Rīgas Juglas vidusskola

Franklin Covey   “Līderis manī” PROGRAMMA

Līderis manī ir padziļināta personības attīstības programma, ar kuru, apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte personīgajā, starppersonu, vadības un organizācijas līmenī.  

Mērķis: Pilnveidot personības raksturu un atraisīt talantus katrā bērnā.

Uzdevumi:

 1. integrēt personīgās efektivitātes principus mācību priekšmetos, klases stundās un skolas ikdienā,
 2. apgūt praksē pierādītas līderības prasmes,
 3. veidot kopīgu valodu un kultūru skolā, kas balstīta uz efektivitātes principiem un  veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

7 paradumi

Apgūstamās un pilnveidojamās prasmes

Neatkarība

 1. Esi proaktīvs!
 2. Sāc ar rezultāta vīziju!
 3. Sāc ar svarīgāko!

Iniciatīva, atbildība, sevis vadība, personīgā produktivitāte, mērķu izvirzīšana, plānošana, organizēšana, laika plānošana.

Savstarpējā atkarība – sadarbība

 1. Domā par abpusēju uzvaru!
 2. Vispirms centies saprast, un tad tikt saprasts.
 3. Esi sinerģisks!

Konfliktu risināšana, saskarsmes prasmes, sadarbības prasmes, starpkultūru prasmes, darbs komandā, problēmu risināšana, radošums, analītiskās prasmes.

Nepārtraukta pilnveide

 1. “Uzasini zāģi!”

Ķermenis, sirds, prāts un gars

Veselība un higiēna, emocionālā stabilitāte, jēgpilns darbs, izklaide, vēlme mācīties, tehniskās prasmes.

Sadalījums pa klasēm:  

        I semestris 16  stundas

        II semestris 20 stundas

                                                        Paradumi, kuri jāapskata.  Sadalījums pa klašu grupām

Klase

Paradumi

Klase

Paradumi

Klase

Paradumi

1.

Pamati, 1.p.

5.

Pamati, 1.p.

10.

1.-7.p.

2.

2.,3.p.

6.

2.,3.p.

11.

1.,2.,3. +7.p.

3.

4.,5.p.

7.

4.,5.p.

12.

4.,5.,6., 7.p.

4.

6.,7.p.

8.

6.,7.p.

9.

1.-7.p

Pieejamie tulkotie materiāli (1., 2., 3.līmenis)


“Līderis manī“ programma

Paradums

Tēmas

Uzdevumi/ aktivitātes

 Paredzamais rezultāts

Piezīmes

Pamati

Vērtības,

7 paradumi.

Kas ir līderis?

- Līderi pieņem nozīmīgus lēmumus.

- Līderi plāno.

- Līderi labi saprotas ar citiem.

- Līderi izmanto savus talantus un spējas, lai risinātu problēmas.

Kurš var būt līderis?

- Ikviens var kļūt par līderi.

- 7 paradumi- līderības “darbarīki”.

 • Svarīgākie vārdi.
 • Pieredze par kādu cilvēku, ar kuru izveidojušās sirsnīgas attiecības.
 • Kas ir vērtības? (Klases, skolas vērtības.)
 • Pārrunāt, kas ir būtiskais  manā dzīvē, klasē, skolā. (1.klase)
 • Paradumi mājās, skolā, klasē.
 • Kam tu gribi līdzināties?
 • Uzzīmē  koku 3 līmeņi: saknes, stumbrs, lapotne. (Saraksta  vērtības.)
 • Klases noteikumi (vērtības komandā).
 • Redzi! (Paradigma)

Katrs no sava skatu punkta zīmē vienu stūri telpā, kāpēc katram ir citādāk uzzīmēts zīmējums?

