Creatief geloven

Wat een heerlijke dag gisteren! Prachtig om te zien hoe deze 32 mensen hun door God gegeven kunstenaarschap in zetten. En kijk eens hoe zeer het gewaardeerd wordt: ruim 300 bezoekers! Mensen genieten ervan, worden erdoor geïnspireerd, opgebouwd, bemoedigd, getroost, worden blij, raken geëmotioneerd, enz. En ik werd wat weemoedig…. Ik kan geen van deze dingen die hier tentoongesteld zijn. Helemaal niets. Ik kan niet tekenen, niet naaien, niet mozaïeken, niets met glas, niets met hout, niet musiceren…. Ach zei iemand: jij hebt vast ook je talenten…. Ja, inderdaad! Vandaag laat ik mijn talent zien: spreken!

Lieve mensen, iedereen is een kunstenaar. Dat klinkt voor de kunstenaars die dit allemaal hebben gecreëerd vreemd, maar ook voor de mensen die van zichzelf zouden zeggen: ik ben niet creatief. Toch is iedereen creatief, iedereen is een kunstenaar!

Deze gedachte haal ik uit Gods Woord: 1 Petr. 4:7-11.

Iedereen is creatief! Het woord wordt normaalgesproken gebruikt voor creatief zijn met verf of glas, of tekenen, maar letterlijk betekent het iets maken, creëren. En dat is heel breed! Ieder mens heeft een aantal aangeboren talenten/vaardigheden. Sommige zeggen 9-11 stuks. Allemaal gekregen van onze Schepper. Hij, de oneindig creatieve God, heeft zijn schepselen geschapen met eenzelfde mogelijkheid om te scheppen, te creëren. Dit is een onderdeel van het gemaakt zijn naar het beeld van God. God, de creationist, de Maker, de Schepper, heeft mini scheppertjes gemaakt. Wij zijn gemaakt om te creëren, te maken. De creativiteit komt van God zelf, de uitkomsten van die creativiteit worden helaas nogal eens verkeerd ingezet…. Mensen zien een stok en de één gebruikt die stok om er een speer mee te maken om te doden, de ander gebruikt hem als een kruk om mee te lopen. Mensen kunnen spreken, schrijven, communiceren, de één gebruikt het om te bemoedigen, de ander om te kwetsen. Dus de manier waarop de creativiteit wordt ingezet is helaas niet altijd goed, maar de creativiteit zelf is door God gegeven.

Christenen hebben dubbel geluk! Vers 10 zegt namelijk dat iedere christen (minimaal) een genadegave heeft ontvangen van God Een gave van God. Sommige mensen maken een heel scherpe scheiding tussen aangeboren talenten en gaven van de Geest. Ik zie het iets genuanceerder: Ja, er zijn gaven die gegeven worden op het moment dat iemand tot geloof komt, maar er zijn ook mensen die hun aangeboren talenten tot genadegave gebruiken. Als Gods Geest erdoor heen werkt, wordt het een gave van God. Je zou kunnen zeggen: elk talent kan door God Geest gebruikt worden als genadegave, maar niet elke gave is een talent. Er zijn gaven die enkel gegeven worden aan mensen die christen zijn: woorden van kennis, profetie, tongentaal, genezing, wijsheid, enz. Maar veel andere gaven zijn niet specifiek christelijk (geven, dienen, onderwijzen, zingen, musiceren, creatief zijn, zoals deze 32 kunstenaars, enz.), maar worden tot gave gemaakt door de Geest.

Iedere christen is dus creatief. Sommige mensen denken nu bij zichzelf: ja ja, ik?! Creatief?! Ja, ook jij die jezelf nooit zo zou betitelen. Er zijn twee manieren, twee hoofdcategorieën om creatief te zijn. Je vindt ze in vers 11: Spreken en doen. Twee hoofdcategorieën waarin elke vorm van creativiteit valt: daden, doen is misschien het meest voor de hand liggend: alles wat je doet, kan door Gods Geest worden ingezet als een genadegave, een middel om te creëren. Een gave wordt pas echt een gave als het door de Geest gebruikt wordt om te dienen. Dienstbaarheid is een vorm van creëren, van kunstenaarschap. Alles wat je doet is bedoeld om te dienen en zo iets te creëren. Een hand op iemands schouder, creëert troost, rust; een helpende hand bij een oude vrouw, creëert dankbaarheid; een hand die streelt, creëert liefde; een hand die een kind helpt met het huiswerk, creëert bemoediging; een blik van verstandhouding creëert vertrouwen; een oor dat je inzet om te luisteren, creëert openheid, enz.: allemaal gaven die kunstwerken van dienstbaarheid zijn. Alles, werkelijk alles wat je doet om iemand te dienen kan zo een middel zijn om iets te creëren en is kunst!

