STYRETS BERETNING FOR 2013        

Foreningen SalsaNor Trondheim

2013 har vært nok et bra år for SalsaNor Trondheim. Året kjennetegnes ved godt besøkte kurs og arrangementer.

VERDT Å NEVNE FRA 2013

Eksterne instruktører

I 2013 har vi brukt følgende eksterne instruktører

Håndverkeren

Bytte av lokaler fra Raw Dance Studio til Håndverkern har slått veldig godt ut for SalsaNor Trondheim. Kapasiteten har blitt større, og den blir benyttet. Inneværende kontrakt går ut 15. juni 2014. Styret ønsker å videreføre kontrakten for nye 2 år på Håndverkeren.

Latinweekend

SalsaNor Trondheim arrangerte 2 latinweekender i 2013. Den første i mars og den andre i november. Begge på Pirsenteret.

Latinweekend i mars var et veldig godt arrangement, men det fikk begrenset oppslutning i form av få deltagere.

Arrangementet i november fikk en meget god oppslutning og bærekraftig økonomi.

Styret konkluderer med at vi fremover kun ønsker å arrangere en latinweekend i året, og at dette ene arrangementet skal styrkes i form av bedre lokaliteter og helårs prosjektkomitè.

Styret har booket Britannia som nytt fast sted for latinweekend første helga i november. Avtale er inngått for latinweekender i 2014, 2015 og 2016.

SalsaNor nettverk

Nettverket har hatt 9 skypemøter i 2013. Nettverket har etablert en prosjektorganisasjon for Calle Latina, som går av stabelen for første gang i Oslo i månedsskiftet mai/juni 2014.

Nettverket har også fått etablert felles portal for SalsaNors organisasjoner på www.salsanor.no.

Netteverket vil jobbe med saker av felles interesse på samme nivå også i 2014.


MEDLEMSREGISTER

I løpet av 2013 har SalsaNor fått 94 betalende medlemmer. I tillegg regnes styremedlemmer og faste instruktører som medlemmer av SalsaNor Trondheim. Styret er godt fornøyd med medlemstallet.

STYRETS INNSATS

Styrets arbeid i 2013 har vært solid og preget av gode, tette relasjoner og godt samarbeid.

ØKONOMI

Økonomien i SalsaNor Trondheim kan betegnes som solid, og egenkapitalen er økt gjennom 2013. Dette gir foreningen mulighet til å utvikle driften videre, investere i eget utstyr og gjennomføre større arrangement.

UTDANNING AV INSTRUKTØRER

I 2013 har SalsaNor Trondheim rekruttert noen nye lokale instruktører. I tillegg har SalsaNor Trondheim betalt for videreutdanning av 2 av instruktørene for å kunne tilby kizombakurs lokalt. Videreutvikling og rekruttering av nye instruktører er også fokusområde for 2014.

STYRETS FORSLAG TIL BRUK AV OVERSKUDD/EGENKAPITAL

Styret foreslår at egenkapital benyttes til følgende:

  1. Videreutvikling og rekruttering av lokale instruktører.
  2. Nettverksarbeid for utvikling av organisasjonen lokalt og eventuelt med Stavanger. Gjerne i form av en helg med strategisamling.
  3. Nettverksarbeid for arbeid med oppdatert ruedastandard i 2014.
  4. Markedsføringsmateriell som t-skjorter og penner.  
  5. Bruke egenkapital til 5-årsjubileum og latinweekend på Britannia hotell.
  6. Opprettholde en egenkapital reserve/buffer på NOK 80 000,- for å sikre foreningens økonomiske forpliktelser.

For styret

Sted/dato:                                                Sted/dato:

Torbjørn Øvergård                                         Anna Mauset

Styrets leder                                                Styrets nestleder