Lovdokument

Lov om disiplinærsaker i NHHS

Oppdatert 27.09.2016 - Foreningsmøte

I Formål

§ 1

Disiplinærprogrammet er et styringsdokument for Norges Handelshøyskoles Studentforening med formål å avskrekke og legge rammer for sanksjoner mot uønsket adferd i studentforeningen. Disiplinærprogrammet skal skape trygghet for de som omfattes av det, og er ikke en erstatning for norsk lov.

§ 2

Disiplinærprogrammet skal ha en preventiv virkning gjennom å opplyse om disiplinærpolitikken i NHHS, og ved at enkeltindivider og grupper kan straffes for uønsket adferd. Programmet skal også regulere disiplinærprosessene ved å sikre en rask, rettferdig og forutsigbar saksgang for alle involverte parter.

II Virkeområde

§ 3

Følgende punkter definerer disiplinærprogrammets virkeområde:

 1. Programmet omfatter både personer og grupper. Det er viktig å skille mellom handlingene til enkeltpersoner og handlinger som utføres av en gruppe.

b) Programmet omfatter alle personer og grupper som (ett eller flere av de følgende er oppfylt)

c) NHHS-arrangement inkluderer arrangement (ett eller flere av de følgende er oppfylt).

§ 4

Foreningsmøte og bedriftspresentasjoner inngår ikke i definisjonen av NHHS-arrangement man kan bli utestengt fra. Det gjør heller ikke generell tilgang til lokaler som disponeres av NHHS. Det skal tungtveiende grunner til for å utestenge noen fra Foreningsmøtet og bedriftpresentasjoner.

III Krav til bevis

§ 5

Det skal ikke være grunn til tvil om at påstått adferd har funnet sted. Jo lenger det er siden hendelsen har funnet sted, jo strengere er kravene til bevis. Vitnesbyrd fra edru arbeidende, medlemmer av NHHS og offisielle myndigheter skal tillegges spesielt stor vekt.

§ 6

Falsk vitnesbyrd vil kunne føre til en straffereaksjon, uavhengig av hvilken part vedkommende er i saken og sakens utfall. Ved falsk vitnesbyrd må all innsamlet informasjon vurderes på nytt, og eventuelt hentes inn på nytt, alt ettersom saksbehandlende organ har behov for det.

IV Saksgang, rettigheter og plikter

§ 7

I følgende avsnitt beskrives saksgangen i en disiplinærsak. Rettighetene og pliktene til alle parter involverte skal overholdes. Enhver disiplinærsak skal behandles individuelt, men saksbehandlende organ bør bruke tidligere disiplinærsaker som referanser til straffeutmåling. Saksbehandlende organ skal ha tilgang til et register av tidligere disiplinærsaker.

a) Første saksbehandlende organ er Kjernestyret. Alle involverte parter har mulighet til å anke til Representantskapet, og deretter til NHHS’ ankeorgan for disiplinærsaker. Brudd på saksgangen fra saksbehandlers side skal kontrolleres av neste saksbehandlerledd. Det er mulig å anke dommen frem til tre uker etter dommen er gjort kjent for de involverte partene.

b) Saksbehandlende organ skal først ta stilling til om det skal opprettes en disiplinærsak. Saksbehandlende organ behandler saken på styremøte innen 10 virkedager etter at saken har blitt kjent for saksbehandlende organ.

 1. Et forhold meldes først inn til saksbehandlende organ i form av et skriftlig dokument. Saksbehandlende organ skal ta stilling til hvorvidt det kan ha forekommet et brudd på disiplinærprogrammet.
 2. Hvis saksbehandlende organ mener at det kan ha forekommet brudd på disiplinærprogrammet skal det opprettes en disiplinærsak for å undersøke saken nærmere.
 3. Saken henlegges på dette tidspunkt hvis saksbehandlende organ mener det ikke har forekommet brudd på disiplinærprogrammet eller hvis saksbehandlende organ mener at grunnlaget ikke tilsier at det har forekommet et brudd på disiplinærprogrammet

c) Hvis saksbehandlende organoppretter en sak skal forholdet utforskes videre. Saksbehandlende organ skal gjøre sitt ytterste for å danne seg et mest mulig riktig bilde av saken gjennom å samle informasjon fra alle involverte parter.

 1. Alle involverte parter skal informeres så fort det lar seg gjøre om at en disiplinærsak er opprettet, og på hvilket grunnlag.
 2. Saksbehandlende organ kan midlertidig suspendere en person eller gruppe som har en sak oppe til behandling hvis særskilte forhold gjør det unaturlig eller anstrengt å fortsette medlemsforholdet upåvirket i utredningsfasen, eller hvis tidsfristene i punkt c ikke overholdes.
 3. Den anklagede skal sende inn en redegjørelse i løpet av 48 timer etter at vedkommende er informert om opprettelsen av saken. Saksbehandlende organ kan gi dispensasjon til å utvide denne fristen.
 4. Etter at den anklagede har sendt inn redegjørelsen sin skal vedkommende motta en anonymisert versjon av dokumentene som lå til grunn for opprettelsen av saken, og få muligheten til å kommentere dette. Tilsvar og kommentarer må leveres til saksbehandlende organ innen 48 timer etter at dokumentene er kommet frem.

§ 8

Når saksbehandlende organ har samlet inn relevant informasjon og dannet seg et objektivt bilde av forholdet og saksgangen er fulgt som anvist, skal saksbehandlende organ behandle disiplinærsaken. Saksbehandlende organs beslutning vil så bli skriftlig overlevert til alle involverte parter. Hvis en dom ankes etter at en dom har blitt avsagt vil dommen stå inntil innstillingen til neste saksbehandlende instans sier noe annet.

§ 9

Unntak fra normal saksgang inntreffer i:

 1. Disiplinærsak der et eller flere medlemmer av Kjernestyret er involvert. Slike saker vurderes direkte av Representantskapet, uten Kjernestyrets representanter. Saken kan ankes til NHHS’ ankeorgan for disiplinærsaker.
 2. Disiplinærsak der medlem av Representantskapet er involvert vurderes av Kjernestyret. Saken kan ankes til NHHS’ ankeorgan for disiplinærsaker.
 3.  Ankeorganet bør kunne behandle alle saker. Dersom Ankeorganet har for mange medlemmer som er inhabile skal det velges en ny komitee til å behandle den spesifikke saken. Habile medlemmer kommer fra en prioritert liste over underutvalg som settes på første Strategisk Forum hvert år. Listen er gjeldene til neste gang rekkefølgen velges.

§ 10

Minst en gang i året, og når Kjernestyret finner det nødvendig, skal det informeres om antall disiplinærsaker som har blitt behandlet, og hvilke kategorier sakene faller inn under. Navn på tiltalte, detaljer rundt hendelsen, dato for overtramp og den gitte hendelse skal ikke bli offentliggjort.

V Sanksjoner ved brudd på disiplinærprogrammet

§ 11

Vaktkorpset har anledning til å utvise personer fra arrangementer der de er ansvarlige eller medansvarlige for sikkerheten. Denne utvisningen gjelder kun for det aktuelle arrangementet, med mindre det er en sikkerhetsrisiko assosiert med å ha den aktuelle personen til stede. Sikkerhetsrisikoen vurderes av de ansvarlige for sikkerheten på bygget, henholdsvis daghavende og vaktsjef. Kjernestyret skal informeres og kan sanksjonere sikkerhetsrisikoen. Dersom en person av sikkerhetsgrunner ikke er ønsket på bygget, så skal det, så fremt det er mulig, gis beskjed om til vedkommende så fort som mulig etter at etter avgjørelsen er tatt.

§ 12

Dømmende organ i disiplinærsaker kan gi:

§ 13

Ved utmåling av utestengelse fra NHHS-arrangement skal det gjøres en vurdering av både antall dager og antall arrangementer som utestengelsen gjelder.

§ 14

Dersom én person har blitt dømt for spesielt alvorlige eller gjentatte brudd på disiplinærprogrammet, kan vedkommende bli utestengt fra alle NHHS sine arrangementer på livstid.

Norges Handelshøyskoles studentforening

THE STUDENTS’ ASSOCIATION OF THE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS