logo-steinkjer-klatreklubb.png


HMS

Steinkjer klatreklubb


Innhold

Kontaktpersoner

Mål for klubbens HMS-arbeid

Organisering og ansvar

Ansvarsfordeling innad i klubben

Vedlegg

Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier

Vedlegg

Oversikt over instruktører og andre som leder aktivitet

Vedlegg

Opplæring og informasjon

Intern opplæring (kunnskapsplikt)

Vedlegg

Informasjonsplikt ved kurs og arrangementer

Prosedyrer

Risiko og tiltak

Vedlegg

Rutiner for å fange opp og forebygge ulykker

Vedlegg

Årlig vurdering av rutinene

Viktige lover og forskrifter

Rutiner og sjekklister

Kontaktpersoner

Ved en eventuell ulykke under arrangement i regi av Steinkjer klatreklubb eller ved ulykke der klubbmedlem i Steinkjer klatreklubb er involvert skal følgende personer forsøkes varslet:

Leder

Sikkerhetsansvarlig

Det er kun disse personene som kan uttale seg i media på vegne av Steinkjer klatreklubb hvis uhellet er ute.

Mål for klubbens HMS-arbeid

Loven stiller krav om å ha egne mål for helse (den positive idretts- og mosjonsaktiviteten), miljø (samholdet, sosiale arrangementer og fellesskapet) og sikkerheten (for medlemmene og samfunnet).

Organisering og ansvar

Loven stiller krav om at det skal være en klar, og skriftlig, ansvarsfordeling innad i klubben med tanke på hvem som har ansvar for hva. Det samme gjelder og mellom klubb og eventuelt andre samarbeidspartnere (eksempelvis eier klatreveggen). Det stilles og krav om at klubben skal ha oversikt over kvalifikasjoner til instruktører eller andre som skal lede aktiviteter i regi av klubben.

Ansvarsfordeling innad i klubben

I Steinkjer klatreklubb bør det som minimum være følgende verv mht HMS:

Det skal være en utdypende forklaring av hvilke oppgaver ett gitt verv har og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for å inneha vervet. Altså en oversikt over:

Det trenger ikke nødvendigvis bare å være styremedlemmer som utfører oppgaver med tanke på sikkerhet, men ansvar for fordeling av sikkerhetsoppgaver bør ligge i styret. Det viktige er at det er navngitt hvem som har ansvar for hva, og at dette er skriftliggjort.

Vedlegg

Oversikt over HMS-organisering og ansvar i Steinkjer klatreklubb


Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier

Mange klatreklubber har samarbeidsavtaler med kommuner med tanke på bruk av kommunale klatrevegger. Slike avtaler kan være veldig forskjellige men det er viktig at avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold med tanke på:

Vedlegg

Samarbeidsavtale Steinkjer klatreklubb og Steinkjerhallen. Ikke på plass enda

Oversikt over instruktører og andre som leder aktivitet

Klubben skal ha en oversikt over kvalifikasjonene til dem som opptrer som instruktører i regi av klubben, eller eventuelt andre som leder aktiviteter i klubbens regi.

I tillegg til dette kom det i 2009 ett krav, i form av en lov, som krever at alle idrettslag skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits - eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hvordan dette skal gjøres og dokumenteres finner du utførlig informasjon om på NIF sine nettsider: Innhenting og håndtering av politiattester

Vedlegg

Oversikt over instruktører og ledere av ulike aktiviteter.


Opplæring og informasjon

Klubben har et todelt ansvar når det gjelder opplæring og informasjon.

Intern opplæring (kunnskapsplikt)

Kravet etter lov om produktkontroll (§3) er kort og fyndig:

”Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, plikter å skaffe seg slik kunnskap som er nødvendig for å kunne vurdere faren for helseskade.” Dette arbeidet innebærer å sørge for at klubben har fokus på opplæring av styret, personer med sentrale verv, instruktører og klatrere tilknyttet klubben med tanke på sikkerhet.

Vedlegg

Prosedyre for opplæring i Steinkjer Klatreklubb

Informasjonsplikt ved kurs og arrangementer

Produktkontrollovens §3 sider videre:

” ... plikter å gi .. mottaker .. tilstrekkelig og relevant informasjon slik at disse settes i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottakerens behov.”

I praksis betyr dette at alle deltakere på kurs og arrangementer, brukere av klatreveggen og andre klubbtilbud skal gis informasjon om det de trenger å vite for å vurdere sin egen sikkerhet. Det er ikke nødvendig å fortelle det åpenbare; vi kan ta som utgangspunkt at alle skjønner at den som klatrer høyt opp i veggen uten tau risikerer å fare å falle ned og slå seg. Men brukerne skal vite om alt av spesielle risikomomenter, hva som kreves eller ikke kreves av egenerfaring og opplæring for å bruke tilbudet, hva de vil få instruksjon i etc. Ansvarsforholdene er alltid et viktig punkt: Hva har deltakerne selv ansvaret for, og hva er klubbens, instruktørens eller lederens ansvar? Finnes det en arrangementsforsikring, eller har deltakerne selv det fulle ansvaret for forsikringsdekningen

Hvordan skal informasjonen gis? Det vurderer klubben selv i hvert enkelt tilfelle. I klatrerommet kan det være snakk om oppslag og gjerne en klatrevettplakat. På kurs og samlinger gis det gjerne informasjon ved annonsering og muntlig ved frammøte. På barneklatring må både foreldre og barn gis tilpasset informasjon.

