1959.jpg

W roku szkolnym 2018/19 Poradnia będzie prowadziła terapię pedagogiczną, arteterapię oraz terapię ręki dla uczniów z placówek znajdujących się w rejonie jej działania.

Na pisemne zgłoszenia czekamy
do 12 września 2018 r. (środa) do godz. 20:00.

O wyniku kwalifikacji wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie/e-mailowo po 18 września (wtorek).

 

Regulamin kwalifikacji na zajęcia pedagogiczne

(terapia pedagogiczna, arteterapia, terapia ręki)

 

 

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).

 1. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.

 1. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.

 

 1. O wyniku kwalifikacji na zajęcia prowadzący przekażą informację telefonicznie / e-mailowo bezpośrednio wnioskodawcy. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.

 

 1. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.

 1. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.

 1. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

 1. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:

1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl