Sta. Perpètua Col·legi d’Educació Infantil i Primària

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Santa Perpètua

Carrer Joaquim Malats, 44 08130 Santa Perpètua de Mogoda Tel. 93 560 30 54 ceip-sp@xtec.cat http://www.xtec.es/ceip-sp

7.9. Règim disciplinari del menjador

El menjador és un servei de l’escola per atendre les necessitats de les famílies que vulguin aprofitar-lo, així doncs, tots els/les alumnes que el facin servir han de conèixer i respectar la normativa. A l’hora de solucionar les problemàtiques que poden sorgir al menjador, s’ha de seguir un procés. Segons sigui la gravetat del conflicte, aquest serà atès pel monitor/a, coordinador/a i/o direcció del centre.

Les sancions imposades a l’ alumnat hauran de ser proporcionals:

• A la seva conducta.

• A la seva edat.

• A les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui

passant.

Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència ja sigui al menjador, l’esbarjo, o la realització d’activitats.

FALTES

El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes. Tipologia d’incidències probables (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu, per tant no es limitada).

Faltes molt greus:

• La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de

material i objectes de membres de la comunitat educativa.

• Les actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut.

• La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.

• L’agressió física o amenaces contra membres de la comunitat

educativa.

• Qualsevol falta greu reincident.

Faltes greus:

• Els actes d’incorrecció o desconsideració (falta de respecte) amb els

membres de la comunitat educativa.

• Alterar l’ordre i la convivència del grup i, en general, qualsevol altre


Sta. Perpètua Col·legi d’Educació Infantil i Primària

activitat del centre.

• El deteriorament del material dels companys/es o del centre.

• Qualsevol falta lleu reincident.

Faltes lleus:

• Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu

grup en funció d’aquesta normativa.

• Incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a

excepció de les que fan referència als apartats anteriors.

SANCIONS

Falta lleu:

• Amonestació oral

• Privació del temps d’esbarjo, realitzant tasques educatives.

Faltes greus i molt greus:

• Compareixença davant la Direcció.

• Comunicació a les famílies i entrevista.

• Reparació econòmica dels danys causats al material del centre, companys/es o monitors/es.

• Suspensió del dret a la plaça del servei de menjador per un període de temps o per tot el curs escolar.

Privació del servei de menjador

• La 1a falta molt greu: 3 dies.

• La 2a falta molt greu: 1 setmana.

• La 3a falta molt greu: 15 dies.

A partir de la tercera falta molt greu, pot suposar la pèrdua total del dret al servei.

NO ES POT TREURE A CAP ALUMNE EL DRET A LA PLAÇA DEL SERVEI DE MENJADOR SENSE L’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.

INFORMES D’INCIDÈNCIES

Quan es produeixi una falta lleu, el/la monitor/a o el/la coordinador/a farà informe escrit i ho anotarà al registre d’incidències.

Quan es produeixi una falta greu o molt greu, el/la monitor/a ho comunicarà al coordinador/a i es farà un comunicat d’incidència escrit per a la família amb còpia al Ampa del centre. També s’anotarà al registre d’incidències. A més, es farà una entrevista amb les famílies

El comunicat d’incidència ha de constar de:

• Nom i cognoms de l’alumne.


Sta. Perpètua Col·legi d’Educació Infantil i Primària

• Els fets imputats.

• La data dels fets.

• Nom i cognoms de qui redacta el comunicat d’incidència.

• Destinataris.

• Propostes de resolució.

• La valoració de la responsabilitat del nen/a especificant agreujants

atenuants de la seva conducta.

• Les sancions aplicables, si cal.

Aquest comunicat s’entregarà al tutor/a de l’alumne, en un sobre obert, perquè el faciliti a la família. El/la coordinador/a comprovarà que el comunicat sigui retornat al centre dins del període establert (1 dia).