“Kresowa stanica”

Planszowa gra ekonomiczna osadzona w realiach XVII-wiecznej Rzeczpospolitej

Opis gry

Elementy gry

Rozpoczęcie rozgrywki

Elementy startowe gracza

Przebieg rozgrywki

A. Rozmieszczenie szlachciców

B. Akcje szlachciców

1. Handel

2. Karczowanie

3. Plony

4. Budynki

5. Specjaliści

6. Dyplomacja

7. Misja

Opis gry

Wcielamy się w role XVII-wiecznego szlachcica, który to chce rozbudować swoje gniazdo rodowe położone chen na kresach Rzeczpospolitej.  Aktywnie pomaga mu w tym jego żona Helena. Chcą się wzbogacić na handlu z bogatym Gdańskiem i odwiedzającymi go zagranicznymi kupcami. Wysyłając do tego portowego miasta na barkach nurtami rzek swoje plony.

Stanicę rozwija się w następujących obszarach:

- produkcji - punkty produkcji poszczególnych surowców

- prestiżu - punkty prestiżu (decydują o zwycięstwie)

- obronności - punkty obrony

- religijności - punkty religii

- satysfakcji - punkty satysfakcji

- handlu - punkty handlu

Typ: ekonomiczna, eurogra

Liczba graczy: 2-4 graczy

Czas rozgrywki: 60-90 minut

Wiek: od 10 lat

Elementy gry

- 4 x plansze graczy w barwach (czerwony, niebieski, żółty, zielony) i herbami rodowymi graczy, a na nich

- mapa ziem gracza (heksy, podział na sektory na pionowe sektory od I do  IV oddzielone gruba linią)

- magazyn

- barki

- plansza główa złożona z dwóch części (rozkładana) a na niej:

        I część

- pola akcji + stosy kart misji

- tor dostępnych budynków

- tor dostępnych specjalistów

II część

- rynek w Gdańsku (4 tabele popytu surowców)

- tytuły na dworze królewskim

- karta kosztów 

- znaczniki terenu (heks zbliżony wielkością do heksu na mapie)(karton)

        - pole

        - woda

        - góra

- las (trwały element map ziem gracza)

- karty misji 

- budynki (kwadraty) (karton)

- specjaliści (docelowo koła) (karton)

- pionki surowców (ośmiokąty) (zboże- żółty, drewno-brązowy, kamień-biały, ryby-błękitny) (drewno)

- monety talarów (srebnych) (plastik)

- monety guldenów (złotych) 1 gl=10 ta (plastik)

- 8 x pionki szlachciców (dyski) (w barwach graczy) (drewno)

- 4 x pionki dyplomatów (sześciany) (w barwach graczy) (drewno)

- znacznik gracza startowego (dyski) (drewno)

Rozpoczęcie rozgrywki

- centralnie kładzie się planszę główną gry oraz rynek w Gdańsku

- karty misji tasuje się i każdy gracz losuje po dwie karty misji

- pozostałe karty misji dzieli się na trzy równe stosy następnie umieszcza je na 3 polach akcji misja (treściami do góry)

- obok planszy głównej umieszcza się bank a w nim pionki surowców oraz monety

- budynki tasuje się i dzieli na pięć równych stosów następnie umieszcza je na 5 polach toru dostępnych budynków (treściami do góry)

- specjalistów tasuje się i dzieli na pięć równych stosów następnie umieszcza je na 5 polach toru dostępnych specjalistów (treściami do góry)

- układa się stos potasowanych pól terenu obok planszy głównej (zakryte obrazki)

- losuje się gracza startowego i jego dyplomatę kładzie się na tabeli tytułów królewskich w wierszu wojewoda oraz otrzymuje on znacznik Gracza startowego

- rozdaje się graczom elementy startowe gracza

Elementy startowe gracza

- plansza gracza z podstawowymi budynkami

- gniazdo rodowe  

- 2 x chaty chłopskie

- 5 x talary

- 2 x drewna

- 2 x zboża

- 2 x szlachciców (szlachciców) (w kolorze gracza)

- 2 x losowe karty misji

Przebieg rozgrywki

- gra składa się z następujących po sobie tur

- w ramach tury wyróżnia się następujące fazy:

  1. rozmieszczenie szlachciców
  2. akcje szlachciców
  1. handel
  2. karczowanie
  3. plony
  4. budynki
  5. specjaliści
  6. dyplomacja
  7. misja

- gra kończy się gdy któryś z graczy osiągnie 12 pkt. prestiżu

- punkty prestiżu uzyskuje się za:

        - budowę dworów

        - wykonane misje

A. Rozmieszczenie szlachciców

- szlachciców rozmieszczą się na polach akcji

- rozmieszczanie rozpoczyna gracz startowy następnie kolejni gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- gracz podczas swojej kolejności rozmieszcza tylko jednego szlachcica

- jeśli nie ma szlachciców lub nie chce ich rozmieść wówczas pasuje i już w tej fazie nie może rozmieszczać szlachciców

- kiedy wszyscy gracze spasują faza się kończy

- gracz może kłaść szlachciców na polach akcji gdzie są inni szlachcice

B. Akcje szlachciców

- akcje są wykonywane począwszy od 1. do 7.

- o kolejności graczy wykonywania danej akcji decyduje odległość od gracza startowego liczona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz startowy jest też liczony i ma najmniejszą odległość

- każdą akcję gracz wykonuje tyle razy ilu ma na niej szlachciców

1. Handel

- rynek w Gdańsku 

- handel odbywa się pomiędzy:

- barkami a rynkiem w Gdańskiem (ograniczenie: ilość wolnych pól na rynku)

- magazynami a targowiskami (ograniczenie: tylko tyle surowców ile jest targów na mapach wszystkich graczy)

- ceny poszczególnych surowców określa rynek w Gdańsku

- można sprzedawać tylko tyle surowców ile jest wolnych pól na rynku w Gdańsku

- podczas sprzedaży gracz przenosi po jednym swoim surowcu z barek (handel z Gdańskiem) lub magazynu (handel z Targami) na puste miejsca na rynku i pobiera kwotę jaka wynika z zajmowanego w ten sposób pola

- pola zajmuje się od lewego górnego rogu, zapełniając kolejne wiersze w tabeli konkretnego surowca (pola  oznaczone 3 i 4 zajmowane są dodatkowo odpowiednio w przypadku rozgrywki 3 lub 4 graczy)

- gracz może kupić surowce, które są w Gdańsku. Cena kupowanego surowca to cena wynikająca z popytu plus 1 ta

- kupiony surowiec przenosi z pola rynku na barkę lub magazyn w zależności od typu handlu

- po sprzedaży lub zamiast niej gracz może przemieścić surowce ze swojego magazyny na barki i odwrotnie

- po zapełniniu pól danego surowca nie można prowadzić handlu nim

- jeśli zabraknie surowców danego typu w banku to można je przenieść z zapełnionych rzędów pól rynku w Gdańsku

2. Karczowanie

- ziemie gracza z wyjątkiem obszaru otaczającego bezpośrednio gniazdo rodowe są porośnięte gęstym borem (znacznikami lasu)

- karczowaniu podlega dowolny z terenów na naszej mapie, który jest lasem i nie ma na nim znacznika terenu

- ze stosu pól terenu bierze się wierzchni znacznik i umieszcza na wybranym do karczowania terenie

- wybierać teren do karczowania można po wylosowaniu znaczniak terenu

- z banku pobiera się do magazynu 2 drewna

3. Plony

- produkowane surowce zbiera się do magazynu

- liczbę zbieranych surowców określa liczba punktów produkcji danego surowca

- liczby punktów są produkcji dla danych budynków oraz specjalistów są podane na karcie kosztów

4. Budynki

- lista budynków

- każdy budynek ma swój stały koszt budowy określony w surowcach i talarach

- dodatkowo płaci się cenę zmienną w talarach, wynikłą z pozycji na torze dostępnych budynków, jako koszt robocizny

- budynki pobiera się z wierzchów stosów umieszczonych na torach dostępnych budynków po opłaceniu ich kosztów i umieszcza na odpowiednich polach terenu swoich ziem

5. Specjaliści

- lista specjalistów

- każdy specjalista ma swój stały koszt określony w jedzeniu i talarach

- specjalista może być położony tylko na polu z odpowiednim budynkiem

- na jednym budynku może być tylko jeden specjalista. Wyjątek to szlachcic i gniazdo rodowe, w którym może być maksymalnie do 2 szlachciców

- dodatkowo płaci się cenę zmienną w talarach, wynikłą z pozycji na torze dostępnych specjalistów, jako koszt najmu

- specjalistów pobiera się z wierzchów stosów umieszczonych na torach dostępnych specjalistów po opłaceniu ich kosztów i umieszcza na odpowiednich budynkach

- na jednym budynku może być tylko jeden specjalista

6. Dyplomacja

- tytuły na dworze królewskim

- gracz umieszcza swego dyplomatę na pierwszym polu w wierszu z wybranym przez siebie tytułem

- pole to może być puste lub zajęte przez innego gracza

- jeśli zajęte, dyplomata, który zajmował to pole wraca do swego gracza

- gracz, który zajął dane pole płaci określony koszt lub dostaje prowizję

- gracz zajmuje to pole tak dług aż sam nie zdecyduje o zmianie lub nie zostanie wyparty przez innego gracza

- przez cały czas zajmowania pola korzysta z przywileju danego tytułu

- posiadając znacznik gracza startowego jest w jego posiadaniu tak długo aż inny gracz nie zajmie pola z tytułem dającym mu ten znacznik

7. Misja

- lista misji

- pobiera się jedną misje z wierzchu stosów kart misji

- umieszcza na pozycji “misje do zrealizowania”

- można mieć kilka misji do realizacji

- warunki realizacji misji są sprawdzane w dowolnym momencie mającym wpływ na jej zrealizowanie

- jeśli warunki realizacji są spełnione odkłada się ją na pozycję “misje zrealizowane”, wówczas dopiero można wykorzystać nagrodę

- jeśli zostaje wykorzystana nagroda z misji zrealizowanej wówczas odwraca się ją tyłem do góry

/