ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Ποια ήταν η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής στην αρχή της Επανάστασης;
 2. Πώς αντέδρασε ο Ρώσος πρέσβης;
 3. Γιατί άρχισαν να μεταβάλουν τη στάση τους οι Μεγάλες Δυνάμεις;
 4. Τι γνωρίζετε για τη συνθήκη του Λονδίνου;
 5. Τι γνωρίζετε για τη ναυμαχία του Ναυρίνου;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων:

 1. Η Ιερή Συμμαχία συγκροτήθηκε ………………………………………………….. μεταξύ ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Σε συνέδριά της  το ………………………..και το ……………………………. ήταν ………………..……..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

 1. Όμως, μετά τον …………………………………………………………………………………………………….…..

την ημέρα του …………………………………………………. και τις διώξεις  …………………………………....

ο Ρώσος ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Σταδιακά οι Μεγάλες Δυνάμεις άρχισαν να ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Το 1823 η αγγλική ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………., με αποτέλεσμα να αλλάξει και  ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Το 182………….. υπογράφτηκε στο ……………………………………………. μεταξύ …………………..

…………………………………………………………………………………………………… συνθήκη που καλούσε  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Η Υψηλή Πύλη …………………………………………………………………………………………………………..
 2. Τον ……………………………………………….. του 182…………………, στη ναυμαχία του ……………

………………………………………………………………………………, ενωμένες οι ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τα ……………………………………,……………………………………………,……………………………….. πλοία

με αρχηγούς ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………