IMMIGRANTS ALS CONCESSOS 1600-1650

        Els concessos o llicències per casar-se, a l'Arxiu Diocessà de Mallorca, ens donen molta informació sobre els immigrants que volen casar-se a Mallorca. Vegeu estudi. Empram algunes abreviatures: Dr. (doctor), f. (fill o filla), h. (habitador de), M. (Mallorca), m. (mercader), mag. (magnific), Matr. (Matrimonis), Mn. (mossèn), qu. (quondam, difunt), St. (Sant), Sta. (Santa), test. (testimoni), vda. (viuda), vdo. (viudo). Salv altre indicació, la font són els Concessos. No cal dir que alguns topònims, com a llocs d'origen, i alguns llinatges estan deformats.

        D’alguns d’anys falten els concessos: de juny de 1628 passen al 1630, s’aturen al juliol i no en tornam trobar fins el 1639. Per aquests anys que falten hem consultat els matrimonis (Matr.) de la parròquia de Sta. Creu, la parròquia en que casen més immigrants al ser la parròquia dels mariners i patrons.

ABAT, Antoni. 5-2-1651: f. d’Agustí i de Margarita, de Gènova. Miquel Serralta, mariner de M., de 48 anys, diu que fa 12 anys el captivaren i portaren a Alger on fou esclau d’Alí Pixeri i dit Abat ja feia dos anys que era captiu de dit i ho fou durant 18 anys, l’havien captivat de 12 anys,és fadrí de 32 anys. El patró Pere Joan Martí, de M., de 50 anys, fa 16 o 17 anys que el va conèixer a Alger quan el captivaren amb el patró Miquel Serralta, foren captius d’Ali Pitxeri i fa 6 anys dit Abat hagué llibertat i de les hores sempre ha estat a M., ja feia dos anys que era captiu a Alger i tindria 12 anys,, serà fadrí de 37 anys.

ADRIÀ, Vicenç. 4-8-1641: valencià, patró d'una falua reial, desembarcà malalt a Portocolom amb dos mariners més i morí a Felanitx (Defuncions).

AGGHAS, Nicolau(Egga), 4-7-1651: natural d’Hoorn, dels estats de Flandes a Holanda, f. de Nicolau Aggeha, capità que aporta la nau St. Martí el Grande, i de Bartomeva Foequelt, fadrí de 17 a 18 anys. El capità  Nicolau Lamberto, natural d’Hoorn, trobat a M., governant de la nau dita El Cordero Blanco, de 44 anys, deposa mitjançant Guillermo Dissel, àlies Gerban, domiciliat a M., el coneix a ell i als pares i parents, té a Hoorn la seva casa vesina a la del seu pare, sempre ha navegat junt al pare, ell en la sua nau i dit testimoni en la seva, dit Nicolau sempre anava amb el pare, fa 6 anys, no és casat a cap part del món, els capitans de naus holandeses que estan avui a la ciutat diran veritat. El capità Sybranz de Pedro, natural de la ciutat de la Jucuta (?), trobat a M., capità de la nau St. Josep, de 36 anys, mitjançant dit Gerban, intèrpret, diu que fa 3 mesos que el coneix i en dit temps ha sabut que és fadrí per mariners. Joan Martino, mariner o contramestre de la nau Sant Martí el Gran, de la que és capità Nicolau d’Aggens, natural d’Horns a Holanda, de 23 anys, diu que coneix a Diego de Nicolás, fill de dit capità, des de que és al món i era de mamella, i coneix a la mare, mai l’ha deixat des de que és fora de sa terra sinó a un viatge que feu amb altre nau fa 3 anys, no s’ha casat mai, és de 18 anys. Dit capità Lamberto diu que ha conegut al capità Joan Jenson, natural d’Hoorn, pare de la senyora Clara Jenson i Bosch amb que dit Nicolau es vol casar a M.. el qual casà a M. amb la senyora Joana Jenson i Bosch, li demanen si hi ha algun parentesc que pugui ser impediment, diu que Jenson se’n anà de Hoorn molt jove però sap que casà a M. i ha conegut a 3 germanes, encara viuen alguns fills i filles d’ells, sap que no hi ha parentesc entre els contraents. Dit Pere Joan Martino, contramestre, diu que coneix parents del dos i no sap que hi hagi impediment. Guillermo Dissel, àlies Gerban, natural d’Amsterdam, domiciliat i casat a M., de 61 anys, coneix els testimonis que han declarat i diu que són persones a les que se’l pot donar crèdit. Dionisi Heyn, natural de Chilendra (?) a Holanda, domiciliat a M. fa 12 anys, de 36 anys, ha vist venir diverses vegades als capitans Sibran de Pedro i Nicolau de Aggens, i diu que són persones de molta veritat, ha negociat amb ells amb la sua llengua holandesa o flamenca, els té per homes de molta veritat. Nicolau de Egga, natural de Hoorn, de 40 anys, mitjançant don Jacobo de Serfh, intèrpret, diu que coneix molt dit Nicolau, és son fill, té 17 o 18 anys, no té parentesc amb Clara Jenson i professa la religió catòlica. Dit capità Lamberto, de 44 anys, coneix a dit Nicolau d’Elga (sic), té la seva casa veïna a la del seu pare, el coneicx de minyó i ha navegat amb ell i el seu pare en moltes ocasions, en dos vaixells, diu que els contraents no són parents. Joan Martino, contramestre, el coneix des de que és nat, si fos casat ho sabria, i no és parent de Clara. Don Jaume de Cerf, natural de Gante, Flandes, domiciliat a M., coneix al pare de dit Nicolau i diu que és home honrat i de molta veritat, cristià catòlic com els seus parents, l’ha vist oir missa a Nàpols. Joan Jerban, mariner, sota pilot de la nau St. Martí el Gran, de 25 anys, coneix a Nicolau Egga, fill, i al pare, a Hoorn són vesins, diu que el fill Nicolau és fadrí tracta de casar-se a M., els pares són catòlics, no hi ha parentesc entre el contraent i Joan Jenson, quondam, no hi ha impediment. Pere Martino, mariner de la nau del capità Eggh, trobat a la ciutat, de 21 anys, el coneix de minyó, estaven al mateix carrer, des de que naveguen han anat sempre junts, sap cert que és fadrí, és catòlic, no és parent de Clara. Francesc Jenson i Bosch, mercader de M., f. de Joan Jenson, qu., i de Joana Bosch, de 25 anys coneix a Nicolau i al pare, ha habitat un any i mig a Hoorn, i també els ha conegut a M., sap que Nicolau, menor, és fadrí i no té parentesc amb la seva germana Clara Jenson. Casen a Sta. Creu.

AGUILAR, Fernando de. 28-11-1642: f. d’Antoni i de Maria, natural de la ciutat d'Écija, diòcesis de Sevilla (Castella), fadrí de 26 anys. Francisco Daslana (?), sergent de la companyia de don Melcior Sobeto (?), natural d'Écija, de 26 anys, fa 14 anys que el coneix, coneix els pares, s’han criat plegats, fa 8 anys se’n anaren a servir al rei a una mateixa companyia, sempre han estat junts, serà fadrí de 26 anys. Salvador Garcia, natural d'Écija, de 25 anys, el coneix des de que té records, coneix el pare, s’han criat plegats, fa 7 o 8 anys se’n anaren a servir al rei, sempre han estat plegats, és fadrí de 26 anys.

AL SERAN, Pere. 7-5-1618: del lloc de Tolosa del regne de França, partí de sa terra molt minyó, s’ha criat a València on ha estat 13 anys i en fa dos vingué amb l’Inquisidor, té 30 anys. Antoni Dias de Segòvia (Castella), criat del sr. Inquisidor de M., de 26 anys en fa dos que el coneix, de València, quan havia de venir el sr. Inquisidor a M. cercava un jove fadrí per aportar-lo aquí i aportà a dit, després d’informar-se, feia molts anys que habitava a València. Mateu Planes, mallorquí, f. de Mateu, mariner de 21 anys, criat del sr. Inquisidor, fa 2 anys que el coneix de València, estant ell al servei de l’Inquisidor que el contractà per portar a M. Casa a St. Nicolau amb Elisabet de Pineda, vda. de Diego d’Àvila.

ALABARDI, Manuel (Alabarti). 30-11-1644: de la vila de Nora, república de Gènova, f. de Vicenç, mestre d’aixa, se’n anà de Gènova minyó fa 10 anys per mosso de mariners, anà a Nàpols on ha navegat dos o tres anyss, arribà a M. fa 7 anys on ha navegat i pescat, fadrí de 19 o 20 anys. Àngel Mani, mariner de Nàpols, domiciliat a M., de 37 anys, fa 10 o 12 anys que el coneix de Nàpols que era minyó d’uns 10 anys, han fet alguns viatges junts, fa 7 anys que habita a M. navegant i pescant entre mallorquins, sap molt cert que és fadrí, quan restà a M. no tenia edat per casar, diu que fa poc vingué a M. son pare, que és calafat a les galeres d’Espanya, i el se’n volia portar per casar-lo a la sua terra, tots el tenen per fadrí, tindrà 20 anys. Pere Talanera, de Catalunya, domiciliat a M., casat amb Caterina Xarayra, de 23 anys, fa 6 anys que el coneix de M., que era molt minyó, de les hores ha restat a M. a la ribera, pescant i navegant, ha navegat amb ell 3 o 4 anys continus en servici del rei, ha practicat molts camarades seus de la seva terra que el tenen per fadrí, quan vingué a M. era minyó de 12 o 13 anys, mai ha estat casat, serà de 19 o 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Diverta (?), f. de Joan.

ALABI, Bartomeu. 24-10-1608: de 22 anys, f. de Bartomeu, d’Eivissa, fa 8 o 9 anys vingué a Mallorca i en té 22. Testimonis de que és fadrí: Martí Ferrer, de 22 anys, d’Eivissa, casat i domiciliat a M., sabater, que vingué a Mallorca fa 8 anys i li va trobar, diu que se’n anà d’Eivissa de 10 o 12 anys, i Francesc Gomis, de 20 anys, d’Eivissa, teixidor de lli, de 20 anys, residint a la ciutat, el coneix de sempre i vingueren junts.

ALARCÓN, Honorio. 8-9-1647: f. de Tomàs, de la vila de St. Climent[1] del regne de Castella, casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Mayol, f. d’Antoni.

ALARCON, Lluís de. 29-11-1646: f. de Tomàs Alarcón i de Joana d’Avendea, de la vila de Sant Climent de la Manxa (Castella), fa 8 o 9 anys que isqué de sa terra per soldat, passà a Cartagena on embarcà en les galeres de Nàpols, desembarcaren a Nàpols i anaren a Orlitello, d’allà a Elva on s’embarcà fa dos anys i mig i passant per M. on restà, fadrí de 25 o 26 anys. Li concedeixen llicència per casar el 8-9-1647.

ALBA, Marc. 9-8-1645: f. d’Antoni i d’Anna Bona, natural de Valladolid (Castella), parròquia de St. Joan, fa 11 anys partí minyó amb el capità don Pedro Suasso i anaren a Fuenterrabía i a Catalunya i fou presoner a França, fa 3 anys que és a M., fadrí de 23 anys. Miquel Cambras, militar de Tahuenca, regne d’Aragó, de 45 anys, fa 10 anys que el coneix de la guerra de Catalunya, foren soldats d’una mateixa companyia, mai ha sentit dir que fos casat, tindrà uns 24 anys. Antoni Mendes, de Lisboa, casa a M. amb Francina Valls, fa 7 anys que el coneix de Catalunya, essent soldats del mateix tercio, el del condeduque, que era molt minyó i era patge de geneta del capità don Pedro Montalvo, allà estigueren junts dos anys, caigueren presoners de França i els aportaren a Toló, allà estaren 4 mesos i d’allí jo me’n anà a l’estat de Milà, a les hores era molt minyó per casar, ha vingut a M. i l’ha trobat que no s’havia casat, serà de 21 o 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Elisabet Reboster, f. de Pere, qu.

ALBAN, Jeroni. 14-7-1642: mariner de Nàpols, f. de Francesc Antoni Alban i d'Angèlica, fadrí de 28 a 30 anys. Emanuel Masares, mariner de Porto Veneris (Gènova) de 25 anys, fa 15 anys que el coneix de Gènova, sempre l'ha conegut fadrí, ha conegut sa mare a Nàpols que li digué que era fadrí, fa 10 anys que van junts i han estat a diferents terres i sempre l'han tractat com a fadrí, serà de 29 o 30 anys. Jeroni Andora, de Gènova, mariner de 26 anys, fa 7 anys que el coneix i aquest temps han navegat junts, sempre l'ha conegut fadrí, ha conegut la mare. Casa amb Elisabet Ballester, f. de Sebastià, a Sta. Creu.

ALBERNO, Pere. 13-3-1611: de 18 anys, d’Antibo (França), f. d’Honorat. Joan Antoni Audifren d’Antibo, de 19 o 20 anys, avui al moll a la polacra St. Elm, fa 3 anys que el coneix que anaven al mateix vaixell. El patró Pere Marí, francès de la ciutat de Jolinya (?), de 35 o 36 anys, de la sagetia que aporta cuiram pels assaonadors, avui a M., diu que fa un any que navega amb ell i si fos casat ho sabria. Jacobo Fascon (?) de Marsella, avui a M. a la sagetia de P. Marí, fa 5 o 6 anys que el coneix i coneix el pare, la mare i oncles, ara van amb el mateix vaixell. Cristòfol Cubech, mallorquí, mercader, de 55 anys, fa 6 anys que el coneix, que era minyó. Casa amb Magdalena, f. de Pere Joan Riera, a Sta. Creu, el dia següent.

ALBERT, Joan Baptista. 18-1-1605: f. d’Honorat, de Niça (Savoia) d’on partí fa 14 mesos. Martí Vian, mercader de Niça, casat a Mallorca, fa 15 o 16 anys que el coneix a ells i als pares i germans per ser d’una mateixa terra, fa 2,5 anys el va veure fadrí a Niça i al cap d’un any vingué a Mallorca. Joan Carasa de Niça diu que el coneix, que son pare és mort i que tindrà 22 anys. Casarà amb Francina, f. de Guillem Santandreu a ciutat.

ALBES, Joan. 24-7-1649: mariner natural de Sant Sebastià, de Biscaia (Castella), f. de Joan i de Margarita Ferrer, fa 3 anys se’n anà de casa, s’embarcà a Passatge per Cadis i allà assentà plaça de mariner a la capitana d’Espanya, amb la que navegà diversos camins, ha estat dues vegades a Nàpols, allà deixà la capitana reial i se’n anà a Sardenya i d’allí fa 6 mesos arribà a M., fadrí de 21 anys. Joan López de Gavalexa, natural de Inimstanço (?), regne de Biscaia, de 24 anys, mariner, el coneix de minyó  perquè és natural d’un lloc a una llegueta de Sant Sebastià, no ha conegut els pares perquè fa molt temps que són morts, fa 3 anys isqueren junts de ses cases i s’embarcaren a Pasaia (Pasajes), port del regne de Biscaia, a una nau dita Las Maravillas per mariners de l’armada reial, passaren a Cadis i allí assentaren plaça de mariners a la capitana reial de la qual és general don Juan de Aústria, anaren a Nàpols, allà Albes, fa 8 mesos, se’n anà i dit testimoni al cap de dos mesos i arribà a M. on el trobà, partí de sa casa fadrí i mai s’ha casat, tindrà 21 anys. Lluís Arbín, natural de Mónaco, domiciliat i casat a M., fa dos anys que el coneix quan assentà plaça a la capitana reial de l’armada d’Espanya, navegaren plegats fins que tornaren a Nàpols ara farà 9 mesos, dit Albes se’n anà, fa 5 mesos que dit testimoni arribà a M., tornant a sa casa i muller, i el trobà, ell és fadrí, tots els que el coneixen el tenen per tal, tindrà 21 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Pelegrí, f. de Joan.

ALDANA, Miquel de. 4-2-1603: oriünd de Màlaga (Castella), vingué a Mallorca l’any passat. Domingo Bonagod (?), natural de Sevilla, el coneix perquè va viure a Sevilla. Alonso Hurtado, de 20 anys de Badajoz, diu que fa 8 anys que el coneix i que en tindrà 28, l’ha tractat a Sevilla i a Màlaga. Casarà amb Anna de Torres de Madrid.

ALEGRE, Honorat. 3-11-1649: mariner de 26 anys, f. de Joan i de Margarita Xicard, de La Ciutat, regne de França, viudo d’Anna Lixera, natural de La Ciutat, que morí fa dos anys, no la va veure morir però la va veure morta i anà al seu enterro al convent de jesuïtes, era minyona de 14 anys. Joan Miquel, mariner f. de Pasqual, de La Ciutat, de 23 anys, el coneix i coneix als pares, sap que és viudo, la muller morí fa 25 mesos i està enterrada al convent de jesuïtes de La Ciutat, la coneixia molt, abans de que Honorat es casés la festejava, des de que la muller és morta sempre han navegat plegats i no s’ha tornat casar. Pere Bonarota, mariner de Gènova, de 23 anys, el coneix a ell i al pare, fa 8 anys que naveguen plegats, ha estat en sa casa, va veure morir la muller fa dos anys i enterrar a l’església de Santa Anna, ella era jove, de 14 o 15 anys, molt hermosa, sap molt bé que és viudo i no s’ha tornat casar. Casa a St. Nicolau amb Margarita Rostit, f. de Josep.

ALEGRE, Jaume. 29-9-1625: de Cassis (França), de 22 anys, f. d’Honorat. Arnau Restucero (?), de Cassis, de 34 anys, el coneix des de que és desmamat, sempre han anat plegats fent viatges, no sap que sigui casat en alguna part. Joan Dellor (?) de Cassis, de 20 anys, ciu que no és casat en cap part, des de que són grans sempre han fet viatges plegats, són d’una mateixa ciutat.

ALEGRET, Josep. 11-1-1637: f. de Magí, del bisbat de Barcelona (Catalunya), casa amb Joana Anna Vallespir, f. de Pere, a Sta. Creu (Matr.). Test. un patreó.

ALEMANY, Bartomeu. 20-4-1603: mariner català, testimoni.

ALEXANDRA, Maria. 12-7-1647: f. d’Emmanuel Alexandra i de Caterina, naturals de Figueres (Catalunya), h.M., els pares morien a M. fa alguns anys, vingueren a M. fa 10 anys, fa 5 anys anaren a Càller amb altres gitanos on estaren 4 anys tornant a M., fadrina de 16 o 17 anys. Diego de Torres, ferrer de València, h.M., de 32 anys, diu que fa 10 anys ella vingué amb els seus pares que moriren a aquesta ciutat, fa 5 anys amb altres gitanos passaren a Càller, ella era minyona de 10 a 12 anys, fa un any tornaren a M., és fadrina d’uns 16 anys. Anna Maldonado, vda. de Joan de Torres de València, h.M. de 45 anys, la coneix des de que vingué a M. fa 10 anys, sempre l’ha practicada a M. i el temps que estigueren a Càller, és fadrina de 15 o 16 anys. Casa a St. Miquel amb Gaspar Hernández (veure).

ALFARO, Pere (Alpharo). 12-9-1616: d’Eivissa, de 17 anys, fa dos anys vingué a M. amb sa mare i anà a la cort a cercar una certificatòria. Antoni Figueres, picapedrer de M, de 50 anys, el coneix des de que era minyó petit, ha fet feina a sa casa, coneix la mare çque és a M., el pare és mort, diu que és fadrí i que fou citat a la Cort de sa majestat i aportà d’allí una certificatòria de les fortificacions del sobrestant. Joan Figuera, picapedrer de la ciutat, de 20 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix, que tot aquest temps ha estat a Eivissa fent de picapedrer, diu que no era casat i vingué amb sa mare primer que ell i que ara serveix de sobrestant (per certificatòria de la Cort) i que tindrà 16 o 17 anys.

ALFONSO, Pere (Alonso) . 8-8-1644: f. d’Antoni i de Maria González, del regne de Portugal, de la ciutat de la Albadia de Tots los Sants, d’on fa 14 anys que falta, partí patge de geneta del capità Juan Cardosa de la infanteria de don Antoni d’Oquendo amb qui ha navegat 8 anys, fa 5 anys restà a M., fadrí de 20 anys. Pere Ferrer, bracer de M., de 30 anys, fa 12 anys que el coneix, de l’armada d’Oquendo, on dit testimoni era mariner de la capitana i ell era patge i tenia 9 o 10 anys, navegà amb sa companyia fins al Brasil, quan foren a Sevilla jo vingué a M. i al cap de dos o tres anys el va tornar veure a M. que havia vingut amb l’armada d’Oquendo, ell restà aquí on ha treballat d’hortolà i de traginer de fems, entén que és fadrí, tindrà 20 o 21 anys. Gabriel Tous, conrador de la ciutat, de 25 anys, fa 2 anys que el coneix, jo tenia fruita arrendada del sen Antoni Gelabert, conrador del terme de la ciutat, que li digué que havia pres a dit Alonso per criat, el va veure minyó i va dir que feia 3 anys que estava amb ell, és fadrí d’una vintena d’anys. Joan Pol, de 34 anys, fa 3 anys que el coneix perquè és veí d’Antoni Gelabert, conrador, en casa del qual dit Alonso està per mosso, era minyó que no li donaven soldada, sols menjar, entén que a les hores era fadrí. Casa a St. Jaume amb Francina Antelm, f. de Bartomeu.

ALGUER, Joan. 24-1-1639: f. de Jeroni i de Lucrècia de Mil, habitadors de Barcelona (Catalunya), naturals de Mallorca, de 21 anys, fa 28 dies vingué a M. Miquel Soler, sabater de M., de 37 anys, fa 3 anys que el coneix, ha estat molt temps a Barcelona fent de sabater a una botiga al costa de la casa de Jeroni Alguer i ha tractat el fill a Barcelona i a M., sap que és fadrí, tindrà 21 anys. Mestre Nadal Rigo, sabater de M., de 37 anys, fa 3 anys que el coneix a ell i al pare, ha treballat a Barcelona, sap que és fadrí. Casa amb Antonina Verí, f. d’Onofre, a Sta. Eulàlia.

ALÒS, Francisca. 27-8-1607: de 18 anys, natural de València, d’on partí fa 3 mesos. Salvador Rosselló, mallorquí casat i domiciliat a València, de 25 anys, la coneix de València on era tractada com a fadrina, diu que ell va venir fa 4 mesos i ella al cap d’un mes amb un jove per casar-se. Jerònia Castelló, muller de Joan de Vilanova, natural de Tarragona, diu que és filla de Joan Alòs i la conegué fa 5 mesos a València, conegué la mare i les germanes, el pare és mort, és fadrina.

ALSINA, Antoni. 16-4-1634: natural d’Orà (Barbaria), casa a Sta. Creu amb Llucia Genovesa del regne de València (Matr.).

ALSINA, Antoni. 3-8-1607: f. de Bernat, de Llavaneres (Catalunya). El patró Jaume Belsolei, català domiciliat a M., fa 25 anys que el coneix, anant junt en la nau de Mn. Antic Jofre, fa 16 anys els encativaren amb dita nau i foren captius fins fa 8 mesos que hagueren llibertat amb les galeres del duc de Florensa (Florència). Joan Camps, mariner català casat a M., fa 18 anys que el coneix, foren captius a Alger 8 anys, eixiren del captiveri fa 8 mesos, naveguen junts en la nau d’Antic Jofre. Casarà amb Francina, f. d’Antoni Bardissa (?), a Sta. Creu.  

ALSINA, Rafel. 19-10-1642: f. de Rafel, de Menorca, casa a Llucmajor amb Joana Reynés, f. de Marc.

ALTAMIRA, Josep de. 24-8-1645: mariner de Barcelona (Catalunya), f. de Joan, fa 10 o 12 isqué de Barcelona la primera vegada, després hi ha tornat algunes vegades, l’altra temps ha estat al servei de les galeres d’Espanya, fa 6 o 7 mesos que és a M., fadrí de 29 anys. Casa a St. Nicolau amb Elisabet Domingo, vda. d’En Macip, sabater.

AMENGUAL, Jaume. 28-3-1651: mariner de Ciutadella (Menorca), de 42 anys, als 10 o 11 anys vingué a M. i després se’n anà a Eivissa on fa 20 anys es casà amb Francina Ribes d’Eivissa, als 4 anys de casat anant a un viatge a Alacant una galiota de turcs d’Alger el prengué i el feren esclau, als 3 anys trobant-se a Tunis sabé que sa muller era morta, fins fa un any ha estat esclau i ha vingut a M.. El patró Pere Onofre Gia, de M., de 44 anys, diu que fa 30 anys que el coneix, d’Eivissa, que hi arribà de Menorca i es posà a servir en casa de Joan Jover, hi va estar alguns anys, després es casà amb Francina Ribes, de la Marina, hi va estar 3 o 4 anys, fent un viatge a Alacant una galiota el captivà i l’aportà a Barbaria, on hi ha estat fins ara fa un any en que ha vingut alliberat, fa 12 o 13 anys que trobant-se dit testimoni a Eivissa morí la muller Francina de malaltia, la va veure morir i assistí a son enterro, dit Jaume és viudo, no s’ha tornat casar, des de que ha vingut d'esclavitud no s’ha mogut de M. si bé fa 4 mesos anaren plegats a Eivissa i tornaren. Esperança, muller d’Antoni Castelló, àlies Curt, d’Eivissa, h.M., d 32 anys, conegué a Eivissa a Amengual que era casat amb Francina Ribes, que li deien na Monja, als dos o tres anys se’n anà a Espanya i el captivaren els moros, al cap de 2 o 3 anys d’haver caigut en esclavitud dita Francina morí de malaltia, va veure quan l’aportaven a la sepultura en l’església parroquial d’Eivissa, Jaume és viudo, no s’ha tornat casar

AMOROSO, Joan: 7-5-1633: de la senyoria de Gènova, casa amb Margarita Oliver, f. de Joan Baptista, a Sta. Creu (Matr.).

ANDREA, Vicenç de. 6-8-1644: Pràxedis Contestí, àlies Pigota, diu que fa dos anys, essent vda., tractà matrimoni amb V. d’Andrea, de Venècia, amb llicència de l’església ha habitat amb ell més d’un any, ara fa un any que falta de M. i ha entès per persones fidedignes que abans ja era casat a l’illa de Metzo de Ragusa, suplica rebre el testimoni de persones que es troben avui a M. Francesc Anduas Brautzi, escrivà de la nau St. Arcàngel Miquel, natural de l’illa de Metzo de Ragusa, de 23 anys, el coneix molt, de fa 6 o 7 anys, diu que és natural de Lisse, que és una illa de la república de Venècia, que era minyó, sap que és casat fa anys a l’illa de Metzo, l’ha vist estar en sa casa amb sa muller, que es diu Francisca, i era públic a dita illa que era casat, fa pocs mesos li va dir la mateixa Francisca i li digué que son marit s’havia casat a M. i que la muller li havia comanat una certificatòria del arquebisbe de Ragusa de que era casat a Metzo i s’espantà molt, diu que dit venecià era boter d’ofici, alt de més de 40 anys. Vicenç Gonsalo, raguseu, natural de l’illa de Metzo, pilot de la nau St. Miquel Arcàngel, de 43 anys, fa molts d’anys que el coneix i sap que és natural de Lessa, segons té entès de molts de dita illa, i sap que fa més de 10 anys que és casat a Metzo, ho sap pel parrocho de l’església, desposà amb Francisca, a les hores viuda, el primer marit era mon cosí germà. El patró Baptista Venecià, domiciliat a M., casat amb Joana Maria Mitjavila, de 31 anys, l’ha conegut a M., fa un any arribà una nau ragusea i sentí a dir a l’escrivà de dita nau, que es deia Francisco Brautzi, que coneixia molt, que dit Andrea abans de casar a M. era casat a Ragusa feia molts d’anys, fa 3 mesos tornà la nau i li tornà dir que era casat a ¨Ragusa i que la dona encara vivia, i el mateix li digueren altres mariners. El mag. Andreu Capillard, Dr en Medicina, de 51 anys, diu que fa un any i mig passant pel carrer de la Mar entra en casa de dita Praxedes i la trobà plorant dient que son marit era casat a Ragusa, que li havien dit el pilot i l’escrivà d’una nau que era al port, fa 3 mesos tornà la nau amb un fill de la muller que cercava el padastre junt amb alguns parents per matar a Andrea o portar-lo a Ragusa. Una certificatòria del vicari de Sta. Creu fa fe de que Vicenç Andrea, venecià, natural de Lisse, es casà amb Praxedes Contestí, vda. de Jaume Vidal, francès, el 31-1-1642.

ANDREA, Vicenç. 30-1-1642: de Lisse (Venècia), patró, f. d'Andrea, fa 12 anys que falta de Venècia, ha navegat amb els galions del rei, a l'esquadra de Massot (?) Brai, amb els galions de Sant Jeroni, després ha navegat amb vaixells a diferents parts, fadrí de 38 anys. Carles Men, mariner de Milà, domiciliat a M., de 25 anys, el va conèixer fa 5 anys a Nàpols, navegaren junts 3 anys amb un galió de Nàpols, va entendre de camarades seus que era fadrí, després l'ha conegut a Tarragona, que navegava amb la sagetia del patró Lluís Denans i després l'ha practicat a M., sempre l'ha vist tractar com a fadrí, tindrà 35 o 36 anys. Honorat Nat, mariner natural de Rocabruna (Nàpols), domiciliat a M., de 22 anys, el va conèixer fa 6 anys a Nàpols i tot aquest temps han navegat junts, sempre l'han tractat de fadrí, tindrà uns 36 anys.

ANDRÉS, Francisco Antonio. 2-9-1644: ha estat algutzir major de la Inquisició de M. i ara fautor de la Inquisició de Sicília, natural de Saragossa (Aragó) Pasqual de Beyria, natural de Pamplona (Navarra), casat i domiciliat a M., de 34 anys, fa 18 anys que el coneix, moltíssimes vegades ha servit en sa companyia, coneix molt la sua lletra. Feliu Font, mercader de Barcelona, casat i domiciliat a M., de 34 anys, fa 16 o 17 anys que el coneix, ha estat algutzir de la Inquisició de Barcelona i després de M., sap que la carta que li han mostrada és seva. Joan Baptista Carbonell, prevere beneficiat a St. Jaume, de 44 anys, fa 10 anys que el coneix, diu que la carta que li han mostrat és escrita seva.

ANDREU, Francesc. 5-1-1605: de 26 anys, fill de Pere, de La Ciutat de França, fa 5 anys sortí per navegar, ha estat en mars d’Espanya i Itàlia i fa un any vingué a Mallorca. Declaren que és fadrí: Jaco Mari, francès, casat a M., ha navegat amb ell dos anys, i Antoni Escuder, mestre d’aixa de Marsella, habitador d’Alcúdia, que ha navegat amb el seu vaixell. Casarà amb Massiana, f. de Pere Vislella (?) a Alcúdia.

ANDREU, Jaume. 17-11-1616: f. de Jaume, d’Alaior (Menorca), conrador, resideix a Sa Pobla des de fa 4 anys, creu tenir 30 anys. Andreu Mestre, menorquí, residint a la Pobla, de 17 o 18 anys, de Ferreries, diu que és fadrí, que ha estat en casa de Mn. Ferregut de la Pobla i ara està en casa de Marc Siurana (Ciurana). Miquel Colo, f. de Joan, d’Alaior, de 20 anys, residint a la Pobla el coneix per ser de la mateixa vila, coneix els pares i diu que fa 4 anys és fora de Menorca i que és fadrí. Mn. Pere Marc Ferragut, estudiant de 21 anys, fa 4 anys que el coneix, ha estat en casa del seu pare Mn. Llorenç, amics seus menorquins sempre li han dit que és fadrí i rebia lletres de Menorca en que l’anomenaven fadrí. Casa amb Caterina Oliver, vda. de Joan Payeres a Sa Pobla.

ANDREU, Jaume. 7-3-1605: d’Eivissa, f. d’Antoni. Jaume Dionís, brodador, fa més de 15 anys que el coneix quan sa mare Antonina el portà a Mallorca  i sols tindria 4 o 5 anys, la mare morí i ell va estar a casa d’un corder i no se es mogut, excepte que fa 2 anys anà a Eivissa i tornà. Miquel Rosselló, àlias Rodari, traginer d’Alcúdia, fa 12 anys que el coneix i ell no tenia més de 7 o 8 anys, ara en tindrà 19. Casarà amb Marianna, f. de Miquel Martí, difunt, a Alcúdia.

ANDREU, Martina. 18-9-1618: menorquina viuda de Joan Cassà es vol casar a M. Francesc Julià, oriünd de Marsella, que ha viscut a Menorca i ara habita a M., de 40 anys, diu que Joan Cassà era nebot de la seva avia i que era casat amb Martina, fa 10 a 12 anys que és a Menorca i sentí dir que era mort dins una cova d'unes barqueres que tenia al terme de Ferreries on vivien i després l'ha vista viuda en casa de la seva avia. Caterina, vda. de Jaume Llinàs de Manacor, de 40 anys, el conegué quan es casà amb Martina, a ella la casaren el mateix any a Ferreries, fa 13 o 14 anys, i morí a una cova on estaven. Margarita, vda. de Joan Bagur, de 32 anys, del terme de Ferreries, conegué a Cassà a Ferreries on morí a unes coves i per estar lluny de poblat molts pocs el veren mort.

ANGARO, Joan. 25-4-1610: de 24 anys, de Niça (Savóia), , f. de Joan. Julià Ardeso, niçard de 25 anys, trobant-se a la ciutat amb una nau carregada de blat de Francisco Bolo, de Nàpols, el coneix de minyonença, dels 7 o 8 anys, tots són de Niça del mateix carrer, sempre l’ha practicat. Pons Bruno de Toló, de 26 anys, avui a la ciutat, a una nau carregada de blat, fa un any que el coneix i si fos casat ho sabria. Casa a Sta. Creu amb Francina Bisaies, vda. de Francesc.

ÀNGEL, Joan. 6-10-1601: de Gènova. Antoni Bernat, d’Alacant, trobant-se a M. amb la barca de Baptista Playe (?), fa 7 o 8 anys que el coneix i diu que no és casat i té 33 anys. Baptista Playt (?) d’Alacant, que torna d’Eivissa, diu que fa 2 o 3 anys que el coneix. Llorenç Rosso, genovès casat a M., diu que fa 6 o 7 anys que el coneix i és fadrí.

ANGLA, Pere. 31-10-1607: natural de Tolosa (Navarra), entretingut per sa majestat al regne de Mallorca, fa 15 o 16 anys que és fora sa terra. El patró Joan Maltès, mallorquí de 44 anys, el coneix, fa 4 anys eren captius, ell del virrei d’Alger, després l’ha practicat a Madrid i a Barcelona, i té sou del rei.

ANTOLÍ, Miquel. 5-12-1608: gerrer de 35 anys, natural de Arbes inzans (?), del regne de València, fill de Bernat, habitador d’Alcúdia  des de fa 35 anys. Testimoni Pedro Falges, resident a la ciutat de M. Casa amb Margarita, f. de Jaume Roger, a Alcúdia.

 Antoni de. 2-9-1611: de 24 o 25 anys, f. de Farrà (?) de Martí, de Nàpols, fa 4 anys és a M. i navega entre Mallorca i Barcelona. Francesc Lemona de Messina, domiciliat a M., de 40 anys, fa 12 anys que el coneix de Barcelona i de Mallorca. Nicolau Gener, mariner de M., de 25 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix de Nàpols, que no tenia edat per casar-se, diu que fa 4 anys que és a Mallorca i que tindrà 24 anys. Casa amb Elisabet, vda. de Jaume Marcino a Sta. Creu.

ANTONIO, Silvestre d’. 26-6-1603: de Venècia, casarà amb Francina, f. de Joanot Calbet a Sta. Creu.

ANUS, Francesc. 3-5-1632: f. de Jaume, de Castelldefels, del bisbat de Barcelona (Catalunya), casa amb Magdalena Colom a Sta. Creu (Matr.).

ANYELLO, Vicenç (Anello). 30-6-1644: mariner, f. de Martí, de Messina (Sicília), fa 10 o 12 mesos que falta de Messina, vingué a M., se’n anà en cors i tornà a M., fadrí de 26 anys. Pere del Collo, sabater natural de Messina, de 22 anys, fa més de 12 anys que el coneix, estaven vesins al mateix carrer, coneixia als pares, partí de Messina fa 10 mesos, al venir a M. l’hi ha trobat, sap molt bé que no és casat, serà de 26 anys. Domingo de Napoli, sabater, natural de Messina, de 22 anys, el coneix des de que té record, estaven vesins al mateix carrer, coneixia als pares, sap molt cert que és fadrí, no s’ha casat ni en la sua terra ni en altra part, jo fa vuit meses que falt de Messina i he vingut ab ma muller, als pocs dies vingué ell, el té per fadrí de 26 anys. Casa a Sta. Creu amb Marianna, f. de Miquel Carbonell.

ARANA, Francesc de. 28-9-1637: f. de Francesc, de la ciutat d’Abrina (?), casa amb Francina Joan, f. de Gregori, a Sta. Creu (Matr.).

ARANDA, Francisco de. 3-12-1601: de 23 anys, de Sonseca, del regne de Toledo (Castella), fill d’Antoni. Mateu Quetgles, bracer de Santa Margalida, diu que el coneix, han estat soldats 7 anys a Nàpols i vingueren a Mallorca amb l’armada. Antoni Texidor, de Girona, criat del mag. Antoni Net, també fou soldat amb ell a Nàpols a la companyia del capità Antoni Manriques, fa 6 anys. Casarà a Sant Miquel.

ARAUSSA, Andreu d’. 10-11-1627: del lloc de Corco (Cork), del regne d’Irlanda, de 24 o 25 anys, vingué a Espanya de 12 anys on serví al rei 6 anys i després l’encaptivaren i ha estat 6 anys a Alger. Bartomeu Lopes de Coca, natural de Medellín (Castella), de 50 anys, fa 12 anys que el coneix de Sevilla, que era minyó de 12 anys i es posà soldat en l’armada reial on serví 6 anys, primer d’arcabusser i després de mosqueter, sempre han navegat junts, després l’ha conegut 6 anys a Alger esclau, els encaptivaren junts i han vingut junts de redempció a M., sap molt bé que és fadrí de 24 anys. Salvador Martines (?) de Cartagena, de 46 anys, fa 6 anys que el coneix, eren esclaus a Alger d’un amo, és fadrí de 24 anys. Casa amb Marianna, f. de Joan Baptista Oliver a Sta. Creu.

ARAVIG, Daniel. 25-4-1650: de Sitges (Catalunya), f. de Francesc, fa 8 anys casà a Sitges amb Paula Roig, f. de Joan, i fa 3 anys i mig morí a dita vila de mort natural, trobant-se ell a Puerto de Santa María li aportaren la nova, el seu pare li escrigué una carta per avisar-lo, aquell mateix viatge caigué captiu i ha estat esclau 6 mesos, no ha estat més en sa terra però sap cert que la dona és morta i no s’ha tornat casar, El patró Joan Riera, català domiciliat a M., de 41 anys, fa 20 ans que el coneix, ha conegut els pares, en casa dels quals ha menjat, diu que Daniel caigué esclau a Salé i que fa 6 mesos es trobava a Sitges i li mostraren un fill de Daniel i li digueren que sa mare era morta i el mateix entengué de molts de Sitges, Daniel no s’ha tornat casar, tindrà 30 anys. Francesc Vara, mariner natural de Palamós, de 36 anys, el coneix de minyó, sap molt bé que la dona Paula morí fa 3 anys i mig, va anar a Sitges 3 dies després de la seva mort a casa dels pares de Daniel i li digueren que la muller era morta, fa molts d’anys que naveguen junts i si s’hagués tornat casar en tindria alguna notícia. Joan Cases, mariner de Sitges domiciliat a M., de 30 anys, el coneix de minyó, l’ha vist habitar amb Paula en casa dels pares d’ell i a una casa apart, sap que Paula morí essent Daniel fora fa 3 anys i mig, dit testimoni arribà a Sitges dos mesos després i parlà amb els pares de Daniel que li certificaren la mort, havia deixat un fillet, el mateix li digué un germà, tots aportaven dol, era públic a tots els habitants de la vila, no s’ha tornat casar, els pares el volien casar amb una viuda de Tarragona però es vol casar a M. Casa amb Apol·lònia Florit, f. de Pere, a Sta. Creu (llicència del 30).

ARBIN, Joan Baptista. 17-3-1642: f. de Llucià, de la vila de Monton, principat de Mònaco, mariner, fa 4 anys falta de casa de son pare, ha servit al rei en las guerres de França i de Catalunya, mai ha estat casat de 20 anys. Miquel Ventre (?), mariner de la vila de Monton, principat de Mònaco, de 20 anys, des de que és al món el coneix i coneix tots els parents, fa 4 anys se'n anaren junts i es posaren a servir al rei, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, serà de 20 anys. Luís Arbin, mariner, f. de Llàtzer, de Monton, de 25 anys, diu que són cosins germans, s'han criat junts de minyons, coneix els pares i parents, fa 4 anys se'n anaren de dita vila a Barcelona i entraren a servir al rei, mai s'han deixat, fa alguns mesos fan el tràfic amb Mallorca en servici del rei, sap molt bé que és fadrí, serà de 20 anys. Casa a St. Jaume  amb Gabriela, f. d'Andreu Rabassa.

ARBIN, Lluís. 17-3-1642:mariner, f. de Llàtzer, de Monton (Mònaco), de 25 anys, fadrí, fa 4 anys falta de casa de son pare, ha estat al servei del rei a França i a Catalunya. Miquel Ventre, mariner de Monton, domiciliat a M., de 20 anys, diu que des de que són vius sempre han anat junts, eren veïnats, fa 4 anys partiren junts amb altres de dita vila i anaren a Barcelona a servir al rei, han fet viatges a M. i mai s'han deixat, si fos casat ho sabria, serà de 24 o 25 anys. Joan Baptista Arbin, f. de Llucià, de Monton, de 20 anys, diu que és cosí germà, s'han criat junts, fa 4 anys anaren a Catalunya a servir al rei, han fet molts viatges així en Espanya com a M., és fadrí de 24 o 25 anys. Casa amb Joana Planes, f. de Felip, a St. Jaume.

ARDISON, Joan. 7-9-1637: f. de Pere, del lloc de Merton (Anglaterra), casa amb Magdalena Coll, f. de Francesc, teixidor de lli, a Sta. Creu (Matr.).

ARGUELLO, Bernat Jacint. 30-9-1642: f. De Diego Arnandes Arguello, natural de Màlaga (Castella), fa 4 anys falta de sa casa, fadrí de 20 anys. Blai de Genua, natural de Granada, de 21 anys, fa 5 anys que el coneix de Màlaga on els dos assentarem plaça de soldat en les galres d’Espanya, els dos eren molt minyons, anaren per diferents parts, sempre ha sabut que és fadrí, tindrà 21 anys. Jacint Rodríguez, natural de Màlaga, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix de Màlaga, allí assentaren plaça a les galeres d’Espanya i han estat a diferents parts, tant per ell com per altres camarades sempre ha sabut que és fadrí, serà de 21 o 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Antonina Cerdà, f. De Pere.

ARMASO (?), Salvador. 4-3-1603: f. de Montserrat, de Girona (Catalunya), fa 4 vingué a Mallorca per mariner. Miquel Rafalet, traginer de Llucmajor, fa 4 anys que el coneix, diu que vingué molt jove i que tindrà 25 anys. Joan de Quet, traginer de Llucmajor, de 24 anys, diu que fa 4 anys vingué a Llucmajor i no s’ha mogut. Casarà amb Bernadina, f. d’Antoni Roig, a Llucmajor.

ARNAU, Vicenç. 5-3-1611: de 23 anys, f. d’Onofre i de Margarita Farixas (?), de la ciutat de València. Vicenç Gavila, de Dénia, el coneix de minyonença a ell i als parents, diu que fa un any falta de València i que és fadrí. Baltasar Ardansa, de Dénia, de 40 anys, el coneix de minyó, diu que fa un any falta de València i que fa un mes va parlar amb la mare i li digué que era fadrí.

ARONIO, Baptista. 11-5-1618: italià de 23 anys, f. de Gregori. Jaume Felio (?), de San Remo (Gènova), avui a M. a les galeres del Gran Duc de Florença general Julio Montagut, de 26 anys, el coneix de minyonença, sempre l’ha practicat, i diu que és fadrí de 26 anys. Nicolau Sanremo, avui a M. a dites galeres, fa 8 anys que el coneix i coneix els pares, diu que no és casat i que tindrà 25 o 26 anys. Casa amb Caterina Sastre, vda. de Jaume Arbona, qu., a Sta. Creu.

ARSICIO, Francesc Antoni. 6-6-1629: de Nàpols, f. de Julio, qu., casa amb Maria, vda. d’Alexandre Martín, a Sta. Creu (Matr.).

ARTIGUES, Sebastià. 5-5-1629: de Blanes (Catalunya) casa amb Joana Flor, vda., a Sta. Creu (Matr.)

ASCORSO, Andreu, (Scorso). 20-1-1630: Andreu Ascorso, f. de Bartomeu Scorso, de Blanes (Catalunya), mariner, fa 2 mesos que falta de Blanes, temps en que ha navegat per la costa habitant en València, de 21 anys. Francesc Burguera, mariner de Stelrich (Hostalric), principat de Catalunya, de 22 anys, el coneix per estar Stelric a 2 llegues de Blanes, de 8 anys a esta part s’han tractat, han navegat junts 3 o 4 anys contínuos, diu que ell fa un mes i mig que vingué a M. i sap cert que és fadrí, tindrà 21 anys. Pere Onofre Falconer, mariner de M., de 23 anys fa 8 o 9 anys el va conèixer a Blanes, han navegat junts, amb altres mariners de Blanes i amb son pare vingueren a M. d’Alacant, son fill estava a Dénia. Dia 23, Melcior Soler, mariner de Mataró, domiciliat a Eivissa, de 26 anys, diu que fa un any i mig que naveguen junts, fa un any ell quedà a Alacant i Ascorso vingué a M. , al cap d’alguns mesos ens trobaren a Barcelona i junts anaren a Gènova on caigué malalt i el cap de pocs dies vingué a M., diu que no és casat i tindrà 22 anys (Con.). Casa amb Joana, f. de Joan Martí, a Sta. Creu el 22-7-1630 (Matr.).

ASTA, Domingo. 26-9-1623: de 22 anys, mariner del moll de Gènova, f. de Marc Antoni, ha fet viatges entre Gènova, Barcelona i Mallorca, té 3 germans patrons de fragata. Montserrat Medina, mariner de Càller, de 24 anys, fa 8 anys el va conèixer a Gènova a casa de sos pares i després a M. i altres parts, han navegat junts, diu que és fadrí de 20 anys. Marc Francesc, mariner de Còrsega, de 24 anys, el va conèixer a Gènova fa 3 anys, és natural del moll, conegué els pares i germans, han navegat junts i sempre l’han tractat de fadrí. Joan Baptista Russi, mariner genovès de 24 anys, el coneix de minyó, coneix l’avi i els germans, diu que no és casat a Gènova i quan se’n va anar, ell va anar amb ell navegant per diverses parts, és fadrí de 20 anys. El patró Domingo Estelrich, àlies Bovet, de 35 anys, fa 4 anys que el coneix, han navegat junts entre Gènova i Barcelona, diu que és fadrí. Casa amb Francina Armengual, f. de Salvador, qu., a Sta. Creu.

ATARD, Joan Pau. 24-1-1645: mariner, natural de Malta, f. de mestre Miquel, fa 10 anys que falta de Malta, se’n anà minyó de 10 anys navegant per Itàlia, Espanya i França, on ha estat 3 voltes esclau, fadrí de 22 anys. Constantí Asamlot, mariner grec natural del Zante, de 28 anys, fa dos anys i mig que naveguen plegats amb els galions, dels camarades ha entès que és fadrí, serà de 22 anys. Joan Baptista Gasquet, mariner de Marsella, el va conèixer fa 8 mesos a Liorna, després a Càller i de les hores han navegat junts i junts han vingut a M., d’ell i dels seus camarades ha entès que és fadrí, serà d 23 anys. Francesc Buins, mariner de Menorca, de 26 anys, fa 8 anys que el coneix que era minyó i anava de mosso en la capitana de Nàpols de l’armada reial, era fadrí, no podia ser casat, tots els que el coneixen el tenen per fadrí. Casa a Sta. Creu amb Caterina Canals, vda. de Vicenç Hernández.

ATARD, Joan Pau. 24-1-1645: mariner, natural de Malta, f. de mestre Miquel, fa 10 anys que falta de Malta, se’n anà minyó de 10 anys navegant per Itàlia, Espanya i França, on ha estat 3 voltes esclau, fadrí de 22 anys. Constantí Asamlot, mariner grec natural del Zante, de 28 anys, fa dos anys i mig que naveguen plegats amb els galions, dels camarades ha entès que és fadrí, serà de 22 anys. Joan Baptista Gasquet, mariner de Marsella, el va conèixer fa 8 mesos a Liorna, després a Càller i de les hores han navegat junts i junts han vingut a M., d’ell i dels seus camarades ha entès que és fadrí, serà d 23 anys. Francesc Buins, mariner de Menorca, de 26 anys, fa 8 anys que el coneix que era minyó i anava de mosso en la capitana de Nàpols de l’armada reial, era fadrí, no podia ser casat, tots els que el coneixen el tenen per fadrí. Casa a Sta. Creu amb Caterina Canals, vda. de Vicenç Hernández.

ATLES, Joan. 22-12-1639: f. d'Antoni, de Ciutadella (Menorca). Cristòfol Memfis (?), de Ciutadella, h.M., de 40 anys, el coneix des de que és nat, fa 10 mesos anà a Ciutadella i les germanes (Maria, Eulàlia i Joana) li digueren que era fadrí i se'n anà de Menorca fadrí, tindrà 30 anys. Antoni Escales, habitador d'Alcúdia, de 40 anys, fa 2 anys que el coneix, diu que està en sa casa, tota la gent de Ciutadella que coneix li ha dit que és fadrí, tindrà 30 anys. Casa a Alcúdia amb Joana Escales, f. d'Antoni.

ATORIO, Antoni. 26-3-1642: sastre, de Sàsser (Sardenya), f. de Nicolau i de Victòria Corsa, fa 8 anys se'n anà per soldat i anà a l'estat de Milà i d'allí vingué a Espanya, les galeres d'Espanya tingueren pelea (baralla) amb les de França i el prengueren els francesos i retingueren un any, va anar a Alacant i d'allí vingué a M., mai s'ha casat, de 22 anys. Cosme Semper, de Sàsser, de 22 anys, des de que és el món el coneix, estaven al mateix carrer, fa 8 anys junt amb altres fadrins se'n anà per soldat, jo me'n anà fa 5 anys i el vaig trobar i foren camarades, d'Alacant vingueren a M. Joan Serra, de Sàsser, de 20 anys, fa 12 anys que el coneix de casa de Joan Andria, sastre, on treballava l'ofici, fa 8 anys se'n anà per soldat, en fa 5 jo me'n anà soldat i el vaig trobar a Alacant amb altres camarades que li digueren que era fadrí, serà de 22 anys.

AULESA, Bernat. Gener 1600: de La Corunya, regne de Galícia (Castella), soldat del capità Jaume de Bordoy, català, i de l’alferes Nunis de Santjoan, mallorquí, està a l’hospital i és testimoni de la mort de Pere Llabrés, soldat del capità Francesc d’Orlandis, mallorquí.

AULINS, Jaume.3-11-1647: mariner de Vinaròs (València), f. de Jaume, fa 9 mesos que no ha estat en sa casa, fa 14 anys que és mariner, ha navegat en diferents vaixells per diferents parts del món, fadrí de 21 anys. Pau Sala, mariner de Vilanova de Palafolls (Catalunya), casat a M., de 23 anys, fa 6 anys que el coneix de Vinaròs on ha habitat dos anys, ha conegut una avia sua, una germana i altres parents, en dits 6 anys no s’han deixat navegant junts en diferents vaixells, fa un any que dit testimoni és a M. i Aulins no molt manco, el va conèixer minyó i no s’ha casat mai, tindrà 20 o 21 anys. Jeroni Petit, mariner natural de Barcelona, casat a M., de 24 anys, fa 4 anys que el coneix, ha estat moltes vegades a Vinaròs on el va conèixer jovenot, ha estat moltes vegades en casa de son pare, que ja és mort, afirma que mai ha estat casat i han navegat en diferents vaixells, tindrà 20 o 21 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Anna Benejam, f. de Bernat.

AVELLÀ, Francesc. 12-11-1645: de Barcelona (Catalunya), f. de Francesc i d’Anna, mariner des de minyó ha navegat per diverses parts del món, fa 7 anys que falta de sa terra, fadrí de 30 anys. Casa a Sta. Creu amb Francina Anna Joan, f. de Jacinto.

BABILONI, Bartomeu. 8-3-1607: de Niça (Savoia), f. de Julio. La sra. Caterina, vda. del sr. capità Joan Alonso Rubian, fa 10 anys que el coneix, de quan ella estava a Eivissa i vingué amb ella i son marit a M., tindrà 20 anys. Es casa amb Joana, f. d’Antoni Reus.

BADIA, Jacint. 4-6-1639: natural de Sta. Coloma de Queralt (Catalunya), f. de Jacint i de Joana Isabel, ha estat a Cadis, Sevilla, València, Catalunya i M., navegant de 30 anys. Antoni Jordi, mariner de M., de 34 anys, fa 3 anys i mig que el coneix i sempre han navegat plegats per la costa de Catalunya, València i M., no ha sentit dir mai que fos casat i moltes persones que el coneixen li han dit que és fadrí, tindrà 30 anys. Ramon Borràs, de M., de 34 anys, fa 9 anys que el coneix, el vaig tractar a Barcelona on jo habitava i a M. on fa de mariner, és públic a Barcelona i a M. que és fadrí, tindrà 29 o 30 anys. Blai Dias, mariner de Sevilla, de 19 anys, el va conèixer fa uns 4 anys i sempre han navegat plegats a un mateix vaixell, és públic a Barcelona i a M. per persones que el coneixen que és fadrí, tindrà 30 anys.

BAJOT, Julio. 15-5-1602: mariner de Nàpols, fill de Sipion, de 27 anys. Fa 7 anys vingué de Nàpols i ha fet viatges per aquestes parts. Casarà amb Maria Stapolla, vda., a Sta. Creu. Declaren que és fadrí Alfonso Canones, napolità casat a M., que l’ha practicat de 7 anys ençà navegant junts, i Joan Andria, també napolità casat a M., que partí amb ell fa 7 anys.

BALANI, Antoni. 8-8-1610: f. de Joan, de Martigues (França). Rafel Matet, francès casat a M., de 30 anys, el coneix de minyó i creu que té 22 anys. Ponç Bru, francès casat a M., de 22 anys, diu que és de Martigues i ell de dues jornades lluny (és de Toló), el coneix de minyó i han navegat junts. Casa amb Elisabet, f. de Bartomeu Esbert a Sta. Creu.  

BALDABELLA, Nicolau. 10-1-1606: f. d’Agustí, ferrer, de Càller (Sardenya). Fa 2 anys vingué a M. Creu tenir prop de 19 anys. Miquel Bover, assaonador fa 3 anys que anà a Càller i fa un any i mig vingueren junts a M. Guillem Splugues, m.M., casat a Càller, fa dos anys el coneix, era sabater a Càller, diu que fa prop de 2 anys Baldabella vingué a M. i ell vingué fa 3 mesos. Casarà amb Caterina, f. de Salvador Blanquer, a Santa Eulàlia.

BALDO, Francesc. 23-9-1623: mariner-escrivà de Toló (França), f. de Blasco i de Lucrècia Ripella, fa 15 mesos partí de Toló i ha estat a Alacant, a Dénia i a M., fa 7 anys vingué a M. i ha tornat en més de 20 viatges amb diferents mercaderies com forments i tonyines, ara va per escrivà a la sagetia d’Antoni Forner que ha restat a Dénia, fadrí de 22 anys. Miquel Clapon, mariner de Toló, de 40 anys, coneix als pares, estaven al mateix carrer, han fet 3 viatges junts portant a M. forment i tonyines de Llevant, quan el va conèixer devia tenir 5 o 6 anys, fa 8 que es trobaren a M. i si fos casat ho sabria, diu que és escrivà de la sagetia on ell va i que tindrà 22 anys. Totsants Gafaren, de Marsella, fa 12 anys que el coneix, ha estat a Toló on ha vist els pares que són vius, han navegat junts, han fet 4 o 5 viatges a Mallorca, a Nàpols i altres parts, diu que és escrivà de la sagetia del patró Forner que ha restat a Dénia i que és fadrí de 23 o 24 anys. Guillem Santandreu, paraire, mestre de guaita l’any present, de 40 anys, fa molt que el coneix que ve aquí fent viatges, fa 15 dies a casa de Pere Fluxà, que està al Born, hi havia molts fracesos, entre ells el capità Joan Honorat Brin de Toló a qui va dir perquè no casava a F. Baldo amb Paula Fluixà, filla de la casa, i digué no sé si voldrà perquè és de molt bona casa, si bé sé que és fadrí. El capità Carles Cotxon de Toló, casat a M., de 55 anys, el coneix des de que és nat i són parents, fa 6 mesos va ser a Toló i el pare li demanà per ell i deia que era fadrí, l’ha vist fer molts de viatges a M., va a la sagetia del patró Antoni Forner de Toló, tindrà 23 anys. Casa amb Paula, f. de Pere Fluixà, a Sta. Creu.

BALLESTER, Joan. 20-10-1646: mariner de Sitges (Catalunya), h.M., viudo d’Esperança Matali de dita vila amb qui casà fa 6 anys i 8 mesos, als 7 mesos la muller caigué malalta i morí, als 3 anys vingué a habitar a M. Josep d’Alsamora, mariner de Barcelona domiciliat a M., de 34 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix i li ha sentit dir diverses vegades que la dona és morta farà 6 anys, fa dos anys es trobava a Vilanova de Sitges, a una llegua de Sitges, on dit Ballester té alguns parents i una cosina li digué que  li fes saber que la muller era morta feia 3 o 4 anys i que seria bo que mirés per sa hisenda, el dia de St. Joan de l’any passat es trobaven a Tarragona i ell rebé una carta de Sitges d’un oncle seu en que li recordava que la muller era morta. Josep Font, mariner de Sitges, domiciliat a la ciutat de M., de 25 anys, diu que fa 3 anys arribà a M. un germa seu, Francesc Font, que li digué que dita Esperança era morta feia 3 anys, tots els amics de Sitges li han dit que és morta. El patró Antoni Borsa (?) de Barcelona, domiciliat a M., de 47 anys, diu que fa 6 anys es trobava a Sitges amb sa sogra Elisabet en ocasió que la dona Esperança estava al llit malalta i morí, la va veure enterrar. Joan Pobre, mariner de Tortosa, de 30 anys, diu que fa 6 anys es trobava a Sitges per certs negocis i la va veure enterrar, la coneixia. Casa a Sta. Creu amb Joana Campamar[2].

BALLESTER, Miquel. 14-11-1601: de 22 anys, fill de Miquel, de la vila d’Anabaix (?), regne d’Aragó. Fa 10 anys és fora sa terra. Testimoni Joan Nadal, sabater. Casarà amb Maria, f. de Martí Riuses (?), difunt.

BAMBARA, Santoro. 13-7-1622: de Palerm (Sicília), f. d’Hiapoco, velluter, fa tres anys morí sa muller a Messina, anà a Malta, fa un any que és a M. Marco Camarata de Palerm, avui a M. a les galeres de Sicília, de 40 anys, el coneix de minyó, diu que casà a Messina a la Salvatore fa 5 anys i la muller morí i ell anava com a viudo, farà dos anys i mig, tenia una filla de 3 o 4 anys. Paulo Guia (?) de Messina, avui a M. a les galeres de Sicília, diu que casà a Messina i sa muller morí fa dos anys i mig. Joan Magea (?), mariner de Malta, fa 3 anys que el coneix, no es casat a Malta on ha estat 8 mesos, després vingué amb les galeres a M., sap que és viudo. Hernani Brolo (?) de Malta, mariner, el començà a conèixer a Messina, després a Malta, on ha estat un any navegant amb les galeres fins que vingué l’estiu passat a M., diu que no és casat a Malta. Joan Salom de Sant Tropès, de 37 anys, fa 15 anys que el coneix de Messina, ha sabut que és viudo, ha navegat amb les galeres amb les que vingué de Malta. Pere Amos, natural de Palerm, cortesano, diu que Santoro és de Palerm, fa 15 anys que el coneix de Messina, diu que sa muller morí de malaltia, la va veure morir, i no s’ha tornat casar, anà a Malta i ha vingut amb les galeres, fa 12 dies que jo ha arribat de Malta i l’he trobat.  

BAPTISTA, Marc. 16-1-1639: mariner de Palamós (Catalunya), f. de Marc Baptista i de Marianna Gaspert, ha navegat per les costes de Catalunya i M., fa 3 mesos que és a M., té 22 o 23 anys. Bernat Gallarni (?), de Barcelona, domiciliat a la ciutat de M., de 21 anys, el començà a conèixer a Palamós fa 10 o 12 anys, i conegué els pares, han navegat junts mont d’anys, diu que és fadrí de 22 anys. Nicolau Baptista, mariner de Palamós, de 19 anys, diu que és germà seu i fadrí de 22 anys.

BAPTISTA, Nicolau. 25-3-1640: mariner de Palamós (Catalunya), f. de Marc Baptista, fa 5 o 6 anys partí de Palamós amb son germà, tenia 15 o 16 anys, vingueren a M., es va posar de mosso amb el patró Paret, sempre ha navegat en companyia de son germà que es casà fa un any i mig a M., de 20 anys. Marc Baptista, mariner de Palamós, h.M., de 25 anys, diu que és son germà, fa 5 anys vingueren a M. habitant a la Ribera pescant i navegant, els captivaren francesos amb el patró Paret, és fadrí de 20 anys. Joan Pons, bracer de M., de 50 anys, fa un any i mig que el coneix, diu que son germà Marc és son cunyat, casat amb una germana de sa muller, sap que és fadrí de 20 anys. Josep Lladó, teixidor de llana de 45 anys, fa un any i mig que el coneix, el germà Marc és  casat amb una parenta seva, per tots els seus camarades ha entés que és fadrí, era minyó al venir a M., serà de 20 anys.

BAQUEDANO, Joan. 28-6-1616: sastre, f. de Joan i de Joana Vàsquez, de la ciutat de Logroño del regne de Castella, de 19 anys, fa un any vingué a M. com a criat d’Antonio Romero. La dona Isabel, muller de Gregori Camps, de 40 anys, de M., fa un any que el coneix, diu que vingué amb els últims comediants que foren a Mallorca, dels quals era autor Antoni Romero, li digueren els comediants que era minyó quan se’n anà amb ells i era fadrí. Onofria Reus, muller d’Onofre Reus, de 40 anys, diu que vingué per criat de l’autor dels comediants que vingueren a la ciutat l’any passat i habitaven en casa d’una filla seva, ell ha restat a M., els altres comediants li digueren que era fadrí, quan vingué era xiquet i ha crescut molt. Carles Fernández, natural de Puente de la Reina, regne de Navarra, domiciliat a M., de 32 anys, diu que ha treballat de sastre en mi lugar a 5 llegues de Logroño d’on és natural i fa un any el veu a la present ciutat tractat com a fadrí. Casa amb Ventura, f. de Pere Pont, a Sta. Eulàlia.

BARBARO, Tomàs de. 10-3-1651: patró, f. d’Esperancia i de Diana Palumba de la ciutat de La Benianara (?), Campània (Nàpols), fa 4 anys que falta de sa terra, ha fer el cors i ha habitat a M., fadrí de 30 anys. Domingo Saxaro, mariner de Nàpols, domiciliat a M., de 23 anys, fa 4 anys que el coneix de Nàpols que era patró d’una faluca i es posà a navegar amb ell, hi navegà 3 anys continus fent de corsaris i vingueren a M. on trobaren el patró Francisco Barbaro, son germà, casat a M., ha conegut la mare, que era una velleta, que deia que era fadrí i el mateix deia son germà, sap cert que és fadrí, serà de 30 anys. Francesc Mugere, mariner de Messina, domiciliat a M., el va conèixer fa 5 anys a la seva terra, que està a 2 llegues de sa terra, ha conegut els pares i parents, ha navegat amb en la sua faluca 2 o 3 anys, vingueren plegats d’Itàlia a M., sap molt bé que és fadrí, serà de 28 a 30 anys. Carlos Munao, mariner de Messina, de 46 anys, fa 7 anys que el coneix, ha conegut els pares i parents, ha navegat en sa companyia 5 o 6 anys, sap mol bé que és fadrí, serà de 28 a 30 anys.  

