1959.jpg

W roku szkolnym 2017/18 Poradnia będzie prowadziła terapię pedagogiczną, arteterapię oraz terapię ręki dla uczniów z placówek znajdujących się w rejonie jej działania.

Na pisemne zgłoszenia czekamy
do 12 września 2017 r. (wtorek) do godz. 20:00.

Lista osób zakwalifikowanych (wraz z terminami pierwszego spotkania) zostanie wywieszona

na terenie Poradni dnia 15 września (piątek).

 

Regulamin kwalifikacji na zajęcia pedagogiczne

(terapia pedagogiczna, arteterapia, terapia ręki)

 

 

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).

 1. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.

 1. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.

 

 1. Listy osób zakwalifikowanych na ww. zajęcia wywieszane są na terenie Poradni w następnym dniu po zebraniu Komisji. Osoby, które nie wyrażają zgody na opublikowanie danych swojego dziecka zobowiązane są do osobistego sprawdzenia wyników kwalifikacji (NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE). Osobno wywieszana jest lista osób niezakwalifikowanych. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.

 

 1. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.

 1. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.

 1. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

 1. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:

1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres poradnia-wrzeciono@wp.pl