REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

“EKO-FOTA”

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  1. Organizator konkursu
  1. Organizatorami konkursu jest pięcioosobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach (ul. Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce), tworząca proekologiczny projekt społeczny “Green Heroes” na platformie Zwolnieni z Teorii. (www.zwolnienizteorii.pl).
  2. Komunikacja z organizatorami konkursu odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/greenheroes18/).
  3. Organizatorzy konkursu są jednocześnie zespołem oceniającym prace konkursowe.
  4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieujawniania zasad oceniania oraz do edycji regulaminu konkursu do czasu jego zakończenia.

II. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w Powiecie Bartoszyckim.

III. Przedmiot konkursu, zasady ogólne

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia zgodnie z dowolnie zinterpretowanym tematem “EKO-FOTA”.
  2. Można przesłać zdjęcie wykonane przed ogłoszeniem konkursu, pod warunkiem, że zostały wykonane najdalej w styczniu 2018 roku.
  3. Praca jest oceniana głównie pod względem kreatywności i ukazania tematu (może być to problem z ochroną środowiska). Zdjęcie musi się odwoływać do ogólnego pojęcia “ekologia” - oddziaływanie na siebie organizmów w przyrodzie, w tym również oddziaływania ludzi na środowisko (zarówno oddziaływania pozytywne, jak i negatywne).

IV. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie wobec obserwatorów Facebook’a ochrony środowiska oraz jego piękna, a także poruszenie młodych ludzi do zajęcia się tematem ekologii.

V. Forma i termin zgłaszania prac konkursowych

Uczestnicy konkursu przesyłają wykonane prace konkursowe do dnia: 19 marca 2019 roku na Facebook’owej stronie www.facebook.com/greenheroes18/, używając funkcji “Wyślij wiadomość”.

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody

  1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na spotkaniu podsumowującym projektu “Green Heroes”, o którym uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej dziesięć dni przed planowanym spotkaniem, między innymi za pośrednictwem Facebook’a (www.facebook.com/greenheroes18/).
  2. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców wyróżnień, bądź miejsc 1-3 w konkursie.