 • 1. klase zīmē māju, salīdzina, kāda katram ir māja. Kāpēc atšķiras?
 • Saskaiti sarkanos priekšmetus klasē, cik bija zaļo priekšmetu?
 • Kas ir ekskursija? Saraksta, kas ir laba ekskursija, ko mēs gribam no ekskursijas.
 • Skolotājs dod vārdus un raksta asociācijas : draugi, ģimene, skola, mājas darbi, konkrēti mācību priekšmeti, teātris. Tas, ko raksta klāt, ir skolēnu redzējums. Nobeigumā salīdzina.
 • Sarakstam otra cilvēka labās īpašības (tā cilvēka, kurš nepatīk vai ar kuru ir konflikts).Viens skolēns iziet ārā no klases, un pārējie saraksta labos vārdus, tad nolasa visiem.
 • Katrs definē, par ko grib kļūt, definē īpašības, kas vajadzīgas šajā profesijā.
 • Mācību priekšmets: kur pielietojams, kādas spējas/ prasmes tas  attīsta, kas stundā būtu jādara, lai šīs  prasmes attīstītu.
 • Izpētīt darba sludinājumu: kādas zināšanas, prasmes, iemaņas nepieciešamas.
 • Vidusskola: jāizvēlas  profesija un jāizpēta cik pelna, kādas prasmes nepieciešmas.

Dari! (Paradigma.)

Iegūsti: (Paradigma.)

 • Skolēni spēlē pieaugušos (uzņemties atbildību, plānot pasākumu utt.).
 • Noslēdzoša tēma:

Savstarpējā atkarība – MĒS;

Neatkarība – ES;

Atkarība – TU.

Spēt domāt par lēmumiem, pirms esi izlēmis par savu rīcību.

Plānot savu rīcību. Spēt saprasties ar citiem. Izmantot savas stiprās puses un talantus, lai risinātu problēmas.

1.klase: pirmais, otrais paradums

(koku zīmē otrajā klasē). Spēles elementi.

1. paradums.

Izvēles paradums.

Esi proaktīvs!

- Uzņemties atbildību, kādas ir manas atbildības (šodien, šonedēļ).

- Valoda: proaktīva, reaktīva.

- Ietekmes loks.

- Es esmu atbildīgs.

- Es uzņemos iniciatīvu.

- Es izvēlos, ko darīt.

- Attieksme pret notikumiem un lietām.

- Nevainoju citus par savām kļūdām un rīcību.

- Daru nepieciešamās lietas.

 • 1. klase. Žesti: es esmu atbildīgs, pauze, padomā!
 • Aizver acis, vienu minūti jāpievērš uzmanība, kā jūtas ķermenis, kas ar mani notiek. Pamats pievērst sev uzmanību  - pauze starp stimulu un reakciju, kā savaldīties?
 • 1.klase. Zīmēt savu resursu varavīksni. Uzzīmē visas krāsas. Katrai krāsai pretī  saraksta, kas ir mani talanti/spējas .Zīmē savu spēku, kas man rada drosmes sajūtu, varu saņemties, sevi pārvarēt.
 • Lielās klases: katrs skaļi izstāsta situāciju, kad bija jāsaņemas, jāsavaldās. Kā jutās?
 • “Rūc lauvas, klaudz vilcieni:” skolēni sadalās grupās (vilcieni, lauvas)  Vilciens: lokomatīve velk un uzmundrina pārējos (katrs bērns iejūtas lokomatīves tēlā).
 • Divas ūdens pudeles, kura ir proaktīva un kura reaktīva (gāzētais ir reaktīvs -  ietekmējamies, no tā , kas ārā notiek).
 • “Coca colas” bundžas stāstījums: aizguļos, kavēju un, to  stāstot, kratu bundžu, ja es satraucos, tas neko nemaina, to stāstot, dauzu bundžai augšu, pēc 40 sekundēm var vērt vaļā.
 • Attēlot emocijas, kas rodas, kad es esmu dusmīgs. Ko varu darīt, ja esmu dusmīgs, kad nevaru nomierināties? Kā es varu iesākt dienu, lai tā būtu kvalitatīva, ļoti laba.
 • Paņēmieni, ko darīt, lai mazinātu stresu: tupties, visa ķermeņa sasprindzināšana ( potīte, ceļi utt. Savelk seju, nopurinās attslābinās un atkārto).
 • Dusmas: izpurināšanās ar skaņu, pingvīnu multfilma – spriedzes noņemšana klasei.
 • Mazās klases zīmē dusmas.
 • Apņemšanās burtnīca
 • Uzdevums: novērot, kad runā proaktīvi un kad reaktīvi.
 • “Slepenais novērotājs” : jānovēro  pozitīvi notikumi un jāizstāsta / jāuzraksta pārējiem skolēniem.
 • “Spēka simbols”: vizualizācija, ceļojums atmiņās ar aizvērtām acīm. Atceras, kas notika, kas veda mani uz to, kā izdevās. Jāuzzīmē, jāuzraksta. (Pamatskola.)
 • Cilvēki, kas mani ir ietekmējuši. Piemērs, kad kāds kaut ko ir izmainījis pozitīvā virzienā, kā to panāca, ko darīja?
 • Negatīvo uzrakstīt uz lapas, pēc tam aprakt, saplēst, sadedzināt utt.
 • Ietekmes loks: situācija, kas satrauc, ko daru, kas no manis ir atkarīgs, ko es varu darīt?
 • Dažādas situācijas: kā rīkoties? (Mazās klases.)

