Suvetöö ülessanne

Laada kalkulatsiooni näidis

Aruande näidis

Raha mõiste

Üldised teadmised rahast

Raha tekkimine, mõiste, ajalugu, funktsioonid ja liigid, valuutakurss, intress, inflatsioon.

Raha mäng

Ühiskonna kolm sektorit.

1. Avalik sektor

Avaliku sektori tulud:

Et valitsussektor saaks pakkuda ühishüvesid, vajab ta vastavaid rahalisi vahendeid. Avalik sektor võib saada tulu väga mitmesugustest allikatest, kuid peamiseks tuluallikaks on mitmesugused maksud.

Riigi tuluallikad

Maks on maksuseadusega (või seaduse alusel antud kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega) riigi ja omavalitsuste avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta vaieldamatult täitmisele kuuluv rahaline kohustis (definitsioon on antud ka maksukorralduse seaduse § 2 p-s 1). Riiklikud maksud on aktsiisid, tulumaksud, hasartmängumaks, kinke- ja pärandimaks, käibemaks, maamaks, sotsiaalmaks ja tollimaks. Kohalike omavalitsuste maksude kehtestamise õigus tuleneb põhiseaduse §-st 157. Kohalike maksude seaduses on loetletud 9 maksuliiki, mida omavalitsused võivad

kehtestada. Maksude eristamisel riiklikeks ja kohalikeks on määravaks maksu kehtestamise pädevus. Riiklik maks kehtestatakse seadusega, kohalik maks volikogu määrusega.

Riigieelarve näitab, kuidas raha jagada, kui palju eurosid saab anda haridusele, meditsiinile, piirivalvele, politseile, sõjaväele, tuletõrjele ja paljude teiste avalike teenuste osutamiseks. Eelarve on seega üks olulisemaid vahendeid riigi juhtimiseks. Riigieelarve on ühtlasi ka valitsuse tulude plaan. Valitsus prognoosib riigieelarves, kui palju peaks riigikassasse raha laekuma, kui palju sellest tuleb kodanike poolt makstavast tulumaksust, kui palju sotsiaalmaksust, kui palju aktsiisimaksudest ja muudest tuluallikatest. Maksud on valitsuse peamiseks tuluallikaks.

Riigieelarve on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigile laekuvat raha poliitikate elluviimiseks. Riigieelarve näitab, kuidas raha jagatakse erinevate tegevuste tarbeks -kui palju eurosid saab kasutada hariduse, meditsiini, politsei, sõjaväe ja tuletõrje jaoks, teede ehituseks, majandusarengu edendamiseks, looduskeskkonna kaitseks ja paljude teiste avalike teenuste osutamiseks.

Riigikogu annab valitsusele volituse laekuva raha kasutamiseks. Igal aastal arutab Riigikogu valitsuse esitatud eelarveprojekti ja kiidab selle riigieelarve seadusena heaks, lubades sedasi valitsusel raha kasutada. Kui Riigikogu eelarveprojekti aasta alguseks ei kinnita, saab valitsus raha kasutada vaid eelmise riigieelarve mahtude piires.

Avaliku sektori kulud

2. Erasektor

3. Kolmas sektor.

Erasektor - üks ühiskonna kolmest sektorist, kuhu kuuluvad kasumit taotlevad eraettevõtted;

näiteks aktsiaseltsid, pangad ja osaühingud.

Erasektori ettevõtted erinevad oma õigusliku vormi (täisühingud, osaühingud, aktsiaseltsid

jne, suuruse ja ka tegevusala poolest. Ühisjooneks on aga kasumitaotlemine ja eraomandus.

Mõnikord nimetatakse erasektorit ka ärisektoriks või tulundussektoriks.

Eestis on erasektoris hõivatud umbes kaks kolmandikku ja avalikus sektoris kolmandik

palgatöötajatest.

Kõik sektorid sõltuvad üksteisest. Erasektoril tuleb arvestada avaliku sektori, täpsemalt riigi

ettekirjutustega maksude, tegevuslubade, kauplemise, keskkonnahoiu või muude küsimuste

kohta. Lisaks sellele sekkub riik majandusse, et pehmendada turutõrkeid, koguda makse ja

jaotada neist saadava tulu abil rikkust ringi, sammuti selleks, et planeerida ühiskonna

majanduslikku arengut.


Palk ja maksud brutopalk ja netopalk.

Millised on palgalt makstavad maksud.

Igapäevased rahaasjad.

Pere eelarve

Lisaks

Pere-eelarve annab hea ülevaate sissetulekutest, väljaminekutest ja võimalustest. Mida oleks eelarve koostamisel tark silmas pidada.

 


Laenamine

Video

Millele mõelda enne laenu võtmist?

Enne laenuvõtmist esitage endale järgmised küsimused:

Laenamine on suur ja riskantne ettevõtmine. Raha tuleb ju nii või teisiti tagasi maksta. Seepärast tuleb ka mõelda, kas laenu võtmine on teile majanduslikult mõistlik valik.

Kui kaua peab see asi vastu, mille jaoks raha laenate?

Kas Teil on olemas tagatis?

Millised on asja ostuga kaasnevad lisakulud?

Säästmine

Hoiustamine

Investeerimine

Inflatsioon , Lisaks inflatsioon

CV koostamine

CV koostamine ja näidised

Motivatsioonikirja koostamine ja näidis

Kaaskirja koostamine ja näidis

Milline võiks CV välja näha