BARBER, Honorat. 20-11-1611: f. de Joan de Toló (França). Pere Oberna, mariner francès domiciliat a M., de 23 anys, diu que fa 3 anys que naveguen junts, a la sua terra ha parlat amb els parents i li han dit que no es casat, tindrà 28 anys. Pere Tau (?), francès de Toló, avui a M., diu que l’ha vist navegar per moltes parts i si fos casat ho sabria. Bartomeu Ardis, francès d’Antibo, de 37 anys, el coneix de minyó, fa 16 anys que naveguen junts, ha estat a Toló i altres parts i sempre l’han tractat com a fadrí. Casa amb Bàrbara Vaca, vda. d’Antic Bellver, a Sta. Creu.

BARBER, Miquel. 8-5-1627: vdo., natural de la vila de Benabarre (?), bisbat de Lleida, regne d’Aragó, casarà a la Seu amb Caterina, f. de Pere Ferrer d’Alcúdia.

BARDI, Francesc. 19-4-1621: mariner, f. de Bernat, de La Spezia (Gènova). Jacinto Lucas Espinossa, mallorquí de 21 o 22 anys, el conegué a Càller, anaren junts amb el patró Baptista Boquetorta a Barcelona, vingué de 14 o 15 anys, ha estat un any a casa del seu pare misser Joan de Lucas, sempre l’ha conegut fadrí, feren un viatge junts a Ponent, creu que tindrà de 20 a 25 anys. Nicolau Ques, mallorquí, mariner, diu que és de La Spezia, prop de Gènova, que vingué a M. de 12 o 13 anys, en farà 11 o 12, tindrà 23 o 24 anys, va estar per mosso a casa de misser Joan de Lucas. Casa a St. Nicolau amb Anna, f. de Lluc Alsina, qu.  

BARONZEL, Andreas Domingo. 1-9-1647: natural de la ciutat de Bolònia, regne de Bolònia (Estats Pontificis), h.M., f, de Domingo i de Maria, fa 5 anys per les seves quimeres isqué de sa terra  per cap d’esquadra d’una companyia que s’aixecà a Mòdena per servir al rei de França, estigueren a Mòdena 2 anys i s’embarcaren per anar a París, estant a la costa de França una sagetia de Mallorca que anava en cors els captivà i aportà a M. uns 300 homes, de les hores està a M., al principi Francesc Bonet, apotecari, l’acomodà en casa de Miquel Prats, notari, després en diferents cases i últimament serveix al sr. Jerònim Box de Berard, diu ser fadrí de 19 anys. Andreas Singarini, de Viterbo, h.M., de 30 anys, fa 5 anys que el coneix de Mòdena, assentaren plaça de soldat a la mateixa companyia, als 2 anys embarcaren junts i anaren a la costa de França, foren capturats per una sagetia del patró Canals i els aportaren a M. fa 3 anys on han servit a diferents cases, ell serveix en casa de Jerònim Box de Berard i jo en casa de Guillem Alcover, notari, quan el començà a Conèixer era minyó, no arribava asl 12 anys, i no s’ha casat a cap part. Joana Font, muller del discret Francesc Bonet, de 27 anys, fa 3 anys que el coneix, un dia arribà a sa casa per demanar almoina com era pobre foraster i el seu marit l’acomodà a casa de Miquel Prats, notari, on l’ha vist habitar molt de temps, quan vingué era minyó descalç que era impossible que fos casat, és de parer que és fadrí. Antoni Veny i Fullana, mercader de M., de 30 anys, fa 3 anys que el coneix, servia en casa de Miquel Prats, qu., que tenia la casa junt a la seva, després es mudà a casa de Jerònim Box de Berard, donzell, quan vingué era minyó de 14 anys i era impossible que fos casat. Casa a Sta. Eulàlia amb Margarita Tortella, f. d’Antoni.  

BARRECANT, Baptista. 13-10-1605: mariner de Gènova, f. de Joan, difunt, fadrí. Partí de sa terra fa 6 o 7 anys, després tornà a Gènova i fa 3 anys s’embarcà per Mallorca. Nicolau Jocho, del regne de Spanya (sic), casat a M. el coneix i fa un any que naveguen junts. Jacho Marco, de la ciutat de Gènova, fa 4 anys que el coneix i en fa 3 que naveguen junts. Casarà a Alcúdia amb Caterina, donzella, filla de Gabriel Figuera.

BARRERA, Pau. 14-6-1608: de 23 anys, de València, criat del capità Fortuny, testimoni.

BARTALET, Joan Baptista. 23-2-1628: de Vieno (?), habitador de Marsella, f. de Joan Baptista, qu., ha estat a moltes parts i a cap s’ha casat, el 21 de maig farà 21 anys. Ugo Bozo (?), de La Ciutat (Fr.), diu que fa un any que naveguen junts, si fos casat ho sabria perquè practica cada dia francesos de la sua terra. Felip Delest, de Cassis (Fr.), h.M., fa 3 o 4 anys que el coneix, han navegat junts, coneix la mare i parents, diu que és fadrí de 20 anys. Joan Ricard, natural de La Ciutat de 56 anys, fa un any que naveguen junts, hsn estat a diverses parts de França, Itàlia i Espanya, diu que a Marsella el tenen per fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 20 anys.

BASAN, Alfons. 12-10-1644: f. d’Alfons i de Maria, de Madrid (Castella), d’on fa 26 anys que falta, ha servit 22 anys a les galeres d’Espanya i 4 de mariner a l’armada reial, fadrí de 36 anys. Marc de Villareal, natural d’Eivissa, domiciliat a la ciutat de M., de 35 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix de la galera patrona d’Espanya on eren soldats, sempre han anat junts salvo fa 4 anys en que dit testimoni vengué a M., tot el temps que anaren junts fou reputat com a fadrí, fa 3 o 4 mesos que és a M. Sebastià Pasqual, natural de Saragossa, de 20 anys, fa 8 anys continus que el coneix de les galeres d’Espanya, on eren soldats, sempre han anat plegats, ha conegut a una camarada sua, mai ha sabut que fos casat sinó fadrí, tindrà 35 anys. Pere Calbo, dorador, de Madrid, de 45 anys, fa 5 anys que el coneix quan eren soldats a les galeres d’Espanya, de les hores sempre l’ha practicat, mai ha estès que fos casat, els que el coneixen el tenen per fadrí, serà de 26 anys. Casa a Sta. Creu amb Francina Gayà, f. de Rafel.

BASSAYANO, Phelipo. 23-5-1606: àlies Carusso, de Palerm (Sicília), f. d’Alfonso, vdo., fou captiu a Alger. Jeroni Castronovo, de 24 anys, de Palerm, trobant-se a una nau ragusea, declara que essent esclau sa muller Fransesolina morí fa 2 anys, la veure morir i enterrar. Josepho Deinons (?) de Nàpols, de 33 anys, estant a la nau ragusea, declara que s’ha criat a Palerm i sap que és viudo.

BATALL, Benet. 7-3-1645: velluter, natural de Palerm (Sicília), f. de Domingo, fa 3 anys partí de Palerm per soldat amb la companyia del capità Antonio Regaran, passaren a Espanya i d’Espanya ha vingut a M., fadrí de 26 anys. El capità Antoni Regarau, f. de Jaume i de Joana, natural de Palerm, la mare és d’Alcúdia, de 28 anys, el va conèixer fa 20 anys, que tots eren minyons i vesins, ha conegut els pares, fa 3 anys el tingué per soldat, sap cert que era fadrí i després han anat junts, tindrà 25 o 26 anys. Vicenç Traisolei (?), militar natural de Palerm, de 24 anys, fa més de 10 anys que el coneix, ha conegut els pares, partiren junts per soldats de Palerm, ell era fadrí, anaren a Espanya i vingueren a M., no és casat. Tindrà 25 anys. Antoni Ripoll, notari, de 65 anys, coneix el capità Antoni Regarau i a Vicenç Cristino de Palerm, diu que són homes de veritat, fa més de 6 mesos que coneix a Regaran, sap que és fill d’una mallorquina d’Alcúdia. Casa a Sta. Creu amb Antonina Regarau, f. de Joan.  

BAUÇÀ, Joan. 9-12-1626: d'Algemesí (València),. Joan Roma, de M., de 34 anys, el coneix molt, es trobava a València quan la dona fou enterrada en dita vila a l'Hospital de St. Jaume. Josep Genovard, racional de l'església d'Algemesí, certifica que Elisabet Sala, muller de Bauçà, fou soterrada al 19 d'octubre a l'església, també ho certifica Jeroni Macià, notari escrivà de la sala dels Jurats.

BEATRIS (?), Joan. 25-4-1633: f. d’Arnau, de Marsella (França), casa amb Francina Gener, f. d’Antoni, a Sta. Creu (Matr.).

BEDEROTI, Agustí. 28-8-1621: f. de Martí, de 20 anys de Sant Pere d’Arena[3], de la senyoria Gènova, isqué de sa terra als 10 anys i mai ha deixat les galeres de les que és calafat. Francesc Rapali, genovès de 22 anys, diu que són d’una mateixa terra, s’han criat plegats i en fa 10 van per mariners i mai s’han deixar, ell és calafat de la galera i fadrí de 20 anys. Sebastià Fereto, genovès de 20 anys, avui en les galeres d’Espanya, és de Sant Pere d’Arena, fa 10 anys que van junts amb les galeres, diu que és calafat de la galera Santo Domingo, fadrí de 20 anys. Casa amb Praxedes, f. de Llorenç Savio, a Sta. Creu.  

BEINA, Pasqual de. 21-5-1639: natural Pamplona (Navarra), de 26 anys. Gaspar Lupercio de Tarazona, canceller, diu que és son criat, que fa 5 anys el portà a M. i que és fadrí. Dona Joana Maria Albons, de Tarazona, muller de don Gaspar, fa 10 anys que el coneix, és criat de sa casa, en fa 5 que vingué amb el seu marit que vingué per visitador a la present ciutat, sap que és fadrí de 25 o 26 anys.

BELLABARBA, Joan Francesc. 13-6-1626: de 21 anys, f. de Francesc, de Ferrara del duc de Florença (Toscana[4]), fa 8 mesos falta de la sua terra, anant a Llevant els moros els desbaliajaren i tots els mariners fugiren en terra. Miquel Mitjavila, mariner de M., de 20 anys, el va conèixer a Alger fa 10 mesos i començaren a navegar junts, anaren a Liorna per negocis del gran duc de Florensa on va entendre de molts de mariners de Florença que era fadrí, tindrà 20 anys. Julio Daniel, mariner de Sifos (Six-Fours), França, de 26 anys, fa 6 mesos que el coneix d’Alacant, que havia fuit amb una barca d’una nau que venia de Liorna i els moros la desbaliatjaren, han navegat plegats d’Alacant a M. i de M. a Càller on trobaren paisans seus que digueren que era fadrí. Casa amb Antonina, f. de Pere Paloma, a Sta. Creu.

BELLOTO, Dominico. 27-1-1621: mercader d’Arbisola (Gènova), f. de Joan Baptista, de sa terra anà a Barcelona a fer sos negocis i d’allí vingué a M. El sr. Miquel Gallo, genovès, mercader casat a M., de 50 anys, fa de 12 a 15 que el coneix de Gènova i d’Arbisola, de Barcelona i de Mallorca, coneix tots els seus i diu que no és casat i tindrà 33 anys. Francisco Martino, genovès casat a M., mercader de 33 anys, en fa 10 que el coneix, l’ha practicat a Gènova, diu que és de 33 anys i si fos casat, al ser persona principal, veurien a sa muller. Casa amb Joana Anna, f. de Pere Joan Rius, m., a St. Nicolau (?).

BENCOCHEA, Gràcia. 3-8-1641: natural de Saragossa (Aragó), viuda de Domingo de Artes, militar, amb qui hi va estar casada 7 anys, es casaren a Saragossa, al cap d'alguns anys se'n anà per soldat en una de les 14 companyies que feren a Saragossa i se'n anaren a les illes de Sta. Margarita i St. Honorat i al cap d'un any anaren a Final[5] on es posà malalt i morí a l'hospital. Antoni Ferrer, sabater, h.M., de 21 anys, diu que fa 4 anys va assentar plaça a la companyia del capità Orista a Final  i va fer amistat amb dit Domingo i al cap d'un mes que tingué la plaça assentada menjaren junts i foren camarades més de 3 anys, partí per Màntua i al tornar, al cap d'alguns mesos, va trobar la muller trista i Jaume Vic li digué que Domingo havia mort feia un mes. Jaume Alber (?) de Valldemossa, de 26 anys, diu que fa 5 anys estava malalt a l'hospital de Finale i allà estava dit Domingo, que malgrat fos castellà era molt amic de mallorquins, jo vaig millorar, després trobà el sergent de la sua companyia, que es deia Joan de Robles de Gènova, quan jo era a Gènova per venir a M., i li digué que havia mort, als 2 o 3 anys trobà la muller que li parlà de la seva mort, li digué que havia vinguda a M. i que si trobava sa ventura es casaria aquí, dit Domingo moriria de 30 anys.

BENEFA, Antonina. Gener 1601: donzella, f. de Joan, de la ciutat de Gènova, de 17 o 18 anys, declara que fa 4 anys que és a M. El sr. Philipo Calitzano, de la ciutat de Gènova, fadrí, residint en M., fa 5 anys que la coneix en que vingué a M. minyona que no era en edat de casar, resideix en sa casa, creu que tindrà 18 o 19 anys. El sr. Joan Marea (?), de la ciutat de Gènova, casat en Gènova i residint en M., la coneix de fa 5 anys en que vingué a M. de 12 o 13 anys

BENJAMÍ, Antoni. 5-11-1602: de Nàpols, casat a M. amb una filla de madò Cília. (Francina Pou), se'n anà en cors i el captivaren, morí a Alger fa 5 mesos de febres.

BERLET, Pau (Barlet). 8-7-1641: mariner natural de Canet (Catalunya), f. de Guillem, fadrí de 22 anys. Francesc Rossell, mariner d'Arenys, casat a M., de 29 anys, el coneix de minyó, perquè Arenys està prop de Canet, quasi s'han criat junts fins els 18 anys, anaven amb una sagetia de Portugal a Catalunya i vaixells de moros els encaptivaren i varen estar a Salé de Barbaria dos anys captius, després tingué llibertat i anà a Portugal i aprés d’alguns dies vingué a M., d’aquí ha fet viatges amb un mateix vaixell a Peníscola, és fadrí de 21 o 22 anys. Salvador Sans, mariner de Llavaneres (Catalunya), de 22 anys, fa 4 anys que el coneix, anava a la seva vila des de Canet per ser vesines, partiren junts amb un vaixell i els captivaren i portaren a Salé, estaven a una duana, als 3 anys tingueren llibertat, jo mig any abans i vaig anar a Sevilla on arribà dit Pau al cap de mig any, des de Portugal anàrem al port dels Alfacs i allí s’embarcaren a una sagetia per M., durant 4 o 5 anys sempre han anat junts, pel que afirma que és fadrí, tindrà 21 o 22 anys.

BERNADA, Bartomeu. 18-1-1623: fadrí, de Sitges (Catalunya), f. d’Antoni. Francesc Ferrer, de Barcelona, de 23 anys, avui a M. a la sagetia del patró Joan Sala, fa 7 o 8 anys que el practica de la ribera de Barcelona, diu que és fadrí de 22 anys. Bartomeu Corantí (?), català, casat a M., de 33 anys, fa 15 anys que el coneix, diu que no és casat i que tindrà 22 anys. Casa amb Antonina Alfonso a Sta. Creu.

BERNAT, Guillem. 21-3-1617: mariner, f. de Ferran i de Caterina, d’Arlès (França). Antoni Rabassa, mariner de Marsella casat a M., de 23 anys, sols fa 20 dies que el coneix però ha demanat a mariners d’Arlès que fa temps que el coneix i li han dit que és fadrí. Huguet de Vi, mariner d’Arlès, de 30 anys, el coneix de minyonença, ha conegut els pares i diu que és fadrí. Llorenç Darben (?), mariner d’Arlès, de 33 anys, ha conegut els pares, diu que fa poc que navega i que tindrà 22 o 23 anys. Casa amb Elisabet, viuda (des del 27-5-1616) d’Umbert Gastan (?), a Sta. Creu.  

BERTRAN, Caterina. 11-10-1650: de 40 anys, natural de la ciutat de M., f. de Miquel i de Marianna Reus, naturals de Pollença, h.M., fa 17 o 18 anys se’n anà de M. soltera a Barcelona, on va estar poc temps perquè partí per Nàpols on va estar 5 anys, tornà a Barcelona on va estar 7 o 8 anys i tornà en companyia de Pere Aulí i sa muller, enlloc s’ha casat. Pere Aulí, escrivà de M., de 57 anys, la va conèixer fa 15 anys a aquesta ciutat de M., va estar per criada a una casa, era fadrina, fa 20 anys  se’n anà a Barcelona i va estar allà al seu servici durant 8 anys, no es casà a Barcelona ni en altra part, fa 6 anys vingueren junts de Barcelona i no se’n ha tornat, ha Barcelona sempre ha estat tinguda per soltera, tindrà 48 anys. Miquel Borràs, ferrer de M., de 44 anys, diu que fa 18 o 19 anys que la coneix, ha conegut la mare i una germana que es diu Elionor, fa 15 o 16 anys se’n anà  soltera de M., la va veure a Nàpols per espai de 5 anys i allà no es casà, d’allí se’n anà a Barcelona, ell se’n anà a l’estat de Milà però té entès que no es casà a Barcelona i que fa 7 o 8 anys tornà a M., tindrà 40 anys. Jeroni Alguer, negociant, de 62 anys, diu que fa 14 o 15 anys dita dona, amb la germana Elionor, anà a Barcelona on ell feia molts d’anys que hi habitava i tenia casa, des del bergantí en que vingueren de M. les aportà a casa d’una mallorquina, d’allí es mudaren al carrer den Carabassa on visqueren 8 anys fent bugades per altre, allà no és casà, després se’n anà en companyia de Pere Aulí i sa muller i vingueren a M. on l’ha trobada, no s’ha casat ni a Barcelona ni a M.

BIGNES, Pere. 10-12-1605: d’Alcira, regne de València, f. de Jeroni, de 20 o 21 anys. Fa 10 mesos partí de València i vingué a M. Joan Thomàs, balearis, el coneix fa 9 o 10 anys i l’ha practicat a Mallorca i València. Joal Goteres, anglès casat a M., de 65 anys, diu que és fadrí. Jaume Gregori, valencià de 25 anys, fa 12 o 13 anys que el coneix de quan era minyó.

BISCAINO, Domingo. 27-2-1603: de Sevilla (Castella), partí de sa terra fa 8 o 9 anys i vingué amb l’armada. Ha estat soldat a Flandes, Sicília i Nàpols. Joan Ruis, de Sevilla de 18 anys, el coneix de minyó, vingueren junts amb l’armada. Andreas Gelafont, h.M., ha esta amb ell 4 anys a Sevilla i diu que és fadrí de 30 anys. Casarà amb Magdalena Mesquida, f. de Joan, a Sant Jaume.

BISOYANO, Philippo, Castronovo, àlias Carusso. 23-5-1606: de 36 anys, de Palerm (Sicília), f. d’Alfonso, estant captiu a Alger arribà una barca amb son germà i li digué que la muler era morta. Josepho de Mans (?), napolità, de 33 anys, trobant-se a una nau ragusea, diu que fou el seu criat a Palerm, és viudo, estant ell captiu arribà en sa casa i morí la dona. Casarà amb Antonina, f. d’Onofre Alsina, a St. Nicolau. Casarà amb Antonina, f. d’Onofre Alsina, a St. Nicolau.  

BISQUEÍNO, Diego. 19-2-1616: de 25 o 26 anys, de Granada (Castella), f. de Llorenç Bisqueí. Alonso Dem., criat del sr. Pere Llabrés, fa 12 anys que el coneix que era arrero (arrier) de Pere Valdés (Llabrés ?), traginer, i jo també ho era i sempre anavem plegats, creu que tindrà 23 o 24 anys i que és fadrí. Alonso Augustín, tintorer, casat a M., fa 7 o 8 anys el coneix i diu que és fadrí. Casa amb Caterina Paula Mas, donzella, a St. Jaume.

BITEBOLO, Andreu Joan. 3-12-1639: patró, natural d'Ostende (Flandes), f. de Joan Pedro de Bitebolo i de Clara Nicolàs, fa 13 o 14 anys que partí de casa i ha navegat 7 anys amb els galions de Dunquerque i altres de mercaderies, ha estat 6 anys captiu a Alger i després amb una tartana vingué a Menorca i a M., anà a Madrid on rebé informació d’alguns flamencs de que és fadrí. Andreu Cornelis, flamenc de Barega (?), mariner de 18 anys en fa 13 que el coneix dels galions de Dunquerque, ha navegat amb ell amb dits galions i en vaixells de mercaderies 7 anys, anant amb una nau els captivaren els moros i portaren a Alger on foren esclaus 6 anys, llevaren una tartana i arribaren a Menorca i tingueren llibertat, sempre l’ha conegut fadrí. Casa a Sta. Creu amb Francina Marimón, vda. de Pere Antoni Sanxo

BLANCH, Francesc. 28-8-1608: de la vila de Manresa (Catalunya), f. de mestre Francesc, fa 7 o 8 anys partí de sa terra i anà a València i es posà a servir al virrei de Mallorca, amb ell va anar a Valladolid i vingué a Mallorca. Silvestre Gasaits, català de 30 anys, el coneix de minyó perquè les seves viles estan molt properes i fa dos anys vingué a Mallorca per servir al virrei des de València. Pere Aguilar, de Monistrol (Catalunya), rector de l’Hospital de Sant Jaume de Galícia, de 70 anys, havia estat a València on el va conèixer fa 20 anys i també a Mallorca. Casa amb Esperança, f. d’Antoni Salom, sabater, a Sta. Creu.

BLANCH, Lluís. 20-5-1611: de 20 anys, de la vila de Quasis (Cassis) del bisbat de Marsella, f. de Francesc. El patró Jaume Pelut, de 52 anys, fa 3 anys que el coneix i sempre li ha dir que és fadrí. Mestre Vicenç March, sabater mallorquí, de 42 anys, fa 6 anys que el coneix, que era minyonet, diu que fa 4 anys se’n anà a viatjar i aprés tornà i que si fos casat ho sabria. Jaume Blanch, francès casat a M., de 25 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix, han navegat junts i amb parents que li han dit que no és casat. Pere Herede de Siresta (?), prop de Quasis, bisbat de Marsella, de 30 anys., trobant-se avui a M. amb el patró Antoni Carso, diu que coneix els pares i a ell de minyó. Casa amb Joana, f. d’Antoni Palau, a Sta. Creu.

BLAS, Pere. 14-10-1641: de la vila d'Asimer (?), diòcesi de Zamora (Castella), de 26 anys, fa 7 anys falta de sa terra, el tragueren per força per soldat. Pedro Gutierres, de la vila d'Écija, diòcesi de Sevilla, regne d'Andalusia (Castella), domiciliat a M., de 26 anys, fa 7 anys que el coneix del regne de Castella on als dos els prengueren per força i lligaren plegats per anar per soldats, els embarcaren als galions de l'armada reial de la que era general D. Antonio de Oquendo, de Cadis anaren a Menorca i d'allà a M. on fa 5 anys que hi són i no s'han partit, és fadrí perquè no s'embarcava ningú per força que fos casat, sap cert que no s'ha casat, serà de 26 anys. Diego Riera, de Menorca, domiciliat a M., de 22 anys, fa 7 anys que el coneix, els prengueren junts per soldats a la ciutat de Gaient (sic) del regne de Castella i junts els embarcaren a Cadis, anaren a Menorca i vingueren a M. fa 5 anys, tot aquest temps l'han tractat com a fadrí els que el coneixien, els soldats que prenien per força eren fadrins, serà de 26 anys.

BLASCO, Miquel. 13-11-1649: f. de Jaume i de Caterina Felez, de Villanueva de Borja (Aragó), fa 4 anys partí de dita vila on mai es casà ni en altra part, anà a València i d’allà vingué a M., de 29 anys. Joan Gonsalvo, natural de Montoro (Aragó), de 29 anys, fa 6 anys que el coneix, diu que fa 4 anys que és a M. on sempre l’ha practicat, després se’n anà a Espanya i anà a dita vila de Borja i parlà amb un germà seu que li digué que era fadrí, tindrà 30 anys. Pere Romera de Montalbán (Aragó), domiciliat a M., de 30 anys, el va conèixer fa 4 anys a Borja on el tractà a ell, al germà i parents, era públic que era fadrí, d’allà sen anaren junts a València i vingueren a M., on fa 4 anys que hi són, sempre la reputat per fadrí, tindrà 28 o 29 anys.

BNAS, Domingo. 2-8-1650: sabater, natural de Messina (Sicília), f. de Josep i de Caterina (o Antonina), fa 7 anys partí de casa dels seus pares i essent sabater començà a fer de mariner, passà a Espanya i d’allí amb una galera genovesa passà a Gènova, ha navegat i marinejat amb les galeres del Gran Duc de Florença, fa 9 mesos arribà a Maó, on va estar dos mesos, i vingué a M., fadrí de 25 anys. Antoni Carbón, mariner de Messina, domiciliat i casat a M., de 44 anys, ara timoner de la galera St. Genaro, de les galeres d’Espanya, el coneix des de que és al món, és fill d’una cosina germana seva, fa 6 o 7 anys que va marinejant per diverses parts del món, l’ha encontrat a diverses parts i ara a la ciutat de M. on ara ha arribat amb les galeres governades pel sr. Duc d’Albuquerque, ha sabut que fa 7 mesos que hi habita, sap molt cert que és fadrí de 25 anys. Joan Baptista Isula, mariner de Messina, de 27 anys, diu que fa 8 o 9 anys que el coneix, quan es posà de mariner navegaren junts 5 anys sobre les galeres del Gran Duc de Florença, després assentaren plaça junts a les de Gènova, fa 8 mesos el deixà i ara l’ha trobat a M. on ha sabut que fa 7 o 8 mesos que habita, quan isqué de Messina no era casat, navegant junts no s’ha casat, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 25 anys. Casa a St. Miquel amb Joana Thomàs, f. de Joan.

BOCAT, Andreu. 22-9-1610: f. d’Antoni, de Gènova, se’n anà fa 2 anys, ha estat a moltes terres com Messina, Palerm, i fa un mes que és a Mallorca. Joan de Morogaro (?), mariner genovès de 41 anys, fa 6 anys que el coneix a ell, als pares i germans, i diu que és fadrí. Pere Naonas, mariner de Gènova de 22 anys, el coneix de minyonença, estaven al mateix carrer.

BODER, Antoni. 23-11-1605: f. de Joan, natural de Tolosa de França (Toulouse), fadrí de 23 anys. Francesc Ros, natural de Marsella, de 28 anys, casat a M., fa 6 anys que el coneix, diu que serà fadrí de 22 anys. Francesc Beulaigne, natural de França, fa 3 anys que el coneix, ha navegat amb sa companyia. Joan Ros de Gateres (França), casat a M., diu que han navegat junts 4 anys i que és fadrí. Casarà amb Margarita, f. de Francesc Sacarés a Sta. Creu.

BODONY, Antoni (Bordoy). 24-5-1628: mariner de Toló (França), f. d’Esteve, tender, de 25 anys. Pere Benestrer, natural d’Olona (Olonne), de 35 anys, el va conèixer fa 2 mesos a Toló on conegué els pares i parents i ha sabut que és fadrí, han navegat junts i vingueren a M. junts, els moros havien capturat el vaixell a Alexandria, serà de 26 anys. Pere Paner, natural de La Ciutat de França, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix de Toló, coneix els pares i parents dels que ha sabut que és fadrí, fa 15 dies que falta de Toló. Francesc Pareis, f. de Joan Baptista, natural de Toló, fa més de 7 o 8 anys que el coneix, estava davant la casa del seu pare, coneix els pares i germans, sap molt bé que és fadrí i vingué fa 15 dies, serà de 25 anys. Casarà a Sta. Creu amb Antonina, vda. de Llorenç de Verio, f. de Montserrat Moncada. Presenten un escrit fet a Gènova el 20-3-1627: Gamba Alexandro, de la vila de Quinto (Gènova), a instància de Jacinto Jo de Barchilònia en nom de la vda. d’Antoni Moncada, declara que Lorenso de Verio de S. Simone de la vila de Quinto, anant a Tabarca fou pres pels turcs i és mort, estava casat a M., era pública fama; Stefano Mainetus de Quinto diu que anant a Tabarca s’anegà amb tots els de la barca. Stefano de Planis de Quinto diu que Lorenso Davenio fa 6 anys que és mort anant a Tabarca; signa Jaume Cuneus, notari. La vda. Antonina Moncada diu que es va casar amb Llorenç Davenio, genovès, farà 8 anys el dissabte del Corpus primer vinent, va estar en sa companyia fins el setembre següent, als 11 mesos parí una filla i rebé una carta de Gènova dient que morí a Tabarca i li han dit molts de genovesos que han vingut, l’any passat son cunyat Jacint li portà certificatòria de la mort.

BOLEA, Joan. 9-12-1622: f. de Miquel, de la vila de de Jacinto Jo, Tardienta, bisbat d’Osca (Aragó). Felip ... (il·legible) d’Aragó, de 26 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, trobant-se al Grau de València es feren amics, treballaren junts i anaren en diversos vaixells, és fadrí. Jaume Urrios, f. de Miquel, de 22 anys, de València, fa 5 anys que el coneix del Grau, han navegat junts, diu que és fadrí. Domingo Vilanova, de Barbastro, de 20 anys, en fa 7 que el coneix. Casa amb Antonina, f. de Joan Ballester, a St. Nicolau.

BONA, Francesc. 27-12-1605: de 23 anys, de La Ciutat de França, f. de Francesc, difunt. Partí als 11 anys i vingué a M., va estar a casa del sr. Miquel Joan Santjoan, ara és sabater. Joan Martorell, argenter de M., fa 12 anys que el coneix i Joan Segura, paraire de M., en fa 10. Casarà amb Anna, f. de Jaume Sagrera a Santa Creu.

BONAL, Joan. 16-8-1650: mariner, f. de Pere i de Caterina Velada, natural de Frontignan (França), a la província de Llenguadoc, fadrí de 22 anys. Gaspar Jordan, de Cassis (França), de 25 anys, el coneix molt de M. i ha conegut camarades seus que el coneixen des de que és nat que li han dit que és fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 22 anys. Joan Vilar, mariner de Frontignan, de 26 anys, el coneix des de que té ús de raó, s’han criat plegats per ser veïnats, ha conegut la mare, el pare fa molts temps que és mort, coneix al padastre, fa 3 anys que naveguen plegats, sap que és fadrí, si fos casat en tindria notícia, serà de 22 anys. Antoni Jordan, mariner de La Ciutat (França), de 25 anys, fa 14 anys que el coneix, de les hores ha navegat amb ell amb barques de Frontignan, coneix el padastre i la mare, sap molt bé que no és casat en dita vila ni en altra part, el va conèixer minyó i han navegat sempre plegats, serà de 22 anys.

