Departament d’Educació Física

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Primer cicle d’ESO

BLOC 1. SALUT

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

 1. Reconèixer els factors que intervenen en l’acció motriu i els mecanismes de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-los a la pròpia pràctica i relacionar-los amb la salut.

1.1. Analitza la implicació de les capacitats físiques i les coordinatives en les diferents activitats fisicoesportives i artisticoexpressives treballades durant el cicle.

1.2. Associa els sistemes metabòlics d’obtenció d’energia als diferents tipus d’activitat física, l’alimentació i la salut.

1.3. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.

1.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca corresponent als marges de millora dels diferents factors de la condició física.

1.5. Aplica de forma autònoma procediments per autoavaluar els factors de la condició física.

1.6. Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut.

2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats personals i dins els marges de la salut i mostrar una actitud d’autoexigència en l’esforç.

2.1. Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.

2.2. Aconsegueix nivells de condició física concordes amb el seu desenvolupament motor i les seves possibilitats.

2.3. Aplica els fonaments de la higiene postural a l’hora de practicar activitats físiques com a mitjà per prevenir lesions.

2.4. Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta pràctica amb la millora de la qualitat de vida.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de les activitats fisicoesportives proposades. 1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes establertes.

1.2. Autoavalua la seva execució tenint en compte el model tècnic plantejat.

1.3. Descriu la forma de dur a terme els moviments implicats en el model tècnic.

1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

1.5. Explica i posa en pràctica tècniques de progressió en entorns no estables i tècniques bàsiques d’orientació, adaptant-se a les variacions que es produeixen i regulant l’esforç segons les seves possibilitats.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.

2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició proposades.

2.2. Descriu i posa en pràctica de manera autònoma aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició seleccionades.

2.3. Discrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions en les situacions de col·laboració, oposició i col·laboració-oposició per obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

2.4. Reflexiona sobre les situacions resoltes i valora l’oportunitat de les solucions aportades i l’aplicabilitat a situacions similars.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador. 3.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats per aconseguir els objectius.

3.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres recursos.

1.1. Utilitza tècniques corporals, de manera creativa, combinant espai, temps i intensitat.

1.2. Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals ajustats a un ritme prefixat.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la seva execució a la dels companys.

1.4. Duu a terme improvisacions com a mitjà de comunicació espontània.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves aportacions. 2.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com en el d’espectador. 2.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats a l’hora d’aconseguir els objectius.

2.3. Respecta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del nivell de destresa.

BLOC 4. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ADAPTACIÓ A L’ENTORN

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de l’entorn.

1.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a terme d’activitats fisicoesportives.

1.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme activitats fisicoesportives.

1.3. Analitza críticament les actituds i els estils de vida relacionats amb el tractament del cos, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport en el context social actual.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna de les fases de la sessió d’activitat física i relacionar-les amb les característiques d’aquestes.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la intensitat dels esforços realitzats.

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments i fases finals de sessió de forma autònoma i habitual.

1.3. Prepara i posa en pràctica activitats per millorar les habilitats motrius segons les pròpies dificultats.

2. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne les característiques, conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.

2.1. Identifica les característiques de les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives proposades que poden suposar un element de risc per a si mateix o per als altres.

2.2. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis d’emergència i de protecció de l’entorn.

2.3. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les activitats desenvolupades durant el cicle, amb especial atenció a les que es duen a terme en un entorn no estable.

3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar, analitzar i seleccionar informació rellevant, elaborar documents propis i exposar-los. 3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per elaborar documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so, etc.) com a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant.

3.2. Exposa i defensa, utilitzant recursos tecnològics, treballs sobre temes vigents en el context social que estan relacionats amb l’activitat física o la corporalitat.

Quart curs 

BLOC 1. SALUT

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes que tenen sobre la condició física aplicant els coneixements sobre activitat física i salut.

1.1. Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les activitats físiques amb un enfocament saludable i els beneficis que aporten a la salut individual i a la col·lectiva.

1.2. Relaciona exercicis de tonificació i flexibilització amb la compensació dels efectes provocats per les actituds posturals inadequades més freqüents.

1.3. Relaciona hàbits com el sedentarisme i el consum de tabac i de begudes alcohòliques amb els efectes que tenen en la condició física i la salut.

1.4. Valora la necessitat d’alimentar-se i hidratar-se per dur a terme diferents tipus d’activitat física.

2. Millorar o mantenir els factors de la condició física practicant activitats fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la salut.

2.1. Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en la realització dels diferents tipus d’activitat física.

2.2. Practica de forma regular, sistemàtica i autònoma activitats físiques a fi de millorar les condicions de salut i la qualitat de vida.

2.3. Aplica els procediments per integrar en els programes d’activitat física la millora de les capacitats físiques bàsiques, amb una orientació saludable i en un nivell adequat a les seves possibilitats.

2.4. Valora la pròpia aptitud física en les dimensions anatòmica, fisiològica i motriu i en relació amb la salut.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables.

 1. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a les activitats fisicoesportives proposades, amb eficàcia i precisió.

1.1. Ajusta la realització de les habilitats específiques als requeriments tècnics en les situacions motrius individuals, preservant la seva seguretat i tenint en compte les seves pròpies característiques.

1.2. Ajusta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.

1.3. Adapta les tècniques de progressió o desplaçament als canvis del medi i prioritza la seguretat personal i la col·lectiva.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en les activitats fisicoesportives proposades i prendre la decisió més eficaç segons els objectius. 2.1. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats d’oposició i contraresta les accions de l’adversari o s’hi anticipa.

2.2. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de cooperació i ajusta les accions motrius als factors presents i a les intervencions de la resta dels participants.

2.3. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de col·laboració-oposició, intercanvia els diferents papers amb continuïtat i intenta aconseguir l’objectiu col·lectiu d’obtenir situacions avantatjoses sobre l’equip contrari.

2.4. Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions.

2.5. Justifica les decisions preses en la pràctica de les diferents activitats i reconeix els processos que hi estan implicats.

2.6. Argumenta estratègies o possibles solucions per resoldre problemes motors i valora les característiques de cada participant i els factors presents a l’entorn.

3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de campionats o torneigs esportius, preveure els mitjans i les actuacions necessaris perquè es duguin a terme i relacionar les seves funcions amb les de la resta d’implicats.

3.1. Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup.

3.2. Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup s’ha coordinat amb les accions de la resta de les persones implicades.

3.3. Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les en la seva pràctica de manera autònoma.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius seleccionant i ajustant els elements de la motricitat expressiva.

1.1. Elabora composicions de caràcter artisticoexpressiu seleccionant les tècniques més apropiades per a l’objectiu previst.

1.2. Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artisticoexpressius i combina els components espacials, temporals i, si escau, d’interacció amb els altres.

1.3. Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artisticoexpressius aportant i acceptant propostes.

BLOC 4. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ADAPTACIÓ A L’ENTORN

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables:

 1. Reconèixer l’impacte ambiental, econòmic i social de les activitats físiques i esportives i reflexionar sobre com repercuteixen en la forma de vida de l’entorn.

1.1. Compara els efectes de les diferents activitats físiques i esportives sobre l’entorn i els relaciona amb la forma de vida en aquest entorn.

1.2. Relaciona les activitats físiques a la natura amb la salut i la qualitat de vida.

1.3. Demostra hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient.

BLOC 5. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables:

 1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i de recuperació en la pràctica d’activitat física considerant la intensitat dels esforços.

1.1. Analitza l’activitat física principal de la sessió per establir les característiques que han de tenir les fases d’activació i de tornada a la calma.

1.2. Selecciona els exercicis o les tasques d’activació i de tornada a la calma d’una sessió atenent la intensitat o la dificultat de les tasques de la part principal.

1.3. Duu a terme exercicis o activitats a les fases inicials i finals d’alguna sessió, de manera autònoma, d’acord amb el seu nivell de competència motriu.

2. Analitzar críticament el fenomen esportiu distingint els aspectes culturals, educatius, integradors i saludables dels que fomenten la violència, la discriminació o la competitivitat mal entesa.

 2.1. Valora les actuacions i les intervencions dels participants en les activitats, reconeix els seus mèrits i respecta els nivells de competència motriu i altres diferències.

2.2. Valora les diferents activitats físiques i distingeix les aportacions de cadascuna des del punt de vista cultural per al gaudi i l’enriquiment personal i per a la relació amb els altres.

2.3. Manté una actitud crítica amb els comportaments antiesportius, tant en el paper de participant com en el d’espectador.

3. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica d’activitat física tenint en compte els factors inherents a l’activitat i preveure les conseqüències que poden tenir sobre la seguretat dels participants les actuacions poc curoses.

3.1. Verifica les condicions de pràctica segura i utilitza convenientment l’equip personal i els materials i espais de la pràctica.

3.2. Identifica les lesions més freqüents derivades de la pràctica d’activitat física.

3.3. Descriu els protocols que s’han de seguir davant les lesions, els accidents o les situacions d’emergència més freqüents que es produeixen durant la pràctica d’activitats fisicoesportives.

4. Demostrar actituds personals inherents a la feina en equip, superar les inseguretats i donar suport als altres a l’hora de resoldre situacions desconegudes.

4.1. Fonamenta els seus punts de vista o aportacions en la feina de grup i admet la possibilitat de canviar-los davant altres arguments vàlids.

4.2. Valora i reforça les aportacions enriquidores dels companys en les feines en grup.

5. Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge per cercar, seleccionar i valorar informacions relacionades amb els continguts del curs i comunicar els resultats i les conclusions en el suport més adequat.

5.1. Cerca, processa i analitza críticament informacions actuals sobre temes vinculats a l’activitat física i la corporalitat utilitzant recursos tecnològics.

5.2. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofundir en continguts del curs, en fa valoracions crítiques i argumenta les seves conclusions.

5.3. Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r Batxillerat

BLOC 1. SALUT

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats motrius amb un enfocament cap a la salut tenint en compte el propi nivell i orientar-los cap a les pròpies motivacions i cap a estudis o ocupacions posteriors.

1.1. Integra els coneixements sobre nutrició i balanç energètic en els programes d’activitat física per a la millora de la condició física i la salut.

1.2. Incorpora a la pròpia pràctica els fonaments posturals i funcionals que promouen la salut.

 1.3. Utilitza de forma autònoma les tècniques d’activació i de recuperació en l’activitat física. 1.4. Arriba als seus objectius de nivell de condició física dins els marges saludables i assumeix la responsabilitat de posar en pràctica el seu programa d’activitats.

2. Planificar, elaborar i posar en pràctica un programa personal d’activitat física que incideixi en la millora i el manteniment de la salut aplicant els diferents sistemes de desenvolupament de les capacitats físiques implicades i tenint en compte les pròpies característiques i el nivell inicial, i avaluar les millores obtingudes.

2.1. Aplica els conceptes apresos sobre les característiques que han de tenir les activitats físiques amb un enfocament saludable al disseny de pràctiques tenint en compte les pròpies característiques i interessos personals.

2.2. Avalua les pròpies capacitats físiques i coordinatives i considera les pròpies necessitats i motivacions com a requisit previ per planificar-ne la millora.

2.3. Concreta les millores que pretén aconseguir amb el seu programa d’activitat.

2.4. Elabora el seu programa personal d’activitat física conjugant les variables de freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat.

2.5. Comprova el nivell d’assoliment dels objectius del seu programa d’activitat física i reorienta les activitats en els casos en què no s’arriba al que s’esperava.

2.6. Planteja i posa en pràctica iniciatives per fomentar un estil de vida actiu i per cobrir les pròpies expectatives.

3. Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les possibilitats d’interacció social i de perspectiva professional i adoptar actituds d’interès, respecte, esforç i cooperació en la pràctica d’aquest tipus d’activitat.

