Sorundanet-symbol-och-namn.png

Mål och Budget 2015

Nynashamns-kommunkarta-HR.png

Framtidsvision &

Strategisk plan

Budget 2015

Ekonomisk plan 2016-2018

för

Nynäshamns kommun


     Innehållsförteckning

Bakgrund

Befolkningsutveckling

Osäkerhet i världsekonomin och valutaoro

Kraftig utbyggnad av bostäder medför särskilda satsningar

Ökade resurser till skola och barnomsorg

En utbyggnad av servicen på landsbygden är nödvändig

Satsningar på en bättre infrastruktur i landsbygden

Utveckling av lokalt näringsliv och företagande

Utveckling av Nynäshamns tätort

Utveckling av Ösmo tätort

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil

Barn- och utbildningsnämnden

Förstärkning av demokratin

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Partistöd

Uppföljningen av kommunens ekonomi behöver stärkas

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018

Kommunfullmäktiges beslutssatser

Sida

3

3

4

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

11

11

12

12

13

13

Om Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Kontakta oss gärna med tips och ideér hur Du tycker kommunen kan förbättras:

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby

Pl 4474

137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50

kontakt@sorundanet.se

www.sorundanet.se


Bakgrund

Nynäshamns kommun har goda förutsättningar att bli en attraktiv kommun dit människor väljer att flytta. För att detta ska förverkligas krävs dock särskilda satsningar på de delar i kommunens budget som prioriteras särskilt högt av såväl kommunens invånare som presumtiva invånare som överväger att flytta till kommunen. Dagens situation kännetecknas av att Nynäshamns kommun:

Befolkningsutveckling

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, så ökade Nynäshamns kommuns befolkning från 1950 till 2013 från 13 255 invånare till 26 766 invånare. Kommunen har alltså dubblerat sin befolkning på 63 år och som framgår av diagram nedan har ökningen varit tämligen linjär de senaste 10 åren.

Som framgår av tabellen nedan så var den genomsnittliga procentuella folkökningen större under hela perioden 1950-2013 än under de senaste 10 åren. Detta är mycket oroväckande.

Period

Ökning

1950-2013

1.12%

2004-2013

0,86%

Kommunledningen har ett mål om 1-2% folkökning men har de senaste 10 åren en genomsnittlig ökning med 0,86%. För år 2013 har målet inte uppnåtts utan ökningen är bara 0,84%.

Det är oroväckande att kommunen inte når sina egna mål och att det dessutom saknas en konkret plan för att nå dem. Kanske ska målen ändras eller också ska marknadsföringen förändras. Det finns en uppenbar risk att Nynäshamns kommun, trots en gynnsam position, missar den starka inflyttningen till Stockholmsregionen.

För att beräkna skatteintäkterna i vår budget har SCBs riksprognos använts enligt tabell nedan. Prognosen utgår från folkmängden den 1/11 och skiljer sig alltså från folkmängden den 31/12!

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26 481

26 743

27 026

27 330

27 621

27 876

Osäkerhet i världsekonomin och valutaoro

Sedan 2008 finns en ekonomisk osäkerhet inom EU och i USA och en global valutaoro. Med dagens globaliserade samhälle innebär det att Sverige, som är mycket exportberoende, också blir berört när andra länder får ekonomiska problem, vilket påverkar arbetslöshet m.m. Därför är det tydligt att antalet kommuninvånare som t.ex. behöver försörjningsstöd har ökat och tyvärr har även den tid stödet behövs förlängts. Det innebär minskade skatteintäkter samtidigt som kostnaderna för försörjningsstödet ökar, bl.a. p.g.a. ökad arbetslöshet. Båda dessa faktorer gör att ekonomin i kommunen är starkt ansträngd och soliditeten har sjunkit flera år i rad från en redan för låg nivå.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti bedömer att det är olämpligt att ytterligare öka den redan idag stora låneskulden. Räntorna är för närvarande relativt låga men kommunens låneskuld har ökat kraftigt med flera hundratals miljoner kronor under de senaste åren. Stigande räntor kommer att minska handlingsutrymmet för en positiv utveckling av Nynäshamns kommun.

Kommunens skulder uppgår nu till storleksordningen en miljard. Detta är anmärkningsvärt om man t.ex. jämför med en del andra kommuner, som t.ex. Katrineholm, är helt skuldfria. På grund av att Nynäshamns kommuns skuld är så stor, blir dessa skulder långsiktiga och kommer inte att kunna betalas tillbaka på ett eller ett par år. Skulderna kommer därför att innebära stora räntekostnader och dessa kommer att öka ytterligare, så snart räntan stiger, vilket den kommer att göra. Dessa räntekostnader kommer då att kraftigt begränsa kommunens handlingsutrymme och möjligheter till satsningar när det gäller kärnverksamheterna. Därför vill vi så snart som möjligt inventera den mark som har köpts in och upprätta en plan för de närmaste 20 åren för denna mark. Den mark som inte bedöms viktig för denna plan föreslås säljas.

Kraftig utbyggnad av bostäder medför särskilda satsningar

Det är viktigt att komma ihåg att en utbyggnad av många bostäder, särskilt när det är fråga om byggnationer av villor, automatiskt medför en ökad inflyttning av barnfamiljer. Med ett ökande invånarantal, fr.a. när det gäller barnfamiljer, följer också ökade kostnader för bl.a. förskolor, skolor, skolskjutsar och fritidshem. Ett sådant exempel är Segersäng, där det vid flera tillfällen har uppstått behov av ytterligare avdelningar i förskolan och där en skola också börjar bli aktuell. Detta kommer att aktualiseras igen, med västra Segersäng, där ca 200 hus planeras och även med de ca 100 hus, som ska byggas runt Grödby och Norr Enby. Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att med ökad inflyttning av barnfamiljer, krävs det att man har ett helhetsperspektiv och planerar för en utbyggnad av förskolor, skolor och fritidshem i tid.

Ökade resurser till skola och barnomsorg

Vi har i vår budget lagt ökade resurser på skola och barnomsorg. Genom ökade ekonomiska förutsättningar vill vi åtgärda en rad av de problem som finns inom området skola och barnomsorg idag, t.ex:

Alla problem löses inte med ökad tilldelning av resurser, men en hel del av ovan nämnda brister beror på just bristande ekonomiska resurser och inte minst, en felaktig fördelning av resurser. En fördelning efter behov är därför nödvändig.

Dessutom står skolan inför ett antal viktiga förändringar av vilka en del redan har trätt i kraft, som också gör att ytterligare resurser behövs, t.ex. för fortbildning av lärarna. Exempel på sådana förändringar är:

En väl fungerande skola och barnomsorg är också mycket viktiga argument för att både behålla nuvarande kommuninvånare och att dessutom locka nya invånare till kommunen. Undersökningar visar också att kommuner som kan erbjuda bra skolor, har mycket lättare att locka företag att etablera sig i kommunen, vilket är viktigt för att minska arbetslösheten.

En utbyggnad av servicen på landsbygden är nödvändig

Vi anser också att den ökade inflyttningen av barnfamiljer automatiskt medför ökade krav på service, i synnerhet på landsbygden där servicen för närvarande är dåligt utbyggd, vilket har sin grund i många års felaktig samhällsplanering. Denna felaktiga samhällsplanering har resulterat i ensidiga satsningar på befintliga strukturer som fr.a. har gynnat stadskärnan Nynäshamn med en centralisering av det mesta till just Nynäshamn, trots att centralorten inte på något sätt ligger geografiskt centralt i kommunen.

Denna satsning på kommunens huvudort har skett på bekostnad av utvecklingen av Ösmo tätort och kommunens vidsträckta landsbygd. Detta trots att just landsbygden med sina ovärderliga naturresurser och attraktiva boendemiljöer utgör en av kommunens viktigaste tillväxtsektor, vilket också är tydligt om man tittar på var de stora satsningarna på byggande av nya bostäder nu planeras.

Satsningar på en bättre infrastruktur i landsbygden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill därför med sitt budgetförslag för 2015 och strategisk vision för 2016-2018 vända trenden och skapa en lika och proportionerlig fördelning av skatteintäkterna över hela kommunen. Det finns ett skatteutjämningssystem mellan kommuner och det innebär att syftet är att resurserna också ska fördelas proporitonerligt inom en kommun.


 Vi vill också lägga grunden för bättre infrastruktur i landsbygden genom:

Utveckling av lokalt näringsliv och företagande

För att utveckla det lokala näringslivet, företagandet och arbetsmarknaden i hela kommunen bör man inrikta utvecklingsarbetet på en rad viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen. Det är viktigt att invånarna ges pendlingsmöjligheter till attraktiva arbeten, utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Det är angeläget att erbjuda ett gynnsamt klimat för det lokala näringslivet och ge förutsättningar för nyetableringar som kan bidra till fler arbetstillfällen i hela kommunen varför kommunen ska:

Utveckling av Nynäshamns tätort

Vi anser att Nynäshamns centrum skulle vinna på att utvecklas mot en traditionell småstadsbebyggelse med lågmälda, traditionella byggnader i sten och trä. Ett unikt värde jämfört med andra centra, som t.ex. Haninge och Skärholmen, för att nämna några alternativ, måste också tillföras, fr.a. för att attrahera fler kommuninvånare utanför Nynäshamns tätort. En satsning på småskalighet är betydelsefullt och det är också viktigt med god tillgänglighet, så att det är lätt att parkera bilen och gå till fots för att uträtta sina ärenden och att man får tillräcklig tid för detta utan att behöva stressa som idag, beroende på snålt tilltagna parkeringstider. Centrum måste upplevas attraktivt och ett Skönhetsråd, som Sorundanet Nynäshamns kommunparti har motionerat om, bestående av experter inom olika områden och som skulle kunna ta ett helhetsgrepp, skulle ha stor betydelse för en positiv utveckling av Nynäshamns centrum.

Vi är helt emot att bygga bostäder vid Strandvägen i Nynäshamns tätort, eftersom det är ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i Nynäshamns kommun. Området är dessutom mycket flitigt nyttjat för rekreation, friluftsliv, promenader, cykelturer, m.m. och är därför en viktig del i kommunens folkhälsoarbete. Detta område har stor betydelse för att de som bor i de tättbebyggda områdena ska kunna ha både fördelarna av närheten till service och bra kommunikationer och dessutom ha nära till vacker natur, vilket är mycket viktigt för förhöjd livskvalitet och rekreation. Ett sådant område som Strandvägen är just ett exempel på en betydelsefull kvalitet som Nynäshamn har och som kan göra att det är väl värt att bo i Nynäshamn, även om det medför att t.ex. resorna till och från arbetet blir längre. För besökare har Strandvägen med dess unika natur också en stor attraktionskraft och för många turister, är det just detta område som man först och främst minns och förknippar med Nynäshamn.

Utveckling av Ösmo tätort

Ösmo tätort ger idag ett mycket slitet och trist intryck och miljön runt centrum behöver få en ordentlig ansiktslyftning och mer utbyggd service för att locka fler att uträtta sina ärenden i Ösmo. Ösmo tätort är geografiskt placerad i kommunens centrum och det är goda bussförbindelser från de flesta orter i kommunen till Ösmo. Ett undantag är dock Stora Vika där förbindelserna till Ösmo centrum behöver förbättras. En satsning på utökad service i Ösmo skulle därför innebära att många kommuninvånare fick närmare till service än idag. Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att kommunen också ska arbeta aktivt för att fler butiker etableras i Ösmo. Idag sker en ensidig satsning och i vissa fall t.o.m. överetablering i Nynäshamns tätort. Det finns t.ex. tre apotek i Nynäshamns tätort och det skulle vara bättre service för kommuninvånarna, både i Ösmo och i Sorunda, om ett av dessa i stället låg i Ösmo. Även om kommunen inte bestämmer över var apotek etableras, kan kommunen påverka en etablering i Ösmo, om centrum blir attraktivt, så att flera väljer att handla i Ösmo. Med utökad service, blir också intresset från butiksägare att etablera sig i Ösmo större och många i Sorunda kan tänka sig att åka till Ösmo för att handla, men tycker att det är för långt till Nynäshamn och åker då i stället hellre utanför kommunen, t.ex. till Tumba, Handen eller Västerhaninge, vilket innebär att kommunen förlorar dessa intäkter. Småskalighet är viktigt, liksom att enkelt kunna lämna bilen och gå till fots mellan olika butiker. Det är också viktigt att centrum upplevs som attraktivt – här har ett Skönhetsråd med expertkompetens en stor uppgift att fylla. Ösmo centrum skulle kunna utvecklas mot ett mer spektakulärt och naturinspirerat centrum där stora träd, bergspartier, grönytor och vattenspeglar kan spela en viktig roll för hur centrum upplevs. Befintliga byggnader kan få klängväxter på fasaderna. Taken kan bli gröna tak med växtlighet. Vi föreslår att en arkitekttävling utlyses under temat “Ett grönt skönt Ösmo”.

Utökad service till kommuninvånarna, etablering av fler butiker i Ösmo samt en attraktiv utformning är tre faktorer som samverkar för att göra Ösmo centrum mer levande och lockande för kommuninvånarna. Genom att erbjuda ett bättre utbud på närmare håll av varor, tjänster, service, och ett attraktivt Ösmo centrum, kommer fler kommuninvånare att göra sina inköp och ärenden inom kommunen i stället för i en annan kommun.

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil

Nynäshamns kommun är en ekokommun och har en Agenda 21 plan. Detta förpliktigar. En ekokommun förbinder sig att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunens högsta ledning. Agenda 21 är ett av FN:s stora projekt. Målet är att skapa ett hållbart samhälle, både för vår miljö och för människor. Vi vill att Nynäshamn blir ett föredöme som ekokommun och målmedvetet arbetar enligt befintlig Agenda 21-plan. Nynäshamns kommun har mycket höga kultur- och naturvärden och vi vill att expansionen sker varsamt och i harmoni med befintliga natur- och kulturvärden. Vi vill t.ex. att en naturinventering sker snarast, att en genomgripande inventering av miljöpåverkande ämnen och ev. gifter sker i Stora Vika samt att kommunen börjar planera för det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 t.ex. genom en offensiv utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i hela kommunen.

Vi anser också att det är viktigt att arealen med strandskyddat område inte minskar och därför måste kommunen vara mycket restriktiv med att ge dispenser och om dispenser ges, måste man kompensera med att utöka det strandskyddade området någon annanstans.

Särskilt intresse bör också ägnas åt kommunens sjöar samt dricksvattenförsörjningen för de av kommunens invånare, som inte får sitt vatten från Stockholm och därför är helt beroende av att dricksvattnet från kommunen inte blir förorenat.  

Viktigt är också att skydda Stora Vikas unika naturvärde och utveckla verksamheter som kan genomföras i samklang med naturen och också medföra en positiv utveckling för hela Stora Vika.

Barn- och utbildningsnämnden

Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har i kommunen och kommunens framtid. Det vi framför allt vill satsa på är att sätta in tidiga insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Idag väntar man i vissa fall ända till årskurs 5 innan man sätter in särskilda resurser, vilket är helt förkastligt. Det innebär att de elever som fortfarande t.ex. har problem att läsa i årskurs 5 har förlorat fyra år av sin skolutbildning, eftersom en mycket stor del av vad man gör i skolan bygger på att man kan läsa och förstå det man läser, t.ex. övningsuppgifter med text i matematik, att läsa läxor i svenska, SO- och NO-ämnen, m.m. Vår målsättning är i stället att alla ska få hjälp, så att de kan läsa innan de går ut årskurs 1. Det kostar extra resurser nu, eftersom det också finns elever i årskurs 2-9 samt på gymnasieskolan som behöver särskild hjälp, men på sikt kommer detta att få stora effekter på t.ex. hur många elever som får godkänt i kärnämnena och i alla andra ämnen också i årskurs 9. Många av de elever som inte klarar skolan på ett bra sätt, beroende på att de inte har fått stöd i rätt tid, kommer också snett i livet, vilket innebär ohälsa för dessa elever samt är ett omfattande resursslöseri.

Det är också mycket viktigt att skolan utbildar eleverna för framtiden och för den verklighet som finns utanför skolan. Det innebär att satsningar på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är helt nödvändiga, om kommunens elever inte ska få sämre förutsättningar än andra elever från andra kommuner när det gäller ”information literacy” dvs. kompetens i informationssökning, källkritik och att använda datorn/surfplattan och andra teknologier som verktyg för lärande. Många kommuner satsar nu på En-till-En-projekt eller projekt med surfplattor, dvs. att varje elev får en egen bärbar dator eller surfplatta till sitt förfogande och som de har tillgång till för sitt lärande, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Att samtliga lärare har en egen dator är naturligtvis en första förutsättning. Som exempel kan nämnas Falkenbergs kommun, som började med En-till-En-projekt redan 2007 och de flesta kommuner har följt efter så att eleverna har tillgång till antingen en dator eller en surfplatta som verktyg för sitt lärande, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Nynäshamns kommun har nyligen påbörjat denna satsning, men ligger långt efter de flesta andra kommuner, vilket är till nackdel för kommunens ungdomar när de ska studera vidare. Vi anser också att det är särskilt oroande att andelen elever som väljer en gymnasieskola utanför kommunen har ökat så mycket. För att vända den trenden, måste kvaliteten på både grundskolorna och gymnasieskolan förbättras. Ett sätt att locka fler elever att genomföra sina gymnasiestudier i hemkommunen, är att utveckla nya arbetsformer, öka lusten att lära och förbättra elevernas resultat och ett verktyg för en sådan förändring är ge eleverna tillgång till en egen dator eller surfplatta.

Hög prioritet har också en egen matsal för Sunnebyskolans elever. Dels får eleverna då en rimlig arbetsmiljö, när de slipper stressa upp till Sunnerbos äldreboende för att äta, dels får Sunnerbos äldreboende då tillbaka sin matsal, så att den kan användas för aktiviteter för de äldre. Det faktum att Sunnerbo inte disponerar matsalen innebär idag betydande inskränkningar beträffande aktiviteter och liknande.

Dessutom anser vi att det är av största betydelse för eleverna och inte minst för deras lärande, att det genomförs en successiv ombyggnad till tillagningskök för så många skolor och förskolor som möjligt. Många av kommunens skolkök är i stort behov av upprustning och när denna upprustning sker, ska man satsa på tillagningskök på respektive skola och förskola för att eleverna ska få bättre mat och därmed äta bättre, vilket kommer att påverkar deras studieresultat positivt.

Vi anser att det är helt oacceptabelt att eleverna i Stora Vika-skolan ska bussas till andra skolor för att ha vissa ämnen som slöjd, musik och idrott. Självklart ska eleverna i Stora Vika ha sina egna lokaler och om det inte finns lärare i dessa ämnen på Stora Vika-skolan, så är det förstås lärarna och inte eleverna som ska förflytta sig mellan skolorna.

Förstärkning av demokratin

Vi vill också understryka vikten av demokrati i dagens samhälle och har därför avsatt särskilda medel för utredning och genomförande av medborgarförslag enligt den motion vi har lagt i oktober 2007. De flesta medborgarförslag avslås med motiveringen att det inte finns ekonomiska resurser att genomföra dem. Om medborgarna inbjuds att komma med förslag till förändringar och förbättringar, måste det också finnas medel avsatta för att kunna genomföra dessa förslag. I vårt budgetförslag ingår därför 1 promille av den totala budgeten för utredande och genomförande av bra medborgarförslag. För att stärka demokratin, vill vi också att besluten om medborgarförslagen återförs till kommunfullmäktige, där de får den uppmärksamhet, som de förtjänar, och där förslagsställaren kan följa debatten. För närvarande delegeras besluten om medborgarförslag till nämnderna, där beslut fattas bakom lyckta dörrar utan insyn från vare sig förslagsställare, kommuninvånare eller andra politiker än nämndledamöterna.