BONANNO, Esteve. 26-6-1645: mariner de Messina (Sicília), f. de Domingo i de Victòria, vdo. de Josefa, que fa 14 anys és morta, i no s’ha tornat casar, de 45 anys. Joan Mingon, mariner natural de Monaga, de 42 anys, fa més de 30 anys que fa de mariner i d’ordinari es trobava a Messina en casa de dit Esteve, l’ha vist minyó i fadrí, després casat, feia de mariner, fa 14 anys la muller morí, es trobava en sa casa quan morí, sempre l’ha tractat, és viudo. Andrea Ridano, mariner de Messina, de 40 anys, s’ha criat amb dit Esteve, l’ha vist fadrí, casat i viudo, la muller morí fa 14 anys, anà al seu enterro i de les hores sempre l’han tractat com a viudo, l’ha trobat en diverses parts, serà de 45 o 46 anys. Lleonard Lagana, mariner natural de Messina, casat a M., de 30 anys, fa 6 anys que habita a M. al carrer de St. Joan, a Messina el conegué casat i després viudo per haver mort sa muller fa 13 o 14 anys, coneix a Joan Mingon i a Andrea Ridano, ha navegat amb ells, i diu que se’ls pot donar fe. Antoni Grimalt, dit de madò Andreva, tender de 38 anys que està al carrer de la Mar, diu que Mingon, Ridano i Lagana, mariners, habiten en casa per prendre refresc i els té per homes honrats i de fe.

BONANY, Marc. 24-7-1646: natural de Versa del regne de Nàpols, f. de Vicenç, fa 10 anys se’n anà amb l’armada real de don Antonio de Oquendo i vingueren a M., anaren a Catalunya i tornaren al cap d’un any i mig, s’establí a Campos on fa 7 anys que habita, d 25 anys. Casa a Campos amb Caterina Porquer, f, de Cosme.

BONAVENTURA, Josep. 8-11-1645: f. de Jordi i de Maria, de Palerm (Sicília), fa 3 anys se’n anà a la armada reial, fadrí de 21 o 22 anys. Benet de Batall, velluter de Palerm, h.M., de 29 anys, fa molt que el coneix, les seves cases estaven al mateix barri, coneix als pares, fa dos anys i mig portaren infanteria per portar a Espanya per servir a sa majestat, a dit testimoni el prengueren i allistaren per soldat i també dit Bonaventura fou pres, dit testimoni fa 8 mesos deixà l’armada i vingué a M. i ara ha vingut dit Josep, el té per fadrí de 18 a 20 anys. Francesc de Seminati, llibreter, h.M., natural de Milà, de 22 anys, fa 7 anys partí de Milà i anà a Malta, als 2 o 3 anys anà a Messina i assentà plaça de soldat al tercio del sergent major, anaren a Palerm i s’embarcaren per Espanya després de 6 o 7 setmanes en les que tingué comunicació amb dit Bonaventura, conegué als pares en sa casa, va entendre que era solter, no és casat a Sicília, desembarcaren a Vinaròs, dit testimoni caigué malalt, anà a València i fa dos anys vingué a M., serà fadrí de 22 anys. Casa a St. Jaume amb Caterina Ginard, f. d’Antoni.

BONET, Gabriel. 21-10-1625: mariner natural de la ciutat de Mallorca, havia casat a Barcelona amb Jerònia Candia que havia mort l’agost passat. Pere Joan Truyol, mariner de la ciutat de M., de 27 anys, diu que han navegat plegats, era casat a Barcelona i a la dona l’enterraren a Sta. Maria del Mar. Miquel Ribaroja (Ribaroge), de Tortosa casat a M., de 26 anys, diu que han navegat plegats i havia parlat moltes vegades amb la dona, en sa casa la mare li digué que morí amb una filleta i estan enterrades a Sta. Maria del Mar. Casa amb Joana Munar, f. d’Antoni soler i Munar, a Sta. Creu.

BONGERDI, Onofre. 9-12-1645: f. de Domingo, notari, i de Felipa Matsania, de Palerm (Sicília), de on fa 3 anys que falta i en fa un i mig que és a M., fadrí de 18 o 19 anys. Pere Milano, mariner de Palerm, h.M., de 22 anys, el coneix des de que és nat, coneix als pares i parents, habitaven al mateix carrer, fa 3 anys és fora de Palerm, des de que és fora no s’han deixat, si fos casat ho sabria, tindrà 19 anys. Vicenç Juliano, mariner de Palerm, de 21 anys, el coneix des de que té records, s’han criat junts al mateix carrer, coneix els pares, fa 3 anys se’n anà amb les galeres a Espanya, fa dos anys habita a M., si fos casat ho sabria, tindrà 18 o 19 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Elisabet Rabassa, f. de Joan.

BORDES, Jeroni. 8-7-1602: de Girona (Catalunya). Fa 2 anys partí de Girona i anà al camp de Tarragona on fa de corder mig any amb Joanot Cambres (avui casat i domiciliat a M.), anà a Barcelona i fa un any vingué a M. Pere Pau Pons, corder català casat a M., el conegué a Barcelona i el trameteren a sa casa a Mallorca. Es casarà.

BORRÀS, Joan. 15-7-1622: fadrí de 25 anys, de Maó (Menorca), f. de Miquel. Fra Gabriel Barceló, agustí de 60 anys, fa 5 o 6 anys el conegué a Menorca fent l’acapta de la llana, diu que era minyó i fadrí, després vingué a M., als 3 o 4 anys el va trobar al terme de Santanyí, estava per missatge de Salvador Ferreret, és fadrí. Pere Marsal, menorquí, estudiant, avui a M., de 20 anys, el coneix i ha conegut el pare i germans, diu que no és casat a Menorca i que és fadrí. El sr. Joan Sintes, de Maó de 30 anys, el coneix des de que és nat, diu que no és casat a Menorca i se’n anà fa 4 o 5 anys, tindrà 25 o 26 anys.

BOSCH, Jordi. 10-2-1639: de Benimàmet[6], del regne de València,  f. de Martí i d’Elisabet Mendia (?), fa 3 anys que és a M., habita a Alaró. Joan Martí, natural de Dénia, de 30 anys, diu que és de Benimàmet i el va conèixer minyó, de 6 o 7 anys, a Dénia on fou criat fins als 15 o 16 anys en que vingué a M., habita a Alaró, sap que és fadrí, tindrà 17 o 18 anys. Rafel Ferragut, habitador de Muro, de 26 anys, fa 3 anys que el coneix, els pares habiten a Muro, ell tindrà 15 anys i és fadrí, ha sentit dir a Joan Monyo d’Horta que vingué amb ell i feia 12 anys que el coneixia, de València i Dénia, i era fadrí de 17 o 18 anys. Casarà a Muro amb Joana Vidal, f. de Mateu.

BOSQUES, Roderic. 5-9-1640: de Jarlenon (?), de l'estat de Flandes, f. de Joan i de Caterina, fa 24 anys és fora sa casa, se'n anà amb els galions de l'armada reial, hi anà 3 anys, ha estat captiu a Alger 16 anys, vingué de captivitat fa 2 anys a M., té 38 anys. Guillem Dissel, de Flandes, domiciliat i casat a M., de 44 anys, fa 4 anys que el coneix que aquest temps habita per aquí, des de que vingué de captivitat d'Alger on hi ha estat 16 anys, ho ha sentit dir a molts captius cristians de sa nació i d'altres que diuen que és fadrí, tindrà 38 o 39 anys. Andreas Aransa, natural de Brucella (Brussel·les), estat de Flandes, h.M., de 40 anys, fa 19 o 20 anys que el coneix, han navegat junts en les galeres de sa majestat i foren captius plegats a Alger, fou captiu 16 anys i després vingueren a M., sap molt bé que és fadrí, tindrà 38 o 39 anys. Joan Ruis, natural de la ciutat de Granada, de 30 anys, fa 20 anys que el coneix, era captiu a Alger i l'aportaren que l'havien captivat amb molts d'altres de la seva terra, hi va estar captiu 16 anys, ell hagué llibertat i jo romangué captiu i quan va venir a M. li va trobar, té entès que és fadrí segons li digueren els seus company, serà de 40 anys.

BOTI, Bartomeu. 3-4-1638: mariner de la vila d’Avella (Nàpols), casa amb Francina Valens, f. de Cristòfol, a Sta. Creu (Matr.).

BOXER, Vicenç. 21-4-1617: d’Alona (Olonne), França, f. de Joan, de 25 anys. Llorenç Soll, de Marsella, avui a M. a la polacra del patró Antoni Savio (?), de 38 anys, el coneix fa 7 o 8 anys i tot aquest temps l’ha practicat, no tenia edad per casar i ara tindrà 24 anys. Francesc Duran, mariner de la sagetia de Mn. Boses, de 20 anys, fa temps que el coneix i si fos casat ho sabria. Casa amb Agnès, f. de Miquel Clar, a Sta. Creu.

BRAMON, Josep. 7-1-1625: mariner, natural de la vila de Ques, diòcesi de Toló (França), f. de Francesc. Honorat Martí, de Cassis, de la diòcesi de Marsella, de 21 anys, fa més d’un any que el va conèixer a Barcelona i des d’ençà han navegat junts, ha estat en sa casa en sa vila i va saber que era fadrí, tindrà 24 anys. Pere Esteve, francès de Toló, h.M., de 24 anys, el coneix de minyó, ha conegut els pares que ja són morts, des de que són homes naveguen junts, fa 4 mesos ha estat en la sua vila i he tractat amb son germà, és fadrí de 24 anys. Casa amb Joana, f. de Rafel Bosch, a Sta. Creu.  

BREXAN, Sebastià. 11-8-1647: mariner, f. d’Antoni i de Maria Cademusana, de Porto Venere (Gènova), des de que és fora de Portovenere sempre ha navegat amb les galeres de Nàpols i d’Espanya, quan isqué era de 7 o 8 anys, sempre ha estat tractat com a fadrí. Carles de Laurenço, mariner de Nàpols de 21 anys, fa 10 anys el va conèixer a Gènova, devia tenir 12 o 13 anys, i va conèixer els pares i mai s’han deixat, han anat amb les galeres de Nàpols, és fadrí de 23 anys. Carles Man, mariner de Malta, de 32 anys, el coneix de minyó i fins ara, han navegat amb les galeres de Nàpols i d’Espanya i sempre l’han tractat com a fadrí, mai ha estat casat, tindrà 22 anys.

BRIXES, Joan. 20-10-1607: d’Esparraguera (Catalunya), de 27 anys, fa 9 anys vingué a M. i al cap de poc tornà a sa terra i fa un any tornà a M., no ha estat a altres parts excepte a Barcelona. Pere Aguilar, de Monistrol de Montserrat del regne de Caralunya, el coneix per estat Esparraguera prop de la vila d’on es natural, sempre el va veure tractar com a fadrí com aquí a Mallorca on hi és fa més d’un any. Arcís Golard, d’Esparraguera, el coneix des de minyó per ser de la mateixa vila i coneix els pares, vingueren junts a M. farà un any, tindrà uns 27 anys.

BRU, Jaume. 9-8-1610: de Martigues (França), f. de Joan. Francis Cranio (?) Peniso (?) de Martigues fa molts d’anys que el coneix, diu que és fadrí de 21 anys. Jacques Ganyan, francès, repertus a M., de 45 anys, diu que és fadrí, al igual que Antoni Baloni, francès de 27 anys, que fa 7 anys que el practica. Casa amb Caterina, f. de Sebastià Salleres, a Sta. Creu.

BRU, Lluís. 24-11-1608: fill d’Honorat, de Niça (Savoia), fa dos anys anà a Gènova, a Nàpols i vingué a Mallorca amb la segona armada, anà a Vinaròs i tornà, creu tenir 23 anys. Joan López, de la ciutat de Niça, sabater, residint a la ciutat de Mallorca, el coneix de minyó i fa dos mesos el practica a Mallorca, diu que treballa molt bé de sabater i que tindrà de 20 a 22 anys. Lluís Mairies (?) de Niça, h.M., marxando, el practicà 7 o 8 anys a Niça, conegué son pare que morí de pesta, i diu que és fadrí de 20 a 22 anys. Pere Vich, sabater mallorquí, diu que fa dos anys que fa feina a casa seva.

BRU, Marc Antoni. 4-5-1605: fill de Bernat, de la ciutat de Niça (Savoia), de 23 o 24 anys. De molt petit amb una nau anà a Liorna i d’allà a Eivissa, on ha estat 14 anys i fa 2 vingué a Mallorca. Llúcia Armadans d’Eivissa el conegué molt minyó a Eivissa on ell era criat d’un gentilhome, quan vingué a Mallorca el trobà aquí, creu que tindrà 19 o 20 anys. Pere Rosselló de l’illa d’Eivissa l’ha practicat 4 anys a Eivissa on estava per criat amb Mn. Jaume Cucurella. Casarà amb Magdalena, f. de Pere Marxi (?) a St. Jaume.

BRU, Ponç. 27-7-1610: de Toló (França), f. de Ramon. Francesc Ferrer, català h.M., de 22 anys, ha navegat amb ell 6 o 7 anys i diu que és fadrí de 28 anys. Gaspar Coll de Barcelona, habitador de Càller, de 25 anys, fa 10 anys que el coneix i han navegat junts 4 o 5 anys i ha conegut els pares que li digueren que era fadrí. Casa amb Marianna, f. d’Antoni Martí, a Sta. Creu.

BRULAYGUA (o Brulanga), Joan Francesc. 8-7-1605: mariner, casat a M. Test.

BUISENADO, Esteve. 24-12-1638: d’Aragó, casa amb Francina Jordi, vda. de Joan Sanús (?), a Sta. Creu (Matr.).

BURELL, Bartomeu. II-1602: fill d’Esteve, d’Ambengeco (?), regne de Gènova, de 26 o 27 anys. El patró Joan Ballester diu que fa 14 anys vingué mosso amb una nau. Pere Català, sabater, diu que fa 12 o 13 anys vingué amb una nau de Gènova i romangué aquí. Casarà amb la viuda de Pere Riera.

BURGUERA, Francesc. 29-4-1629: de Girona (Catalunya), casa amb Francina Rosselló, f. de Miquel, a Sta. Creu (Matr.).

BUSTAMANTE, Francisco. 2-9-1611: gitano de 15 o 16 anys, f. de Francisco, fa 6 anys partí de València per Mallorca i no s’ha mogut. Joan de Heredia, gitano de 48 anys el conegué fa 8 anys a València, tindria 8 o 9 anys, ara en tindrà 17. Casa a St. Miquel amb Caterina C., vda. de Joan de Malta (?).

BUXEDA, Vicenç. 24-1-1625: de 20 anys, natural de cla ciutat de València. Miquel Denava, natural d’Audafar del regne d’Andalusia (Castella), de 23 anys, fa 10 anys que el coneix, si fos casat ho sabria perquè sempre han estat plegats a València i altres parts. Alonso Alcàzar, natural de la ciutat de València, de 20 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut els pares, els dos anaren a Barcelona, diu que és fadrí.  

CABESA, Lucio. 23-10-1645: natural de Santojufo, regne de Nàpols, f. de Jeroni i de Caterina Destable, fa 8 anys es fora sa casa, ha estat a Portugal al servei de don Alonso de Molina, capità de corasses, el començà a servir a Nàpols, fa 3 anys se’n anà de Portugal i arribà a Novelda on el sr. Comte de la Granja el rebé per criat, hi va estar 10 mesos, després a València entrà al sevei del comte de Marrades fins que embarcà amb sa il·lustríssima reverendíssima per esta terra per criat de cotxer, diu que és fadrí de 23 o 24 anys. Francesc de Camarata, bracer de Messina (tatxat). Francesc de Ferrinno, natural de Lecce (Nàpols), de 22 anys, el coneix fa 10 anys de Badajos de Portugal que servia a un cavaller, don Alonso d Molina, estigueren junts 4 anys, diu que fa 2 anys ell se’n anà per Espanya y ara l’ha trobat a M. passant a la sua terra amb les galeres de Nàpols, abans el coneixia de la sua terra i d’ella se’n anaren a Portugal, jo per soldat de cavalleria i ell per criat, coneixia els pares perquè anava molt a Santjufo, que està molt prop de Lecce, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, serà de 24 anys. Josep Sanxes, natural de Novelda, regne de València, familiar de sa il·lustríssima reverendíssima, de 33 anys, fa 2 anys que el coneix de quan va estar al servei del comte de la Granja, després serví al comte de Marradas fina que mon senyor il·lustríssim el rebé per cotxer al servei del qual encara està, sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 24 o 25 anys.

CABREGADI, Francisco. 28-12-1611: velluter de Venècia, f. d’Andreu, fa 7 anys anant amb una nau carregada de sal de Trapana a Venècia foren capturats per una galera de Bizerta i els veneren a Tunis d’on passaren a Alger, on ha estat 6 anys i el març fugí. Dos capellans l’han confessat a Sta. Creu. Baptista Valle, de Gènova, de 29 anys, fa 8 anys que el coneix, foren esclaus a Alger i Francesc ho era de Japhar Corso, renegat, i cada dia es veien, ell i altres venecians deien que era fadrí, l’ha vist confessar, combregar i oir missa a Alger, fugí amb altres esclaus i arribà a Mallorca, tindrà 28 anys. Agustí Stopar, de la vila de Gressia del regne de Sardenya, de 45 anys, el portaren moros a Alger amb altres venecians, ha estat 30 anys captiu, diu farà 7 o 8 anys que el portaren, deia que era fadrí, ell fugí d’Alger farà tres mesos i mig amb una barca de Dénia i de Dénia ha vingut a Mallorca i el s’ha trobat que feia de velluter, tindrà 25 anys. Jaume Alfonsus, de Còrsega, de 26 anys, fa 5 anys que el coneix quan l’encaptivaren i portaren a Alger, on ha menjat i conversar amb ell, i va sentí a dir a altres de sa terra que és fadrí, tindrà 29 o 30 anys.    

CABROL, Bernat. 24-11-1604: de 20 anys, de Catalunya. Declaren que és fadrí Joan Fontredona (?), català, que ha estat criat junt amb ell, i Joan V. (il·legible), català casat a Mallorca.

CAFARO, Carles. 2-8-1640: de la ciutat de Nàpols, f. de Gabriel, conrador, i d'Elisabet Roms, fa 7 anys partí de sa terra per soldat, forcívolament el feren embarcar en les naus del capità Tomàs Bravo, era general D. Antonio de Oquendo i anaren a algunes parts, després a Menorca i vingueren a M. on ha quedat i fa de sabater. Joan Pau, cavaller de Nàpols, de 22 anys, el coneix de minyonença, s'han criat junts i coneix els pares, fa 7 anys partiren amb altres camarades amb els galions del capità Tomàs Bravo de l'Armada Reial i acabaren a M. fa 3 o 4 anys, quan partiren era molt jove, en dit temps sols han desembarcat a Menorca i a M., diu que és fadrí de 22 anys. Lucas Servera, moliner de Nàpols, de 23 anys, el coneix de minyonença, fa 7 anys partiren de Nàpols junts en les naus del capità T. Brau, anaren a algunes terres, desembarcaren a Menorca i després a M. fa 3 o 4 anys, és fadrí de 23 anys.

CAILO, Gallard. 1-5-1625: f. de Joan, de Santiban (?), vila de 700 focs prop de Toló, fa 12 o 13 anys se’n anà de casa, estant a França, Espanya i Barbaria, fa 5 anys vingué a M., ha resolt viure i morir aquí. Francesc Balora (?), francès casat a M., de 24 anys, diu que és de Santiban, vila a una llegua de Tolosa (sic), altres francesos li han dit que és fadrí i sempre l’ha vist tractar com a tal. Pere Xarla, de Carcassona, de 35 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix, serà de 28 anys, diu que és tintorer i sempre que ho ha demanat ha entès que és fadrí.  

CALEGA, Domingo. 3-12-1611: de 32 anys, f. d’Horaci, de Palerm (Sicília), fa 13 o 14 anys partí de sa terra, ha estat en moltes parts en diferents naus com a mariner i bombarder. Diego Paris de Nàpols, de 40 anys, fa 10 a 11 anys que el coneix, han navegat junts en diverses naus i amb les galeres de Barcelona, ha vist carta de sa mare que anàs allí a casar-se, creu que tindrà 32 anys. Pere Vives d’Andratx, de 25 anys, fa 6 anys que el coneix, l’ha vist a Barcelona que anava a les galeres, a Menorca que anava a una nau per bombarder, a la nau del sr. Ramon Pastor, a una nau mallorquina, i ara va a la nau mallorquina del sr. Joan Mir. Casa a Sta. Creu amb Joana Flores, vda. de Francesc P.

CALVO, Gabriel. 14-7-1604: velluter vingut de València, viudo. Esteve Puig, velluter resident a la ciutat, el coneix i va veure la dona malalta al llit i als pocs dies el pare li digué que era morta i els parents es posaren dol fa un any. Jaume Gelabert, tintorer de la ciutat, el coneix i diu que és velluter molt bo, li ha sentit dir a ell i a molts velluters que és viudo i que sa muller morí fa un any a València.

CALVO, Pere. 14-8-1648: de Madrid (Castella), f. de Pere i d’Elena Gutierres, va estar casat amb Joana Ximenes de Sevilla on ha estat alguns anys fent d’espaser i decorador, després que arribà a M. amb les galeres d’Espanya, fa 5 mesos, tingué notícia de que sa muller era morta, li va dir Antoni Moreno i son fill Jaume, de les hores ha estat tractat com a viudo. Antoni de Llega del regne de Sevilla, de 33 anys, fa 15 anys que el coneix de Sevilla, ha estat a Sevilla fins que el posaren en galera forçat, en les galeres d’Espanya, arribades a M. li donaren llibertat, fa 6 o 7 mesos que sa muller Joana morí a Sevilla, en casa de Joan Ximenes son germà, la va veure morir, estaven al mateix carrer, les cases estan costat per costat, l’enterraren a l’església de Sant Roc, així ell és viudo.

CAMARADA, Francesc. 12-9-1644: f. de Mateu i de Dominga Paris, de Messina (Sicília), d’on fa un any que falta al embarcar-se a l’armada del duc de Terranova i vingué a M, d’on no s’ha mogut, fadrí de 23 o 24 anys. Andreas Moneta, sastre de Messina, domiciliat a la ciutat de M., de 30 anys, fa 8 anys que el coneix a ell i als pares, habitaven al mateix carrer, el carrer de St. Joan, que era minyó, quan el duc de Terranova vingué a M. vinguérem plegats i no se’n han tornat, sap molt bé que és fadrí, tindrà 23 anys. Domingo de Napoli, sastre de Messina, h.M., el coneix des de que té ús de raó, s’han criat junts al carrer de St. Joan de Messina, fa un any vingueren junts amb l’armada, sap molt bé que és fadrí de 23 o 24 anys. Casa a Sineu amb Elisabet Vallcanera, f. de Jaume, qu.

CAMPS DE SUNYER, Jaume de (Campsunyer). 4-2-1636: f. de Bernat, de Calella (?), Catalunya, casa amb Margarita Carbonell, vda. d’Amador Castrus, a Sta. Creu (Matr.).

CAMPS DE SUNYER, Llàtzer. 24-1-1602: de 27 anys, f. de Quirce, difunt, de Calella, bisbat de Girona (Catalunya), de 27 anys, es vol casar. Perot Sala de Mataró diu que és fadrí, que han navegat plegats amb una sagetia. Jaume Soler, mariner català, casat i domiciliat a M., també ha navegat amb ell.

CAMPS DE SUNYER, Montserrat. 16-3-1602: mariner, de Calella (Catalunya), fill d’Antoni, mestre d’aixa. Fa 4 mesos vingué a M. i ha fet algun viatge a València. Declaren que és fadrí Jaume Bellsolei, català casat a M., que fa 10 o 12 anys que el coneix, i Jaume Soler, català casat a M., que fa mig any que el coneix. Casarà amb Margarita, f. de Rafel Andreu.  

CAMPS, Jaume. 30-6-1611: de Menorca, f. de Martí i de Francina. Onofre Llobera, boter de 50 anys, fa 3 anys que el coneix de Menorca, on ell s’havia mudat, i una germana seva, muller de Joan Llambies, i sa mare li digueren que era fadrí, i quan tornà a Mallorca, fa 7 o 8 mesos, el trobà aquí. Joan Peres, hortolà d’Alcúdia, de 20 anys, diu que es casat amb una germana sua i que vingueren a Mallorca junts farà un any i mig. Casa amb Apolònia, f. de Pere Alba, a Felanitx.

CAMPS, Miquel. 21-12-1617: de Barcelona (Catalunya), viudo. R. Fornés (?), de 35 anys, de Barcelona, diu que sa muller fa un any morí estant ell a Barcelona, fa 6 mesos vingué de Barcelona i li digueren que encara no era casat. Llàtzer Iglesias, m., diu que Camps era casat a Barcelona i fa un any vingueren cartes que deien que sa muller era morta.

CANNÉ, Jaume. 30-4-1604: fill de Jaume, de Marsella (França), fadrí de 19 0 20 anys. Jaume Selles, de Marsella, mariner, el coneix de minyonença i també Bartomeu Alemany, mariner català.

CANOS, Guillem. 2-3-1632: vdo., de França, casa amb Caterina Amengual, f. de Climent, a Sta. Creu. Testimonis Baltasar Cànoves i Pere Dalbis, francesos (Matr.).

CANTER. Nicolau. 8-6-1616: de 56 anys, d’Esparreguera (Catalunya), vdo. Francesc del Pi, sombrerer d’Esparreguera, domiciliat a M., de 40 anys, diu que els dos són d’Esparreguera i que el coneix de minyó, que era casat amb Antiga Febrer que morí fa 4 o 5 anys i va portar a Mallorca lletres de la seva mort a son marit. Jaume Delma d’Esparreguera diu que Nicolau fa molts d’anys que és a Mallorca, els dos feien l’acapte de Ntra. Sra. de Montserrat, fa 5 anys saberen que la dona era morta, fa 3 anys va anar a Esparreguera i va parlar amb el fill. Casa amb Joana Perelló, vda. de Jaume Vanrell, a Sta. Eulàlia.

CANTO, , Jeronim. 5-2-1605: fadrí, f. de Nicolau, de la ciutat de Niça (Savoia), fa 4 anys partí de sa terra i ha navegat per Ponent. Lluís Bru, sabater de Niça, casat a Mallorca, fa 10 anys que el coneix i creu que té 23 anys. Joan Sbert, mariner de Niça, fa 4 mesos que el coneix, han navegat junts i sempre l’han tractat com a fadrí, creu que té 22 anys. Casarà amb Anna Bauló (?), a Sta. Creu.

CANTOR, Umbert. 16-8-1611: mariner, f. de Nicolau, de Niça (Savoia). Pere Rotger de Niça, de 21 anys, avui en casa de mestre Andreu Sastre, que fa de sastre, el coneix de quan encara no aportava calçons, eren veïnats i coneix els pares, creu que tindrà 21 o 22 anys. Guillem Ricart de Marsella, de 21 anys, avui a M., fa un any que el practica i gent de sa terra li ha dit que és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Beatriu, vda. de Pere Ricart.

CAPÓ, Blai. 27-8-1622: de 28 anys, f. de Guillem, de Broaga (França), fa 13 anys falta de sa terra i sempre ha navegat per aquests mars. Joan Armita, de Marsella, de 32 (?) anys, fa 7 anys que el coneix i han navegat junts tot aquest temps, diu que és fadrí de 27 o 28 anys. Pere Martí de Marsella fa 4 anys que el coneix, diu que és francès de Ponent, han navegat junts i que és fadrí. Víctor Arena, de La Ciutat, casat a M., de 22 anys, en fa 5 que el coneix, han navegat junts, diu que vingué minyó a estes parts.

CAPRÉS, Pere. 4-6-1630: de 19 anys, f. de Pere, qu., natural de Sella (?) del bisbat de Barcelona (Catalunya), fa 7 mesos vingué de Barcelona i no s’ha mogut. Antoni Darder, picapedrer de Peralada, de 25 anys, diu que fa 7 mesos vingueren junts de Barcelona, sempre ha sentit dir a moltes persones de Barcelona i de M. que és fadrí. Baptista Ribes, mariner natural de Barcelona, de 26 anys, el coneix des de que és nat, sempre han estat junts

CARBONEU, Bartomeu. 31-11-1605: de Marsella (França), casat amb Margarita Fabressa de Marsella amb qui va estar 18 anys i fa 3 anys que morí. Diu que és bon cristià i sap que els catòlics no poden tenir dues mullers. Té un fill mariner que ara ha partit amb el patró A. Armengual. Francesc Bolaygua de Marsella, casat a M., de 21 anys, el coneix de minyó, ha conegut sa muller i sap que és morta. Joan Ros de Gateres (França), de 25 anys, casat a M., fa 2 anys que el coneix i han navegat junts, diu que la muller és morta i ha estat en sa casa amb un fill seu. Casarà amb Margarita Roig, vda. de Llorenç Sivinyo.

CARDO, Adrià. 30-12-1627: de Menorca. El mag. Joan de Pax, donzell de M., de 30 annys, diu que és f. d’Onofre i sap que és fadrí, , l’ha tractat a Menorca i a M. El mag. Basili Morell, de Menorca, de 17 anys, diu que és fadrí. Casarà amb Marianna, f. de Damià Alou, a St. Miquel.

CARLO, Jeroni. 14-12-1602: fill de Siret Carlo. Fa 8 o 9 anys partí de Gènova i vingué a M. on començà a navegar amb el patró Jaume Palut. Joan Maria, mariner de Gènova, el coneix de fa 7 o 8 anys en que naveguen junts. Antoni Genovès, de la ciutat de Gènova de 20 anys, fa 8 anys que el coneix, fa 10 anys que ell és a M. i al cap d’un o dos anys vingué dit Carlo i han navegat plegats, particularment a Gènova. Casarà amb Elisabet, filla de Pere Comelles, a Santa Creu.

CARRATALÀ, Joan (Caratalà). 21-4-1629: f. de Francesc, del regne d’Alacant (València), casa amb Caterina Ramon, f. de Miquel, a Sta. Creu (Matr.).

CARRERAS, Joan Domingo. 15-7-1626: mariner, f. de Baptista i de Beneta, de la ciutat de Gènova, fa 9 anys que falta de Gènova, se’n anà als 10 anys, ha estat 7 anys a Eivissa, un a Menorca, anà a Càller, a Gènova i a M. Jeroni Vivó, teixidor de llana, de 22 anys, el conegué fa 9 anys per trobarme jo en Gènova en aquell temps, anava com un polissó i el va aportar a Mallorca, no era casat perquè era molt minyó, tindrà 21 anys. Rafel Pou, mariner de 24 anys, fa 9 anys que el coneix, trobant-se a Gènova el prengué per mosso que era minyó, després vingueren a M., sempre ha estat mosso seu, és fadrí de 21 anys. 

CARRIÓ (?). Jaume. 20-4-1603: natural de Marsella (França) es vol casar.

CARRIÓ, Joan. 22-11-1627: mariner originari de Mallorca de 35 o 36 anys, fa 20 anys partí de M., que en tindria 10 o 12, ha estat a Itàlia, després fou soldat i últimament anava en la patrona reial d’Espanya, fa 5 o 6 mesos vingué a M. de Puerto de Santa María. Antoni Barceló, de Pollença, de 30 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix, han estat a Nàpols, a Sicília i a Puerto de Santa María, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, creu que tindrà 2 o 3 anys més que ell. Rafel Riera, paraire, de 30 anys, fa 6 anys que el coneix, l’ha vist a Sicília, han navegat junts amb la galera patrona d’Espanya, on jo anava d’artiller i ell de soldat, per certa brega (rinya) que tingué a Sicília el posaren 5 anys a galeres i fa mig any vingué a M., sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 33 o 34 anys. Casa amb la vda. Guaita a Sta. Eulàlia.

CASERTA, Antoni. 21-12-1645: mariner, f. d’Andreu i de Maria del Puig, de Nàpols, de on fa 6 anys falta, fadrí de 19 anys. Josep Bonaventura, mariner de Palerm, h.M., de 20 ans, el va conèixer fa 6 anys i coneix els pares, de dit temps han navegat plegats amb les galeres, diu que és fadrí de 19 anys. Vicenç Juliano, mariner de Palerm, h.M., de 21 anys, el va conèixer a casa dels seus pares, fa 6 anys partiren plegats de Nàpols, que ell era minyó, i d’ençà han navegat plegats, tindrà 19 anys.

CASESNOVES, Antoni. 28-5-1601: d’Arenys (Catalunya), f. de Joan, viudo de Paula Mora des de fa 5 mesos, fa 2 anys vingué a Mallorca. Jaume Belsolei, català, casat i domiciliat a Mallorca, el coneix, fa dos mesos anà a Arenys i sa mare portava dol de Paula Mora. Nicolau Doy, boter català, casat i domiciliat a Mallorca, diu que els dos són d’Arenys i que és viudo. Casarà amb Elisabet, f. de Jaume Parets, a St. Jaume.  

CASESNOVES, Bartomeu. 27-2-1610: f. de Joan, de Ciutadella (Menorca). Bartomeu Piris, estudiant menorquí, fa 14 anys que el coneix, diu que ha vingut a casa de son oncle rector de Muro. Joan Pons, menorquí de 26 anys, diu que serveix al rector de Muro. Casa amb Margarita Pujol, f. de Miquel, a Muro.

CASESNOVES, Carlos. 16-3-1645: mariner, f. d’Andreu i de Felipa, natural de la vila de Varazze, senyoria de Gènova, fadrí de 22 anys. Camilo Rapalo, mariner d’Arenzano (Gènova), domiciliat a M., de 20 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix, les seves viles estan a una llegua i mitja, dit temps han anat per mariners a un mateix vaixell navegant per la costa de Gènova, a M. i a altres parts, no està casat a cap part, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà 22 anys. Dia 18, Joan Andrea Perelló, natural d’Arenzano, de 20 anys, el coneix de minyó i coneix els pares, anaren a escola plegats essent minyons, ha habitat molt temps en sa casa, diu que és fadrí de 21 o 22 anys. Pasqual Lusardo, mariner natural de Bonasola, senyoria de Gènova, domiciliat a M., de 38 anys, fa 6 anys que el coneix, l’ha tractat a Gènova, Barcelona i M., sap que no s’ha casat, fa 3 o 4 anys que coneix a Camilo Rapalo, han navegat plegat molt temps, diu que és home de veritat. Casa a Alcúdia amb Elionor Picó, f. de Baptista, d’Alcúdia.

CASIANO (?), Baptista. I-1603: de Dénia (València). Casarà amb Joana, f. d’Onofre Mir.

CASOLÀ, Antoni. 28-2-1638: f. de Bartomeu, de la vila de St. Joan de Pineda (Catalunya), casa amb Marianna Moncada, vda. de Jaume Lloberet, casa a St. Creu (Matr.).

CASTA, Miquel. 11-7-1601: de València. Morí a Barbaria (veure morts fora).

CASTANY, Amador. 10-8-1630: f. de Gabriel, de Sabadell (?), bisbat de Vic (?), Catalunya, casa amb Margarita Carbonell, f. de Joan, a Sta. Creu (Matr.).

CASTANY, Jeroni. 5-7-1641: mariner, f. de Gabriel, de Barcelona (Catalunya), fadrí de 28 o 29 anys. El patró Joan Riera, català, domiciliat a M., de 35 anys, fa 20 anys que el coneix, que era molt minyó, de la ribera de Barcelona d'on ell és natural, ha navegat amb ell en diferents ocasions, ha conegut camarades seus, sempre ha sabut auq és fadrí, tindrà 28 o 29 anys. Ramom Ronrera, natural de St. Miquel de Penadès, diòcesi de Barcelona, de 26 anys, el va conèixer fa 5 anys a Barcelona, els amics i coneguts li digueren que era fadrí, i durant aquests 5 anys han navegat junts, si fos casat ho sabria, tindrà 28 o 29 anys. Casa amb Caterina Desmàs, f. d'Honorat, a Sta. Creu.  

CASTELL, Domingo. 14-2-1640: mariner de Liorna (Toscana), f. d'Antoni, de 25 anys, en fa 3 que falta de Liorna i ha vingut a M. i navegat per estes mars. Benet de Gabriel, mariner de Gènova, de 25 anys, el va conèixer fa 6 o 7 anys a Liorna i coneix el pare, allí es feren camarades i navegaren junts al Llevant, després l'ha tractat en diversos ports navegant, sap cert que no és casat en part ninguna, tindrà 24 o 25 anys. Agustí Cedenal, mariner genovès, de 22 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix de Liorna i coneix els parents i ha entés d'ells i amics que és fadrí i fa poc li ha dit un cosí seu, tindrà 24 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Grimalt, f. de Joan.

CASTELL, Pere, 21-12-1650: mariner, f. de Tomàs, sastre, i de Maria Llorens, de la ciutat de València, fa 7 anys se’n anà de València i de les hores sempre ha habitat a M., ha navegat amb vaixells mallorquins, anà 6 anys per mosso del capità Canals, fadrí de 21 anys. Honorat Garau, mariner de La Ciutat de Provença (França), de 25 anys, el coneix de minyó, navegaven en la mateixa nau amb el capità Canals, han fet molts viatges junts amb dita nau i amb el patró Xepelli, quan vingué no tenia edat de ser casat, onsevulla sempre l’han tractat de fadrí, serà fadrí de 20 anys. Gaspar Jonquer, mariner de Toló (França), domiciliat a M., de 23 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix, es trobava a València i s’embarcà a la nau del capità Canals on ell hi anava, sempre han navegat plegats, s’ha criat a M., sempre l’ha conegut fadrí, serà de 20 anys. Antoni Moragues, mariner de M., de 21 anys, el coneix de minyó, fa 7 anys quan vingué a M., no tenia edat per ser casat, des de que vingué sempre ha navegat amb ell en vaixells mallorquins, s’ha criat a la Ribera de M., no és casat, serà de 20 anys. Bernat Ferrer, mariner de M., de 23 anys, fa molts d’anys que el coneix, que era minyó que no tenia edat de casar-se, fa 3 anys que el practica amb amistat i confederansa, és fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Carles, f. de Guillem.

CASTELLANO, Jaume. 12-1-1646: mariner, natural de París, del regne de Grècia, f. de Francesc i de Dominga, fadrí de 22 o 23 anys. El mestre Scanio Castillo, artiller natural de Càller domiciliat a Nàpols, de 40 anys, fa 10 anys que el coneix, era de 12 o 13 anys, ha estat en sa casa, han navegat amb el mateix vaixell, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Nicolau de Michel, mariner de Paris de Grècia, de 27 anys, el coneix des de que té record, s’han criat plegats i sempre han navegat plegats al mateix vaixell, sap molt bé que és fadrí, serà de 22 o 23 anys.

CASTELLANO, Joan. 20-12-1604: declaren que era de la ciutat de Màlaga (Castella), 13 anys abans havia casat a Mallorca amb Esperança Vitada i fent viatges fa 3 anys fou captivat i portat a Alger on morí.

CASTELLÓ, Pere. 1-4-1623: f. de Joan, de Ciutadella (Menorca). Jaume (?) Balle de Ciutadella diu que és fadrí  de 20 anys. Joan Franch (?). estudiant, avui a M., diu que és fadrí. Casa a Pollença amb Marianna, f. d’Antoni Puig (?).

CASTELLÓ, Pere. 5-1-1610: de Ciutadella (Menorca), de 18 anys, f. de Benet. Pere Joan Velada, f. de Pere Joan, el coneix, han estat junts a menorca, menjant i dormint junts, i vingueren junts a Mallorca. Miquel Garau, torner mallorquí, fa 6 mesos que el coneix, ha menjat i dormit amb ell a Menorca i ha conegut son pare i sa mare. Casarà amb Margarita, f. de Jaume Llopis, a St. Nicolau.

CASTELLVÍ, don Pedro: de València, fill de don Pedro, comendador de Montesa. Partí de València als 19 anys i fou soldat a Flandes i altres parts. Tornà a València i fa més de dos anys que és a M. D. Vicenç Sanxes, de la ciutat de València, el coneix de minyó i ha conegut son pare. Jordi Torres, notari de València, de 49 anys, el coneix perquè fa 34 anys que viu a València i té allí sa muller i fills. Casarà amb la sra. Francina, f. del mag. Francesc Pardo a Sant Jaume.

CAXINELLO, Francesc. 20-10-1641: mariner, f. d’Alberto i de Blanca, de la ciutat de Gènova, fadrí de 23 anys, fa un any que falta de Gènova. Estefano Boell, mariner de Gènova, de 24 anys, diu que s’han criat junts a un mateix carrer, coneix a la mare, al pare no l’ha conegut que fa 19 anys que és mort, coneix els germans, és fadrí, fa un any que falten de Gènova, han estat a l’armada a Cotlliure i a Vinaròs i a altres parts, sempre han estat junts, tindrà 22 anys. Jaume Bianco, mariner de Gènova, de 19 anys, el coneix a ell, a la mare i als germans, sempre han navegat junts, diu que és fadrí de 22 anys. Carles Amer de la ciutat de Milà, mariner, h.M., de 26 anys, el començà a conèixer a Gènova on s’han criat, si no s’ha casat d’un any a esta part és fadrí, sempre han anat junts navegant en les galeres i altres vaixells, tindrà 22 anys.

CAZAITI, Joan Baptista. 28-8-1639: mariner de 23 anys, f. de Nicolau, de Venècia, fa 8 anys partí de Venècia per Nàpols i es posà als galions de l’armada reial i mai més ha tornat a sa terra. Francisco Sandnani, mariner de Venècia, de 32 anys, el coneix de minyó, coneix els pares, sap molt que no és casat, tindrà 25 o 26 anys. Joan de Jordi, mariner natural de Stafalanita de la senyoria de Venècia, de 30 anys, el conegué minyó i després a Nàpols, han navegat 4 anys junts amb l’armada reial, sap bé que no és casat sinó solter, tindrà 25 anys (Con.). Casa amb Joana Mitjavila, vda. de Bartomeu Xicard, francès, a Sta. Creu (Matr. 6-8-1639).

CEFI, Glaudes. 12-11-1642: mariner, f. de Pere, de Marsella (França), d’on fa dos anys falta, fadrí de 27 anys. Joan Lleutan (?), de Cassis (França), de 33 anys, fa dos anys que el coneix de M., aquest temps sempre l’ha practicat per aquestes mars d’Espanya, ha entès per ell i altres que el coneixen que és fadrí, serà de 26 o 27 anys. Antoni Gigo, mariner de Cassis, de 24 anys, fa 3 anys que el coneix de Liorna i després de Càller i a M., sempre l’ha conegut per fadrí, persones que el coneixen de més temps li han dit que és fadrí, serà de 27 anys. Joan Felip, de la vila de Cannes (França), de 22 anys, fa 6 mesos que el coneix, ha navegat amb ell, sap que és fadrí, serà de 27 anys. 16-11: Rafel Taxeda, mariner de Marsella, de 30 anys, el coneix des de que és nat, s’han criat junts, mai s’ha casat a Marsella d’on se’n anà fadrí, la mare li digué als 6 mesos que se’n anà a la volta de Liorna, als 3 mesos anà a Liorna i el va trobar a una nau que anava a Càller a carregar blat per M., va saber que no s’havia casat, anant a M. perderen la nau a Maó, fa 10 o 11 mesos que habita a M., serà de 27 anys. El 19 es dona llicència per casar a St. Nicolau amb Jerònia Berga, vda del patró Sebastià Marcellès.

CELLA, Gabriel. 9-6-1611: viudo d’Aulot (Olot) (Catalunya). Josep Veges, casat a M., català, fa 5 o 6 anys que el coneix, tot aquest temps ha estat a Mallorca, ha fet molts de viatges a Barcelona i ha estat a casa de sa mare i de son germà, fa dos anys era a Barcelona i els traginers d’Olot portaren cartes a sa mare i a son germà de que la muller de dit Gabriel era morta i en vaig portar a Mallorca a mestre Antoni Company, passamaner, i per altre gent d’Olot. Antoni Company, passamaner de M., de 25 anys, fa 6 anys que el coneix, en fa a Barcelona un germà de dit Gabriel, Antoni, estudiant, me donà una carta per ell en que deia que la muller era morta i recordàs que tenia un fill. Casa a St. Jaume amb una filla d’Antoni Mora.

CERVA, Domingo. 25-10-1642: de Finale, regne Hispania (Gènova)[7], de 20 o 21 anys, fadrí. Bernat Jofre, genovès de 26 anys, fa dos o tres anys que el coneix i aquest temps han navegat junts i sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 19 o 20 anys. Jacomo Parent de la vila de San Remo, genovès, de 25 anys, fa 4 anys que el coneix, han navegat en les galeres d’Espanya, ell amb son pare en la galera Sta. Isabel, feien ofici de calafats, ha sentit dir a molts amics seus que és fadrí, tindrà 20 o 21 anys.

CHAVARIA (o Clavaria), Pedro. 14-6-1608: de 20 anys, fill d’Antoni, natural de Saragossa (Aragó). Fa dos anys anà a València i serví al mercader Marc Antoni Faxina i després als 15 o 16 mesos vingué a Mallorca. Miquel Vaquer, sastre de la ciutat de 23 anys, el conegué a València, estaven junts amb un mercader, va tornàr a Mallorca fa 2 anys i als dos o tres mesos vingué ell. Pau Barrera, criat del sr. capità Fortuny, de la ciutat de València, de 22 o 23 anys, el conegué a València on estava amb un mercader i el tractaven de fadrí, vingué a Mallorca fa 9 o 10 mesos i al cap de 10 o 12 dies vingué ell.

CHEZA, Domingo. 19-9-1647: mariner de Nàpols, f. d’Àngel i de Silvia  Tudesca, fa 12 anys que navega, fins als 15 o 16 anys ha servit de mosso a diferents faluques i fa 3 o 4 anys fa de mariner, ha anat per diferents parts del món, fa 3 mesos que és a M., fadrí de 18 o 19 anys. Antoni Garbon, mariner de Messina, casat a M., de 34 anys, fa 8 anys que el coneix de la ribera de Nàpols on servia de mosso d’una faluca en la que ell anava per mariner, poc després de venir de captiveri, de les hores ençà quasi sempre han navegat plegats en diferents faluques i a diferents ports, aixì d’Itàlia com d’Espanya, fa dos mesos que el veu a M., sap que és solter i mai ha estat casat, tindrà 18 o 19 anys. Antoni Losano, natural de Nàpols, domiciliat a M., de 20 anys, el coneix de minyó, ha conegut al pare, que creu que és viu, no a la mare que fa molt que és morta, des de que fou d’edat de poder navegar han navegat amb diferents falues per diferents parts, sempre han tinguda confederació pel que diu que és fadrí, serà de 18 o 19 anys. Casa a Sta. Creu amb Elisabet Garau, f. de Gregori.    

CLARAVALLO, Llorenç. 7-8-1629: de Nàpols, casa amb Joana Veny a Sta. Creu (Matr.).

CLARET, Glaudo. 8-1-1633: mariner de França, f. de Joan, casa amb Anna Corredor, f. de Miquel, a Sta. Creu (Matr.).

COCH, Agustí. 2-12-1647: forner, f. d’Antoni i de Maria Lopis, natural de la ciutat de València  d’on partí i vingué a M. amb 13 o 14 anys, al cap d’un any tornà a València on ha estat dos anys i a les festes de Nadal de fa un any tornà a M., fadrí de 19 anys. Jordi Moner, forner de la ciutat de M., f. de Jordi d’Andratx, de 22 anys, el va conèixer fa 3 anys, que tenia 15 o 16 anys, a M. i després l’ha tractat a València algun temps i vingueren junts a M. fa un any per Nadal, sempre l’ha conegut fadrí, tant a València, on treballaven junts, com a M., és fadrí d’uns 19 anys. El mag. Joan Baptista Quint, beneficiat a Sta. Eulàlia, de 21 anys, el va conèixer fa 4 anys, que era minyó d’uns 15 anys i treballava de forner a M., després se’n anà a València on estigué 2 anys i fa un any ha tornat, sempre ha tingut notícia de que és fadrí, ho ha sabut per molts d’amics seus de València, tindrà 18 o 19 anys. Casa a St. Jaume amb Marianna Rigo, f. d’Antoni.

CODINA, Narcís. 10-6-1602: notari de Girona (Catalunya), f. de Francesc. Casarà a Menorca amb Margarita, f. de Jeroni Lodina (?) de Menorca.

CODONYER, Antoni. 12-6-1640: f. de de Pere, de Messina (Sicília), casa a Sta. Creu amb Llucia, f. de Glaudo Marcel.

CODRERO, Joan Baptista. 2-10-1646: f. de Jaume i de Magdalena, de la ciutat de Milà (Llombardia), fadrí de 30 anys. Francesc Seminati, impressor de Milà, de 23 anys, fa 12 anys que el coneix, de Milà, anaven plegats, farà 10 anys el va deixar de veure, jo vingué a M. i després Codrero vingué fa 3 anys, si fos casat ho sabria, quan partí de Milà no era casat, serà de 27 anys. Antoni Cibon, genovès de 44 anys, fa 3 o 4 anys el començà a conèixer a Milà i allà era públic que era fadrí, després ens anarem a Espanya amb les galeres de Gènova, després es trobaren a Madrid, sempre l’ha tractat com a fadrí, serà de 27 o 28 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Francina Figuera, f. d’Antoni.

COLL, Miquel. 14-10-1617: fadrí de 19 o 20 anys, f. de Joan, d’Alaior de Menorca, detingut a la presó de M. Miquel de Gora, conrador d’Alaior, de 50 anys, diu que el coneix des de que és nat, tindrà 22 anys i sols ha estat a menorca i a Mallorca, és fadrí. Joan Casesnoves, natural d’Alaior, teixidor de lli, de 33 anys, diu que és fill de Joan, conrador, l’ha vist mamar i coneix molt els pares, és fadrí de 19 o 20 anys. Casa amb Catarina, f. de Gabriel Sot, a Sta. Eulàlia.

COLL, Salvador. 10-11-1611: de Santa Maria de Martorelles (Catalunya), sa muller morí en presència sua i vingué a Mallorca. El patró Pau Santpere, català, h.M., de 42 anys, el coneix de minyó, havia estat casat amb una cosina seva a Barcelona, de la que té infants, fa 5 anys i mig la muller, que es deia Margarita, morí a Sta. Maria de Martorelles, diu que fa 5 anys que és a Mallorca. Pau Santpere, sabater de M., de 21 anys, f. del patró Pere, diu que la seva mare era cosina de la seva dona, fa 6 anys era a Barcelona i li digueren que era morta a Sta. Maria de Martorelles i fa 5 anys que és a Mallorca. Casa amb Caterina, f. de Jaume Parets a Sant Miquel.

COLOMA, Jeroni. 2-4-1631: de la ciutat de Sardenya (Càller ?), f. de Jaume, casa amb Francina Amengual, f. de Joan, a Sta. Creu (Matr.).

COLOMAR, Benet. 20-7-1635: f. d’Antoni, d’Eivissa, casa amb Margarita Xiquera, f. de Sebastià (Matr.).

COLOMAR, Francesc. 6-3-1651: f. d’Antoni i d’Antonina Torres, d’Eivissa, de la parròquia de Sta. Eulàlia, fadrí de 17 o 18 anys  vingué a M. fa 3 anys, anà a Cartagena i al cap de dos o tres dies anà a València on assentà plaça de soldat i hi va estar 7 mesos, tornà a M. on sempre ha estat, fa l’ofici de teixidor de lli. Jaume Tur d’Inca, de 22 anys, ha conegut els pares i l’ha practicat a Eivissa fins que se’n vingué a M. que seria de 17 o 18 anys, de les hores no sap que s'hagi mogut, sap que no era casat a Eivissa, quan ha vingut d’Eivissa l’ha trobar reputat de fadrí, tindrà 23 anys. Joan Clapes d’Eivissa, de 23 anys, el va conèixer minyó, sap que no és casat a Eivissa ni en altra part, fa 7 o 8 anys partí d’Eivissa per venir a M., partí de 17 o 18 anys, quan ha vingut a M l`ha trobat, serà de 25 anys.

COLOMAR, Miquel. 12-10-1640: sabater d'Eivissa, f. d'Antoni, fa 7 0 8 anys que falta d'Eivissa, se'n anà a Alacant on va estar 4 anys fent de mariner, d'allà se'n anà per soldat al castell de Salses i a Perpinyà, on ha estat dos anys i mig, d'allà vingué a M. en un bergantí en companyia de D. Joan Simó i no s'ha mogut, fadrí de 24 anys. Joan Martines, mariner de Sant Sebastià de Biscaia, domiciliat a Eivissa, de 25 anys, fa molts d'anys que el coneix, era amic del seu germà Bartomeu amb qui ha navegat, ha habitat a Alacant, fa 3 anys que van junts, anaren a Xàbia, fa 5 mesos que l'ha trobat malalt a M. d'un balasso que rebé a Perpinyà, sempre l'ha conegut fadrí, coneix tots els germans i parents, serà de 24 anys. Miquel Pi, f. de Bartomeu, teixidor de llana de 30 anys el va conèixer  fa 6 o 7 anys que feia de sabater en casa de mestre Joan Sala, acabà la llicència[8] molt jove i se'n anà a Alacant, a les hores treballava amb mon pare a Eivissa, era fadrí i minyó, entén que mai ha estat casat, tindrà 23 o 24 anys. Elisabet Serra, muller de Jaume Riusech d'Eivissa, de 30 anys, l'ha conegut minyó a Eivissa d'on se¡n anà de 15 o 16 anys, era fadrí. Casa amb Margarita Roig, vda. de Mateu Alguer a Sta. Jaume.

COLOMER, Antoni. 20-1-1620: de 22 anys, f. de Joan i de Joana Anna, mariner, de la parròquia de Sant Antoni del regne de Gascunya (França), partí de sa terra fa 6 o 7 anys i anà a Arenys, on va estar amb un oncle, germà de son pare, d’allà ha estat a Palerm, Messina, tornant a Arenys i d’Alacant ha vingut a M. Antoni Blanch, f. d’Antoni, de Tossa (Cat.), de 20 anys, en fa 2 que el coneix, de Barcelona on estava com a fadrí, després a Alacant fa un mes i mig de on vingueren junts a M. amb el patró Pinya, diu que és fadrí de 22 anys. Joan Bernardo, mariner de Menorca, de 35 anys, domiciliat a M., fa un any el va veure a Palerm i el tractaven com a fadrí i deien els altres mariners que era fadrí, fa un mes el tornà veure a Alacant i el tractaven com a fadrí, vingueren junts a M., als vaixells els casats parlen de ses mullers i els fadrins de casar-se. Miquel Taltevull de Menorca, domiciliat a M., de 25 anys, el va conèixer fa 10 mesos a Arenys que practicava en casa del balle Trias i tots el tractaven com a fadrí.  

COLOMER, Antoni. 31-7-1617: mariner de 20 anys, f. de Jaume, de Canet de Catalunya, ha estat a Ponent, a Cartagena, a València i a Càller. Jaume Castellar de Pineda, mariner, h.M., de 28 anys, el coneix de minyonença, de fa 8 anys, al no estar Pineda més d’una llegua lluny de Canet, ha conegut la mare i germana, el pare és mort, diu que no és casat i tindrà 21 anys, de Barcelona anaren junts a Càller i d’allí vingueren a Mallorca. Quirze Joseph, f. de Salvador, mariner de Canet de 21 anys, el coneix de minyonença ençà, ha conegut el pare que és mort i coneix la mare, diu que no és casat, essent minyó feu un viatge a Ponent, han anat junts a Càller i vingueren a M. Casa amb Margarita, f. de Gabriel Garí, a Sta. Creu.

COMALADA, Josep. 5-2-1607: de Barcelona (Catalunya), f. de Francesc i de Francina Cardona, fa 4 anys partí de Barcelona, ha estat a Palerm, tornà a Barcelona i fa 4 mesos que és a M. Francesc Raval, casat a M., fa 6 anys que el coneix de Barcelona, fa un any que és a Mallorca i diu que Comalada vingué fa un any i li ha dit que és fadrí. Francina Ragussa, muller de Francesc Raial, el coneix fa 7 anys, que estava amb el seu marit a Barcelona d’on vengué fa 5 mesos, tindrà 30 anys. El patró Pau Noguera el coneix de Barcelona. Casa amb Tomassa Fullós, catalana, vda., a Sta. Creu.

COMELLES, Joan Baptista. 14-12-1600: de Barcelona (Catalunya), vdo. Francesc Coll, prevere, Dr. Teòleg, declara que coneixia la muller que a Barcelona era criada del sr. Jaume Aguilar. Casarà a Porreres amb Joana Maciana, lliberta de Bernadí Nebot.

COMPOST, Joan. 19-4-1617: de 22 anys, de Frontignan (França), f. de Pere. El patró Antoni Rebus, casat a M., de 22 anys, diu que és fadrí. Honorat Perpall (Parpan), francès casat a M., de 20 anys, fa molt que el practica i si fos casat ho sabria. Casa amb Margarita, f. de Martí Canet, a Sta. Creu.

CORAL, Antoni. 19-10-1632: patró de Marsella (França), casa amb Margarita, f. de Jaume Matheu, a Sta. Creu (Matr.).

CORAL, Pere. 4-6-1603: de 22 anys, f. de Pere, de la vila de Lloret de Catalunya. Llorenç Casals, menorquí, diu que fa 3 anys que naveguen junts. Miquel Puigserver, sabater diu que fa 5 anys que festeja una germana seva. Casarà amb Margarita, f. de Pau Puigserver, a Sta. Creu.

COS, Joan. 9-6-1649: natural de Tortosa (Catalunya), f. de Joan i de Maria de Contreras, fa 14 anys partí i anà a Fuenterrabía, després a Solsona i a Tarragona on trobà les galeres d’Espanya, de les que era governador el comte de Linares, i se’n anà amb elles i arribaren a M., ara farà 9 (?) anys, després d’alguns anys assentà plaça de atambor (tamborer), després anà a Inca i Campanet, on ara habita, per cert delicte el desterraren i ha estat 3 anys i mesos a Nàpols, tornant a M. amb llicència, fadrí, per Sant Cristòfol complirà 23 anys. Guillem Costa, sabater natural d’Inca, h. de la ciutat, de 19 anys, el va conèixer a Nàpols en temps de la rebel·lió o commoció del poble que hi hagué l’any passat, el qual per haver estat alguns anys a la ciutat de M. es feu coneixedor, ell era soldat de la companyia del capità Francesc Julià (?) i Cos soldat de la companyia del capità Carlos de Gayte, es veien cada dia per espai de 4 o 5 mesos, al cap dels quals vingueren a M., arribaren fa 9 mesos, Cos se’n anà a Campanet, no era casat a Nàpols i sempre l’han reputat com a fadrí, tindrà 24 anys. Jaume Artigues, capdeguaita de M., de 57 anys, el coneix des de que assentà plaça d’atambor en aquesta ciutat de M. fa 6 o 7 anys, era un minyó d’aspecte de 12 o 13 anys, no tenia edat de ser casat, s’ha ausentat i tornat, serà fadrí d’uns 20 anys. Francesc Betre (?), natural de Madrilejos (Castella), domiciliat i casat a M., de 28 anys, diu que fa 8 anys que vingué a M. i al cap d’alguns dies vingué dit Cos, ja el coneixia de l’estat de Milà, on el practicà dos anys, quan vingué era minyó d’uns 16 anys, ha estat desterrat 3 anys a Nàpols, fa 9 mesos tornà, se li pot donar crèdit del que diu, tindrà uns 23 anys. Casarà a Campanet amb Caterina Fornés.

COSTA, Andreu. 1-3-1641: f. de Miquel, d'Eivissa, mariner, fa 9 o 10 anys que trafega per aquests mars de M., fadrí. Miquel Colomar, mariner d'Eivissa, domiciliat a M., de 30 anys, el coneix des de que té ús de raó, s'han criat junts, ha conegut els pares i tots els parents, sap molt bé que és fadrí, fa 2 anys que és a M. i sempre l'ha vist trafegar per ací, fa 3 mesos va anar a Eivissa i no estava casat, tindrà 24 anys. Francesc Guasch, mariner d'Eivissa, de 19 anys, quan tenia 7 o 8 anys el va conèixer, ha conegut el pare que ja és mort i sa mare que encara viu, de les hores sempre han ant junts, fa 8 o 9 anys se'n anà d'Eivissa i vingué a M., mai s'ha casat a Eivissa ni en altre part, ha ant en sa companyia alguns viatges, és fadrí de 23 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Francina Riera, f. de Joan.

COSTA, Benet. 7-4-1651: de Sesta (Sestri ?) (Gènova), f. d’Agustí i de Batistina Muntaner, als 12 anys, més o manco, vingué a M., es posà per mosso d’una sagetia del patró Llorenç Servera, de les hores sempre ha navegat amb ell i tornant de viatge sempre ha estat en sa casa, fadrí de 18 anys. Llorenç Servera, natural de Final, regne Hispània[9], casat a M., de 28 anys, el va conèixer fa 8 anys quan vingué a M., vingué de 10 o 11 anys, i sempre ha navegat amb ell a la sagetia de la que és patró, mai l’ha deixat, quan venien a M. estava en sa casa, serà de 17 o 18 anys. Joan Baptista Gafrio, de Pella, Gènova, de 20 anys, el coneix de Gènova, els dos eren minyons de 8 a 11 anys, eren mossos de barques, als 10 o 11 anys vingueren a M. i no se’n ha tornat, ha fet viatges amb una sagetia del patró Servera, després vingué dit testimoni a M. on fa un any i mig que hi està i el va trobar a casar de dit patró Servera i de les hores sempre han navegat en sa companyia, diu que és fadrí de 18 o 19 anys. Lluc Ricardi, genovès de 25 anys, coneix els pares de Sesta, a ell el va conèixer a Gènova quan tenia 10 anys i feren molta amistat, a l’any ell vingué a M. i no s’ha mogut de casa de Llorenç Servera, ha anat en sa companyia per servici del vaixell des de que vingué a M. fa un any, diu que és fadrí de 18 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Llaneres, f. de Pere Joan.

COSTA, Domingo. 12-6-1602: f. de Baptista, de Gènova, de 24 o 25 anys. Fa 12 o 13 anys que vingué a M. Mestre Xaubanet, rector d’Alcúdia, diu que fa 10 anys que el veu sempre a Alcúdia. Casarà amb Eulàlia, f. de Joan Soler, a Alcúdia.

COSTA, Mateu. 22-12-1605: de València, de 21 anys, f. de Gabriel. Joan Alsamora, mallorquí de 27 anys, fa 7 anys que el coneix i l’ha tractat a València i conegué sos pares. Joan Garriga, trobant-se en la ciutat, de 20 anys, fa 7 anys que el practica. Casa amb Maria, vda. de Damià Reyes a Santa Creu.

COTTO, Miquel. 24-12-1605: de 21 anys, fill de Marc, de Niça. Fa 14 mesos és fora de dita ciutat d’on partí amb una nau genovesa i anaren a Alacant, després a Blanes i vingué a M. Feu un viatge a Barcelona i tornà a M. Ciprià Barello, de Niça, el coneix i fa un any que els dos són a Mallorca. Lluís Castell, de la ciutat de Niça, fa 8 mesos que s’ha casat a Mallorca, vingué fa un any, declara que fa poc vingué un germà i digué que era fadrí. Casarà amb Caterina, f. d’Onofre Caimari a Santa Creu.

COTTO, Tomàs. 24-12-1605: de 19 anys, f. d’Enric, de Niça (Savoia). Fa dos anys vingué a M. i no s’ha mogut excepte per un viatge que feu a València. Ell i el seu cosí Marc (?) es casen amb dues germanes, ell amb Joana, f. d’Onofre Caimari a Santa Creu. Testimonis de que és fadrí Lluís Castell, amb qui vingué fa dos anys a M. i feren un viatge a València, i Ciprià Barell, ambdós de Niça.

CÓZAR, Joan. 3-11-1616: f. d’Hernando, de Robledo de la Mancha (Castella), partí fa 9 o 10 anys al temps del saco dels moriscos, s’embarcà a Cartagena i arribà a Alger, on ha estat 4 anys, vingué a M. amb una polacra que alçaren renegats, ha estat esclau, té 21 anys. Pere Ramon Gual, llibert, de 33 anys, fa 10 anys que el coneix d’Alger, al temps que treien els moriscos d’Espanya on arribà amb els pares i germans, després de venir jo a M. vingué ell amb una polacra amb altres moriscos en cors, s’alçaren certs renegats amb ella, ha estat esclau del sr. Vegador i ara és llibert, quan arribà a Alger era molt minyó que no podia ser casat, tindrà 23 anys. Alonso de Molina, de Jaén, esclau del mag. Jaume Togores, de 24 anys, fa 12 anys el va conèixer en casa de son pare i després a Alger i a M., diu que no és casat i tindrà 21 anys. Casa amb Magdalena López a Sta. Eulàlia.

CRESPO, Francesc. 4-3-1641: Francesc Crespo, vdo. d'Àngela Garcia, natural d'Arganda (Castella), va estar casat 10 mesos i la muller morí a Arganda de part fa 7 anys a l'agost, fa 5 anys se'n anà per soldat amb altres de la seva vila, anaren als Alfacs i s'embarcaren als galions, anaren a Roses i vingueren a M., els allotjaren a la vila de Sineu d'on mai s'ha mogut. Joan Gust, natural de Madrid, habitador de Sineu, casat, de 27 anys conegué a la muller 'Àngela i als seus pares des de minyonia, fa 7 anys i 10 mesos que casà amb Francisco Crespo, va anar a les esposalles, sols estigueren casats 10 mesos perquè morí de part el dia de Nostra Senyora d'agost, va anar a l'enterro, des de les hores sempre han anat plegats, anaren soldats als Alfacs de Tortosa... estaven allotjats a Sineu on ara habiten. Domingo Cavallero, natural de la vila de Colmeries (?), regne de Castella, de 25 anys, habitador de Sineu, fa 5 anys que el coneix, sap que la muller és morta de part fa 7 anys, fa més de 5 anys anaren a dita vila per soldats i amb altres de la vila se'n anaren als galions als Alfacs... vingueren a M. i foren allotjats a Sineu on encara habiten, diu que mai s'ha tornat casar. Casa a Sineu amb Caterina Vallenera (?).

CRUCET, Baptista. (Cruset) 9-5-1644: f. Benet i de Paleguna, natural de Còrsega, de la Bàstia, encara que el pare era natural de Gènova, fa 5 anys se’n anà a Liorna i es posà a navegar anant a Alacant i M., fadrí de 22 anys. Gabriel de Pares, f. del capità Joan de Pares, natural de Venècia, de 30 anys, fa 3 anys que el coneix de Còrsega, d’allà feren un viatge junts a Alacant i M., ara n’han fet un altre amb el patró Canals, sempre l’ha conegut fadrí, serà de 22 anys. Gilormo de Nissa, mariner de Messina (Sicília), de 30 anys, fa un any i mig que el coneix, d’Espanya i de M., aquest temps han navegat junts i sempre l’ha conegut fadrí, dels camarades ha entès que no era casat, serà de 24 anys. Joan d’Antonio, mariner natural de Còrsega, de 21 anys, el va conèixer a Liorna fa 5 o 6 anys i sempre han navegat junts, sap molt bé que és fadrí, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Caterina Antelm, f. de Bartomeu.

CURET, Angelo. 14-1-1623: de Sifos (Six-Fours), França, de 26 anys, f. de Sebastià. Joan Llombart, de Sifos, f. de Lluís, diu que partí de Sifos sa 6 mesos i allí no era casat i anà a Alcúdia, és fadrí de 22 anys. Pere Celo de Sifos, de 19 anys, diu que són vinguts a Alcúdia i allà no és casat.

CUSOLA, Joan Antoni. 2-5-1639: ferrer de Martorell (Catalunya), de 24 anys, fill de Joan Antoni i de Magdalena, difunts, fa 12 o 13 anys anà a Nàpols, on fou criat de don Francisco Montalvo, capità d’infanteria, fa un any vingué a M. Amb els galions de l’armada reial de Nàpols. Joan Arnau, hortolà de la ciutat, de 38 anys, diu que fa 7 anys que el coneix, estaren junts a Nàpols on jo era soldat i ell criat, que era minyó de 13 o 14 anys, el va deixar a Nàpols fadrí i va venir a M., ell vingué fa un any amb els galions, tindrà uns 23 anys. Miquel Sanxes, de Peralta, regne de Castella, de 22 anys, el vaq conèixer fa 3 anys a Nàpols que era criat d’un capità i després soldat, jo era soldat a altre companyia, vingueren junts a M., fa un any amb els galions i no s’ha partit, és cosa certa que és fadrí, tindrà 24 anys. Casa amb Joana Esteve, vda. De Gabriel Coll, a St. Miquel.

CUSTURER, Jaume. 1-9-1644: f. de Sebastià i de Joana Pero, de Clervede (?) de Boulogne (Flandes francès)[10], d’on fa 11 anys que falta, se’n anà soldat, va estar 4 anys a Milà, fou soldat en l’armada per mar, es trobà l’ocasió de Salses, Perpinyà i Cotlliure, ha estat 3 anys a M. malalt, fadrí de 22 anys. Guillem Josep de Vo, de Renchi, província de Avo de Flandes, de 27 anys, fa 5 anys que el coneix de Flandes, eren soldats de la companyia del capità Salazar, vingueren plegats a Espanya, desembarcaren a la Corunya, han estat plegats al siti de Salses i vingueren a M. fa 5 anys i no se’n ha tornat, ell romangué malalt 3 anys, sap que no és casat, ha conegut camarades de la sua terra i sempre han dit que era fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Joan Pere, natural de Boulogne, de 32 anys, fa 4 anys que el coneix de la seva ciutat, conegué el pare, que morí, se’n anà soldat fadrí, tenia 12 o 13 anys, ha vingut a M. fa 6 mesos i l’ha trobat, té entès que no s’ha casat, sempre ha estat en servei del rei, tindrà 22 o 23 anys. Joan Brenany, bracer, natural de la ciutat de Cambrai, regne de Flandes, de 28 anys, fa 6 anys que el coneix, s’embarcaren junts a Cambrai amb 8 naus flamenques per soldats al servei de sa majestat el Rei d’Espanya, anaren a Cotlliure i a Tarragona i vingueren a M. i no s’han mogut, és reputat per fadrí per tots els que el coneixen, tindrà 22 o 23 anys Casarà a Felanitx amb Antonina Manresa, f. de Gabriel (Con.). Morí pobre el 6-1-1650 (Defuncions).

        

DALMAU, Miquel. 17-4-1604: fadrí, de Cadaqués (Catalunya), fill de Baldiri. Partí de sa terra fa 5 anys, anà a Barcelona on feu amistat amb Agustí Contestí amb qui anaren a Gènova, Nàpols i altres terres. Amb la darrera armada vingueren a Mallorca i sols s’han mogut per fer algun viatge a València. Declara tenir 21 o 22 anys. Miquel Sarayana, català de Cotlliure, mariner, fa 7 o 8 mesos que el coneix i ha conegut son pare a Cadaqués, i creu que té 20 anys. Agustí Contestí, mariner mallorquí, fa 4 anys que el coneix i ha estat en sa casa a Cadaqués, i han estat junts a Nàpols, Sevilla, València i Barbaria, ara pesquen plegats i creu que serà fadrí de 21 anys. Casarà amb Caterina, f. de Bernat Barceló, a Sant Jaume.

DANIEL, Blai. 5-6-1637: f. de Lluís, de França, casa amb Caterina Riera, f. de Montserrat, a Sta. Creu (Matr.).

DANIEL, Joan Baptista. 31-10-1633: de Sifos (Sex-Fours), França, f. de Joan Baptista, casa a Sta. Creu amb Anna Lingana (?), vda. de Sebastià Canyelles, sombrerer (Matr.).

DANIEL, Julio. 9-12-1626: de Sifos (Six-Fours), França, f. de Joan, fa 19 mesos que falta de Sifos i ha navegat per la costa d’Espanya i Francia (sic), de 26 anys. El patró Carles Cotxon, de Toló, h.M., de 59 anys, ha conegut els pares, que són morts, per estar Sifos a una llegua de Toló, diu que fa 3 anys que navega i un amb ell, han estat a dicerses parts de Llevant i de Ponent, sap molt bé que mai ha estat casat per francesos de la sua terra, tindrà 25 anys. Jaume Gras, de Toló, de 30 anys, el coneix a ell i a un germà, ha navegat amb ell més d’un any, sap que és fadri, tindrà 25 anys.

DATAS DEL CASTILLO, Àngela. 16-1-1610: f. d’Antoni, criada de la virreina, esposa de don Joan de Vilaragut. El sr. Jeroni Lorenso de Borge (?), herald del sr. virrei, diu que és donzella. El sr. Lluís Alemany, majordom del virrei, de 30 anys, diu que no ha estat casada fins ara en que el virrei l’ha casada amb Baptista Cardell, notari.

DAVENYO, Llorenç. 10-6-1620: de 18 o 19 anys, de Quinto, senyoria de Gènova, f. de Simó, calafat, fa 5 o 6 mesos partí de sa terra amb la nau de Mn. Barenys, anà a Càller i d’allà vingué a Mallorca, anà a València i tornà i no s’ha mogut. Mateu Vallès, genovès de Sera, de 31 anys, fa un any el va conèixer a Quinto, va veure el pare, un germà i dues o tres germanes, la mare és morta, deien que era fadrí, fa dos mesos ens hem trobat a Mallorca i fèiem de pescadors, creu que té 17 o 18 anys. Baptista Gamba, mariner genovès de Quinto, de 23 anys, el coneix de minyonença, s’han criat junt, coneix el pare i germans, diu que fa dos mesos vingué de Gènova, 15 dies després d’ell. Joan Antoni Rodríguez (?), mariner de 20 anys, fa mig any el va conèixer a Gènova, anaren a Càller i vingueren a Mallorca. Casa amb Antonina, f. de Montserrat Moncada, a Sta. Creu.  

DE LA FUENTE, Alfonso. 24-1-1641: de 26 anys, f. d'Alonso, de la ciutat de Múrcia, bisbat de Cartagena (Castella), fadrí. Alfonso Munol de Bargas, mariner vingut de Menorca, h.M., de 28 anys, fa 10 anys que el coneix de sa terra i de moltes altres parts, han estat camarades a la soldadesca prop de 8 anys i sempre l'ha vist tractar com a fadrí, fa un any és a M. Joan López de Múrcia, de 23 anys, militar, el coneix  perquè eren vesins a Múrcia, és fadrí, han estat camarades a la soldadesca de D. Antonio de Oquendo 6 o 7 anys fins l'any 1641 en que digué que se'n volia anar a sa pàtria, quan he vingut a M. l'he trobat al servei del virrei, he demanat si era casat i li han que és fadrí i ha tractat matrimoni, en sa pàtria i altres parts no és casat.

DE LLANO, Diego. 9-11-1644: f, de Pere i de Maria de Baldés (Valdés ?), natural de Cangas, regne de Lleó (Castella), fa 13 anys el tragueren de sa terra per soldat junt amb molts d’altres, anaren a Madrid i a Cartagena, on els embarcaren a les galeres d’Espanya amb les que anaren alguns anys, fa 3 vingué a M. on romangué, fadrí de 28 anys. Antoni Rodrigues, vidrier, natural de Cangas, domiciliat a la ciutat de M., de 47 anys, el coneix des de que és nat i coneix els pares, isqueren junts per soldats quintats en servei de sa majestat, anaren a Madrid i a Cartagena on els embarcaren a les galeres i anaren costejant per la costa, junts en la galera St. Diego, vingueren a M. fa 3 anys i no s’han mogut, sap que és fadrí, serà d 28 anys. Antoni Jurgo, sabater de Moscarrecla (?), regne d’Aragó, domiciliat a M., de 50 anys, fa 13 o 14 anys que el coneix i coneix els pares, fa 15 anys anà a viure a Cangas on treballà de son ofici un any i mig, quintaren per fer soldats i els quintaren a ells i a Alonso Rodrigues, vidrier, i a molts d’altres, plegats anaren a Madrid i Cartagena on els embarcaren i anaren molt temps per la costa d’Espanya, passà a altra galió i fa un any vingué a M. on el trobà a ell i a altres camarades, sap molt cert que és fadrí. Casa a Sineu amb Caterina Comes, vda. de Lluís Gonzales.

DEL VAL, Joan. 19-7-1642: f. de Joan i de Caterina Turalde, de Saragossa (Aragó), d'on fa 26 anys que falta, dit temps ha servit a sa majestat a Itàlia i Flandes i no s'ha casat, de 47 o 48 anys. Joan de Strecho de la vila de Tranquilla (Castella), domiciliat a M., de 28 anys, fa 4 anys que el coneix de Nàpols essent els dos soldats i des de les hores mai l'ha desconegut, quan el començà a conèixer va saber pels seus camarades que era fadrí i des de que el coneix no s'ha casat, de 45 o 46 anys. Bernat de Calro, de la ciutat de Lecce, regne de Nàpols, de 24 anys, el començà a conèixer a Nàpols, els dos eren soldats d'una mateixa companyia de la que era capità don Juan Reales i allà estigueren dos anys i mig, el deixar a Nàpols i passà a Hispània, tot el temps que l'ha practicat l'ha conegut fadrí, tindrà 45 anys. Casa amb Francina Perpinyà, vda. de Joan, a St. Miquel.  

DELASCO, Francesc. 26-12-1635: f. d’Antoni, de Vilafranca (de Niça) de Savoia, casa amb Caterina Pujol, f. de Pere, a Sta. Creu (Matr.).

DELO VELLO, Gaspar. 9-11-1642: mariner, f. de Francesc i de Laura de Rossa, de la ciutat de Nàpols, d’on fa 6 o 7 anys que falta, se’n anà minyó, sempre ha navegat per estes parts de M., Tarragona, Vinaròs i València, fadrí de 19 o 20 anys. Jaume Delo Vello, mariner de Nàpols, de 25 anys, el coneix des de que és nat, són cosins germans, coneix molt bé els pares per ser oncles seus, mai ha estat casat ni a Nàpols ni a altra part, tindrà 20 anys. Carles Men, mariner de Milà, domiciliat a M., de 26 anys, diu que començaren a navegar junts en el bergantí del patró Jaume Bauló, que anaven en cors, i des de les hores sempre l’ha vist i practicat a M., a Tarragona, a Vinaròs, a València i altres parts d’Espanya, mai ha entés que fos casat sinó fadrí, serà de 19 o 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Francina Roca, f. de Simó.

DENANS, Esperit. 10-6-1602: de Six-Fours (França), fill d’Honorat, de 24 o 25 anys. Josep Llombard, ara resident a M., el coneix des de que tenia 3 anys, ja que són d’una mateixa terra. El patró Felip Bartomeu, francès casat a M., diu que Esperit vingué a Mallorca fa 10 o 12 anys. Casarà amb Margarita, f. de Llorenç Gasa, a Santa Creu.

DENANS, Joan. 17-8-1619: mariner de 22 o 23 anys, de Sifos (Six-Fours)[11], França, f. de Pere, mariner, qu., fa dos anys falta de Sifos, i amb la sagetia  del sr. Joan Mir. El patró Bartomeu Savi, francès domiciliat a M., de 40 anys, fa 3 anys que el coneix, ha navegat molt temps amb el patró Esperit Denants, que és son cosí, coneix els parents de la sua terra, és fadrí de 24 o 25 anys. El patró Esperit Denans, de Sifos de Provença, domiciliat a M., de 43 anys, el coneix de minyó, diu que no és casat i en fa 5 que navega amb ell, han anat junts a Mallorca, a Espanya, França i Itàlia, i que es vol casar amb una neboda de sa muller. Jaume Vidal, mariner de Sifos, de 55 anys, el coneix de minyó i coneix tots els seus parents, fa 5 mesos que falta de Sifos i diu que no és casat i tindrà 22 anys. Al casar-se l’anomenen Sans, casarà amb Francina, f. d’Antoni Jordi, boter, qu., a Sta. Creu.

DENBIT, Miquel. 11-1-1641: de la vila d'Ontova (Orcera ?), regne de Castella, f. de Francesc i de Petronila Sanxes, fa 6 anys és fora sa terra quan se'n anà al servei de sa majestat a una lleva, els aportaren als Alfacs i s'embarcaren als galions de D. Antonio de Oquendo, anaren a Roses i d'allà vingueren a M. on fa 5 anys que hi és, és fadrí de 32 anys. Francesc Massana, natural de Moratalla (Múrcia), Castella, de 24 anys, el coneix des de que té record, fa 7 anys isqueren per soldats i mai s'han deixat, anaren un any amb els galions de D. Antonio de Oquendo i vingueren a M., diu que és fadrí de 32 o 33 anys. Joan Flexal (?), d'Aranda de Duero, regni Hispaniae, de 26 anys, diu que fa 6 anys se'n anaren junts per soldats i vingueren a M., diu que és fadrí perquè a la lleva que feren aquell temps a Castella no s'emportaven homes casats, tindrà 32 anys. Casa a St. Jaume amb Anna Quetgles, f. de Gabriel.

DENES, Domingo. 31-5-1651: mariner, f. de Nicolau, de Rius de la Lira (?), (Catalunya), fa 10 anys que falta de sa casa i sempre ha navegat amb vaixells mallorquins, fadrí de 19 anys. Gabriel Valls (Bals), mariner de Maó, de 34 anys, el va conèixer en sa casa, on ha menjat diferents vegades, han navegat plegats, sa mare i altres coneguts li han dit que és fadrí, serà de 18 o 19 anys. Nardo Guater, mariner de Palerm, domiciliat a M., de 25 anys, el va conèixer en casa de sa mare, des de que el coneix sempre han estat plegats, és fadrí de 18 o 19 anys.  

DENICHE, Hèrcules. 7-9-1645: conrador, natural de Lecce (Nàpols), f. de Joan Carles i de Dominica Manca, de 15 o 16 anys se’n anà per soldat i el portaren a Espanya i d’allà a M. on fa 9 anys que habita a Algaida, fadrí de 28 anys. Francesc Serveria, conrador de Lecce, casat a M., de 25 anys, diu que des de que és al món el coneix, s’han criat junts, fa 11 anys assentaren plaça en la companyia del capità Joan Balosie, els aportaren a Espanya i després a M. farà 9 o 10 anys, i no s’han mogut, sempre l’ha practicat i conegut i mai ha sentit dir que fos casat, tindrà 28 anys. Francesc Antoni Vicens, habitador a M. a casa del mag. Jordi Abrí Dezcallar, donzell de M., natural de Brinas, regne de Nàpols, de 21 anys, diu que les viles de Brinas i Lecce són veïnes i el va conèixer quan s’embarcaren per soldats a un tercio que passà a Espanya i després els aportaren a Algaida a M. on restaren, fa un any que serveix a casa de Jordi Callar, sempre l’ha conegut fadrí. Casa a Algaida amb Elisabet Mas, f. d’Antoni.

DERANE, Baltasar. 23-7-1610: fadrí de 28 anys, natural d’Aigüesmortes (França), f. de Pere. Honorat Margaco (?), francès, de Cannes, de 20 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, han navegat junts. Albert Golant (?), francès, h.M., de 20 anys, diu que s’han criat junts i han navegat junts. Casa a Sta. Creu amb Margarita, f. de Joan Valls, teixidor de lli.

DESCANO, Josep. 13-1-1640: mariner de la ciutat de Nàpols, f. d'Alfons i d'Eugènia, no té altre nom ni el s'ha mudat, mai ha estat casat, de 50 anys. El patró Francesc de Napolo, de la ciutat de Nàpols, de 48 anys, diu que s'han criat junts minyons i l'ha conegut a diverses terres del món, fa 7 o 8 mesos que falten de Nàpols, camarades seus li han dit que no és casat, tindrà 50 anys. Joan Martea, mariner de Nàpols de 28 anys, el conegué a Nàpols i han navegat junts, ha conegut camarades seus en diverses parts i tot li han dit que és fadrí, fa 7 o 8 mesos que falta de Nàpols i han anat junts, té 50 anys.

DESPEITE, Miquel. 27-10-1617: mariner de 20 anys, f. de Dominic, d’Eivissa. Mateu Gorch, mariner de M., de 27 anys, fa 4 anys que el coneix, ha estat moltes vegades a Eivissa amb ell, ha conegut els parents i ha navegat amb ell, tindrà 20 anys. Miquel Rovira, mariner català domiciliat a M., de 36 anys, fa 6 mesos que el coneix, a Eivissa coneix la sua gent, diu que allà no és casat i té 20 anys. Casa amb Caterina, f. de Lluc Jofre.

DÍAZ, Mario. 21-11-1647: de la ciutat de La Laguna (Canàries), f. de Mario i de Maria Pérez, fa 13 anys partí de sa pàtria, va estar a Puerto de Santa María algun temps, després fou soldat a les galeres d’Espanya per espai de 10 anys i després vingué a M. fa 3 mesos. Joan Vilallonga de Binissalem, de 43 anys, el va conèixer a les galeres d’Espanya on han estat soldats, hi anà fa 10 anys sense cap fil de barba, tindria 17 o 18 anys, de les hores sempre han navegat junts i han vingut a M. junts amb les galeres, afirma que és fadrí. Pere Calbo, de Madrid, de 47 anys, el va conèixer fa 10 anys a Puerto de Santa María, hi anà un jove barber de Canàries i li va dir que era fadrí, allà els quintaren per soldats i han navegat junts en les galeres d’Espanya durant 10 anys, en dit temps sempre l’han tractat com a fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 25 o 26 anys. Casa a St. Nicolau amb Joana, vda, (en blanc el llinatge).

DIES, Josep. 22-12-1618: sastre de 26 anys, f. de Pere i de Joana Bertran, de Maó (Menorca), habitador de Mallorca de fa 6 anys. Miquel Seguí, natural de Maó, habitador a casa del mag. Jeroni Mendieta, de 30 anys, el coneix de minyonença, l’ha practicat a Menorca i a Mallorca, si fos casat ho sabria perquè no ha habitat a altres parts salvo un viatge que feu a Ntra. Sra. de Montserrat que durà 20 dies. Gabriel Contreres, subdiaca de Menorca, de 25 anys, fa molts d’anys que el coneix, diu que sols ha estat a Menorca i Mallorca i anà a Montserrat, és fadrí. Casa amb Anna, f. de Pere Horrach, a St. Jaume.

DILIGENT, Garau. 27-7-1633: f. de Feliu, de Marsella (França), casa a Sta. Creu amb Margarita Pons, f. de Joan (Matr.). Seria mariner ja que són testimonis dos patrons.

DIPRETE, Antoni. 7-1-1606: de 20 anys, de la ciutat de Gènova, de la vila de Laventin, f. de Francisco. Fa 8 anys deixà sa terra, ha estat a moltes parts, a Llevant i a Ponent, fa 8 mesos que és mariner a la nau d’Antic Jofre. Joan Jaca, de la Ciutat de França fa un any que el coneix i fa 8 mesos que naveguen junts. Bartomeu Prejorugio (?) de la ciutat de Gènova fa 6 o 7 anys que el coneix, s’han vist en diverses terres i fa 7 mesos que naveguen junts. El patró Jaume Bersoley, de la ciutat de Mallorca, fa 8 mesos que el coneix i naveguen junts amb la nau del sr. Antic Jofre. Casarà amb Antonina, f. de Joanot Jordi a Santa Creu.

DISSEL, Guillermo Janson. 11-12-1618: f. de Joan Lamberto Dissel, qu., de la ciutat de Comptendam (Amsterdam) dels estats de Flandes. Ha tractat matrimoni amb Joana Martínez, f. de Julià, de Sóller. Antoni Domènech, notari, de 45 anys, diu que fa 5 anys que és a M., sempre se li ha arrimat perquè tenia molta amistat amb son germà Joan Vanohorn, li ha fet negocis de cobrances i altres, no ha sentit dir a cap flamenc dels molts que són arribat a M. que fos casat, son germà resideix a Sevilla, altre germà, Lambert Janson, que resideix a Amptandem (Amsterdam) a Flandes li digué per carta que volia que son germà anés a casar-se a Amsterdam, però ell li digué que volia estar alguns anys a Llevant. Fra Jaume Mas, de St. Francesc de Paula, fa 7 o 8 anys que el coneix, a M. hi residia un germà seu que es diu Gerban Dissel, que es confessava amb ell i el mataren d’una arcabussada, li digué que tenia un germà fadrí que es deia Guillermo que al poc vingué farà 6 anys, altres flamencs, amics i parents seus, sempre li han dit que és fadrí. Jacques Garse, flamenc, natural de la ciutat d’Haarlem (Flandes), de 34 anys, resident a M., el coneix que és d’Amsterdam a 3 llegues de sa terra, conec als germans, l’ha tractat a Itàlia, a Espanya i a Flandes i sempre ha entès que és fadrí, el mes passat es trobaren al port de Mallorca 12 naus flamenques del comte Maurisio i parlant amb molts flamencs li digueren que era fadrí i també un germà capità d’una nau que passava a Itàlia que entra al port al mateix dia. Francina Frontera, vda. de Miquel Viver, sastre de 40 anys, diu que estava amb el sr. Gerban Dissel, que després mataren, que li deia que eren 4 germans, un casat a Sevilla i dos fadrins, un molt jove que es deia Guillermo, que després vingué, , el germà de Sevilla li deia que no es s’havia de casar en terra estranya perquè en sa casa hi havia molt de tràfic i no convé que homes que van pel món negociant siguin casats i el volia casar a Sevilla, . Miquel Palou, cirurgià, de 49 anys, ha conegut al germà que mataren que li deia que tenia un germà jove que el volia fer hereu si no tenia infants, després de mort vingué el germà de Sevilla i després dit Guillermo, farà 6 anys, i al anar-se a Sevilla li digué que cuidàs del germà jove que era fadrí. Casarà a Sóller amb Joana Martínez.  

DOLARA, Vicenç. 23-9-1629: f. de Venaci, dels estats de Flandes, casa amb Joana Xanxes, f. de Bartomeu, a Sta. Creu (Matr.).

DOLIO, Bartomeu. 8-9-1646: f. de Llorenç i de Júlia Ferrara, de la ciutat de Gènova, fa 15 anys que falta de sa terra, fadrí. Antoni Mas, calafat de M., de 45 anys, el va conèixer fa 10 anys a les illes de Sta. Margarita i St. Honorat que era molt minyó, no tenia edat per casar i després vingueren a M., el té per fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys. Salvador Risaro, de la ciutat de Nàpols, de 25 anys, diu que el va conèixer fa 9 anys a les illes de Sta. Margarita i St. Honorat, després a Perpinyà i Salses, eren soldats d’un companyia, quan el va conèixer era molt minyó, és fadrí de 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Marianna Roca, f. de Gabriel.

DOMAS, Honorat. 17-12-1605: f. d’Agustí, difunt, de la vila de Camos (França). Fa 13 o 14 anys anava amb una nau ragusea, essent minyó de 13 o 14 anys, i l’encaptivaren en lo Arxipièlago (Grècia) les galeres del general Sigala i portaren a Constantinoble on ha estat fins fa 6 mesos en que l’alliberaren, anà a Jerusalem i vingué a Mallorca amb la nau que aporta blat de Jerusalem. Té 27 anys. Andreu Bertran, teixidor de la ciutat, el coneix de fa 10 anys, han estat captius a Constantinoble 7 o 8 anys, va cobrar la llibertat fa 3 anys i ell fa 6 mesos que vingué. Antoni Oliver, francès casat a M., fa 12 anys que el coneix i han captius junts a Constantinoble. Joan Francisco Rulier, francès, fa 10 anys que el coneix de Constantínoble on era esclau d’Alí Baxà i Demans del general Sigala. Casarà amb Joana, f. de Macià Jaume a Santa Creu.

DOMAS, Honorata. 10-9-1611: donzella, f. d’Agustí, de Camos (França), de 25 anys. Honorat Domas, residint a Mallorca al carrer de la Mar, diu que és la seva germana, que l’ha criada i que fa 5 anys que és a Mallorca. Julio Grisso de Savona, del regne de Gènova, h.M., fa 4 o 5 anys que la coneix. Casa amb Esteve Parot, f. de Guillem, a Sta. Creu.

DOMINGO, Gabriel. 22-7-1644: forner, f. de Gabriel i de Bàrbara Sorell, de Castelló de la Plana (València), d’on fa 10 anys que falta, vingué dreta via a M. amb mestre Jaume Sastre, amb qui sempre ha treballat, i no s’ha mogut, fadrí de 21 anys. Antoni Gallur, paraire de M., de 26 (?) anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, era molt minyó i treballava en casa de Jaume Sastre, forner, sempre l’ha conegut fadrí, serà de 21 anys. Bartomeu Verdera, moliner, de 22 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, és moliner de casa de mestre Jaume Sastre on ell treballa des de que és vingut de sa terra, altres fadrins i son amo que coneixen la sua terra sempre han dit que és fadrí, serà de 21 anys.

DOMINGO, Nadal. 1-11-1611: de 24 o 25 anys, f. de Pedro de Trapana (Sicília). Manesco Belgareda (?) de Gènova, avui a M. a la tartana St. Joan Baptista i la Nunciada de Trapana, de 35 anys, el coneix des de que no tenia barba i sempre l’han tractat com a fadrí, coneix els pares. El patró Llorenç Soliman de Gèmova, patró d’una tartana de Trapana, de 36 o 37 anys, el coneix de minyó de 10 o 12 anys i coneix els pares. Casa amb Paula Perpinyà, a Sta. Creu.

DOMÍNGUEZ, Joan. 20-10-1600 o 1601: de Valladolid, regne de Castella, fill de Gonzalo de Monyes (?). García Sarmiento, criat del sr. Francisco Patxeco, jutge de Corts de Mallorca, el coneix perquè són de la mateixa terra. Andre Gelafort, criat de dit Pacheco, diu que el té per fadrí. El sr. Pere Onofre Anglada diu que fa 3 anys que el coneix de la cort que estava de payer del sr. Jeroni Berard i devia tenir 15 anys.

DONA, Àngela Caterina. 12-9-1644: de la ciutat d’Imperia del Piamont, filla de Joan Antoni Dona i de Luquina, soltera de 21 anys. El capità Gabriel Martorell, natural de la ciutat de M., de 34 anys, va conèixer la dona a Imperia, d’on és natural i la tractaven com a soltera, sap que és fadrina perquè ha estat alcaid a dita ciutat 5 o 6 mesos, d’allà anà en sa companyia a l’estat de Milà i d’allà vingueren tots a M. amb una mateix vaixell fa un any i mig, tindrà uns 18 anys. Llorenç Gelabert, fuster de M., de 32 anys, fa 20 mesos que la coneix de Gènova, on anava en companyia del sr. Bernadí Andreu, allà ens embarcarem tots a un vaixell per M. on fa un any i mig que són arribats i ella no s’ha partit, a Gènova tots la tractaven com a soltera, tindrà 18 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Miquel Sequier, vdo, teixidor de llana de la parròquia de St. Miquel.

DORDOL, Arnau. 10-1-1601: de 20 anys, fill d’Arnau, de la vila de Sarvera (Cervera ?) (Catalunya), a dues o tres llegues de Vilafranca, als 9 o 10 anys anà a Vilanova de Barcelona, on va estar 9 o 10 anys i vingué a Mallorca. Pau Scardo, mariner català, declara que el coneix de minyó, que anà a la seva vila que és Vilanova, que navegaren plegats amb una polacra del patró Joan Ferret i que és fadrí. Miquel Planes, català, declara que de minyó vingué de sa terra en ma terra. Miquel Scardo, marxando, diu que coneix a Pau Scardo, parent seu, i a Miquel Planes i que són homes de veritat.

DRUAT, Joan. 27-7-1623: f. de Pere, de Niça (Savoia). Marc Antoni Bru, de 36 anys, diu que és cosí seu i l’ha criat, són tots de Niça, no és casat en ninguna part perquè sempre ha habitat amb ell, el coneix des de que és nat. Jaume Llompart, de 18 anys, fa 3 anys que el coneix i mai l’ha deixat, anaven plegats a una nau, diu que no és casat. Haygerit Porgeti (?) de França, de 20 anys, fa 8 anys que el coneix i sap que no és casat perquè ha anat amb ell a una nau i mai ha sentit a dir a cap part que fos casat. Joan Ginard, natural de Gènova de 20 anys, fa molts d’anys que el coneix, diu que és natural de Niça, del regne de Florència (sic) i sap que és fadrí. Casa amb Bàrbara Corona a Sta. Creu.

DURAN, Francesc. 16-11-1617: de 19 o 20 anys, f. d’Honorat, qu., de la ciutat de Ques (França). Blai Llauger, francès, patró de la sagetia del sr. Gabriel Bosch, casat a M., el coneix en que no tenia edat per casar, fa dos anys i mig que va en la seva sagetia, parents i amics seus li han dit que mai ha estat casat, tindrà 20 anys. Honorat Deumes, francès casat a M., fa molt que el coneix i fa 2 o 3 anys que habita en sa casa, diu que no és casat. Casa amb Joana, f. de Jaume Palmer, a Sta. Creu.

