. Çalışmalarımızda kaliteyi ve mükemmelliği amaçlamaktayız.

16. Çalışkanız.

SLOGANIMIZ

Özümüzü Harput’tan, gücümüzü bilimden, coşkumuzu Fırat’tan alıyoruz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temalar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

Tablo 26. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

1.EĞİTİM VE ÖĞRETİM

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1.Ders içeriklerinin ilgili birimler tarafından gözden geçirilip, düzenlenmesi

*Öğretim elemanlarına bilgilendirme toplantılarının yapılması

* Dekanlık ve bölüm başkanlıklarının ders içeriklerini kontrol etmeleri

* Tüm derslerin İngilizce ve Türkçe İzlence formlarının fakülte web sayfasında gösterilmesi

*Ders içeriklerine ulaşabilme

-

2. Yurtdışındaki eğitim fakülteleri ile imzalanan protokol sayılarının arttırılması

*Bölüm bazında yurtdışındaki eğitim fakülteleri ile iletişime geçilmesi

* İşbirliği için ekip gönderilmesi, ekip karşılanması

*Yurtdışında işbirliği yapılan fakülte sayısı

50.000 TL

3. Öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısının arttırılması.

3.1. AB Eğitim Programlarından faydalanan öğrenci sayısının arttırılması

3.2. Yurtiçi öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısının arttırılması.

*Fakülte öğrencilerine yönelik değişim programları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması

* Değişim programlarından yararlanma konusunda rehberlik çalışmalarının yapılması

* Eğitim fuarlarında fakültenin etkin tanıtımının yapılması

*Değişim programları ile gelen öğrenci sayısı

*Değişim programları ile giden öğrenci sayısı

2.500 TL.

4. Öğrencilere etkili danışmanlık hizmetinin verilmesi

* Akademik kadro sayısını arttırarak öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması

*Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı

-

5. Öğretimin niteliğini arttırmak

*Verimli çalışma konusunda seminerler verilmesi

*Öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi

Başarılı öğretim elemanları ve öğrencilerin ödüllendirilmesi

*Öğretimde teknoloji kullanımının özendirilmesi

*Ulusal sınavlardaki başarı oranı

1.000 TL

Tablo 27. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme (Devam)

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

6. Ders araç ve gereçlerinin sayısının arttırılması

Yeni ders araç ve gereçlerinin satın alınması ve bölümlere tahsis edilmesi

*Araç ve gereçlerin sayısı

5.000

7. Öğrencileri bulunmayan lisans programlarına öğrenci alımının sağlanması

*Eğitim Bilimleri Bölümü: PDR Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Özel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Bölümü: İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça Anabilim dallarına öğrenci alınması için girişimlerde bulunulması

* ÖYP ve UNİP aracılığı ile eleman yetiştirilmesi

*Eğitim fakültesine yerleşen öğrenci sayısı

*Açılan bölüm sayısı

-

8. Yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması

*Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü yüksek lisans programı, İlköğretim Okul öncesi Öğrt. A.B.D. yüksek lisans programının açılması için girişimlerde bulunulması

*Açılan yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı

-

9. Fakülte bünyesinde bulunan kütüphaneden öğrencilerin daha fazla yararlanabilmelerinin sağlanması

*Kitap toplama kampanyalarının düzenlenmesi

*Kütüphaneye web desteğinin sağlanması

*Kitap temini

*Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı

* Öğrenci memnuniyet oranı

10.000 TL

10. Öğrencilerde mesleki etik ve değer kavramlarının geliştirilmesi

* Öğretim elemanlarının uygun model davranış sergilemeleri

*Örnek davranış sergileyen öğrencilere onur belgesi verilmesi

*Değer ve karakter eğitimi çalışmaları

*Beklentilere uygun davranışlar

2.000 TL

Tablo 28. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1.  İndekse giren yayın sayısının artırılması

* Makale yazma ve istatistiksel analizler konusunda seminerler düzenlenmesi

*İndekse giren yayın sayısı

2.000

2. Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması

*Akademisyenlerin yayın desteği alabilmeleri konusunda bölüm başkanlıklarının aktif danışmanlık yapmaları

*Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

1.000

3. Fakültemizdeki proje sayısının % 20 oranında artırılması

* Proje geliştirme konusunda seminerler düzenlenmesi

* Akademisyen ve öğrencilerin grupla çalışma teknikleri konusunda özendirilmeleri

*Ulusal ve uluslararası katılımlı proje sayısı

2.000

4.Bilimsel yayın kalitesinin artırılması

*Bilimsel araştırma konusunda seminerler düzenlenmesi

*Atıf yapılan yayın sayısı

*Paydaşlarca desteklenen çalışma sayısı

2.000

5. Yurtiçi bildirilerin ve yayınların arttırılması

*Yurtiçi bildirilerin desteklenmesi

*Destek verilen çalışma sayısı

*Sağlanan parasal destek miktarı

30.000

6. Yurtiçi ve yurtdışı projeler için başvuru sayısının artırılması

* Akademisyenlerin yurt dışı sempozyuma gitmeleri konusunda özendirilmeleri

*Başvuru sayısı

50.000

7.Yurtdışı bildirilerin ve yayınların arttırılması

*Yurtdışı bildirilerin desteklenmesi

*Destek verilen çalışma sayısı

*Sağlanan parasal destek miktarı

75.000

8. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesi

* Bilimsel çalışmaların düzenlenmesi konusunda akademisyenlerin özendirilmesi

*Rektörlük ve özel kuruluşlardan destek alınması, işbirliğinin sağlanması

* Fakültemizin doğrudan veya işbirliği ile düzenlediği bilimsel toplantı sayısı

25.000

Tablo 29. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1. Akademik personel sayısının arttırılması