Prosedyrer

Det kan være nyttig for klubben å lage korte sjekklister for hvilken informasjon som skal gis i ulike sammenhenger. For alle kurs er det nødvendig å ha dette som en del av kursmalen.

Risiko og tiltak

Kartlegging av farer, vurdering og gjennomføring av tiltak er det viktigste leddet i HMS-arbeidet. Det er dette som er ulykkesforebygging i praksis, og det skal dokumenteres. Men enda viktigere enn dokumentasjonen er det at klubben legger opp dette arbeidet på en praktisk og jordnær måte. Resultatet skal være økt sikkerhet, ikke mer papir.

I dette ligger det at vurderinger og tiltak avveies nøye i forhold til deltakernes egen kompetanse og egen evne til å ta ansvar for sin egen sikkerhet. Om klubben skal holde en klatresamling for erfarne klatrere, kan klubben ta utgangspunkt i at deltakerne er fullt ut i stand til å ta vare på sin egen sikkerhet, og kan begrense sine egne tiltak til å informere om forholdene på stedet og annet praktisk som deltakerne trenger å vite. Om klubben derimot skal sette opp et klatrekurs for nybegynnere eller organisert barneklatring trengs det mye grundigere vurderinger, for disse deltakerne kan ikke ta vare på sin egen sikkerhet uten kyndig veiledning og instruksjon.

Målet med dette arbeidet er å systematisk jobbe med å unngå at det skjer ulykker innen klatring. Dette innebærer å tenke gjennom de aktiviteter som drives i regi av klubben, vurdere hva som kan gå galt innen de ulike aktivitetene og finne passende tiltak for å unngå at det skjer ulykker og skader. Arbeidet innebærer å lage gode rutiner for hvordan Steinkjer klatreklubb ønsker å gjennomføre sine aktiviteter og drive sitt klubbarbeid.

Vedlegg

Prosedyre for risikovurdering i Steinkjer klatreklubb

Hjelpeskjema for risikovurdering

Tiltaksplan etter risikovurdering


Rutiner for å fange opp og forebygge ulykker

Les NKFs egne retningslinjer for ulykkesoppfølging.        

Å trekke lærdom av ulykker, nestenulykker og andre uønskete hendelser er svært viktig for å forebygge nye ulykker. Et skriftlig system for dette skal inngå i klubbens opplegg for å "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko", i samsvar med internkontrollforskriften.

Dette krever gode rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker, og like gode rutiner for å igangsette tiltak som kan forhindre at liknende ulykker og nestenulykker skjer igjen.        

Et godt verktøy for dette arbeidet er NKFs ulykkesdatabase. Om klubben kan vise til at ulykker og nestenulykker blir rapportert hit, er kravet til dokumentasjon langt på veg ivaretatt. Det som kreves i tillegg, er en tiltaksplan, protokoll e.l. som viser at hendelsene blir fulgt opp med tiltak når det er nødvendig.

Ulykkesregistreringsskjemaet til NKF

Ulykkedatabasen gir også en landsdekkende oversikt over rapporterte ulykker. Denne kan klubben gjerne bruke som et utgangspunkt for sine egne vurderinger av risikoer og tiltak.

Se på rapporterte ulykker

En effektiv rapportering av uønskete hendelser krever at informasjonen nedtegnes der og da av den som ser det – enten dette er den sikkerhetsansvarlige selv, en instruktør, leder eller tilfeldig tilstedeværende klatrer. Der internett ikke er tilgjengelig, som i klatrerommet, kan det være greit å ha liggende et papirskjema til dette formålet. Legg ut skjemaet og sett opp en postkasse der den sikkerhetsansvarlige kan hente inn skjemaene og legge dem inn i NKFs ulykkesdatabase. Andre uønskete hendelser skal også noteres, slik at det kan trekkes lærdom av dem internt. Til dette kan vi bruke et skjema for "avviksmelding". Dette fylles ut etter behov og samles opp av klubbens HMS-/sikkerhetsansvarlige.

Vedlegg

Prosedyre for ulykkesregistrering

Skjema for ulykkesregistrering (NKF)


Årlig vurdering av rutinene

Det anbefales å gå gjennom HMS-systemet en gang i året for å se om rutinene fortsatt er aktuelle eller om det trengs endringer. Dette for å sikre at nødvendige og ønskelige oppdateringer i forhold til ny kunnskap og viten skjer fortløpende.

Viktige lover og forskrifter

Rutiner og sjekklister

Grunnkurs inne - sjekkliste

Kontroll av buldrerom

Bruksregler buldrerom

Prosedyre for gruppearrangement


HMS Steinkjer klatreklubb                                                  Revidert 19.05.2015