Håndbok for sportsklubben Jarl


                                           

Håndbok for

Sportsklubben Jarl

Oppdatert Januar 2017


Styret 2016/2017

ANSVAR

NAVN

MOBIL

E-POST

Leder

Tom Haug

41422190

tom.haug@kjopmannshuset.no

Kasserer

Kåre Jan Pedersen

90505825

kare.j.pedersen@exxonmobil.com

Sekretær

Trond Paulsen

92481555

trond.helge.paulsen@gmail.com

Ungdoms leder

Arne Aa

41544714

arneaa40@gmail.com

Styremedlem

Per Myge

90873721

permyge@gmail.com

Styremedlem

Monica Haug

98028791

oddarnee@hotmail.com

Styremedlem

Johnny Fredvik

93488468

johnny.fredvik@lyse.net

 

Lurer du på hvem du skal sende mail ? Send til post@skjarl.no

Ansvarsområder:

Dugnadsansvarlig: Monica Haug

Dommeransvarlig: Johnny Fredvik

Materialforvalter: Robert Rønsberg - robeolsen@gmail.com - 45483181

Leder Husgruppe: Per Myge

Leder 100års jubileums komitè: Tom Haug

Komplett og oppdatert oversikt over ledere ellers i klubben finnes på nettsiden under fanen “kontaktpersoner i Jarl”


Vår hovedmålsetting/Visjon er:

SK Jarl skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet.

En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

SK Jarl skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball.

Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.

Kompetanseutvikling av trenere og ledere.


Treners hovedoppgaver vil være:

 

Lagleders/Oppmanns Hovedoppgaver:

 

Men et et godt samarbeid er viktig mellom trener og lagleder:)


Hospitering

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille

på lag på høyere årstrinn, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for

hospitering er vanskelig. I noen klubber må spillerne bidra oppover for at det skal bli

nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. I andre klubber er det rett og slett

naturlig at alle spillerne får lov til å være med på den aktiviteten som er på banen,

samme hvor unge eller gamle de er!

Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle

hospiteringen», er avgjørende når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På

generelt grunnlag anbefaler vi ikke hospitering før barna er 10 år.

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og

mesterlæring spesielt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne –

unødvendig – kommer i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom

trenere. Hospiteringsordninger bør håndteres av klubben – gjennom en «uhildet»

trenerkoordinator eller spillerutvikler. Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og

god kommunikasjon avgjørende.

Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årstrinn, er flytsonemodellen

på og utenfor banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er

viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Så presses spilleren i rom og tid blant

spillere som har kommet lenger. Spilleren blir utfordret. Vellykkede

hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årstrinn.

Ofte ser vi at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø. De blir

plassert i uvante roller, blir satt i «mur» eller i shadow-trening når det eldre laget

gjennom ukesyklusen forbereder seg til kamp. Det gir ikke utvikling!

SE EKSEMPEL NESTE SIDE!


Eksempel på hospiteringsordning I klubb:

(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe)

(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt

(C) = spillerutvikler (og/eller annen sportslig ansvarlig sentralt i klubben)

  1. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer.
  2. (A) kontakter(B) og (C), og disse må finne treningsøkt(er) som passer best.
  3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understrekekonsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene.
  4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare athospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre.
  5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig (det avholdes jevnlige trenermøter for jenter og gutter hvor dette er et fast punkt på agendaen):
  1. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.
  2. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.
  3. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen må (A), (B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis.
  1. Hospiteringsavtalene bestemmes og evalueres i jevnlige trenermøter.

Hospitering i andre klubber

Hva ?

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av hele norsk idrett på Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter ?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan ?

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges best gjennom kunnskap om aktivitet og klubb, og gjennom at alle kjenner hverandre, kan alle navn og støtter hverandre.

Jarl ønsker ikke at spillere skal hospitere til andre klubber før de er fyllt 13 år. All hospitering med andre klubber skal på forhånd avklares med Jarl. Klubben skal i tillegg ha formell forespørsel fra den klubben som spilleren ønsker å hospitere til. Hvis klubben ikke får dette, risikerer spillere å være uten forsikring hvis en skade skulle oppstå under hospiteringen.

Jarl er en av de minste klubbene i Stavanger kommune. Vårt største problem med hospitering er uforutsigbarhet og utrygghet for medlemmene (ungene) våre. Vi har ved flere anledninger mistet spillere til andre større klubber, noe som har gått på bekostning av laget spillerne har vært en aktiv del av.

Vi ber om forståelse for våre synspunkter og oppfordrer heller foreldre med sterke meninger om treningsmengde og innhold på trening om å delta aktivt i trener/leder gjerningen hver dag på banene rundt om i distriktet.  

Alle spillere er en ressurs i seg selv, det er vår hovedoppgave å forvalte disse på uselvisk og inkluderende måte uansett ferdighetsnivå slik at alle barn og unge kjenner tilhørighet til idretten og miljøene vi er så glad i!