Skolēns spēj uzņemties  atbildību, iniciatīvu.  Pats prot izvēlēties, ko darīt. Spēj paust savu attieksmi un noskaņojumu pret notikumiem un lietām. Nevaino citus par savām kļūdām un rīcību. Prot darī nepieciešamās lietas bez prasīšanas.

Līdera klades / burtnīcas : apņemšanās.

2. paradums.

Sāc ar vīzijas rezultātu!

Noteikt ilgtermiņa mērķus.

- Savas rīcības plānošana, mērķa noteikšana un izvirzīšana.

- Es veicu darbus, kuri ir nepieciešami un kuri veido pasauli labāku.

- Es esmu nozīmīga savas klases daļa.

- Es dodu savu ieguldījumu skolas misijas un vīzijas  īstenošanā.

- Es meklēju veidus, kā kļūt par labu savas valsts pilsoni.

 • Vispirms ideja, tad realizācija: klases pasākuma, ekskursijas, ballītes utt. plānošana.
 • Grupās izvēlas, kādu projektu varādu realizēt, uzrakstīt, kas jādara, lai varātu projektu īstenot.
 • Uzzīmēt, uzrakstīt , kas  ir svarīgs šajā mācību gadā.
 • Lietas, kuras ar vēlētos darīt, sasniegt 1,5,10 gadu laika.  Kas man  jādara, lai to sasniegtu? Diskusija pa pāriem, grupās.
 • Skolotājs vai kāds skolēns lasa stāstu, skolēnu uzdevums fiksēt, kāds bija iecerētais rezultāts.
 • Kopā ar klasesbiedriem vienoties, kādu mērķi grib sasniegt. Izveidot aprakstu, ko darīs.  Mazās klases var zīmēt savu mērķi un to, ko darīs, lai to sasniegtu.

Es protu plānot savu rīcību un izvirzīt mērķus. Veicu darbus, kuri ir nepieciešami, veido pasauli labāku. Es esmu nozīmīga savas klases daļa un sniedzu savu ieguldījumu skolas misijas un vīzijas īstenošanā.

3. paradums.

Izpratne par svarīgāko, disciplīnu un plānošanu (mērķis)

Sāc ar svarīgāko!

Laika plānošana

- Laika pavadīšana, darot vissvarīgākas darbus.

- Teikt nē  “darbiem“, par kuriem zinu, ka tās nevajadzētu darīt.

- Prioritāšu noteikšana.

- Sava darba plāna veidošana un ievērošana.

- Noteikumu ievērošana.

-  Laba uzvedība.

- Labu un nozīmīgu darbu paveikšana.

 1. Plāna vaidošana (mācību stundas, ārpusklases nodarbības, laiks mājas darbiem u.c. pa stundām (vidusskolai).
 2. Plāns pulksteņa veidā (pamatskolā), vienas dienas saplānošana.
 3. Pienākumi mājās un  tas, kā tos saplānot. Saprast, kas ir pienākumi,  tas, ko dari, ir pienākums.

Pavada savu laiku, darot svarīgākos darbus. Spēj pateikt “nē” darbiem, par kuriem zina, ka tās nevajadzētu darīt.  Prot noteikt prioritāts un tās saskata, veidojot iun ievērojot savu darba plānu. Ievēro noteikumus, prot labi uzvesties un paveikt sev un citiem nozīmīgo.

Sākumskolā, pamatskolā vērts runāt ar vecākiem par to, kā bērnus motivēt strādāt.

Koncentrēšanās galvenajam ( vērtīgi pavadīts laiks).

1+2+3 paradums “Trepes”

 • Vispirms mājas darbi, pēc tam rotaļas.
 • Kas ir svarīgi, nesvarīgi, steidzami, nesteidzami? “Kvadrāts “ gatavojoties tēmas izpratnei ( pamatskolā).
 • Mācīt novērtēt p.d. uzdevumu svarīgumu pēc punktiem (sākumskolā , pamatskolas sākumā).
 • “Kvadrāts”, kas ir pirmais solis, kā sāka, kas bija “laika zagļi”?(Vidusskolā.)
 • “Laika zagļi” nedēļas laikā – kur laiks aiziet? ( Lai noteiktu, kas atņem laiku.) ( vidusskolā.)
 • Apņemšanās uz nedēļu (kas sanāca, kāpēc nesanāca?) Sākumskola.
 • Plānošana “atpakaļ” / beigu datums zināms. Piemēram,  zinātniski pētnieciskā darba izveide. Vidusskola.
 • Atbrīvošanās no “laika zagļiem” ( kā atbrīvoties, kā sanāk?)
 • Nedēļas plānošana , izspēlējot lomas ( ko es, šajā lomā esot, varu izdarīt svarīgu?). Veicināt domāt caur lomām.
 • Spēlēties ar akmentiņiem: svarīgākais un mazāk svarīgākais ( salikt traukā).

Disciplīna

Veidojot paradumu, piedāvāt “burkānu” , bonusu, regulāri sekot līdzi, vai katru dienu uzd. tiek darīts (30 dienas pēc kārtas). Piemēram, lasīt grāmatu katru dienu 10 min.

 • Kas ir laiks? Kur tas aiziet?  Sākumskola.

Mazākiem katru reizi, piemēmēram, balvā papīra gredzens par 10 min. lasīšanu.

Emocionālais bankas konts ( izdarīt kaut ko labu citiem)

Nozīmīgi saprast, kas svarīgs ir citiem.

 • Izveidot maisiņus, burciņas. Ko likt iekšā klasesbiedriem? vecāki raksta bērniem utt. Konfektes.
 • Kas ir “tukšošana” , “depozīts” (ieguldījums)  tiek izrunāts. Kāds sabiedrībā ir mans / tavs ieguldījums, kas ir tas, kas mani iztukšo, kas tevi iztukšo?
 • Preses izdevumi  - sludinājumi (iespējams anonīmi). “Es meklēju draugu”  Uz kuriem es atsauktos? Liek krustiņus, kas tevi uzrunāja. Kas tevi atturēja dot krustiņus?
 • Tirgus spēle “Es no tevis gribu nopirkt”, ar plaukstām nodod it kā naudu. Vizuāli pēc tam iztēloties , kā es nevis zaudēju pārdoto, bet to vairoju.

Paradums

Tēmas

Uzdevumi/

aktivitātes

Paredzamais rezultāts

 Piezīmes

4. paradums.

Domā par abpusēju ieguvumu!

Attieksme un nolūks.

- Kā es redzu citus, ierudzīt iespējas, nevis atņemot, bet apvienojoties.

- Kā es varu būt labāks nekā vakar?

- Savu vēlmju sabalansēšana ar citu vēlmēm.

- Konflikti un to risināšana.

“Vin – vin !”