* Bölüm ve ABD’ nın öğretim elemanı ihtiyaçlarının duyurulması

* ÖYP ve UNİP kapsamında yetiştirme programlarından yararlanılması

*Akademik personel sayısı

-

2. Akademik ve idari personelin niteliğinin artırılması

*Hizmet içi ve mesleki eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

*Öğrenci, öğretim elemanı ve idarecilere yönelik eğitici çalıştayların düzenlenmesi

* Paydaş memnuniyet ölçekleri

*Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

5.000

3. Çalışanların motivasyonlarının artırılması

* İşgörenlerin başarılarının takdir edilmesi

*Sosyal etkinlikler düzenlenmesi  

* Maddi ödüller verilmesi

* Memnuniyet ölçeklerinin uygulanması

* Çalışanlara yönelik olarak düzenlenen sosyal etkinlik sayısı

* Çalışan memnuniyet oranı

5.000

Tablo 30. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

4.TEKNOLOJİK ALTYAPI

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1. Sınıfların interaktif öğretime uygun bir hale getirilmesi

*Bir adet bilgisayar özellikli ve 6 adet dokunmatik akıllı tahta tahsis edilmesi

*Sınıflardaki akıllı tahta sayısı

20.000

2. A Blok konferans salonu ses sisteminin iyileştirilmesi

*Konferans salonunun akustik yapısını uygun hale getirecek çalışmalar yapılması

*Hoparlör ve mikrofon sisteminin yenilenmesi

* Kaliteli bir ses sistemi

3.000

3. Öğrencilerin kullanabilecekleri internet ve bilgisayar ortamlarının oluşturulması

*Eski kantinin bilgisayar laboratuvarına dönüştürülmesi

*Yeterli sayıda bilgisayar ve yazıcının buraya tahsis edilmesi

* Öğrenci memnuniyet ölçekleri

10.000

4. Fakültemizde kablosuz internet bağlantısının kurulması

Bloklara internet sağlayıcıların yerleştirilmesi

*İnternete erişim imkanı

Rektörlük

5. Web ortamına aktarılan ders materyali sayısının arttırılması

*Öğretim elemanlarının ders materyallerini web ortamına aktarmaları

*Web ortamına aktarılan ders materyali sayısı

-

6. Eğitim öğretim faaliyetlerinde web tabanlı iletişim sağlanması

* Öğretimsel amaçlı e-mail sistemi oluşturma

*Öğretimde web tabanlı iletişim sıklığı

-

7. Yazışmaların elektronik ortam aracılığı ile yürütülmesi

* Yazıları e ortamda iletme ve dosyalama

* E ortamda oluşan hata azlığı

Rektörlük

8. Bilginin etkin bir şekilde dağıtımını sağlamak

*Fotokopi, kırtasiye ve sarf maddelerinin karşılanması

*Çekilen fotokopi sayısı

*Karşılanan sarf malzemesi sayısı

30.000

9. Teknolojik malzeme sayısının artırılması

* Optik okuyucu satın alınması

* Faks cihazının alınması

* Sınav sonuçlarının duyurulmasındaki süre

3.000

Tablo 31. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

5. KALİTE VE AKREDİTASYON

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1. Fakültenin akredite edilmesi

*Akreditasyon hazırlıkları

*Başvuru

* Akreditasyon süreci

* İzleme ve değerlendirme

*Değerlendirici raporları

10.000

2. Fakültenin kalite yönetim sistemine geçmesini sağlamak

* Hazırlıklar, EFQM uygulamaları

* Başvuru ve kalite süreci

* Sürekli izleme ve değerlendirme

*Uluslararası kalite belgeleri

10.000

3. Paydaş memnuniyetini belirlemek, artırmak

*Memnuniyet ölçekleri geliştirme

*Memnuniyet ölçekleri uygulama

* Paydaş memnuniyet oranları

1.000

Tablo 32. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

6.FİZİKSEL ALTYAPI HEDEFLERİ

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1. Fakültenin çevre düzenlemesinin yapılması

* Yeşil alanların genişletilmesi

* Çiçeklendirme çalışmasının yapılması

*Daha güzel bir çevre

Rektörlük

2. Paydaşların fiziki mekânlara ulaşmada kolaylıklar sağlamak

* A ve B Bloğa asansörün yapılması

* B Blok binasına öğrenci merdiveni, öğrenci WC’lerinin yaptırılması

*. Engelli WC’ lerinin yapılması

*. Fakülte girişlerinde engellileri için rampa yapılması

* Mekânlara kolay ulaşım

Rektörlük

3.Dersliklerin nitelik ve niceliklerinin bölüm ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi

*Her bölüm ve ana bilim dalına sınıflar tahsis edilmesi

*Tahsis edilen sınıfın bölüm/ana bilim dalının ihtiyacına yönelik düzenlenmesi

*Derslik sayısı

*Laboratuvar sayısı

*Uygulama sınıfı sayısı

5.000

4. A blok zemininin statik yönden güçlendirilmesi

*A blok çevresinin açılması

*Drenaj kanallarının açılması

*Pompalar yardımı ile suyun tahliyesi

*A blok zemininin güçlü bir hale gelmesi

Rektörlük

5. Fakülte paydaşlarının sosyal alan ihtiyaçlarının karşılanması

*Fakülte dışında uygun bir yere sosyal alanlar inşası

*Paydaşların sosyal alanlardan yararlanabilme sıklığı

Rektörlük

6. Öğretim materyallerinin sergilenmesi

* 10 adet sergi masalarının yaptırılması

* Materyal sergi salonunun düzenlenmesi

* Memnuniyet oranları

10.000

7. Fakülte binasının temizlik ve hijyeninin sağlanması

* Düzenli ve sistematik temizlik

* Paydaş memnuniyet oranı

1.500.000

8. Onarım ve bakım hizmetlerinin zamanında yapılması

* Fiziki mekanların boya ve bakımlarının yapılması, kırılan, bozulan malzemelerin değiştirilmesi

* Paydaş memnuniyet oranları

40.000

Tablo 33. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

7.TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1. Fakültenin etkili tanıtımının yapılması

* Fakülteyi tanıtıcı broşürlerin hazırlanması

* Basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan fakülte ile ilgili haberlerin sayısının artırılması

* Ortaöğretim kurumları ve dershaneler çapında etkin tanıtım yapılması

* Fakülte web sayfasının ergonomik bir şekle dönüştürülmesi

* Medyada fakülteye ilişkin haber sayısı

* Fakülte web sayfasının izlenme sıklığı

5.000

2. Öğrenci aileleri ve fakülte arasındaki iletişimi artırmak

*Öğrenci ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek

Öğrenci ve ailelerine yönelik etkinlik sayısı

5.000

3. Mezun izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

*Mezun izleme modelinin oluşturulması

*Mezunlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirecek bir iletişim modelinin tasarlanması

*İletişim kurulabilen mezun sayısı

*Fakülte ile iletişim sağlayan mezun sayısı

-

4. Fakülte stratejik planının tanıtımı

* Fakülte stratejik planının kitap halinde bastırılması ve paydaşlara dağıtımı

* Fakülte stratejik planının web sayfasında duyurulması

* Fakülte stratejik planının izlenme sıklığı

200

Tablo 34. Temalar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme

8.SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

HEDEFLER

FAALİYET

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MALİYET/ TL

 (5 yıllık)

1.Öğrenci kulüplerinin ve üye sayılarının arttırılması

*Kulüp çalışmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi

*Öğrenci kulüp sayısı

*Kulüplere üye olan öğrenci sayısı

-

2. Her yıl farklı alanlarda spor müsabakaları düzenlemek

* Müsabakalar için gerekli organizasyonların yapılması

*Düzenlenen spor müsabakaları sayısı

5.000

3. Her yıl farklı alanlarda bölümler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek

* Müsabakalar için gerekli organizasyonların yapılması

*Düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmaları sayısı

5.000

4. Fakülte bünyesinde bir halk oyunları ekibinin kurulması

* İstekli öğrencilerin belirlenmesi

*Uzman temini ve çalışmaların yapılması

*Halk oyunları ekibinin oluşturulması ve etkinlikleri

5.000

5. Bölüm çalışmalarının sergilenmesi

* Gerekli organizasyonların yapılması

* Düzenlenen sergi sayısı

5.000

        

İzleme ve Değerlendirme

Stratejik planımızda 8 Tema altında 52 hedef, 61 performans göstergesi yer almıştır. Bu  planın başarıya ulaşması kuşkusuz sistematik izleme ve raporlama çalışmaları ile mümkündür. Bu amaçla dekanlığımızca izleme ve değerlendirme ekibi oluşturulacaktır. Faaliyetler eylem planlarına dönüştürülecek, hedef ve faaliyetlerin kimler tarafından gerçekleştirileceği eylem planlarında gösterilecektir.

Yıl sonu değerlendirme raporlarında önceki yıla ilişkin performans göstergelerinde sapma veya gerçekleşmeme gibi durumlar olursa, bunlar nedenleri ile birlikte belirtilecektir. Stratejik Planlama ve Kalite Kurulu tarafından çalışmalar kontrol edilecek, stratejik plan tekrar gözden geçirilecek, gerekiyorsa biçimlendirici  düzenlemeler yapılacaktır.  İzleme ve değerlendirme sürecinde stratejik planın etkililik ve verimlilğinin sağlanması performans göstergeleri esas alınarak belirlenecektir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelini oluşturacaktır.