Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про погодження тарифів на послуги теплопостачання ТОВ «ВІН-ТЕП» на території Бершадської міської ради».

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету при Бершадської міської ради «Про погодження тарифів на послуги теплопостачання ТОВ «ВІН-ТЕП» на території Бершадської міської ради».

1. Опис    проблеми,    яку    передбачається    розв'язати шляхом регулювання.

В м.Бершадь у сфері надання комунальних послуг з централізованого  теплопостачання одним із виробником є ТОВ «ВІН-ТЕП».

Розрахунок вартості  послуг централізованого  теплопостачання здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу розрахункових витрат,  цін на енергоносії, витратні матеріали, використання матеріальних та трудових ресурсів.  

Станом на сьогоднішній день при нарахуванні за теплопостачання населенню багатоповерхових житлових будинків м.Бершадь застосовується тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради №7 від 22.01.2015р. в розмірі: 396,00 грн. 1 Гкал, (5,94 грн. за 1 м.кв(протягом року)). На даний час тариф не покриває фактичних витрат на теплопостачання.

Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг централізованого теплопостачання та відшкодування повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети  можливе шляхом подальшого удосконалення і переобладнання систем теплопостачання, підвищення якості  експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, коригування розміру сплати за теплопостачання від населення .

З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок збільшення цін на енергоносії, амортизаційних відрахувань, росту мінімальної заробітної плати, виникла потреба оперативного вирішення питання коригування тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг населенню.

Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги з теплопостачання своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості;

Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі.

2. Цілі регулювання.

Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з теплопостачання  Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ “Про житлово-комунальні послуги" ( далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  № 869 „Порядок формування   тарифів   на теплову енергію, її виробництво,  транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води  ".

Цілями регулювання є :

надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства;

дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг;

забезпечення   функціонування   підприємства  -  виробника  послуг  на умовах самофінансування;

утримання у належному стані засобів виробництва;

дотримання  та виконання  нормативів трудового законодавства та колективного договору;

забезпечення  розвитку  виробництва,   підвищення  надійності,  якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.

3. Альтернативи.

І. Встановлення нових  тарифів на послуги з централізованого опалення , які відповідають економічно обґрунтованим   витратам на виробництво цих послуг.

ІІ. Залишити без змін діючі тарифи.

По першому варіанту:

встановлення нових тарифів покращить стан надання послуг;

По другому варіанту:

-    фактичне зростання цін на виробничі матеріали,  паливо-мастильні матеріали, додаткові обсяги обслуговування не дає можливості покривати витрати на виробництво, що тягне погіршення якості послуг та стану виробництва;

4.Відповідні заходи і механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми.

Регулювання   побудоване   у   відповідності   до   принципів   регуляторної політики :

-         підготовка пропозицій щодо зміни діючих  тарифів наданих після всебічного аналізу діючих тарифів та врахування зростання  цін на енергоносії, виробничі матеріали, послуги  та ріст заробітної плати;

-         узгодження з відповідними службами; прийняття рішення;

-         інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих    змін    тарифів    на    послуги    з    централізованого опалення ;

-         взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів;

-         врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

Проект рішення виконавчого комітету  Бершадської міської ради  «Про погодження тарифів на послуги теплопостачання ТОВ «ВІН-ТЕП» на території Бершадської міської ради» погоджує тарифи на послуги теплопостачання:

- для потреб населення міста  – 1454,88 грн. за 1 Гкал або 18,99 грн. за 1 м.кв.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням виконавчим комітететом Бершадської міської ради:

-  тарифів    на послуги з централізованого теплопостачання , які будуть відповідати цілям регулювання.

Розробка рішення здійснюється за принципами :

- законності;

- гласності ( відкритості, прозорості, загальнодоступності).

6. Очікувані результати прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення, мають бути досягнуті цілі, які передбачені  в п.2 цього Аналізу.

До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення тарифів на послуги з теплопостачання .

Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п.1.

7. Строк дії рішення.

Термін дії запропонованого регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, зміни вартості паливних матеріалів, електроенергії, заробітної плати та ін., тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів на зазначені послуги.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників:

- доходи, середній тариф;

- витрати, собівартість;

- фінансовий результат;

- сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів підприємством;

кількість споживачів послуг.

За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному:

-         підвищення якості надання послуг  та надійності  виробничого обладнання.

-         покращення фінансового стану комунального підприємства по забезпеченню централізованого теплопостачання;

-         реалізація плану поточних ремонтів за рахунок власних коштів, які спрямовані , в першу чергу, на зменшення втрат, впровадження енергозберігаючих заходів;

Найважливіші технічні завдання підприємства полягають у скороченні виробничих витрат за рахунок:

- зменшення споживання енергоносіїв ;

- ремонт застарілого обладнання котелень;

ремонт електрообладнання .

У відповідності із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що:

-         прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення;

-         отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування.

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.  

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта, або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання  чинності цього регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

10. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64