Vi anser också att det är av största vikt att inte bara en begränsad del av kommunens invånare ska kunna ta del av sammanträdena i kommunfullmäktige och särskilt viktigt för den demokratiska processen är det att göra dessa sammanträden lättillgängliga, även för de kommuninvånare som bor på landsbygden och som har längst resa till tätorten Nynäshamn, där sammanträdena hålls. Vi har under flera år arbetat aktivt för att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via webb-tv och våren 2010, blev det äntligen verklighet.

Men det finns fortfarande mycket att förbättra för att öka demokratin, bl.a. när det gäller administrativa rutiner. Vi vill öka invånarnas inflytande, kunskaper och engagemang om vad som händer i kommunen. Därför vill vi att all information (utom sekretessbelagd information) som idag finns i pappersform i samband med fullmäktiges och nämndernas sammanträden, även ska finnas digitalt på kommunens hemsida. Vi motionerade 2008 om att handlingarna till kommunfullmäktige skulle finnas digitalt och tillgängliga för alla kommuninvånare, men det är ännu inte genomfört utom i vissa fall för nämndledamöter. Många ärenden kräver att man sätter sig in i bakgrundsfakta och det får man inte möjlighet till om man ska läsa handlingarna under mötet i kommunfullmäktige samtidigt som sammanträdet pågår. För dem, som bor långt ifrån Nynäshamns stad, innebär det en avsevärd insats att åka till kommunhuset för att hämta handlingarna i förväg. Många fler skulle kunna ta del av viktigt information och fakta beträffande det som behandlas i kommunfullmäktige, om de kunde ladda ner informationen från kommunens hemsida. För att öka demokratin, ska också de bilagor till protokoll, som idag saknas, finnas tillgängliga digitalt och rapportering i nämnderna ska ske skriftligt och finnas tillgängliga digitalt. Idag är många rapporter muntliga, vilket minskar kommuninvånarnas insyn och ger dålig uppföljning av ärenden för ledamöterna. Även postlistan bör finnas på kommunens hemsida, som t.ex. i Tanums kommun.

Tyvärr har fullmäktige fattat beslut om att ta betalt för handlingar, trots att det oftast inte finns ett digitalt alternativ som kan erbjudas till den som är intresserad av att ta del av handlingar som rör kommunens verksamhet. Detta beslut har vi röstat emot och är starkt kritiska till.  

Ytterligare ett led för att förbättra demokratin är därför att införa kommundelskontor. Vårt samhälle bygger på demokratiska principer och värderingar. En förutsättning för en väl fungerande demokrati är att politiker och tjänstemän är lättillgängliga. Så är inte fallet idag i Nynäshamns kommun, eftersom kommunens politiska och administrativa centrum är placerat i Nynäshamns tätort, vilken ligger i utkanten av kommunen. Detta innebär att vissa kommuninvånare måste resa upp till 8 mil för att kunna träffa kommunens politiker och tjänstemän. Eftersom de flesta, som arbetar utanför kommunen, pendlar mot Stockholm, Haninge, Botkyrka, Södertälje etc. passerar de inte heller Nynäshamns tätort på väg till eller från arbetet. Dessutom är kollektivtrafikens turtäthet så gles på landsbygden, att om medborgarna ska åka kollektivt, kan bara resan till Nynäshamns tätort och tillbaka igen ta mer än 2,5 timme, väntetid ej medräknad. Det innebär att dessa invånare tvingas ta en semesterdag för att kunna träffa kommunens politiker och tjänstemän och det är inte acceptabelt.

En annan aspekt är att lokalhyrorna är lägre utanför Nynäshamns tätort. Många administrativa arbetsuppgifter kan med fördel skötas på distans. Att flytta ut dessa arbetsuppgifter till kommunens mindre orter och till landsbygden kan minska kostnaderna för kommunen. Exempelvis kan kommundelskontor upprättas i Ösmos och Sorundas bygdegårdar eller på andra lämpliga platser. Detta skulle samtidigt innebära ett välbehövligt ekonomiskt stöd, så att dessa lokala mötesplatser, som betyder så mycket för de som bor i närheten, kan finnas kvar. Ytterligare en fördel är att kommunen på detta sätt göra det lättare för fler att söka sig till kommunen som arbetsgivare. Idag drar sig många i de norra delarna för att arbetspendla till Nynäshamns tätort. Det är närmare och enklare att pendla norrut. Med lokala kommundelskontor bedöms att fler kommuninvånare söker sig till att arbeta för den egna kommunen.

