C.E.I.P. LAKUABIZKARRA H.L.H.I.

Tfnoa.: 945/197588

Fax: 945/179911

Baiona 10

01010 VITORIA-GASTEIZ

jantokia@lakuabizkarra.net

CURSO

2016-2017

IKASTURTEA

JANTOKIRAKO IZENEMATE-ORRIA OHIKO MAHAIKIDEENTZAT

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL COMEDOR ESCOLAR PARA COMENSALES HABITUALES

Izen-Abizenak

Nombre y Apellidos:

Maila / Curso_______________________________Telefonoa

Alergia edo dieta berezirik? / Alergia o dieta especial?

Markatu BAI ala EZ / Marcar SI o NO

____________________________________________________

BAI / SI                                                                                EZ / NO

Zein? ¿Cual?   _________________________________________                                                        

Jantokia erabiliko dut (aukera egokiak markatu)

Utilizaré el comedor  (marcar las opciones deseadas)

  • Egunero / Todos los días 

  Egunero egun bat izan ezik /  Todos los día menos uno:     L-M-X-J-V

Irailean,  goizeko jardunean / Septiembre, jornada de mañana

                       BAI/SI                      EZ/ NO                 

Gurasoen edo tutoreen sinadura / Firma de los padres o tutores

Titularraren izen – abizenak  /  Datos del titular

N.A.N. / D.N.I. :

Abizenak / Apellidos:

Kutxaren zigilua

Sello del banco

Izena / Nombre:

IBAN

Entitatea / Entidad

Bulegoa  / Oficina

Kontrola

Kontu Zenbakia / Número de Cuenta

        

Guraso agurgarriak:

Datorren ikasturterako jantoki zerbitzua antolatzeko asmoz honekin batera doan orria ondo betetzea eskatzen dizuegu.

Estimadas familias:

Como tenemos que organizar el servicio para el próximo curso os pedimos que rellenéis la hoja de inscripción  con atención.

 31 de mayo, hay que entregarla al tutor.