Všeobecné podmienky firmy Fanti.pl

§ 1

1. Všeobecné podmienky definujú spôsob využívania služieb ADMINISTRÁTORA portálov Spanie.pl, Enocleg.pl a Noclegi.pl (FANTI.PL Tomasz Łucka, ul. Ogrodowa 12/22 A m. 25, 97-200 Tomaszów Maz.), firmou, ktorá si u neho objednáva služby, ďalej nazývaná KLIENTOM.

2. Administrátor zabezpečuje zobrazovanie prezentácie ubytovacích zariadení na portáloch: Spanie.pl, Enocleg.pl, Odkryj.pl i Noclegi.pl.

3. Registrácia všetkých Klientov je realizovaná prostredníctvom webovej stránky (http://spanie.pl/info/dodaj-obiekt.html). Po registrácií má Klient založený účet v skupine Fanti.pl.

4. Registrácia na Spanie.pl a Enocleg.pl je tvorená automaticky na bezplatnú skúšobnú dobu, ktorá trvá 28 dní od momentu jej potvrdenia Administrátorom. Na portáli Noclegi.pl majú všetky zaregistrované zariadenia bezplatnú prezentáciu, ktorá je prístupná len pre prihlásených užívateľov. Prezentácia je viditeľná po potvrdení jej správnosti Administrátorom. Na portáli Odkryj.pl sa zobrazujú ubytovacie zariadenia, ktoré majú uhradenú prezentáciu na portáli Spanie.pl. Reklama ubytovacích zariadení na Odkryj.pl sa zobrazuje vo forme vizitiek pri turistických atrakciách.

5. Klient sa je povinný oboznámiť so všeobecnými podmienkami - akékoľvek reklamácie vyplývajúce z ich neznalosti nebudú akceptované.

6. Využívanie našich služieb znamená uplnú akceptáciu všeobecných podmienok.

7. Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených pri registrácií účtu. Klient potvrdzuje, že vie o svojom práve na náhľad a aktualizáciu vlastných osobných údajov.


§ 2

1. Administrátor je povinný potvrdiť registráciu a zaslať Klientovi zálohovú faktúru za objednané služby v priebehu 7 pracovných dní od dátumu registrácie v databáze.

2. V prípade, že počas bezplatného obdobia nabehne na účet Administrátora platba, bude platnosť prezentácie predĺžená o dĺžku uhradeného paušálneho obdobia.

3. Pokiaľ počas bezplatného obdobia nebudú splnené podmienky o ktorých hovorí bod č.2, bude prezentácia na portáli Spanie.pl a Enocleg.pl zablokovaná.

4. 28 dní pred uplynutím platnosti paušálu vystavuje Administrátor zálohovú faktúru na nasledujúce obdobie. Pokiaľ do posledného dňa trvania prezentácie nenabehne na účet Aministrátora poplatok za ďalšiu prezentáciu na portáli Spanie.pl a Enocleg.pl, bude prezentácia zablokovaná. V prípade, že nedôjde k uhradeniu Prezentácie Standard alebo Prezentacie Premium na Noclegi.pl, zariadenie automaticky prechádza na bezplatnú prezentáciu. Hneď ako na účet Administrátora nabehne poplatok za prezentáciu, nasleduje okamžité odblokovanie služby, to jest predĺženie platnosti prezentácie o dĺžku uhradeného paušálneho obdobia.

5. Po obdržaní platby za objednanú službu vystavuje Administrátor faktúru s dátumom obdržania platby.

6. Administrátor je povinný nepretržite poskytovať služby, za ktoré Klient uhradil paušálny poplatok, pokiaľ nedošlo k porušeniu týchto všeobecných podmienok.

7. Klient je povinný pri registrácií uviesť správne kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón, fakturačné údaje). Uvedenie nesprávnych údajov oprávňuje Administrátora odstrániť prezentáciu pred uplynutím 14 dní, a to aj v prípade uhradenia paušálneho poplatku.

8. Administrátor si vyhradzuje právo odstrániť účet pred uplynutím 28 dní, pokiaľ bola prezentácia vytvorená opätovne alebo došlo k porušeniu týchto všeobecných podmienok.

9. Administrátor má právo odstrániť prezentáciu v prípade, že akýmkoľvek spôsobom porušuje tieto všeobecné podmienky a v prípade, že obsahuje:

10. Administrátor nezodpovedá za prípadné problémy spôsobené činnosťou tretích osôb (banky, pošta, telefónny operátory).

11. V prípade, že Administrátor nebude schopný istý čas poskytovať určité služby, je povinný o tom informovať svojich Klientov s dostatočným predstihom.

12. Administrátor nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli v dôsledku:


§ 3

1. Výška paušálneho poplatku je definovaná v cenníku, ktorý je prístupný na adrese http://spanie.pl/info/cennik.html .

2. Paušálny poplatok je nedeliteľný, to znamená, že:

3. Po uhradení paušálneho poplatku sa Klienta netýkajú akékoľvek zmeny v cenníku, to znamená, že prípadné zvýšenie alebo zníženie cien sa ho netýka do konca trvania zaplatenia paušálneho obdobia.


§ 4

1. Klient má právo reklamovať nezrealizovanie alebo chybnú realizáciu služieb z viny Administrátora.

2. Reklamácia musí obsahovať:

3. Reklamácie budú zasielané v písomnej forme na adresu Administrátora alebo mailom na adresu: info@spanie.pl.

4. Reklamácia môže byť uplatnená v termíne 14 dní do dátumu nezrealizovania alebo chybnej realizácie služby.

5. Reklamácia uplatnená po uplynutí vyššie uvedeného termínu, bude pokladaná za bezpredmetnú.

6. V prípade, že údaje uvedené v reklamácií si vyžadujú doplnenie, bude Administrátor žiadať Klienta o ich doplnenie v určenom rozsahu a termíne. Pokiaľ Klient do uvedeného termínu požadované údaje nedodá, sťažnosť sa bude považovať za bezpredmetnú.

7. Administrátor má 30 dní na vybavenie reklamácie od dátumu jej odbržania. O výsledku reklamácie Administrátor informuje Klienta elektronicky, na mailovú adresu účtu.