DURAN, Pere. 28-1-1631: de França casa amb Caterina Rebolla (?), f. d’Antoni, a Sta. Creu (Matr.).

ESCANDELL, Jaume. 5-9-1600: teixidor d’Eivissa, de 24 o 25 anys, f. de Joan i Toneta. Onofre Pont, escrivà d’Eivissa, declara que és fadrí. Francesc Serra, teixidor de lli d’Eivissa, declara que feu feina de teixidor com obrer a casa seva a Eivissa i fa 4 anys que és a M. Casa amb Francina, f. de Jaume Morro, fuster, a Sta. Eulàlia[12].

ESCARRO, Baptista. 17-6-1617: mariner, f. de Longi, qu., de Marsella (França). Antoni Xambo, mariner de Marsella, de 37 anys, fa molt que el coneix, diu que el pare és mort, no té muller i tindrà 24 anys. Serafí Fornari, de Marsella, de 45 (?) anys, el coneix de minyó, diu que fa 4 mesos vingué a M. i tindrà 23 anys. Casa amb Caterina, f. de Miquel Homar, a Sta. Creu.

ESCAU, Vicenç (Scau). 23-8-1645: sastre de Nàpols, f. de Francesc Antoni, sastre, i de Polita Maraman, fa un any i 18 dies que partí de Nàpols amb les galeres per mariner, ha estat a Espanya i amb elles ha vingut a M., fadrí de 18 anys. Salvador Nigroni, mariner de Nàpols, de 20 anys, fa 10 anys que el coneix, eren vesins a Nàpols, partiren junts de Nàpols amb les galeres fa un any i 18 dies, han estat a Espanya i han vingut a M., sap molt cert que és fadrí, Carles Maloha, mariner de Nàpols de 16 anys, el coneix de minyons i ha conegut els pares, eren vesins, fa un any i 18 dies partiren junts amb les galeres, estigueren a Espanya i vingueren junts a M., diu que és fadrí d’uns 18 anys. Antoni Armengual, teixidor de llana, infermer de l’Hospital General, de 48 anys, coneix a Carles Maloha i a Salvador Nigroni, napolitans, fa 6 mesos que habiten a l’hospital i ha vist que són persones de veritat i honrades. Miquel Sanxo, escolà de l’església de l’Hospital General, de 20 anys, fa 6 mesos que coneix a Maloha i a Nigroni i diu que són persones de veritat a les que es pot donar crèdit. Casa a St. Jaume amb Joana Colom, f. de Pere Joan.

ESCUDER, Antoni. 8-2-1605: mestre d’aixa, procedent de Cambrils, fill d’Antoni del regne de França, és aquí des de Sant Joan passat. Andreu Urgell, patró de Barcelona, fa 12 anys que el coneix i diu que és fadrí de 25 anys. Joan Sala, patró de Barcelona, fa 2 anys que el coneix. Casarà amb Caterina, vda. de Jaume Mascaró, a Alcúdia.

ESPINOSA, Rafel de (Spinosa). 22-2-1602: de 19 anys, fill de Pere, natural de Toledo (Castella), fa 7 o 8 mesos vingué a M. Domingo de Santiago, del bisbat de Toledo, criat del sr. Joan  Unioco (?) el conegué fa 5 anys a Toledo. Joan Domingo de Valladolid, casat a M., també el conegué a Toledo. Casarà amb Joana, f. de Joan Capellà, difunt, a St. Jaume.

ESPLUGUES, Jeroni. 22-5-1619: f. de Magí, de la Magina de Carol (Querolt), diòcesi de Tarragona. Fra Jeroni Gorner, prevere, diu que és fill d’una germana seva, fa 4,5 anys vingué a M. quan tenia 14 anys, la família no el volia casar a M., és fadrí de 18 o 19 anys. Joan Nus, mercader del bisbat de Vic, domiciliat a M., de 28 anys, el coneix des de que vingué a M., fa 4,5 anys, que en tindria 14, ha vist cartes del seu pare que el volia casar en sa terra. El mag. Bernat Pedralbes, català domiciliat a M., de 40 anys, el coneix des de que és a M. que era molt jove i mai se es partit, , ha sentit dir a catalans que són vinguts que és fadrí, de 18 anys.

ESTADA, Joan. 2-11-1600 o 1601: del regne de Barcelona (Catalunya), li mataren la dona al terme de l’Hospitalet. Joan Bonet, de França,  que fa un any i mig que és a M., coneixia la muller de Joan Stada a Barcelona, que li rentava la roba i morí de dues punyalades. Testimoni Miquel Reus, català casat a M. Casarà a Valldemossa amb Margarita, donzella, f. de Bartomeu Pons, difunt.

ESTEFANIA, Jeroni. 25-3-1639: mariner de 22 anys, f. de Francesc, d’Eivissa. Miquel Fàbregues, mariner de M., de 28 anys,  el coneix de fa 10 anys d’Eivissa, ha conegut la mare i els germans, diu que sempre ha habitat a Eivissa o a M. i que és fadrí. Roc Segarra, mariner natural d’Eivissa, de 28 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut els pares, ja morts, i els germans, sap molt bé que és fadrí de 21 a 23 anys. Casa amb H. Barceló, f. d’Onofre (?).

ESTEVE, Glaudo. 9-3-1633: f. de Pere, qu., de França, casa amb Joana Ros, f. de Sebastià, sabater, a Sta. Creu (Matr.).

ESTEVE, Miquel. 10-1-1630: de Barcelona (Catalunya), de 36 anys, f. de Joan, mariner, i de Caterina, allà havia casat amb Caterina Monjo, quan la muller morí, fa 2,5 anys a l’hospital de Barcelona, anà a València, després a Dénia i vingué a M., vol casar amb Joana Padrines, f. de Bartomeu, escrigué una carta a son cunyat Francesc Monjo en Barcelona, enviada a través de Francesc Moxina on li demanava una fe del seu enterro, el capellà la trobà però no li donà certificatòria dient que bastava son testimoni. Francisco Moxina, mariner, natural de Messina (Sicília), de 26 anys, diu que estigueren junts a València i Dénia i vingueren a M. amb un vaixell del patró Nadalet, farà un any que el coneix i sempre l’ha vist tractar com a vdo., diu que la muller Caterina morí, fa 31 dies va anar a Barcelona amb el vaixell del patró Joan Antoni Moragues i li donà una carta per portar testimoni de que la dona era morta per un cunyat seu que està enfront del carrer del forn de vidre, li digué que si es volia casar hi havia dones a Barcelona, hi tornà en companyia d’Angelo Vassallo, mariner del seu vaixell, cercaren al llibre d’enterros i la trobaren, feia 36 mesos que era morta, li pagà 3 reals al vicari que digué que bastava el testimoni. Angelo Vassallo, genovès casat a M., de 33 anys, sap que és viudo, relata l’anada a Barcelona i diu que tindrà 36 o 37 anys. El 18 de març Julià Calbo, natural de Cartagena, de 32 anys, diu que fa un mes i mig es trobava a Barcelona i anà a l’hospital amb Moxina i Vassallo i llegiren l’enterro. El 18 d’abril Jaume Matza, natural de Missina (sic), casat a M., també anà a Barcelona i anà a casa del cunyat, enfront del Born al pla d’En Llull on fan calderes i paelles, digué que dita Caterina era morta a l’hospital.

ESTRADA: veure Strada.

FÀBREGUES, Pere. 11-1-1625: capità francès casar a M. amb Marianna Canals, estava davant Sta. Creu, morí fa 2 anys a Nàpols.

FALTERER, Andreu. 10-1-1639: de la vila de Cadrira de Provença, arquebisbat de Marsella (França), f. de Guillem i d’Elisabet Drisola. Joan Baptista Garí, natural de Cadrira de Provença, de 24 anys, el coneix des de que té ús de raó, s’han criat plegats des de minyonença, estudiant junts a dita vila, sempre l’ha tractat, diu que és fadrí i té 23 anys, han estat a dita vila, a Nàpols, a Menorca i a M., fa 5 o 6 anys isqueren de sa terra. Antoni Joan (?) Cusola, natural de Fraga (Aragó), arquebisbat de Lleida, de 30 anys, fa 4 anys que el coneix i han estat soldats a una mateixa companyia a Nàpols als galions d’allí, d’on passaren a Sardenya i després a Mallorca, desembarcant a Alcúdia i no s’han mogut de l’illa, el va conèixer de 18 anys i ara en tindrà 22, és fadrí.

FANALS, Joan. 9-1-1623: f. de Jaume, de Ciutadella (Menorca), de 22 o 23 anys, fa un any que treballa a Alcúdia. Martí Amorós d’Alcúdia, f. de Martí, de 40 anys, fa 7 anys que el coneix, feu feina dos anys en sa casa a Ciutadella, fa un any anà a Ciutadella i tornà en sa companyia, diu que és fadrí de 22 anys. Esteve Blaxando (?) de Ciutadella, de 20 anys, coneix la mare, el pare és mort, va venir a Mallorca fa un any i 2 mesos i als dos mesos vingué ell i ha treballat a Alcúdia. Casa amb Francina Alsina, f. de Joan, a Alcúdia.

FANER, Francesc. 1-9-1607: f. de Pere, de Ciutadella (Menorca). Rafel Gelabert, ardiaca de Ciutadella, de 22 anys, el coneix de minyó, fa 14 o 15 anys, estaven al mateix carrer a Ciutadella, fa dos mesos vingueren junts a M. Pau (H)ernandes, de Ciutadella, de 22 anys, el coneix de Ciutadella on eren visins, fa un mes vingueren junts, és fadrí.

FAUXER, Domingo. 9-7-1621: mariner de 23 o 24 anys, natural de Malta, f. d’Antoni i de Francina Moleta. Joan Carros de Marsella, de 23 anys, avui a M. a la sagetia del patró Jordi Auger de Sant Tropès, fa 8 anys que el practica, que tindria 10 o 12 anys, fa poc ha estat a Malta a casa dels seus pares i li han dit que no és casat, tindrà 23 anys. Pedro Jofret de Marsella, de 22 anys, avui a M. a la sagetia del patró Alexandre Bauxique, vinguda carregada de forment, fa 5 anys que el coneix i tot aquest temps han navegat plegats, a estat a Malta a casa sua, els pares li digueren que era fadrí, tindrà 23 anys. Casa amb Coloma Català, f. d’Antoni, a Sta. Creu.

FEIXES, Miquel. 28-2-1619: f. de Ponç, de Ripoll (Catalunya). D. Martí d’Alisern, secretari del capità general, el coneix fa 2 anys, diu que ha estat majordom del virrei i que tindrà 28 anys. Arnau Quinyones, criat del virrei, diu que és fadrí. Casa amb Francina Caravent (?), criada del virrei.

FELIP, Joan. 15-3-1603: de 23 o 24 anys, f. de Joan Alvarado, pagès, de Gandia (València), vingué fa un mes i mig. Declaren que és fadrí Francisco Martines, de nació d’Egipte (sic, gitano), casat i domiciliat a Mallorca, i Francesc M. de València. Casarà a Felanitx amb Caterina, f. de Joan Bertran de Binissalem.

FELIP, Joan. 15-3-1603: fadrí de 23 o 24 anys, f. de Joan Alvarado, pagès, de Gandia (València), vingué fa un mes i mig. Francisco Martines, de nació d’Egipte (gitano), casat i domiciliat a Mallorca, el coneix de Gandia, sa terra, fa un mes i mig vingué de Gandia. Casarà a Felanitx amb Caterina, f. de Joan Bertran de Binissalem.

FELIU, Damià Nicolau. VI-1603: de Barcelona (Catalunya), testimoni.

FERNANDES, Pere. 12-9-1640: d'Ajustante, diòcesi de Sigüenza (Castella), f. de Pasqual i de Maria de Soto, fa 4 anys ell i altres isqueren forcívolament per soldats, anaren a Tortosa, amb els galions de l'armada reial passaren a Roses i d'allà a M. fa cosa de 3 anys i mig, desembarcant en Alcúdia i no s'ha mogut, té 30 anys. Joan Sans, natural de Mexina (Megina), arquebisbat de Sigüenza, de 24 anys, coneix el pare, s'han criat junts, fa 4 anys isqueren junts de ses terres per soldats, anaren a Tortosa, a Roses i desembarcaren a Alcúdia fa 3 anys i mig, sempre l'ha tingut per fadrí, serà de 30 anys. Ildefons Garcia, de (H)ita, arquebisbat de Sigüenza (Guadalajara), ara habitador de Lluc, macip del regne de Mallorca, de 21 anys, l'ha conegut des de que té record, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí, fa 4 anys que isqueren plegats per soldats, fa 3 anys i mig desembarcaren a Alcúdia, tindrà 30 anys.

FERNÁNDEZ, Manuel. 3-8-1642: calderer, f. de Manuel, de Còrdova (Castella), fa 4 o 5 anys partí de Còrdova per soldat a Lisboa, on ha estat a presidi 2 o 3 anys, d'allà partí amb sa companyia per Catalunya, on ha estat dos anys a Tarragona, fa un mes vingué a M., fadrí de 21 anys. Antoni de Soto, sastre, natural de Còrdova, de 17 anys, el coneix des de que té ús de raó, les cases dels pares estaven vesines, fa 4 o 5 anys partiren amb una companyia de soldats del capità Emiliano Rodríguez de Còrdova, jo anava per patge de geneta i dit Manuel per soldat, els portaren a Lisboa on restaren 2 o 3 anys, d'allí a Tarragona, sempre junts, i han vingut junts a M., mai s'ha casat. Alfonso Gutierrez, natural de Medina de Rio (de Rioseco ?), fa 2 anys que el coneix del castell de Sant Jorge (?) i d'allí partiren per Catalunya amb el tercio de don Tomàs Mexia d'Azevedo que succeí a don Diego de Aguilar Gamboa a Tarragona, d'allí han vingut junts a M. amb les galeres d'Espanya, sempre l'ha tingut per fadrí, sempre l'han tractat com a tal tots els camarades, serà de 21 o 22 anys. Casa amb Francina Martorell, vda. de Joan Frau, a Sta. Eulàlia.

FERRÀ, Antoni. 31-3-1644: de les illes Canàries, de les Terceres, de 23 anys, fa 13 o 14 anys que falta de sa pàtria, ha navegat 7 anys als galions de don Antonio de Oquendo de la armada reial, fa 4 o 5 anys que està a M., fadrí de 23 o 24 anys. Alfons Fuentes, casat a M., de 27 anys, fa 11 anys que el coneix, diu que els dos assentares plaça de mariners a l’armada d’Oquendo, i ell era de 12 o 13 anys, servia de grumet, han navegat junts 8 anys, han estat dues voltes junts a les Índies, mai s’han deixat, últimament anaren a Tarragona i vingueren junts a M. fa 3 anys, serà de 22 o 24 anys. Manuel Duarte (Duerte) de Lisboa, de 35 anys, fa 10 o 12 anys que el coneix, anà a sa terra molt minyó i se’n anaren junts amb l’armada reial, han navegat junts i últimament vingueren de Tarragona a M. amb l’armada, ell restà a M., jo me’n anà per via de Gènova mariner, ha tornat i l’ha trobat fadrí, serà de 23 o 24 anys.

FERRANDO, Pere. 8-5-1645: corder, f. de Miquel, natural de la ciutat de València, aprengué l’ofici a València, fa 3 anys vingué de València a M., on ha habitat fent de corder i de mariner en cors en diversos vaixells, fadrí de 20 anys. Pere Mas de Liames (?), de la ciutat de M., de 25 anys, fa 11 anys que el coneix de València, on estava a carta de corder a casa de mestre Beldirar, dit testimoni estava en casa de mestre Bernat Fonollar, boter, que estava vesí de la casa dels pares de dit Ferrando, i allà va estar 3 anys i mig, després es posà a treballar de forner, fa 5 anys vingué a M. i deixà dit Ferrando a València que encara era minyó de 14 o 15 anys i aprés ell vingué fent de mariner a M. on fa 3 anys que habita fent de corder, fa dos anys dit testimoni anà a València per les veremes i ell li encomanà que anés a casa de sa mare, sap molt cert que no és casat, el té per fadrí de 20 anys. Miquel Fullana, mariner de M., de 25 anys, fa 10 anys que el coneix de València on ell estava a carta de corder i després vingué a M. fent de mariner, han navegar junts en cors, diu que fa 3 anys que habita a M., diu que no s’ha casat ni a València ni a M. i que tindrà 20 anys.

FERRARO, Joan. 24-10-1641: f. de Joan Maria i de Margarita, del regne de Nàpols, de la ciutat de Cosenza (?)[13], mariner fadrí de 30 anys. Pere Marte, natural de Pavia, estat de Milà (Llombardia), de 66 anys, fa 21 anys que el coneix, sempre han anat plegats navegant amb les galeres de Gènova per mar i negociant per terra, ha conegut als pares en sa casa, mai ha estat casat, serà de 30 anys. Carles Man, mariner natural de Milà, casat a M., de 24 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix, en dit temps sempre han navegat plegats en les galeres de Gènova per mariners, el va començà a conèixer de 15 o 15 anys, tindrà 30 anys.

FERRER, Francesc. 22-5-1610: de 22 anys, f. de Vicenç, natural de la ciutat de València. Julià Ardaxon, de Niça, de 25 anys, avui a Mallorca a la fragata del virrei, diu que sempre l’ha vist tractar com a fadrí i que tindrà 22 o 23 anys. Baptista Bartoloto, de Gènova, de 23 anys, de la fragata del virrei, fa dos anys i mig que el coneix. El patró Baltasar Ardança de Dénia, de 40 anys, fa 10 o 12 anys que el coneix, l’ha vist minyó a Alacant i a Dénia, i l’ha practicat al vaixell del virrei.

FERRER, Guillem. 28-2-1626: f. de Guillem, d’Eivissa, fadrí de 23 anys. Francesc Julià, d’Eivissa, el coneix de minyó, coneix els pares, diu que no és casat a Eivissa i que fa un any que habita a M., ell fa 6 dies que ha arribat amb sa muller, tindrà 22 o 23 anys. Pere Marí, f. de Joan, d’Eivissa, de 47 anys, fa 10 dies que falta d’Eivissa, diu que el coneix des de que és nat, coneix la mare i un germà casat a València, serà fadrí de 22 anys.

FERRER, Joan. 27-2-1628: f. de Joan i de Catarina Marí, d’Eivissa. Simó Gelabert, mariner d’Eivissa, de 19 anys, el coneix a ell i als pares de fa 8 o 10 anys, diu que Ferrer vingué a M. fa 8 mesos i ell en fa 5, se’n anà fadrí i ara s’ha promés amb Magdalena Cerdà. Llorenç Colom, conrador de Selva, f. de Pere, h. de la ciutat, de 20 anys, fa 5 o 6 que el coneix d’Eivissa, diu que va venir a M. fa 8 mesos i ell vingué després i el va trobar treballant de conrador, se’n anà fadrí d’Eivissa.

FERRER, Joan. 29-10-1608: fill d’Onofre, d’Eivissa, fa 4 mesos vingué a Mallorca. Test. Joan Palou, mariner d’Eivissa de 34 anys, i Pere Palou, paraire d’Eivissa de 22 anys. Casa amb Margarita, f. de Joan Creu, difunt, a St. Jaume.

FERRER, Miquel. 11-2-1633: de Canet (Catalunya), f. de Montserrat, casa amb Margarita Mir, f. de Cristòfol, a Sta. Creu (Matr.).

FERRER, Miquel. 11-6-1646: mariner de Bilbao (sic)[14], Biscaia (Castella), f. de Miquel, fa 8 anys partí de sa vila, era d’edat de 10 anys, s’embarcà de patge de nau a Cadis amb l’armada d’Espanya de don Antonio de Oquendo y anaren a Maó, quan se cremà la dita armada[15] se’n anà en cors i vingué a M. i ha navegat per estes mars, fadrí de 18 anys. Joan Noha, mariner natural de Drano (?) (Gènova), de 20 anys, fa 8 anys que el coneix, era minyó de 8 o 9 anys a Biscaia que era mosso de mariner en l’armada de don Antonio de Oquendo, i de Biscaia, amb dita armada, vinguérem a Maó, estàvem junts a la nau dita Lo Almirante que es cremà a Maó, de les hores estan els dos a Menorca i Mallorca navegant, sap molt cert que és fadrí, quan el va conèixer no tenia edat de casar que era molt minyó i sempre han navegat junts, tindrà 18 o 19 anys. Joan de Mendossa, mariner natural de Bilbao, del senyoriu de Biscaia, de 28 anys, era vesí de la casa dels pares, fa 8 anys que falta de sa terra, sols tenia 10 anys quan se’n anà patge en l’armada real, ara l’ha trobat a M. on fa 4 mesos que habita navegant, té entès que no s’ha casat en part ninguna, serà de 18 anys. Casa a Sta. Creu amb Antonina Massanet, f. d’Esteve.

FERRER, Pere, àlias Gots. 7-4-1616: mariner de la pollacra del sr. Antic Jofre, fadrí, de Capellades (Catalunya), f. de Gerald. Bartomeu Company, mariner de Barcelona (Catalunya), de 23 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix que era minyó, han estat molt temps plegats, fa 2 anys que navega entre Mallorca i Barcelona. Joan Pelegrí, mariner de 30 anys, fa 12 anys que el coneix, han navegat plegats, diu que és fadrí de 20 anys.

FERRERS, Àngel. 22-6-1645: argenter, f. de Francesc i d' Àngela Saot, de Messina (Sicília), d’on fa 3 anys se’n anà, en fa 2 vingué a M. d’on no ha exit, fadrí de 42 o 43 anys. Antoni Jordano, calafat, domiciliat a la ciutat, de 45 anys, el coneix de minyó, coneix molt als pares i a tots els parents, foren soldats plegats i vingueren a M., , diu que no s’ha casat a Messina ni a altra part d’Itàlia ni d’Espanya, si fos casat ho sabria, serà de 42 o 43 anys. Benet Batalla, velluter de Palerm, domiciliat a M., de 27 anys, diu que des de que té ús de raó el coneix, ell l’ha aportat essent minyó al braç, coneix als pares i parents, fa 3 anys sortiren plegats de Sicília en servici del rei, fa dos anys vingueren a M., mai ha estat casat, des de que sortiren de Sicília mai s’han deixat, serà de 42 o 43 anys.

FERRET, Antoni. 28-2-1638: f. de Joan (?), de Vilanova de Cubelles (Catalunya), casa amb Joana Anna Sanxo, f. de Lluc, casa a Sta. Creu (Matr.).

FERRET, Rafel. 17-1-1623: de Vilanova del bisbat de Barcelona (Catalunya), f. de Joan, fadrí de 19 o 20 anys. Francesc Gerona (?), de Sitges, h. de vilanova, de 33 anys, el coneix des de que tenia 9 anys, han navegat junts, diu que té 20 anys i és fadrí. Magí Cellers, de Vilanova, de 25 o 26 anys, el coneix des de que té records, diu que mai ha estat casat. Casa amb Francina Alfonso, f. de Joan Benet Alfonso, a Sta. Creu.

FERRIOL, Miquel. 5-5-1627: mariner de Peníscola (València), vdo. de Bàrbara Serrada que morí fa uns 6 anys. Joan Aiso, mariner de Peníscola de 42 anys, conegué la dona que era parenta seva que morí de malaltia fa 5 anys a dita vila, va anar al seu enterro i sap que dit Miquel no s’ha tornat casar perquè des de les hores han navegat junts. Jaume Joan, boter de M., de 35 anys, fa 3 anys que el coneix, l’ha practicat a Vinaròs i a M., sempre li han dit que sa muller morí a Peníscola. Joan Febrer, mariner de Vinaròs, de 26 anys, conegué la dona que morí fa 5 anys, ha estat a Peníscola moltes vegades, ha conegut els gemans i els ha vist portar dil d’aquella, no s’ha tornat casar i hem navegat junts.

FIGUERA, Joan. 4-2-1616: de Perpinyà (Rosselló), f. de Felip. El sr. alferes Melcior Cataroge, valencià, majordom del sr. virrei don CarlesColoma, de 50 anys fa 10 anys que el coneix, que no tenia edad per casar, diu que és comprador del virrei i habita en casa nostra. Carlos Peres, criat del virrei, fa 12 anys que el coneix, que no era d’edat per casar, i diu que habita en casa del virrei. Casa amb Caterina, f. de Joan Puig, a Sta. Rulàlia.

FIOL, Miquel. 4-12-1604: marxando de la ciutat de Barcelona (Catalunya), del lloc de Purinyà (?), fadrí de 40 anys, f. de Pere, fa 6 anys partí de sa terra i als 3 mesos hi tornà, al cap de 3 o 4 anys vingué a M., fa 2 anys i 8 mesos. Pau Simón, del lloc de Roca, del bisbat de Barcelona (Catalunya), fa 8 anys que el coneix, ha conegut un germà seu i ha estat en sa casa. Mestre Joan Estada, sastre del Rosselló, domiciliat a Mallorca, fa 8 anys que el coneix de Barcelona i a casa seva conegué al germà Jaume. Antic Jofre, m., fa dos anys i mig que el coneix i diu que ell ha estat a casa seva i fa de marxando per les viles. Casarà amb Gabriela, vda. de Damià Bisbal, a St. Nicolau.

FLORENSA, Jaume. 2-6-1630: natural de la ciutat de Tornay (Tournai), regne de Gascunya, diòcesi de Tarbes (França), diu que la seva dona Rosa Mato, natural de Tarragona, és morta, s’hi casà fa 3 anys i als 2 morí de mort natural, de febres, i l’enterraren a l’església de Sant Francesc, la malaltia li durà 15 dies. Pau Vidal, mariner de la ciutat de Tarragona, h.M., de 45 anys, conegué la dona que morí a Tarragona, on habitava, farà un any el setembre venidor, coneix a Florensa fa 3 o 4 anys, ha menjat i begut en sa casa moltes vegades, i ell en la seva, diu que sempre han anat junt i que és viudo, era a casa seva quan la dona morí. Jaume Anglada, natural de Bunyola i habitador de Tarragona, de 23 anys, diu que moltes vegades han navegat junts i el setembre passat, venint de viatge, a Tarragona li digueren que la dona era morta i ell portava dol (Con.). Casa el 3-6-1630 a Sta. Creu amb Caterina, vda., f. d’Esteve Pons (Matr.).

FLORES, Gregori. 30-8-1648: spatafora de la vila de Rossa (Rossano ?), regne de Nàpols, f. de Pompei, als 15 o 16 anys s’embarcà per soldat a Nàpols a l’armada de don Antonio d'Oquendo, anaren a Càller i d’allà vingueren a M., fa 14 o 15 anys, on estigueren allotjats a Llucmajor 4 o 5 mesos i tornaren a embarcar a dita armada, al cap d’alguns mesos tornà a M. on fa 10 anys que hi habita, fadrí de 30 anys. Lluc Servera, moliner d’Otranto (?), regne de Nàpols, domiciliat a M., de 30 anys, fa 14 anys que el coneix de Nàpols, era de 15 o 16 anys, s’embarcaren junts en l’armada reial de don Antoni de Oquendo, tots eren de Campània, anaren a Càller i d’allà vingueren a M., estigueren a Llucmajor 4 o 5 mesos, ell se’n anà a Hispania i jo me restí a M., al cap d’un any tornà a M. i no s‘ha mogut, farà 10 anys, no és casat, tindrà uns 28 anys. Francesc Negro, natural de Versa, regne de Nàpols, de 30  anys, domiciliat a M., fa 15 anys que el coneix de la presó de la cort de Casencia (Caserta ?) de Nàpols, que allí els prengueren per ser soldats, essent tots minyons de 14 o 15 anys, s’embarcaren en l’armada reial, anaren a Càller i d’allà vingueren a M., on estigueren allotjats 4 o 5 mesos, anaren a Cadis i al cap d’un any vingueren a M. on fa 10 anys que estan, quan el va conèixer tenia 14 o 15 anys sense pèl a la cara, a les hores era fadrí, i després no s’ha casat, tindrà 28 o 29 anys. Casa a St. Nicolau amb Antonina Sagrera, f. de Francesc.

FLORES, Joan de. 26-5-1642: natural de Messina (Sicília), f. de Nicolau de Flores i de Joana, patró, fadrí de 43 o 44 anys. Joan de Lancela, mariner de Nàpols, de 27 anys, fa 15 anys que el coneix i sempre ha navegat en sa companyia per mariner en galeres, en sageties i últimament amb un bergantí, sap molt bé que és fadrí, serà de 43 o 44 anys. Miquel Aix, mariner de Napols, de 25 anys, fa 12 anys que el coneix i  sempre ha navegat amb ell, ha estat moltes vegades a Messina on es tingut per fadrí i a cap part ha sentit dir que és casat, serà de 43 o 44 anys.

FLORES, Joan. 28-4-1648: f. d’Esteve i d’Andreva, de la vila de Desu, diòcesi d’Oristany, regne de Sardenya, fa 7 o 8 anys que falta de Sardenya, anà a Palerm on ha estat 4 anys, d’allí a Nàpols i a M. on fa 3 anys que habita, fadrí de 28 o 29 anys. Blai Carbon, bracer natural de Desu (Sardenya), de 30 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut els pares que eren pastors, fa 7 anys partiren junts i anaren a Palerm on han estat junts uns 3 anys, dit Joan vingué a M. i ell hi arribà fa 2 anys, sap molt cert que és fadrí, tindrà 28 o 29 anys. Francesc Flores, f. de Francesc, mariner natural de Desu, de 22 anys, l’ha conegut a sa vila i ha conegut els pares, fa 3 anys partí de Sardenya i el trobà a Palerm que d’allí se’n anà a M. on l’ha vist moltes vegades venint amb dues galeres, ell fa 6 mesos que habita aquí i sap molt cert que és fadrí, quan partí de la sua vila era fadrí, a Palerm el tractaven de fadrí i també a M., tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà uns 28 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Jerònia Morello (?), f. de Joan.

FLORES, Juan. 5-10-1616: f. de Pere Nunis Flores, de la ciutat de Toro, regne de Castella, als 2 anys anà a Perpinyà amb els pares, ha fet de barber a Barcelona i fa 6 mesos vingué a M., fadrí de 19 anys. Pere Garcés, impressor de Perpinyà domiciliat a M., de 24 anys, el coneix de minyonença, són cosins germans, diu que si bé és de Toro anà a Perpinyà on el pare feia de soldat i la seva muller era germana de ma mare, fa 2 anys falta de Perpinyà i en dit temps l’ha vist a Barcelona on feia de barber, fa 6 mesos vingué a M. i és fadrí de 19 anys. Casa amb Catarina, f. de Pere Gelabert, a Sta. Creu.

FLORIT, Joan. 22-8-1627: f. de Joan, del Mercadal (Menorca), als 7 anys vingué de Menorca a Mallorca on fa 11 anys que hi és, mai ha partit de Manacor estan a la possessió la Marineta que és la Sra. Lucrècia Sureda. Antoni Francès de Manacor, conrador, de 24 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix de la possessió la Marineta que era minyó, que anava sens calsons, sempre l’ha vist a dita possessió i altres del mateix terme, diu que és fadrí de 18 o 19 anys. Casa amb Joana Llinàs, f. d’un hortolà, a St. Miquel.

FLORIT, Oliver. 22-11-1642: de la ciutat de Duay, regne de Flandes, f. de Silvestre i de Joana, fadrí de 25 o 26 anys. Guillem Joseph, natural d’Arabi, estat de Flandes, de 27 anys, sempre han anat plegats a servir al rei d’Espanya, tant per mar com per terra, no és casat en ninguna part, és fadrí. Jordi Joan, natural de Recons (?), estat de Flandes, de 16 anys, fa 4 anys que el coneix, s’assentaren soldats plegats, embarcantse als galions en una mateixa companyia, de les hores sempre han anat plegats, tant per mar com per terra, en servei de sa majestat, arribaren a M. fa 9 mesos i no se’n han tornat, les persones que el coneixen sempre l’han tractat com a fadrí. Pedro Clerguer, de la vila de Ceniguer (?), província de Bolonas, de 22 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix, dit temps hem anat plegat servint a sa reial majestat per soldats d’una mateixa companyia, per mar i per terra, a Tarragona, a Perpinyà i altres, tindrà uns 25 anys. El 2-12 li donen llicència per casar a Sta. Eulàlia amb Maria Rullan, f. de Joan.