Eftersom Nynäshamns kommun har fler heltidsanställda kommunalråd/oppositionsråd än andra kommuner inom länet med motsvarande befolkningsmängd, vill vi minska antalet kommunalråd och oppositionsråd till förmån för införandet av kommundelskontor. Under nuvarande mandatperiod 2010-2014 är det 2 kommunalråd på heltid, vilket vi vill minska till 1 kommunalråd och vi vill också dra ner antalet oppositionsråd från 1,40 till 1 oppositionsråd.

Vi har också föreslagit i en motion i oktober 2007, att kommunen åter ska inrätta en tjänst för konsumentvägledning/konsumentrådgivning på minst heltid. Det inrättades en tjänst som konsumentvägledare på 20 %, men denna tjänst har nu lagts ner och ersatts med information på kommunens hemsida. Vi är helt emot att kommunens konsumentvägledning / konsumentrådgivning togs bort. Konsumentvägledning i någon form finns i ca 270 av landets 290 kommuner, dvs. det är bara Nynäshamns kommun och 19 andra kommuner som saknar konsumentvägledning. De personer, som inte har tillgång till dator och Internet, kan inte få någon hjälp alls och dessutom bygger hela systemet med konsumentrådgivning i Sverige på att kommunerna har en eller flera konsumentrådgivare. Konsumentverket har en utmärkt hemsida där man kan få generell information om olika typer av inköp av tjänster och varor och hur man kan klaga, om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad. Detta är dock i många fall otillräckligt, eftersom många konsumenter behöver råd hur de ska agera i sitt enskilda ärende. För att kunna agera och hävda sin rätt som konsument, krävs ofta ingående kunskaper i konsumentlagstiftning  m.m., vilket inte alla har. Denna typ av rådgivning kan endast tillhandahållas kostnadsfritt av kommunernas konsumentvägledning/rådgivning eller av jurist, om man har råd att betala för det. Vi anser i stället att den konsumentvägledning på 20 % som fanns inte var tillräcklig. Det är lätt att förstå att 20 % i praktiken innebär att det finns en konsumentvägledare mindre än en dag i veckan, eftersom det går bort tid för semester, sjukdom etc. Det handlar inte bara om att konsumentvägledaren ska hinna med de ärenden som kommunens invånare behöver hjälp med. Det ska också finnas möjligheter att kontakta konsumentvägledaren flera dagar i veckan. Eftersom lagstiftning, regler och köpbeteenden hela tiden ändras, t.ex. är det många som handlar på internet idag där andra regler kan gälla. Därför är det också nödvändigt att kommunens konsumentvägledare får möjlighet att delta i fortbildningar inom området för att uppdatera sina kunskaper, vilket för närvarande är helt omöjligt med bara 20 % tjänst. Vi vill på sikt satsa på en konsumentvägledare på 100 % av heltid, vilket vi anser behövs om kommunen ska kunna ge tillräckligt god service till invånarna och attrahera nya invånare. Eftersom Socialnämnden inte har lyckats med att hålla budget under ett stort antal år, anser vi att konsumentvägledningen bör flyttas från Socialnämnden till en annan del av organisationen, eftersom konsumentvägledningen alltid kommer att riskera att komma i skymundan för mer trängande behov inom Socialnämnden.

Socialnämnden

Socialnämnden har en mycket komplex verksamhet där individens olika behov måste tillgodoses. Socialnämnden har i vissa avseenden svårt att påverka vilka resurser som behövs, eftersom både behoven hos individer förändras och individer med nya behov tillkommer. Förhållanden som t.ex. konjunktur, arbetsmarknad och global ekonomi påverkar också vilka behov som finns, vilket Socialnämnden inte alls kan styra över.

Vi vill att vården blir trygg och lättillgänglig i hela kommunen och med fokus på barn och äldre. Äldre ska själva få bestämma var och hur de vill bo samt vilken vårdgivare de vill ha. Nynäshamns kommun har ett högre antal äldre än motsvarande kommuner inom Södertörn. Detta ställer särskilda krav på att kommunen också kan anpassa sin verksamhet efter detta förhållande. Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser det viktigt att äldre över 85 får flytta till ett hem om de så önskar, även om de är friska. Det är inte många äldre som vill bo på ett  hem, om det inte är nödvändigt, men de som av olika skäl så önskar, ska få den möjligheten. Det måste vara den enskilde individen som bäst kan bedöma hur den personen vill ha det. De, som bor hemma, måste få tillräcklig tid för hemtjänst. De som så önskar, ska få bo tillsammans. Viktigt är också att ge äldre stimulans för ökad livskvalitet och bättre välbefinnande.

En hel del nya lagar och förändrade förutsättningar, t.ex. förändrad tillsyn, ändrade krav på förändringar av lokaler, ändrade regler beträffande ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, utökade och nya uppdrag för nämnden m.m. innebär att Socialnämnden kommer att behöva utökat resurstillskott under den kommande budgetperioden. Samtidigt är det viktigt att Socialnämnden utvecklar rutiner för en förbättrad ekonomiuppföljning, så att budgetramarna kan hållas och det är glädjande att se att det har skett påtagliga förbättringar och att socialnämnden är på rätt väg.


Kultur- och fritidsnämnden

Vi vill fr.a. satsa på fritidsnämndens verksamhet, eftersom satsningar på barn och ungdomar är högprioriterat. Vi anser också att om kommunen aktivt medverkar till att göra barns och ungdomars fritid mer meningsfull, minskar skadegörelse, droger, ohälsa samt kriminalitet bland barn och ungdomar. På sikt är vi övertygade att satsningar på att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid också kommer att innebära besparingar för kommunen genom mindre skadegörelse m.m. Vi anser också att det är viktigt att det sker en rättvis fördelning i ekonomiskt stöd mellan idrotter som fr.a. utövas av pojkar respektive flickor, så att ingen av dessa två grupper missgynnas i förhållande till den andra. Biblioteksverksamheten är mycket betydelsefull för alla åldrar och kultur i olika former ger både ökad livsglädje och livskvalitet.

Partistöd

Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder:

Grundstöd: 47.000 kr per parti

Mandatstöd: 23.000 kr per mandat i kommunfullmäktige

Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Med tanke på kommunens kärva ekonomiska läge, anser vi att det är rimligt att spara även på partistödet och föreslår därför en sänkning av partistödet.

Uppföljningen av kommunens ekonomi behöver stärkas

Vi har även en särskild satsning på kommunrevisionen med syftet att stimulera den ekonomiska uppföljningen av kommunens ekonomi. Vi anser att det är av största vikt att kommunens olika förvaltningar formulerar klara och tydliga mål för verksamheten och att dessa mål också är mätbara. Detta är även en kritik som har framförts av revisorerna gång på gång vid deras granskningar. Under flera år har kommunen haft problem med att kommunens soliditetsnivå inte når upp till av fullmäktige fastställda mål på kort och lång sikt. Att ge kommunrevisionen extra resurser är ett sätt att säkerställa att måluppfyllelsen särskilt granskas av kommunrevisionen. Vi anser också att kommunen bör byta revisionsbolag med jämna mellanrum, eftersom det är en fördel att kommunens ekonomi då och då granskas med nya ögon. Inom näringslivet är ett sådant förfarande mycket vanligt och det finns ingen anledning att det skulle vara annorlunda i en kommun.


Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018

Vårt budgetförslag med planeringsförutsättningar och resursfördelning presenteras här:

Kommunfullmäktiges beslutssatser

Kommunfullmäktige beslutar

  1. Fastställa internräntan till 3,2 % enligt SKL:s norm.

  1. Fastställande av kommunskattesatsen för år 2015 till 19:83 kronor.

  1. Fastställande av Sorundanet Nynäshamns kommunpartis Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren 2016-2018.

  1. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 500 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.

  1. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 675 mkr.

  1. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.

Mål och budget 2015

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida