NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TITOL 10: ORGANITZACIÓ GENERAL DELS CICLES FORMATIUS

Normativa de preinscripció i matriculació

Matricula ordinària

Per a matricular-se a un centre de les escoles vitae cal completar tot el procés de matriculació, aquest està recollit en l’Annex “Instruccions de matrícula.

En termes generals, aquest procés inclou:

Tota aquesta documentació s’ha de lliurar abans de l’inici de les classes, en cas de faltar algun document, l’alumne no es podria incorporar a classe fins al lliurament d’aquest.

Matricula especial

S’entenen com a matricules especials els següents casos:

Per a aquests casos, el director de centre elaborarà un pla d’estudis personalitzat i secretaria el corresponent pressupost.

En cap cas, les propostes de plans d’estudis personalitzats es faran per menys hores del total de les que contempla cada cicle.

Matriculació a crèdits/mòdul repetits

Cicles Formatius d’un sol curs acadèmic (CAFEMN, FUTBOL)

En els cicles formatius que es distribueixen en un sol any, l'alumne que tingui algun o alguns crèdits pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, ha de matricular-se només en el crèdit o els crèdits no superats.

Cicles Formatius de dos cursos acadèmics (EAS, CF, futur CAFEMN)

En els cicles formatius que es distribueixen en més d'un any, l'alumne que, un cop feta la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% de la durada horària del conjunt dels crèdits del primer any, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar els crèdits pendents del primer any.

En cas contrari, s'ha de matricular en els crèdits no superats del primer curs del cicle i opcionalment en els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

Matricula ordinària / extraordinària

L'alumne pot cursar cada crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix centre i en un mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit d'FCT, que es pot avaluar un màxim de dues vegades.

Pot presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de quatre vegades, i computen tant les ordinàries com les extraordinàries.

Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director o directora del centre, que l'ha de resoldre mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A l'alumne que no s'hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a l'efecte del còmput màxim, i constarà a efectes d'avaluació final com a "No presentat/ada" (NP).

Convalidacions

En el cas de voler sol·licitar una convalidació a algun dels crèdits i/o mòduls, cal dur tota aquella documentació que acrediti l’assoliment d’aquell crèdit i/o mòdul per una altre via.

El departament d’ensenyament és qui elabora les bases per a les convalidacions i elabora un document anualment amb tota la informació. Aquest document anomenat “Documentació convalidació exempcions” es troba en l’Annex “Convalidacions”.

Convalidacions gestionades pel centre

El centre educatiu pot resoldre les sol·licituds de convalidacions que ja estan establertes en els decrets que estableixen els currículums.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud a partir de la normativa publicada.

L’alumne no caldrà que aboni la quota de matriculació dels crèdits/mòduls convalidat; si ja els hagués abonat, se li retornarà l’import.

S’indiquen a continuació les situacions de convalidacions d’aplicació directa per part del centre:

Convalidacions singulars

Aquelles convalidacions que no pugui resoldre el centre, les hauran de resoldre els organismes oficials a tal efecte i seran els propis alumnes els que hauran de fer els tràmits pertinents amb l’Administració.

En aquests casos, els alumnes s’hauran de matricular també a aquelles matèries que volen convalidar i fer el pagament dels corresponents imports. Un cop l’alumne rebi la resolució de les convalidacions, si és favorable, haurà de lliurar la documentació al centre i se li retornarà l’import dels crèdits/mòduls convalidats.

Convalidacions de crèdits de cicles LOGSE a partir de títols LOE

La persona amb el cicle formatiu LOE superat total o parcialment pot demanar convalidació de crèdits d’un cicle formatiu LOGSE en el centre i aquest les tramitarà com a convalidació singular a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Les convalidacions que resolgui el director general hauran de constar com a CONVALIDAT i no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle.

La persona que tingui superat un mòdul professional de Formació i orientació laboral (LOE), podrà convalidar el crèdit de Formació i orientació laboral en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOGSE.

La persona que tingui superat un mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora (LOE), podrà convalidar el crèdit d’Administració i gestió d’empresa en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOGSE.

Altres convalidacions

Les persones que posseeixen estudis universitaris poden demanar convalidacions segons estableixen les normatives del departament d’ensenyament.

La persona demanarà la convalidació de les unitats formatives en el centre i aquest les tramitarà com a convalidació singular a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Normatives econòmiques

El segon pas per a completar el procés de matriculació a un dels estudis de les escoles vitae és efectuar el pagament, en primer lloc de l’import de la matrícula i posteriorment de les quotes corresponents a l’import total del curs.

Les normatives econòmiques queden recollides en els annexos “Normativa de pagament de cicles presencials” i “Normativa de pagament de cicles semipresencials”.

Sortides curriculars

Es consideren sortides totes aquelles activitats que es desenvolupen fora de recintes acreditats pel centre davant del departament d’ensenyament i son els diferents equips docents del centre els que les proposen a l’inici de curs. Per a que es duguin a terme, aquestes han de ser aprovades prèviament per la direcció del centre.

 

L’assistència de l’alumnat és obligatòria per a totes les sortides curriculars. Als alumnes que no assisteixin, se’ls hi computarà tantes faltes d’assistència com hores lectives s’estiguin computant en aquella sortida dins de les matèries afectades.

 

L’alumnat menor d’edat haurà de presentar a l’inici del curs l’autorització familiar per poder realitzar totes les sortides que marca el currículum d’aquell cicle. Si no la presenta no podrà participar en les activitats.

A les sortides escolars dels cicles formatius de grau mitjà i superior, la relació entre alumnat i professorat acompanyant serà de 30/2 i no es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants.

 

 

En el cas de les col·laboracions amb activitats que organitzen altres entitats, la relació entre alumnat i professorat acompanyant serà de 35/1 atès que l’entitat organitzadora ja disposa de monitors i responsables per a les activitats que organitza.

Sortides sense pernoctació

El calendari de les sortides sense pernoctació que es proposin dins dels diferents cicles es donarà a conèixer a l’inici del curs durant la presentació de la matèria en qüestió.

A click edu, dins la matèria corresponent, els alumnes podran consultar les fitxes de les sortides amb l’explicació de com arribar-hi i el recorregut previst.

Alguns dels aspectes que s’indiquin a les fitxes de les sortides (lloc de trobada, hora d’inici, recorregut, data, etc…) poden canviar durant el curs per motius de climatologia i de posteriors reajustos de programació. En qualsevol cas, en un termini d’entre 7 i 15 dies abans de la sortida, s’informarà als alumnes dels possibles canvis.

Totes les sortides es realitzaran entre les 8.30h i les 15h. L’hora d’inici i de fi de les activitats programades en la sortida, respectarà que un alumne pugui realitzar-les sortint des de les 8.30h del centre i tornant al centre a les 15h.

El temps de desplaçament entre el centre i el punt d’inici de la sortida no superarà una hora de camí i mai s’hauràn d’agafar més de dos tipus diferents de transport públic. El cost del desplaçament correrà a càrrec de l’alumne.

Sortides amb pernoctació

El calendari de les sortides amb pernoctació que es proposin dins dels diferents cicles es donarà a conèixer a l’inici del curs dins la matèria de tutoria.

A click edu, dins la matèria de tutoria, els alumnes podran consultar les fitxes de les sortides amb la programació de les activitats previstes.

Alguns dels aspectes que s’indiquin a les programacions de les sortides (dates, activitats, horaris, etc...) poden canviar en funció de les condicions meteorològiques i/o per altres causes de les empreses organitzadores. En qualsevol cas, en un termini d’entre 15 i 30 dies abans de la sortida, s’informarà als alumnes dels possibles canvis.

Totes les sortides es realitzaran en dies lectius.

El punt de partida de la sortida i el de finalització serà el centre educatiu.

Altres sortides curriculars

L’escola es reserva el dret de fer altres sortides que no estiguin dins la programació inicial del curs, entenent que en el transcurs d’aquest, poden sorgir iniciatives interessants dins les matèries.

A click edu, dins la matèria corresponent, i en un termini d’entre 15 i 30 dies abans de la sortida, els alumnes podran consultar les fitxes de les sortides amb l’explicació de com arribar-hi i les activitats proposades.

Totes les noves propostes de sortides que apareguin durant el curs es realitzaran entre les 8.30h i les 15h. L’hora d’inici i de fi de les activitats programades en la sortida, respectarà que un alumne pugui realitzar-les sortint des de les 8.30h del centre i tornant al centre a les 15h.

Sortides curriculars organitzades per entitats externes

El centre pot delegar a empreses externes l’organització d’algunes de les sortides curriculars.

En aquests casos, l’empresa externa se’n fa càrrec i es responsabilitza de la organització del 100% de les activitats i dels desplaçaments d’anada i tornada entre el centre i el lloc principal de destí i els possibles desplaçaments dins la pròpia activitat.

Per a aquest tipus de sortides, el centre posarà un professor de l’escola (principalment el tutor del grup o el professor de les matèries que es treballin en la sortida) que exercirà la única funció d’acompanyant de grup (en cap cas participarà com a professor/monitor de cap de les activitats).

Si la sortida inclou pernoctació, l’empresa externa organitzadora de l’activitat, posarà un mínim de dos monitors per grup i nit, que supervisaran l’estada en l’allotjament.

El punt de partida de la sortida i el de finalització serà el centre educatiu. L’hora d’inici de la sortida serà no abans de les 8h del matí i la de finalització, no més tard de les 20h.

Un cop els alumnes arribin al centre i es doni per iniciada la sortida, seran responsablilitat exclusiva de la entitat organitzadora.

Sortides extra curriculars organitzades pel centre

Els diferents departaments de les Escoles Vitae, durant el curs, poden organitzar activitats i/o sortides extra curriculars fora d’horari lectiu i de caràcter voluntari.

Aquest tipus de sortides i/o activitats poden tenir un cost extra.

Sortides extra curriculars organitzades pels alumnes

Els alumnes poden, per iniciativa pròpia i sota la seva responsabilitat, organitzar sortides extra curriculars fora de l’horari lectiu, que impliquin la participació voluntària de la resta de companys del seu grup-classe i/o d’altres grups-classe.

A fi de garantir una bona organització de l’activitat, els alumnes organitzadors comunicaran a la direcció del centre la intenció de reunir-se. El director els assignarà, dintre de les possibilitats, el local més adient. Els alumnes organitzadors es faran responsables de l’ordre i conservació del material i instal·lacions.

Aquestes reunions es faran preferiblement durant el temps d’esbarjo i en cap cas s’utilitzarien hores lectives.

Espais Docents

Les sessions de les matèries de cadascun dels cicles formatius es desenvolupen en 3 tipus d’espais: aules, instal·lacions esportives del centre, instal·lacions esportives externes.

Aules

Les aules son espais destinats exclusivament a la impartició de sessions taller.

Fora d’horari de classe, com a norma general, els alumnes no poden romandre a l’aula. No obstant aquesta norma, en alguns centres, si l’espai d’aula ho permet, es poden crear exepcions. Aquestes exepcions es detallaran en les NOFC específiques de centre.

En qualsevol cas, dins l’aula, ja sigui durant una sessió o en un descans no es pot menjar ni beure (excepte aigua, que si que és permet durant la realització d’una sessió taller).

Els espais d’aula han de quedar nets i endreçats al final de cada classe, i és responsabilitat del professor i dels alumnes que així quedi. Un professor, si considera que l’aula ha quedat en mal estat després de la seva sessió, podrà demanar a tots els alumnes o a aquells implicats en deixar en mal estat l’aula, recollir-la i netejar-la un cop finalitzada la sessió.

Instal·lacions esportives del centre

Les Escoles Vitae faran ús durant la impartició de les seves activitats docents, de les instal·lacions pertanyents a la instal·lació o club on estan situades.

Les normes d’ús de les instal·lacions esportives que ha de respectar qualsevol membre de la comunitat educativa de les Escoles Vitae, seran les que vinguin marcades des de la direcció de la instal·lació/club.

En qualsevol cas, dins la instal·lació esportiva, ja sigui durant una sessió o en un descans no es pot menjar ni beure (excepte aigua, que si que és permet durant la realització d’una sessió pràctica).

Els treballadors de les instal·lacions/club, tenen potestat per cridar l’atenció a l’alumnat de l’escola que incompleixi les normes d’ús de la instal·lació/club i per comunicar-ho a la direcció del centre.

Cada centre especificarà en les seves NOFC pròpies de centre quines instal·lacions esportives poden utilitzar els alumnes durant el seu temps d’esbarjo. Fer ús d’una instal·lació esportiva que no estigui permesa segons la normativa, serà sancionat amb un avís greu.

Instal·lacions esportives externes

Les Escoles Vitae poden fer ús durant la impartició de les seves activitats docents, d’instal·lacions externes.

Les normes d’ús de les instal·lacions esportives que ha de respectar qualsevol membre de la comunitat educativa de les Escoles Vitae, seran les que vinguin marcades des de la direcció de la instal·lació/club.

En qualsevol cas, dins la instal·lació esportiva, ja sigui durant una sessió o en un descans no es pot menjar ni beure (excepte aigua, que si que és permet durant la realització d’una sessió pràctica).

Els treballadors de les instal·lacions/club, tenen potestat per cridar l’atenció a l’alumnat de l’escola que incompleixi les normes d’ús de la instal·lació/club i per comunicar-ho a la direcció del centre.

Recursos materials

Ús de material docent i material esportiu durant les sessions docents

L’Escola Vitae facilitarà a tots els seus alumnes el material docent i el material esportiu necessari per a la realització de totes les matèries, de tal forma que els alumnes no han de comprar material específic pel seu compte, excepte aquell que sigui exclusiu d’ús personal com per exemple banyadors.

Aquesta norma no és compleix en el CFGM en CAFEMN on els alumnes, depenent de quina sigui la matèria, és possible que hagin d’adquirir material o aportar material propi (com és el cas de les bicicletes en la matèria Conducció de grups amb bicicleta). Tot el material que hagin de dur els alumnes, es detallarà en el moment de fer la matricula.

Ús de material esportiu durant el temps d’esbarjo

Els alumnes poden sol·licitar material al responsable de la supervisió d’espais i/o a la secretaria del centre (variarà en funció de cada centre). Cada centre, especificarà en les seves normatives pròpies, de quin material disposen els alumnes per al temps d’esbarjo.

En qualsevol cas, l’alumne que sol·liciti el material es farà responsable del seu retorn en bon estat. No fer-ho suposarà un avís greu i una sanció que impliqui la reposició del material.

Serveis dels centres

Servei de reprografia

Els centres no disposen de servei de reprografia per a l’alumnat. Si un alumne necessita imprimir i/o fotocopiar, haurà de buscar una alternativa fora del centre.

Servei de WiFi

Els centres no disposen de servei de WiFi obert per a l’alumnat.

En el cas que la instal·lació esportiva disposés de WiFi obert, els alumnes podrien utilitzar-lo seguint les normatives que la instal·lació esportiva dictamini per a aquest servei.

Servei de custòdia de material de l’alumnat

Els centres disposaran d’espais per a desar aquell material que els alumnis hagin de dur de casa per a la realització de sessions docents, com per exemple les bicicletes.

Aquest material es podrà guardar durant el transcurs de l’horari escolar, fora de l’horari escolar, els alumnes han de retirar el material.

El centre no es fa responsables de possibles desperfectes i robatoris que puguin ocórrer durant el transcurs de l’horari escolar i fora d’aquest si és que un alumne decideix, sota la seva responsabilitat, deixar guardat el seu material d’un dia per l’altre.

Ús de les tecnologies mòbils a l’aula

Dins l’aula el professor pot proposar activitats que fomentin l’ús de les tecnologies mòbils com a eina educativa i d’organització personal, no obstant, es restringirà l’ús de les tecnològies mòbils com a eina d’oci i comunicació personal.

En general l’alumnat podrà utilitzar les tecnologies mòbils com a agenda i com a processador de textos per prendre apunts, i puntualment, sempre que el professor ho proposi com a activitat docent, es podran fer servir altres aplicacions.

Fora d’aquestes aplicacions, l’ús del mòbil a l’aula queda prohibit i la seva utilització durant una sessió ja sigui dins l’aula o en una instal·lació esportiva, serà motiu de sanció amb un avís lleu o greu o falta greu, segons sigui l’ús que se li està donant.

Avis lleu:

Avís greu:

Falta greu (apertura d’expedient disciplinari)

Normativa d’ús de les tecnologies mòbils dins l’aula

  1. Un cop començada la sessió, l’alumne ha de guardar qualsevol dispositiu mòbil, excepte si aquest s’utilitzarà com a eina per prendre apunts.
  2. L’ús de les tecnologies mòbils com a agenda quedarà restringit a l’autorització del professor sempre que s’hagin d’anotar esdeveniments de matèria.
  3. En referència a les eines de gestió docent del centre, Click Edu i qBID, l’alumnat pot consultar i fer ús d’aquestes eines sempre que el professor així ho autoritzi en aquell moment de la sessió.