Met spreken is het net zo: Elk woord dat je uit is een mogelijkheid om iets goeds mee te doen, iets te creëren. Een bemoedigend woord, een bedankje bij de koffie, een email richting te kosters om hen te bedanken, een kaartje naar iemand die jarig is of een jubileum viert, een appje om te laten weten dat je aan iemand denkt, voor iemand bidt, een snap chat om iemand aan het lachen te maken, een facebook bericht op iemands tijdlijn om te complimenteren, enz. Allemaal woorden, vormen van communicatie, die iets doen met de ontvanger, iets creëren: bemoedigen, hoop, liefde, kracht, heling, genezing, troost, enz. Het werkt iets uit, soms klein, soms groot. Allemaal kunst!

Wees je bewust dat elke daad, elk woord een middel is tot creativiteit! Ik heb nu enkel positieve kunstwerken benoemd, maar helaas kan dit dus ook de verkeerde kant op gebruikt worden…. Maar dan is het geen gave van God meer…. Vandaag focussen we ons op de positieve gaven van God. En iedereen kan dit! Niemand uitgezonderd! Sommige mensen moeten het misschien nog wel ontdekken, ontwikkelen, aanscherpen, maar iedereen heeft wat gekregen en kan dit inzetten door de Geest tot dienstbaarheid voor God, Zijn gemeente en de wereld om ons heen. Je moet het ontdekken en leren waarderen. Sommige mensen zijn niet tevreden met wat ze kunnen en willen schilderen als Aaldert Kortenhoeve of fotograferen als Mark of Evelien of glas in lood creëren als Hans, enz. Ontdek wat jij kunt en waardeer het en gebruik het!

Maar we zijn nog niet klaar als we hebben beseft en aanvaard dat we creatief zijn. De tekst zegt in vers 11 dat alles wat we doen, dient te gebeuren vanuit de kracht van God, vanuit de Woorden die God spreekt. Ik geloof dat op zich elke daad, elk woord de kracht heeft om creatief te zijn, iets te creëren, te maken, maar God wil dat we elke daad doen en elk woord uitspreken uit God zelf. Gods kracht achter elke daad van liefde, van dienstbetoon en Gods Woorden achter en in elk woord dat je spreekt. Wees je bewust van de bron waaruit je spreekt, dient. Doe alles voor, met en door de Heer en niet uit jezelf!

Waarom is dit zo belangrijk? Vers 11: Spreek met woorden als van God, dien uit de kracht van God: ZODAT God in alles verheerlijkt wordt door JC. Hem komt de heerlijkheid toe en de kracht tot in eeuwigheid. Amen! Wij leven, dienen, zijn creatief tot eer van God. Alles wat we zeggen en doen dient de Here God zelf groter te maken en Hem in de spotlights te zetten. Ons leven is gemaakt voor Hem, niet voor onszelf of anderen: enkel voor Hem. De essentie van zonde is dat we niet leven tot Gods eer. Hoe prachtig je kunstwerk ook is: als het niet tot Zijn eer wordt gedaan, is het zonde! Wees je in alles bewust van het doel: Gods eer. Je leeft niet voor jezelf, maar voor Gods eer alleen. En het mooie is: als je dat doet, dan dien je anderen en wordt jezelf gebouwd in de liefde. Met dit besef komen alle kunstwerken in woorden of daden tot hun volste recht. Elke daad van liefde zorgt ervoor dat God groter wordt. Dat gebeurt niet vanzelf…. Dat betekent een bewuste levenshouding waarin je telkens alleen Gods eer voor ogen hebt en Hem in alles betrekt bij wat je doet. Loop naar het schoolplein met de gedachte: God is erbij en alles wat ik zeg of doe, wil ik namens Hem doen. Ik ga winkelen en bedenk me dat mijn blikken, mijn houding moet wijzen op Hem. Ik ga bingo spelen, kaarten in de flat, het buurthuis en dus ga ik namens Hem. Alle dingen bewust doen met Hem. Open staan voor Zijn leiding, Zijn kracht, Zijn woorden. Doordrenkt leven met de Geest. Zoals je een penseel onderdompelt in de verf en het zijn sporen nalaat, leef zo met de Geest.

En als dan eens mensen vragen waarom je doet wat je doet, leer dan simpel weg te zeggen: Dit doe ik, zeg ik namens God, uit liefde voor Hem. We zullen moeten leren om te spreken over Hem als onze bron. We zullen de naam van onze gemeente moeten leren verwoorden, leren uitdragen: Hij is de bron van alles wat ik doe! Dat moet je leren, ontwikkelen, durven. En dat komt pas als je er zelf echt van overtuigd bent! Wees je alsjeblieft meer en meer bewust van jouw doel in je leven: Je leeft voor God! Als Hij zo een steeds grotere plaats in je hart krijgt, gaat je hart vanzelf overlopen….