 • “Dzīvās rokas” - skolēniem aizsietas acis, pa pāriem sasveicinās ar rokām, sastrīdas ( ar rokām, bez vārdiem), salabst.
 • Grupa, iekšējais  - ārējais aplis. Ārējam aplim jāizlūdzas konfekte no iekšējā apļa, pēc tam mainās vietām.
 • Sadalās pāros, abi skolēni tur vienu zīmuli un zīmē vienu zīmējumu (vai) viens iesāk zīmējumu un otrs pabeidz.
 • Pasaules radīšana- viena grupa velni, otra-  dievi. Zīmē pasauli, neko nedrīkst izdzēst.
 • “Iegūt draugu savā pusē” - sadodas rokās, pa vidu ir līnija, iet viens otram pretī, nedrīkst nokāpt no līnijas. Vietām jāapmainās pēc iespējas ātrāk.
 • “Spogulis I” - sajust un attēlot otru. Noteikumi – nedrīkst radīt kustības ātri un strauji.
 • “Spogulis II” - viens no skolēniem zīmē , otrs stāsta, kas jāzīmē, zīmējumu nedrīkst rādīt.
 • Analizēt kādu konfliktu, kas noticis ar vecākiem. Kāda bija katra rīcība, ko varēja darīt, kā rīkojās, kāpēc?
 • Jāsaliek kvadrāts – katram no 4 cilvēkiem ir vēstule ar detaļām.  Kvadrātu var salikt tikai visi četri kopā.
 • Cienasta dalīšana. Ja es dodu, man arī dod. Kurš noslēgumā iegūst visdaudzveidīgāko cienasta komplektu?
 • “Elle un paradīze”. Karotes ar gariem kātiem – ellē neviens nevar paēst, paradīzē ēdina. Sadarbības veidošana.
 • Multfilma “Tilts” , ierunā lomas.

Prot sabalansēt savas vēlmes ar citu vēlmēm. Spēj risināt konfliktus. Kad rodas konflikti, meklē risinājumu, kurā ieguvējas būtu abas puses.

Paradums

Tēmas

Uzdevumi/

aktivitātes

Paredzamais rezultāts

 Piezīmes

5. paradums.

Vispirms centies saprast, un tad tikt saprasts.

Abpusējā sapratne. - Klausīšanās prasmes.

- Vispirms noklausies un  tad runā.

- Es uzklausu citu cilvēku idejas un izjūtas.

- Paradigmas: lietu un situāciju ieraudzīšana no citu skatu punkta.

- Es esmu pārliecināts par sevi un savām idejām, tās skaidrojot citiem.

- Klausīšanās ar ausīm, acīm un sirdi.

Censties otru saprast.

Empātija. Praktizēt lietot jūtu, sajūtu vārdus.

 • Attēla zīmēšana. Viens skolēns stāsta, otrs zīmē. Pēc tam izliek visus zīmējumus apskatei un analizē, kā katrai grupai ir veicies.
 • “Kas mūs vieno” mēģina klasē atrast otru cilvēku, ar kuru ir kaut kas kopīgs, vienojošs.  ( 10 min.)
 • Vienlaicīgi sarunāties ar vairākiem cilvēkiem. Pēc uzdevuma izrunāt, kā katrs jutās, vai katrs tika uzklausīts, vai esam sadzirdēti? Kādi ir aspekti, momenti, kas ļauj sadzirdēt, saprast un uzklausīt otru cilvēku? ( Acu kontakts, neverbālie vārdi utt.).
 • Kā kvalitatīvi klausīties?. Vispirms uzklausām , tad izsakām savu viedokli.
 • Pārī runā tēmu, kura interesē, viens no skolēniem iesāk tēmu un otrs atkārto, tad, kad otrs ir atkārtojis precīzi pirmā teikto,  drīkst mainīties vietām un turpināt stāstīt.
 • Partnerim izstāsta, kā nāk mājās no skolas, veikala. Klausītājam jāspēj atkārtot.
 • Iekšējais/ārējais aplis “Mans lielākais piedzīvojums”. 2 min. stāsta, pēc tam samainās vietām, stāstītājs klausās, un otrādi  ( klausītājam sagatavotas norādes, kā jāuzvedas).
 1. Klausītājs veido ciešu acu kontaktu, uzmanīgi klausās.
 2. Klausītājs skatās telefonā.
 3. Tas , kurš runā, stāv kājās, klausītājs sēž.
 4. Klausītājs sēž slēgtajā pozā.
 5. Starp partneriem liela distance.
 6. Klausītājs neklausās un neskatās virsū.
 7. Pabeigt teikumu.
 8. Klausītājs staigā apkārt.

Tas pats uzdevums grupā. Klasi sadala 3 grupās.

 1. grupa klausās uzmanīgi,
 2. grupa klausās pavirši,
 3. grupa neklausās .

Skolotājs dod slepeno zīmi, tad katra grupa maina savu uzvedību uz pretējo. Uzdevuma beigās visi analizē uzdevumu. Kā es jutos, kas traucēja, kas palīdzēja saklausīt un saprast stāstītāju?

 • Spēle “Spogulis”. Spēlē pa pāriem. Viens skolēns ir spogulis, otrs atdarina ( nedrīkst izdarīt straujas un asas kustības).
 • “Aklais un pavadonis”. Skolēnam aizsien acis, “aklais” skolēns ir jāiepazīstina ar skolu. Pavadonis ir atbildīgs par drošību. Noslēgumā – kāda bija pasaule, ko es ieraudzīju, sajutu, kā jutos, vai uzticējos pavadonim?
 • “Vārds”. Tiek dots viens lietvārds, skolēni raksta vārdus, kas asociējas ar doto lietvārdu ( raksta tikai lietvārdus, jo vairāk, jo labāk). Skolēnus sadala 3 grupās pēc tā, cik vārdi pēc skaita ir uzrakstīti vienādi. Pēc tam tiek dots jauns lietvārds, skolēni grupās atkārtoti raksta vārdus, kas saistās ar jauno lietvārdu. Uzdevuma noslēgumā pārrunā, cik dažādi mēs uztveram un redzam vienas un tās pašas lietas, cik dažādi esam mēs paši.
 • “Klusais telefons”ar kustībām ( empātiskā klausīšanās).
 • Attēlot teikumu ar kustībām.
 • Lomu spēles.
 • Fragmenti no dažādām filmām. Analizēt, kā jutās : Pāros izstāsta situāciju, kādas emocijas raisa situācija, kā stāstītājs jutās.
 • Grupā trīs stāstītāji. Viens runā, otrs klausās un trešais vēro. Nolūks: kāds bija tavs nolūks? Ko gribēja panākt?
 • “Tornis”- uzbūvēt torni pēc noteiktiem parametriem. Tikai vienam grupas dalībniekam ir torņa būvēšanas noteikumi. Kad tornis uzcelts, salīdzina ar doto torni.
 • Izveidot spēli ar noteikumiem, citām grupām šī spēle jāizspēlē.

Spēj uzklausīt un saklausīt citu cilvēku idejas un izjūtas. Cenšas ieraudzīt lietas no citu cilvēku skatu punkta (paradigmas). Uzklausa citus, viņus nepārtraucot.  Ir pārliecināts par sevi un savām idejām, tās skaidrojot citiem.

Paradums

Tēmas

Uzdevumi/

aktivitātes

Paredzamais rezultāts

Piezīmēs

6. paradums.

Esi sinerģisks!

Sinerģija. Rezultāts 4. un 5. pardumam.

- Attieksme “mēs”.

- Es novērtēju citu cilvēku stiprās puses un mācos no viņiem.

- Es labi saprotos ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem.

- Darbs grupā.

- Es vēlos uzzināt citu cilvēku idejas.

- Strādājot kopā, var atrast labāko risinājumu.

- Trešās alternatīvas meklēšana.

 • Klausās stāstījumu, kad ir emocijas aplaudē.
 • “Bumbas” -visi stāv aplī, viens sāk mest bumbu, bumbu nedrīkst mest blakus stāvošajam. Kad bumba nokļūst atpakaļ pie tā, kas sāka, dod klāt jaunu bumbu. ( Tas ,kas ir metis bumbu, var uzgriezt muguru, procesu var atkātot pretējā virzienā.
 • Klusumā (nesarunājoties) sastāties pēc kāju izmēriem, dzimšanas mēnešiem utt.
 • “Stāstnieks” - runā tikai tas, kuram ir bumba, nūjiņa ( skolēniem var parādīt indiāņu vigvamu un pastāstīt, ka tas, kuram ir nūja, runā, pārējie klausās).
 • Pasakas “Rācenis” iestudēšana.  Mazās klases.
 • Konfliktsituācijas iestudēšana. Katrs skolēns spēlē savu lomu, mācās saprast otra viedokli.
 • Ekskursija – vienoties visai klasei, kur brauks ekskursijā. Jāvienojas par tādu ekskursiju, kur visi grib braukt.
 • Iedomāties kādu klases biedru, ar kuru ir grūti sarunāties. Uzrakstīt šī klases biedra labās īpašības. Var izmantot “asaku” ( “asakai” katrā pusē uzraksta labās īpašības).  Pieņem dažādo, atšķirīgo. Mēģināt saskatīt otrā pozitīvo, lai mazinātu konfliktu, iziet uz kompromisu.
 • “Fantāziju pilsēta”. 4, 5 skolēni veido fantāziju pilsētu no lietām, kas pašiem pieder. Izdomā leģendu par pilsētu. Tad katra grupa dodas ciemos pie pārējām grupām ekskursijā pa fantāziju pilsētām. Noslēgumā pārrunā, kā bija sadarboties, kas palīdzēja, kas traucēja. Katrs izvērtē savu iesaistīšanos darbā.
 • 20 spageti. Nepieciešamās lietas: 20 spageti, 1m diegs, līmlente,1 maršmelovs. Sadala skolēnus grupās pa 3. Kurš uzbūvēs visaugstāko torni?
 • Katrai komandai ir viens priekšmets, jāizdomā visvairāk izmantošanas iespējas.
 • No žurnālu virsrakstiem izveidot stāstu.
 • Atrast savā partnerī  5-10 izmaiņas.
 • Grupas projekts “Mūsu labais darbiņš”, izdomāt un realizēt noteiktā laika periodā.
 • Izdalīt katrai grupai noteiktus resursus, izdomāt, kā pārsteigt cilvēkus.
 • Vienots klases mērķis, piemēram, sasniegt kopā vidējo atzīmi 8.
 • Grupās izdomāt ekskursiju pa tuvāko apkārtni.

Prot novērtēt citu cilvēku stiprās puses un mācās no viņiem. Prot labi saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem.  Spēj strādāt grupā.  Vēlas uzzināt citu cilvēku idejas, jo apzinās, ka, strādājot kopā ar citiem, var atrast labāku risinājumu, nekā varētu izdomāt jebkurš no mums viens pats. Spēj  saskatīt, meklēt trešo alternatīvu.

Video par komandas darbu :  

- “For the Birds”,

- “Good team work”.

Paradums

Tēmas

Uzdevumi/

aktivitātes

Paredzamais rezultāts

7. paradums.

“Uzasini zāģi!”

Vienoties par izaicinājumu.

Ķermenis:

- Es lietoju veselīgu uzturu.

- Es nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm un eju gulēt laicīgi.

Prāts:

- Mācīšanās dažādos veidos, vietās, ne tikai skolā.

Sirds:

- Laika pavadīšana ar draugiem un ģimeni.

Gars:

- Es atrodu laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Visu četru daļu sabalansēšana: ķermenis, prāts, sirds, gars.

 • Katra grupa nolemj, kāds būs izaicinājums, katrai grupai izdala līmlapiņas:
 1. Katrs uzraksta uz līmlapiņas, ko es daru, lai uzlabotu savu fizisko formu?
 2. Emocionālais: kā es tieku galā ar garastāvokļa maiņām?
 3. Ko es daru, lai attīstītu prātu.
 4. Ko es daru papildus, lai pilnveidotu sevi? ( Nedrīkst vienu un to pašu rakstīt 2x.)

Kā es mācos un iegūstu informāciju?

 • Katrs izvēlas tēmu, kas viņu interesē, pēc tam sagatavo prezentāciju.
 • Klases vakara plānošana.

Prot sabalansēt savu dzīvi. Ievēro veselīgu dzīvesveidu -  nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, lieto veselīgu uzturu utt. (ķermenis).

Spēj mācīties dažādos veidos  un dažādās vietās, nevis tikai skolā (prāts).

Pavada laiku ar saviem draugiem un ģimeni (sirds).

Atrod laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem (gars).

Prot sabalansēt  ķermeni, prātu, sirdi, garu.