3.1. Dissenya i organitza activitats físiques com a recurs d’oci actiu i hi participa, valora els aspectes socials i culturals i les possibilitats professionals futures que hi estan associats i identifica els aspectes organitzatius i els materials necessaris d’aquestes activitats.

3.2. Adopta una actitud crítica davant les pràctiques d’activitat física que tenen efectes negatius per a la salut individual o la col·lectiva i davant els fenòmens socioculturals relacionats amb la corporalitat i els derivats de les manifestacions esportives.

BLOC 2. ACCIONS MOTRIUS INDIVIDUALS, D’OPOSICIÓ, DE COL·LABORACIÓ O DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Solucionar de forma creativa situacions d’oposició, de col·laboració o de col·laboració-oposició en contextos esportius o recreatius, adaptant les estratègies a les condicions canviants que es produeixen durant la pràctica.

1.1. Desenvolupa accions que el condueixen a situacions d’avantatge respecte a l’adversari en les activitats d’oposició.

1.2. Col·labora amb els participants a les activitats fisicoesportives de col·laboració o de col·laboració-oposició i explica l’aportació de cada un.

1.3. Exerceix les funcions que li corresponen en els procediments o sistemes posats en pràctica per aconseguir els objectius de l’equip.

1.4. Valora l’oportunitat i el risc de les seves accions en les activitats fisicoesportives desenvolupades.

1.5. Planteja estratègies davant les situacions d’oposició o de col·laboració-oposició i les adapta a les característiques dels participants.

2. Resoldre situacions motrius en diferents contextos de pràctica aplicant habilitats motrius específiques amb fluïdesa, precisió i control, i perfeccionar l’adaptació i l’execució dels elements tècnics desenvolupats al cicle anterior.

2.1. Perfecciona les habilitats específiques de les activitats individuals que responen als seus interessos.

2.2. Adapta la realització de les habilitats específiques als condicionants generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.

2.3. Resol amb eficàcia situacions motrius en un context competitiu.

2.4. Posa en pràctica tècniques específiques de les activitats en entorns no estables i analitza els aspectes organitzatius necessaris.

BLOC 3. ACCIONS MOTRIUS EN SITUACIONS D’ÍNDOLE ARTÍSTICA O EXPRESSIVA

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

 1. Crear i representar composicions corporals col·lectives amb originalitat i expressivitat i aplicant les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la composició.

1.1. Col·labora en el procés de creació i desenvolupament de les composicions o muntatges artisticoexpressius.

1.2. Representa composicions o muntatges d’expressió corporal individuals o col·lectius ajustant-se a una intencionalitat estètica o expressiva.

1.3. Adequa les seves accions motrius al sentit del projecte artístic expressiu.

BLOC 4. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Mostrar un comportament personal i social responsable, amb respecte a si mateix, als altres i a l’entorn en el marc de l’activitat física.

1.1. Respecta les regles socials i l’entorn en què es duen a terme les activitats fisicoesportives.

1.2. Facilita la integració d’altres persones en les activitats de grup, les anima a participar-hi i respecta les diferències.

2. Controlar els riscs que poden generar la utilització dels equipaments, l’entorn i les pròpies actuacions a l’hora de dur a terme les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives i actuar de forma responsable tant individualment com en grup.

2.1. Preveu els riscs associats a les activitats i els derivats de la pròpia actuació i de l’actuació del grup.

2.2. Utilitza els materials i els equipaments atenent les especificacions tècniques d’aquests. 2.3. Té en compte el nivell de cansament com un element de risc a l’hora de fer activitats que requereixen atenció o esforç.

3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar el propi procés d’aprenentatge, aplicar criteris de fiabilitat i eficàcia en la utilització de fonts d’informació i participar en entorns col·laboratius amb interessos comuns.

3.1. Aplica criteris de recerca d’informació que garanteixen l’accés a fonts actualitzades i rigoroses d’aquesta matèria.

3.2. Comunica i comparteix la informació amb l’eina tecnològica adequada per difondre-la o discutir sobre aquesta.