Kommentarer

1

I  kapitel 1. Inledning, avsnitt 1.1 Syfte finns ett syfte formulerat som förklarar vad den undersökning som uppsatsen handlar om går ut på.

2

I  kapitel 1. Inledning, avsnitt 1.1 Frågeställning finns en frågeställning som i frågeform uttrycker vad undersökningen ska ta reda på

3

I kaptiel 1. Inledning avsnitt 1.2 Avgränsning finns i en tydlig avgränsning som visar fokus för undersökningen.

4

I kapitel 1, avsnitt 1.4  Metod- och materialdiskussion  finns information och diskussion (motivering) om de metoder som använts för arbetet.

5

I kapitel 1, avsnitt 1.4  Metod- och materialdiskussion finns en källkritisk diskussion om en av de källor som används i undersökningen (som förklarar varför den källan har valts)

6

I den källkritiska diskussionen används begreppen: närhets-, beroende- och tendensperspektiv.

7a

I kapitel 2. Avhandling  avsnitt 2.1 .1 Teori och begrepp finns redogjort för antingen någon teori eller ett eller flera begrepp som är relevanta för att förstå svaret på frågeställningen

7b

I kapitel 2. Avhandling  avsnitt 2.1.2 Bakgrund finns fakta om situationen som står i centrum för frågeställningen.

8a

I kapitel 2 avsnitten 2.2.Orsaker anges minst en orsak (anledning) till situationen

8b

I kapitel 2 avsnitten 2.3 Konsekvenser anges minst en konsekvens (följd) av situationen

9

All fakta/alla påståenden i avhandlingen är belagda dvs referenser till källor finns i form av fotnoter.

10

Fotnoterna är korrekt utförda.

11

I kapitel 3. Slutdiskussion finns ett svar på frågeställningen dvs orsaker och konsekvenser summeras, diskussion och eventuellt  motiverade åsikter.

12

Språket är korrekt, formellt och vetenskapligt. Du använder fackbegrepp från området du skriver om. (Du har använt språkchecklistan ;)

13

Källorna i källförteckningen är listade i alfabetisk ordning på upphovsperson (efternamn) eller upphovsorganisation.

14

Källorna i källförteckningen listas i fullständiga (källförtecknings)poster.

15

Rapporten är fem sidor plus eller minus en sida lång

16

Minst tre  källor har använts

17

Övrig formalia

Uppgiften ger dig möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav i Samhällskunskap

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Dessutom kan eleven * redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra **slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer

* översiktligt

** enkla

* utförligt

** välgrundade slutsatser

* utförligt och nyanserat

** välgrundade och nyanserade slutsatser

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon

* några

* flera

I analysen använder eleven * samhälls - vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder **.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar  med ** andras ståndpunkter.

* enkla

**enkla omdömen

* välgrundade

** enkla omdömen

*nyanserade

** nyanserade omdömen.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven *  söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra ** reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med viss säkerhet

** välgrundade och nyanserade reflektioner

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.