Prona ne shitje me ankand

  1.  Arë me sipërfaqe totale 1500 m2 me adresë: Spathar –Librazhd.
  2. Arë me sipërfaqe totale 600 m2 me adresë: Spathar-Librazhd.
  3. Arë me sipërfaqe totale 1000 m2 me adresë: Spathar –Librazhd.
  4. Truall me sipërfaqe totale 300 (treqind) m2 ,nga kjo Truall me sipërfaqe totale 300 (treqind) m2 , nga kjo ndërtesë me sipërfaqe 41 (dyzet e një) m2 me adresë Glinë –Gjirokastër.