Qualsevol professor del centre te potestat per demanar a tot l’alumnat del grup-classe que abans de començar la sessió, els dispositius mòbils es dipositin en espai dins l’aula preparat per a tal efecte.

Davant de casos d’incompliment reiterat de les normes de convivència en relació amb els dispositius mòbils de forma general per part d’un grup-classe concret, el director de centre podrà decidir aplicar la mesura de dipositar els dispositius mòbils en un espai dins l’aula preparat per a tal efecte, durant totes les sessions d’aquell grup-classe i durant el temps que estimi necessari.

Normatives pròpies de centre

Donades les diferents particularitats de cada centre educatiu de les Escoles Vitae, s’estableixen unes normatives concretes per a cadascun dels centres que es poden consultar a l’Annex “Normatives pròpies de centre”.

Aquestes normatives fan referència a aspectes com:

Normatives pròpies de Cicles Formatius Esportius

Els cicles formatius que s’imparteixen en les Escoles Vitae es regulen segons la LOGSE i la LOE.

A l’annex “Normatives pròpies de cicles formatius esportius” es concreten els aspectes més rellevants de la organització dels cicles formatius de les Escoles Vitae.

Incidències

Àmbit d’aplicació

Les incidències al centre es divideixen en 2 tipus: queixesi suggeriments.

Aquestes poden ser en relació amb els processos de caràcter acadèmic, docent, econòmic, informatiu, administratiu, d’instal·lacions i de recursos materials i humans i poden afectar tant a l’alumnat i les seves famílies com al personal docent i al PAS.

Definicions

Procediment de recepció

El punt principal de recepció de les incidències és la secretaria del centre i s’han de presentar de forma escrita fent servir els documents que disposa l’escola per a tal efecte.

De qualsevol incidència l’escola lliurarà a l’interessat un justificant de recepció. 

Resolució de les incidències

Les incidències es gestionen en funció dels subjectes implicats i la temàtica de la incidència.

Subjectes:

Temàtiques:

Les incidències son analitzades per diferents càrrecs del centre en funció del subjecte que les interposa i de la seva temàtica.

En cas que el responsable de l’escola necessiti d’algun tipus d’aclariment, la persona interessada disposarà d’un termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la queixa/reclamació per lliurar els aclariments.

Un cop passat aquest termini, si no s’han rebut els aclariments sol·licitats, es donarà la queixa/reclamació per desestimada.

En el cas dels suggeriments, tant si el suggeriment s’estima viable i convenient com si no, es donarà una resposta amb la solució adoptada a la persona que ha realitzat el suggeriment.

Subjecte que interposa: Alumne / Grup-Classe/ Familia

TEMÀTICA

QUI ANALITZA

QUI RESOL

Docent

Tutor alumne

Tutor Grup-Classe

Direcció del Centre

Acadèmica - Administrativa

Secretaria

Comptabilitat

Direcció del Centre

Infraestructures, recursos materials i manteniment

Manteniment Centre

Direcció del Centre

Subjecte que interposa: Professor

TEMÀTICA

QUI ANALITZA

QUI RESOL

Docent

Tutor alumne

Tutor Grup-Classe

Direcció del Centre

Infraestructures, recursos materials i manteniment

Manteniment Centre

Direcció del Centre

Gestió Persones

Gestió Persones

Gestió de Persones + Direcció del Centre.

Subjecte que interposa: PAS

TEMÀTICA

QUI ANALITZA

QUI RESOL

Infraestructures, recursos materials i manteniment

Manteniment Centre

Serveis Centrals: Manteniment

Gestió Persones

Gestió Persones

Serveis Centrals: Gestió de Persones

Comunicació de les resolucions

Les resolucions a les incidències es comunicaran als interessats en un termini màxim de 20 dies hàbils a partir de la data de la interposició d’aquestes. Si en aquest termini no s’ha pogut resoldre, s’informarà de l’estat d’aquesta a la persona interessada.

És la persona encarregada de resoldre la incidència, l’encarregada també de comunicar-la a la persona interessada de forma directa, o bé, a través de la secretaria del centre.

Tancament de les incidències

La secretaria del centre arxivarà i custodiarà totes les incidències i la documentació que se’n generi en relació a aquestes des de la formulació fins a la resolució.