Published using Google Docs
Projectes d'Articles (Meta-articles)
Updated automatically every 5 minutes

Ed. 29 maig, 2013

1. De l’acceptació d’articles

El consell editorial de Quaderns acceptarà la publicació d’articles quan esta es solicite formalment  després de revisar la seua adequació als objectius i línea editorial, i una vegada revisats per pars.

2. De la realització d’articles per encàrrec

Els articles de la revista Quaderns de les seccions A fons i Homenatges han de ser el resultat d’un projecte d’investigació que necessàriament ha de recorrer una serie d’etapes deixant constància documental dels passos realitzats  en cadascuna d’elles en el document de projecte de l’article. L’última d’estes etapes serà la redacció de l’article en sí.

Etapes

1. Proposta preliminar d’article. Aproximació a l’objectiu. Estudi dels antecedents. Aproximació a les fonts principals. Recerca en bibliografies (Navarro Cabanes, Tramoyeres. Ribelles...) i en catàlegs de biblioteques (nacionals. universitàries...), en  buscadors i metabuscadors generals (Google, Yahoo...), en enciclopèdies (wikipedia, vikipedia...) i en manuals (Laguna, etc). Recopilació de les referències bibliogràfiques de les fonts i recursos consultats en esta fase. Lectura dels documents més rellevants. Redacció d’una recensió o somera anàlisi de l’estat de la qüestió que incloga:

a) els antecedents

b) el coneixement/desconeixement de l’assumpte en la cultura sociològica general reflexat entre altres en el seu impacte en els mass media els darrers 20 anys

c) les principals controversies político-socials i acadèmiques sobre el assumpte

d) la creació i realització amb un gestor de referències (preferentment zotero) d’un sub-directori de l’etapa 1 (preliminar) amb entre vint i trenta referències

e) la redacció de la proposta d’estat de la qüestió o recensió en sí.

2. Avaluació de la pertinència de la proposta preliminar. Validació, reformulació o descarte de la proposta. Aquesta etapa requereix la elaboració dels següents documents:

Redacció d’un acta amb les argumentacions i decisions preses.

3. Proposta d’article. Determinació de l’objectiu i delimitació de l’àmbit geogràfic i temporal de l’objecte de la investigació de l’article. Determinació de les principals fonts d’informació, identificació de les persones y les obres que conformen els principals antecedents en la materia. Identificació de les línies argumentals existents i en el seu cas de la controversia entre elles. Recerca en bases de dades especialitzades es recomana utilitzar els serveis d’informació bibliogràfica de la biblioteca - M Àngels Martínez - o els d’alguna universitat si hi estem matriculats). Aquesta etapa requereix la elaboració dels següents documents:

a) Crear un un nou subdirectori en el gestor de referències amb les referències dels documents pertinents.

b) Redacció d’un acta amb les argumentacions i decisions preses.

4. Fixació d’una posició en forma de tesi. Redacció del títol de l’article d’acord amb aquesta tesi. Aquesta etapa requereix la elaboració dels següents documents:

a) Redacció del títol

b) Redacció d’un acta amb les argumentacions i decisions preses.

5. Redacció de l’esborrany de l’article. Elecció dels apartats que conformaran l’article atenent el seu tipus: anàlitic, descriptiu. Temporalització de la seua realització. Aquesta etapa requereix la elaboració dels següents documents:

a) Elaboració del sumari o esquema dels punts en que es desenvoluparà l’article

b) Redacció d’un acta amb les argumentacions i decisions preses.

6. Remissió de l’esborrany una vegada acceptat pel consell de redacció a la revisió per ‘pars’

7. Redacció definitiva de l’article.

8. Aquest és en realitat un punt zero, ja que recorre totes les etapes i s’ha de fer al principi: Implementar un gestor de referències. Recomanem l’ús de Zotero instal·lat en l’explorador Mozilla. Aquest gestor permet crear una base de dades de refèrencies en línia que es poden consultar o actualizar des de diferents ordinadors ja que la base de dades és en línia i sincronitzada. Per la seua instal·lació i ús es recomana demanar assistència a la direcció de Quaderns o fer ús del manual que es confeccionarà a l’efecte.

9. Altre punt zero (zero dos): S’utilizarà preferentment en tots els treballs i passos  l’aplicació Google Docs (Drive) en les carpetes i documents creats a l’efecte ja que permet el treball en col·laboració i el seguiment de cada pas.