FLOTA, Joan. 14-4-1622: de 25 anys, de Marsella (França), f. d’Antoni i d’Honorada, partí de sa terra fa 3 anys, ha estat a molts parts d’Espanya com Lisboa, Orà, Dénia i altres, fa 7 o 8 mesos que va en la sagetia del patró Riquer. Pere Marín, de Marsella, h.M., de 40 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix a ell i als pares i germans, sap que és fadrí, fa 7 o 8 mesos que naveguen junts amb la sagetia del patró Francesc Riquer, francès d’Olior (Oliulas) de Provença, també han navegat amb la mateixa sagetia amb el patró Pere Megis, francès de La Ciutat, i sempre l’han tractat com a fadrí. Fr. Riquer, francès de 50 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix i als pares i gemans, fa 7 o 8 mesos que navega amb ell, han aportat forment a M. per compte del sr. Pere Llabrés, fa 20 anys que trafica amb M. i coneix quasi tots els mercaders de M., perquè acostumen de portar forment, ha fet viatges a Alacant, diu que és fadrí de 24 a 26 anys. Gabriel de Castella, de Marsella, de 26 anys, fa que el coneix i als pares i germans, sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Casarà a St. Miquel.  

FOLS, Guillem. 30-4-1650: de la ciutat de Päda de l’Alemanya, f. Joan i d’Anna, fa 8 anys que falta de sa terra, sols tenia 9 anys al sortit, , serví 5 anys a Itàlia, després ha estat dos anys a França, després ha servit a Espanya fins que ha vingut a M., mai s’ha casat, fadrí de 28 anys. Hernan de Vinch, de la ciutat de Boldiva, principat de Brabant de Flandes, domiciliat a M., de 24 anys, diu que fa 4 anys es trobava a la companyia de Catalunya, on es trobava el baró de Llolenger, allà conegué dit Guillem de vista i ha fa 17 mesos que vingué a M. on sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 28 anys. Oliver Flori, de la ciutat de Dubai dels Països Baixos, de la província d’Anovi, domiciliat a M., de 32 anys, el coneix des de que és a M., amb la mateixa nau en que arribà vingué un soldat li va dir que el va conèixer fa 4 anys a Madrid i deia que era fadrí, tindrà 28 anys.

FONGE, Pere. 21-3-1644: f. de Pere, natural de Marsella (França), fa 10 anys se’n anà de la sua terra per soldat del rei de França, la darrera vegada que se’n anà fou fa 4 anys per sergent d’una companyia, ha servit a Catalunya i amb el patró Canals vingué a M. fa 4 mesos, fadrí de 22 anys. Felip Lequie, natural de la ciutat de Ras (França), de 26 anys, fa 4 anys que el coneix d’Itàlia que era sergent d’una companyia de soldats francesos i jo era cirurgià del mateix exèrcit, després el conegué a Catalunya durant dos anys, de Roses han vingut junts a M. amb el patró Canals, sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 22 anys. Pere Gili, francès de Montpeller, de 20 anys, fa 5 anys que el coneix, de Montpeller, després de Merellan, se’n anà amb ell per soldat a la guerra, ell era sergent, han vinguts a M. junts de Cadaqués i de Roses fa 4 mesos, sap molt bé que és fadrí, serà de 26 anys. Casa a St. Miquel amb Jerònia Spanyol f. d’Antoni, paraire.

FONS, Joan de. 30-3-1602: de Calatayud (Aragó), f. de Mateu. Fa 8 anys partí de sa terra i vingué a M. quan tenia 12 o 13 anys i ara en té 20. Antoni Vayreta, francès casat a M., fa 8 anys que el coneix i vingueren de Barcelona plegats. Miquel Gelabert, de la present ciutat, diu que vingué minyó de 10 o 11 anys. Feu el viatge amb les galeres de la armada. Casa amb Magdalena, vda. de Francesc Puig.

FONSECA, Pantaleón de. 22-8-1642: f. d'Antoni, natural de Mérida (Castella), fa 12 anys partí de sa terra i anà a Lisboa on va estar soldat alguns anys al castell de Sanxiar (sic), d'allí amb la companyia de don Agustín de Vargas anà a Catalunya on ha estat a Tarragona 2 anys, d'allí ha vingut a M. amb un barco llongo, diu que és fadrí de 22 anys. Joan López, paraire, natural de Baeza, episcopat de Jaen, de 22 anys, fa 6 anys que el coneix del castell de Sanxian (Sant Jordi) a Lisboa on assentà plaça de soldat amb el capità Vargas, allà estigueren alguns anys, junts han anat a Tarragona on han estat dos anys, tot aquest temps sempre ha entès que era fadrí, serà de 22 anys. Gabriel Muñoz, militar, natural de Sanlúcar de Barrameda, de 21 anys, fa 6 anys que el coneix de Lisboa, on han estat junts 4 anys, d'allà anaren a Tarragona on han estat fins fa dos mesos, jo m'embarcà amb l'armada reial i ell restà a Tarragona, sempre ha entès que és fadrí, quan el va conèixer tenia 15 anys, ara en tindrà 22. Casa a Sta. Eulàlia amb Francina Martorell, f. de Pere.  

FONT, Feliu. 27-5-1641: de St. Feliu de Torrelló, diòcesi de Vic (Catalunya), f. de Ramon i de Marianna, s'ha criat a Barcelona on ha habitat fins que ha vingut a M., de 28 anys. Antoni Bordoy, mercader de M., de 50 anys, fa 8 anys que el coneix, son onclo Bartomeu Ballester, mercader de Barcelona, li envià una carta seva, tot aquest temps l'ha practicat i no se'n ha anat de M., també ha conegut un amic seu que es diu Josep Berenguer i per ell ha sabut que és fadrí, ha estat en sa casa més d'un any, tindrà 26 o 27 anys. Joanot Jover, m.M., de 40 anys, fa 7 anys que el coneix, diu que vingué a M. i posà en casa d'A. Bordoy, sempre l'ha tractat, ha estat en casa seva, han vinguts molts catalans, en particular Josep Berenguer i Jeroni Alegre, que li han dit que és fadrí, tindrà 26 o 27 anys. Casa amb Jerònia Roig, vda. de Ramon Padrós, a Sta. Creu.  

FONT, Jaume. 28-6-1649: patró de Barcelona (Catalunya), f. de Joan i de Paula Llorens, ha servit a sa majestat de pilot en l’armada, fa 6 anys que no habita a Barcelona perquè ha estat esclau per 3 vegades, dues a Alger i una a Tunis des de que navega, ha navegat per totes les parts del món però no s’ha casat, té 33 anys. El Patró Perico (?) Fontanelles, natural de Barcelona, domiciliat a M., de 41 anys, diu que fa 25 anys que el coneix que era minyó, durant 6 o 7 anys no l’ha vist, quan el tornà trobar sabé que fou esclau de turcs 3 vegades, no ha sentit dir mai que fos casat, sempre l’han tractat com a fadrí, serà de passats 30 anys. El patró Antoni Castillo, de Vinaròs, domiciliat a M., el coneix de minyó, ha navegat amb son pare i amb ell, sap que és fadrí, mai ha estat casat a Barcelona ni en altra part, ha estat esclau i no s’ha casat en Barbaria, l’ha conegut a moltes ciutats, tindrà 33 anys.

FONT, Joan. 12-8-1627: mariner de 23 o 24 anys, f. de Pere, de Castelló de la Plana (València), fa 12 o 13 anys se’n anà a València i es posà a pescar, fa 5 anys que és a M., ha fet alguns viatges i anat a Itàlia. Agustí Pons, mariner català, fa 8 anys que el coneix, han navegat junts molt temps, coneix un germà que es diu Antoni que fa de pagès, el va conèixer minyó, serà fadrí de 23 anys. Joan Ximeno, domiciliat a València, de 40 anys, fa més de dos anys que el coneix, han pescat junts a València i han navegat en diversos vaixells, han estat a Barcelona i altres parts i sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Casa a Sta. Creu amb Margarita F.

FONT, Joan. 6-7-1629: f. de Pere, de Tarragona (Catalunya), casa amb Catarina Miró, donzella, a Sta. Creu (Matr.).

FONT, Josep. 19-10-1641: mariner de Sitges (Catalunya), f. de Francesc i d'Àngela, fa dos anys que falta per darrera vegada de sa terra, ha navegat per diverses parts i mai s'ha casat, de 19 o 20 anys. el patró Pere Fontanilles de Barcelona, domiciliat a M., de 38 anys, el va conèixer fa 5 anys a Barcelona que era molt minyó i va conèixer altres joves camarades seus i va entendre que era fadrí i de les hores sempre ha navegat en sa companyia, diu que és fadrí de 19 o 20 anys. Joan Serdà (Cerdà), mariner de Sitges, de 23 anys, el coneix des de que té ús de raó, coneix els pares que encara viuen i als germans, s'han criat junts, des de que són fora de Sitges mai s'han deixat, sap molt bé que és fadrí, tindrà 20 anys. Casa amb Elisabet Martorell, f. d'Antoni (?), a Sta. Creu.

FONT, Lluís. 4-5-1526: mariner, pescador i boter, de Barcelona (Catalunya), f. de Joan, fa 7 anys quan en tenia 14 anà a Tortosa, on ha treballat de boter i pescador, ha anat a València en temps de la verema per treballar de boter, creu tenir 20 o 21 anys. Cristòfol Peres, nat a Zamora (Castella), domiciliat a Tortosa, de 24 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Tortosa on anà minyó de 12 o 13 anys i es posà a pescar, com jo som mariner i pescador el tractava, ara ha fet un viatge a Mallorca amb ell, sap molt cert que no és casat, tindrà 20 anys. Joan Miramont, francès d’Aix (?), domiciliat a Tortosa de 40 anys, fa 8 anys que el coneix, diu que anà minyó a Tortosa i es posà per mosso per pescar, tot aquest temps l’ha practicat, fa de boter i en temps de verema anaven a València, ha estat a Barcelona d’on és natural, és fadrí de 20 anys.

FONT, Pere. 9-6-1648: natural de Vic (Catalunya), f. de Joan i d’Antica, mariner, fa 17 anys que falta de casa de sos pares, los quals són morts, aquest temps ha navegats per aquests ports d’Espanya, pels de la costa de Barcelona, per la de València i pels del regne de M. on fa 4 o 5 anys que resideix, fadrí de 34 anys. FONT, Pere. 9-6-1648: mariner natural de Vic (Catalunya), f. de Joan i d’Antica, mariner, fa 17 anys que falta de casa de sos pares, los quals són morts, aquest temps ha navegats per aquests ports d’Espanya, pels de la costa de Barcelona, per la de València i pels del regne de M. on fa 4 o 5 anys que resideix, fadrí de 34 anys. Joan Jutge, mariner de Palamós, domiciliat i casat a M., de 42 anys, fa 8 o 10 anys que el coneix, de Barcelona i d’altres ports de Catalunya, han navegat junts i fa 3 o 4 anys que tresca per la ciutat de M., afirma que és solter, si fos casat en tindria notícia, tindrà 34 anys. Pedro Talavera, mariner natural de Palamós, casat a M., fa 5 anys que el coneix, han anat de viatge per diverses parts, així de Llevant com de Ponent, han tinguda confederació i amistat, li diuen en Pere de Vic, afirma que és fadrí i que com a tal sempre ha estat tractat, tindrà 33 o 34 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Mascaró, f. de Gabriel.

FONTANELLES, Pere. 13-2-1633: de Catalunya, f. de Galceran, casa amb Anna Cerdó, vda. de Joan de Molins, f. de Rafel Sardó (Cerdó), a Sta. Creu (Matr.). Test. el patró Magí Roig, Francesc Ballester, mariner, i Jaume Mayans, fuster.

FONTREDONA, Joan. 25-5-1605: mariner de 20 anys, fill de Joan, de Calella (Catalunya), fa 6 anys partí de sa terra i ha estat a diverses parts del món. Domingo Grases (?), calafat, fa 3 anys que el coneix i han navegat junts. Bartomeu Major, de la vila de Sant Feliu, del bisbat de Girona, ha navegat amb ell els dos darrers anys i ha sentir dir a persones de sa terra que és fadrí. Casarà amb Beatriu, f. de Francesc Font a St. Nicolau.

FORCADA, Josep. 16-6-1644: mariner, f. de Bernat i de Maria Vinyals, de Barcelona (Catalunya), fadrí de 20 anys. Jeroni Sbert, mariner, de Manresa, de 23 anys, el va conèixer a ell i als pares fa 4 o 5 anys a Barcelona, ha habitat en sa casa, sap molt bé que és fadrí, fa un any que habita a M., serà de 20 anys. Andreu Daviu, mariner natural de Mataró, domiciliat a M., de 30 anys, de fa un any sempre l’ha tractat a M., sempre ha sentit dir que és fadrí. Antoni Baula, mariner de M., de 22 anys, fa un any que el coneix i han navegat junts, sap molt bé que és fadrí, totes les persones que el coneixen ho diuen. Casa a Sta. Creu amb Caterina Marcel, f. de Glaudo.

FORFET, Guillem. 8-6-1632: de Toló (França), casa amb Marianna Solus (?), f. de Jaume, casa a Sta. Creu (Matr.).

FORMENT, Pere: de Venècia, casat a Mallorca, era mort el 2-10-1610 segons declara Pere Ripoll (Con.).

FORNAIRA, Serafí. 31-1-1607: de Marsella (França), f. d’Antoni i de Francina, fa 10 mesos que vingué a M. per ordre del sr. del corall d’Alcúdia. Joan Boxen (?), patró de Marsella, de 52 anys, fa 25 anys que el coneix i diu que és vdo., sa muller morí l’estiu passat, nomia Francina Deurorau (?), té 32 anys. Pedro Falgos, aragonès de Vall-de-roures (Valderrobres), h.M., de 45 anys, fa 8 o 9 mesos que el coneix, quan son senyor del corall el conegué a Marsella, estant a M. vingué la nova de que sa muller era morta, després han vingut francesos i també ho han dit. Renalt Granier, francès, casat a M., el coneix de de que és a M., farà 10 mesos, diu que és viudo, sa muller morí a Marsella fa 3 o 4 mesos, tindrà 30 anys. Casarà amb Francina, f. d’Antoni Cerdà, qu., a Alcúdia.

FORNELLS, Gabriel. 1-3-1606: de 25 anys, de Menorca, f. de Joanot. Fa 15 dies vingué a M. Antoni Mayrata, assaonador, fa 3 anys que el coneix perquè ha estat a Menorca d’on és natural. Miquel Mas blanquer fa 4 que el coneix de Menorca. Casarà amb Antonina Aliot, f. d’Andreu, de Menorca, que vingué a M. fa un mes i és fadrina segons declaren Miquel Mas i Antoni Mayrata.

FORNER, Antoni. 29-10-1619: de Brinyola (Brignoles) de Marsella, França, fadrí. Esteve Martín, patró de la sagetia St. Pere Bonaventura, avui a M., fa 9 anys que el coneix, que devia tenir 12 anys, se’n anà amb els patrons que feien corall a Alcúdia, serà fadrí de 22 anys. El patró Antoni Rebull, de Marsella, casat a M. de 26 anys, l’ha conegut en sa terra que era minyó i quan partí era fadrí, vingué amb els que coralen a Alcúdia. Escrit de Joan Serra, prevere, que ha interrogat testimonis a Alcúdia, Esperit Reyner, de Marsella, habitador d’Alcúdia, de 40 anys, diu que li pareix bon home i fadrí, i és de la vila de Brignoles.

FORNER, Miquel. 13-4-1616: de 24 o 25 anys, f. d’Antoni, de Canet de Rosselló. Pere Ferrer, de Cotlliure, avui a M. al vaixell del sr. Antic Jofre, diu que s’han criat plegats i va en dita nau i no és casat, el va conèixer fa 6 o 7 anys, coneix la mare i els germans. Rafel Colomer, d’Arenys, avui a M. a la nau del sr. Jofre, fa un any i mig que naveguen junts i amics seus li han dit que és fadrí, tindrà 25 anys.

FORNÉS, Francesc. 1-10-1621: de Menorca. Antoni Suier, català, soldat a Menorca, de 30 anys, fa 8 anys que el coneix, diu que per una desgràcia el posaren en galera 4 anys, ara fa 7 anys és fora galeres, ha habitat a M. i és fadrí. Joan Lliteres, menorquí, avui a M., de 51 anys, el coneix de minyonença, diu que es seguí una desgràcia i el posaren en galeres 4 anys, enfa 4 que és a M., és fadrí de 40 anys.

FORNÉS, Jaume. 10-9-1618: patró de França, viudo. El patró Esperit Denans, de Six-Fours (França), casat a M., de 43 anys, no conegué la muller però fa 4 mesos li digueren els parents que era morta, el marit era amb ell i ho tenia per cosa certa. Guillem Llauger, francès, mariner de la sagetia del sr. Joan Mir, de 35 anys, coneixia la dona, Caterina, perquè eren tots d’una mateixa terra que es deia Caleradelreart (?) de Provença, trobant-se fa 2 anys a La Ciutat, on és casat, la va veure morir i va anar a l’enterro, diu que no s’ha tornat casar i ha anat en companyia del patró Esperit. Bernat Roger, francès, mariner de la sagetia del sr. Joan Mir, coneixia la dona Caterina i es trobava a La Ciutat quan morí farà 2 anys.

FORT, Miquel. 22-7-1623: f. de Francesc, qu., natural de Gascunya de la vila de la Pluma de Virelles del regne de França, fa 15 o 16 anys que falta de sa terra i mai hi ha tornat, tot aquest temps ha habitat al Grau de València, té 26 anys. Antoni Guinet, de Barcelona, domiciliat a M., casat amb Margarita Sastre, de 26 anys, el va conèixer fa 7 anys a la platja de València on pescaren molt temps junts i feren alguns viatges en bergantis, era molt jove sens barba i ja feia anys que practicava per la ribera de València on arribà minyó, és fadrí de 26 anys. Pere Joan, natural d’Alemanya, de 40 anys, habitador del Grau de València des de fa 20 anys, on el va conèixer fa 10 anys essent minyó de 15 o 16 anys, tot aquest temps han pescat junts i navegat, és fadrí de 26 anys.

FOSALVA, Gispert. 30-10-1620:  de Pierola (Catalunya), vdo. de 52 anys, havia casat amb Margarita Carol, fa 16 anys partí per M. amb dues filles deixant la muller a Barcelona  per vendre el que tenia, va rebre cartes de que era morta i el testament. Francesc del Pi, sombrerer català domiciliat a M., de 40 anys, fa molts d’anys que el coneix perquè era d’un lloc vesí i venia a Esparreguera d’on jo som, vaig venir a M. fa 20 anys i després vingué ell, sa muller morí fa 16 anys, tindrà 50 anys. Caterina, muller d’Antoni Llempaies, paraire, f. de dit Fosalva, de 28 anys, diu que la mare Margarita és morta a Barcelona fa 15 o 16 anys, va venir minyona amb una germana a M. deixant la mare a Barcelona per vendre lo que tenia, vingué el patró Abram i digué que l’havia vista morta, després varen rebre els diners de l’herència. Antic Jofre, m., h.M., de 63 anys, fa 12 anys que el coneix, el juny de 1608 li escrigué Jaume Sala, prevere del Pi de Barcelona, dient que la muller era morta i que jo era el curador. Salvador Simó, català de Sitges, h.M., de 60 anys, fa 30 anys que el coneix, han estat junts a Barcelona 10 o 12 anys i a M. fa 15 o 16, fa 15 anys a Barcelona li digueren que la dona era morta i la veure enterrar. Casa amb Magdalena, f. de Bartomeu Cerdà, qu., oriünd de Manacor, a Sta. Eulàlia.

FRANCESCH, Pere. 30-3-1623: de Reus (Catalunya), f. de Jaume, fa 4 mesos que és a M., Jaume P., de 26 anys, el coneix i coneix un germà de nom Joan, fa 4 mesos vingueren junts amb una vaixell amb dos parents seus. El reverent Jeroni Gomar, prior de Barcelona, de 52 anys, fa 4 mesos que el coneix, ha vingut a M. a comprar olis, ha rebut una carta de la vila de Valmoll de Berenguer d’un amic seu perquè l’ampari que és fadrí.

FRANCH, Jeroni. 27-9-1647: mariner de Nàpols, f. de Constantí i d’Elisabet, ha navegat per diferents parts i fa un mes que és a M., fadrí de 26 o 27 anys. Marc (?) Antoni Lourano, de Nàpols, domiciliat a M., de 20 anys, diu que a Nàpols estaven al mateix carrer, fa 12 anys que han navegat sempre junts i si fos casat ho sabria, tindrà 27 o 28 anys. Domingo Xesa (Cheza), de Nàpols, de 10 anys, domiciliat a M.,  diu que vivien al mateix carrer, de 9 anys a esta part que falten de Nàpols sempre han navegat junts, si fos casat ho sabria, tindrà 26 o 28 anys. Casa a Sta. Creu amb Caterina Palmer, f. d’Antoni.

FRANCO, Josep. 22-5-1641: de Castrovillari, regne de Nàpols, f. de Francesc, fa 7 anys isqué de sa terra per soldat amb l'armada amb la que anà dos anys i vingué a M. d'on no s'ha mogut, de 22 anys, es vol casar a Sa Pobla amb Joana Estrany. Joan Company, de Sa Pobla, de 29 anys, fa 9 anys partí de M. per soldat en la companyia del capità Baptista Brondo i anaren a Gènova, anà a l'hospital i trobà un jove que li deien Josep Franco de Castrovila i feren amistat, per ell i una camarada sua va entendre que era fadrí, al cap d'alguns dies se'n anà a l'estat de Milà amb la companyia, on va estar 4 anys, després fugí i vingué a M. i als dos mesos vingué l'armada de Nàpols, arribant una companyia a Sa Pobla va conèixer dit Franco i la dita camarada i v entendre que no era casat, al cap d'un any vaig anar fora M.  i l'ha tornat trobar a Sa Pobla, quan el va conèixer a Gènova tenia 13 o 14 anys, avui en tindrà 22. Onofre Capas, de Fratremajor del regne d Nàpols, de 24 anys, el va conèixer fa 6 anys a Nàpols i s'assentaren per soldats a una companyia, era de la seva esquadra, anaren amb l'armada a Gènova i anaren per altres parts del regne de Nàpols i de Gènova, fa 4 anys vingueren junts a M., sempre ha entès que és fadrí, el conegué de 14 o 15 anys i ara en tindrà 21 o 22.

FRANCO, Pau de. 5-7-1647: f. de Joan Andreas de Franca, natural de Messina (Sicília), fa 5 anys partí la primera vegada de Messina i vingué a M. i de les hores ençà ha anat en cors i a altres parts, fa 3 mesos que està a M., fadrí d’uns 20 anys. Francesc Pons, bracer, natural de Messina, domiciliat a la ciutat de M., de 28 anys, el coneix de minyó i ha conegut al pare de quan habitava a Sicília, eren vesins, partiren junts a M., ell se’n anà i tornà fent de mariner, quan partiren ell era minyó de 14 o 15 anys, sap molt cert que no és casat, ha parlat amb moltes persones que naveguen amb ell, tindrà 20 anys. Josep Pedro Alia, mariner de Messina, de 28 anys, diu que fa 5 anys partiren junts i vingueren a M., després han navegat junts per algunes parts i anat en cors i a la guerra, sap molt cert que és fadrí, quan partiren era minyó i després sempre han anat junts, tindrà 20 anys.  

FRAYNA, Antoni. 2-2-1649: mariner, f. d’Àngel, natural de Palerm (Sicília), als 12 o 13 anys es posà a navegar, ha navegat amb la galera Santa Clara d’Espanya, fa 11 mesos que és a M. i no s’ha mogut sinó es fent algun viatge, fadrí de 20 o 21 anys. Joan Baptista Palomo, mariner natural de Palerm, de 36 anys, fa 8 anys que el coneix, de Palerm, que era minyó de 12 o 13 anys, començà a navegar amb la galera Santa Clara, de les hores sempre han navegat junts, fa 9 mesos que resten a M., és fadrí d’uns 21 anys. Carles Manaho, natural de Messina, mariner de 30 anys, el conegué minyó, navegaren amb un bergantí i després a la galera Santa Clara d’Espanya, ara l’ha trobat a M., sap que és fadrí perquè el conegué minyó i després ha estat a diverses parts amb ell, sempre ha entés dels seus camarades que és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Antonina Armengual, vda. d’Antoni Marter.

FRENGERIN, Joan. 7-12-1602: de Marsella (França), viudo. El patró Joan Orbisola, de la present ciutat, diu que el conegué en sa casa a Marsella farà un any quan sa muller, que es deia Elena Fiole, morí i aprés sempre ha anat amb ell. Casarà amb Francina, vda. d’Antoni Benjamí, a Santa Creu.

FREULLER, Honorat. 18-4-1606: doctor en cascun dret, fill del Dr. Joan Cristòfol, advocat fiscal de la ciutat i del regne, té 24 anys. Casarà amb Joana, vda. del mag. Melcior Comelles. Pere Antoni Nicolau, prevere, domer de la Seu, de 29 anys, el va conèixer quan tenia 11 o 12 anys i l’ha practicat a Mallorca, Lleida i Tolosa. Dos catalans de pas per Mallorca declaren que és fadrí: micer Bernat Pedralbes, Dr. En drets, de 25 anys, i Miquel Vinyells, m. de 50 anys.

FREXES, Joan, 7-5-1647: de Barcelona (Catalunya), f. de Joan i d’Elisabet Paula, fa 10 anys que falta de Barcelona, se’n anà, per certes desgràcies amb les galeres d’Espanya, arribant al port de M. tingué llibertat i abans que la justícia el prengués s'eixí de Barcelona altra vegada i anà a les illes de Sta. Margarita on serví alguns anys, tornà a Barcelona, fadrí de 35 anys. Pere Fontanelles, patró de Barcelona, casat i domiciliat a M., de 38 anys, el coneix de minyó, fa 15 anys falta de Barcelona, caigué en desgràcia i es retirà de Barcelona per temor de la justícia, després fou capturat i condemnat a galeres, ha servit en les d¡Espanya 10 anys, fa 8 mesos que tingué llibertat a M. i hi ha restat, serà fadrí de 30 anys. Francesc Avellà, mariner de Barcelona, domiciliat i casat a M., de 30 anys, diu que fa 8 mesos l’alliberaren de les galeres d’Espanya, trobant-se a aquest port on des de les hores ha restat, abans de la desgràcia no era casat, es retirà dos anys per por de la justícia i no es casà ni tampoc durant 2 anys en que estigué pres, no creu que casàs el temps que remà a les galeres que foren 10 anys, sempre ha estat reputat de fadrí, tindrà 30 anys. Sebastià Alou, f. de Mateu, natural de Felanitx, diu que fa 12 o 13 anys que el coneix de les illes de Sta, Margarita on foren soldats dos mesos, se’n anaren a Gènova i arribaren a Barcelona, on ha estat en sa casa moltes voltes, dit Alou tornà a M. i Frexes quedà a Barcelona, als 3 anys caigué en treballs dels que fou condemnat a anar a galeres 7 anys, al arribà a la galera trobà a dit Frexes, estaren al mateix banc, vinguts a M. amb dites galeres tingueren lliberació i Frexes es quedà a M., el temps que estaven a la galera sempre deia que era fadrí. Pere Joan Juan Padrines, vicari de Felanitx, diu que Alou és persona digna de consideració i fama i se li pot donar crèdit. Li donen llicència.

FRIGOL, Antoni. 30-7-1650: mariner de Nàpols, f. de Santolo i de Caterina Bonafide, ha anat per diferents parts d’Itàlia i algunes vegades d’Espanya, quan la reina passà partí amb una faluca a Espanya i tornà a Nàpols, després amb el patró Carles Filibert passà a M. on prometé tornar i casar-se, anà a Nàpols i ha tornat, fadrí de 24 o 25 anys. Vicenç Marres, mariner de Nàpols, de 22 anys, el coneix des de que té memòria, vivien al mateix barri o quarter, l’any passat quan passà la reina nostra senyora d’Itàlia a Espanya els dos passaren en una faluca, arribant a València es deixaren fa 6 o 7 mesos, fa pocs dies dit testimoni arribà a M. on l’ha trobat, no sap que sigui casat a Nàpols ni en altra part, és fadrí de 25 anys. Carles Filiberto, mariner de Nàpols, casat a M., de 28 anys, fa molts d’any que no resideix a Nàpols, s’isqué minyó, fa 8 anys que té casa a la ciutat de M. on s’ha casat, ha estat a Nàpols diverses vegades quan la ocasió li aportava navegant en diferent vaixells, en particular amb faluques, s’havia entretingut en sa terra dos anys on el conegué i va estar en sa casa, ara fa 3 mesos vingué de dita ciutat en companyia de dit Frígol, a un viatge per Espanya i al tornar passaren per M., tornaren a Nàpols i han tornat a M., diu que és fadrí, per tal el tenen a Nàpols i a qualsevol altra part, diu que Vicenç Marres és home de veritat, Frígol tindrà 24 o 25 anys. Casa a Sta. Creu amb Bàrbara Dereus, f. d’Andreu.

FULLÓS, Tomassa. 5-2-1607: vda. de Miquel Sabater de Barcelona, va néixer a València i anà a Barcelona, son marit era marxando i se’n anà fa 5 anys per soldat a Messina, al cap de 5 mesos va saber que era mort. Salvador Sonada (?), mariner de Sitges, de 37 anys, fa 4 anys estant a Messina, que anava en la nau de Mn. Colom, arribà Miquel Sabater, que anava com a soldat, i caigué malalt morint a l’hospital. Casa amb Josep Comalada, català, a Sta. Creu.

GAFAREN, Totsants. Gener 1624: mariner de Marsella (França), de 22 anys, fadrí, f. d’Andreu, fa 4 anys se’n anà de casa i ha navegat i trescat per Mallorca. Pere Martí, francès de Marsella, de 35 anys, casat a M., fa 3 o 4 mesos que el coneix i naveguen junts amb el patró Felip, diu que és fadrí. Francesc Baldo de Toló, casat a M., de 22 anys, fa un any que el coneix, ha estat en sa casa i conegut els germans que li digueren que era fadrí. Pere Aduz (?), de Cassis, a 3 llegues de Marsella, de 60 anys, mariner, fa 2 anys que el coneix i des de les hores han navegat junts i sempre ha sentit dir que és fadrí. Víctor Granier, de Marsella, de 24 anys, trobant-se a M., diu que fa 4 anys que el coneix i han navegat junts, un cunyat seu que era a M. fa 2 mesos li ha dit que era fadrí. Casa amb Onofria Bosch, f. de Magí, a St. Creu.

GAIG (?), Joan Baptista. 4-6-1603: de 22 anys, f. de Pere, mallorquí, els pares es mudaren a Barcelona quan ell tenia 2 anys. Ha fet viatges a València. Bartomeu Metge, català casat a M., fa 12 anys que el coneix i que naveguen plegats. Damià Nicolau, de Barcelona, de 24 anys, el coneix de minyó i diu que és fadrí.

GAIR, Antoni. 22-7-1645: mariner, f. de Pere i de Paula Santpere, de Barcelona (Catalunya), vdo. de Caterina Umbert que fa 5 o 6 anys morí a Barcelona, ell es trobava a Canet quan morí i arribà a Barcelona 9 dies després, l’havien enterrada a l’església de Santa Maria de la Mar, fa 5 anys que habita a M., de 31 anys. Joan Puig, mariner de Blanes, de 20 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Barcelona i ha conegut un germà seu, diu que la muller morí fa 5 anys i mig i està enterrada a Sta. Maria del Mar, es cosa pública i ha vist portar dol a dit Antoni i a la mare de Caterina, no s’ha tornar casar. Gaspar Casani, mariner de Blanes, de 20 anys, fa 6 anys que el coneix del cap de Canet sobre la barca del patró Antoni Bosch, arribaren a Barcelona i digueren que la muller havia morta feia 9 dies i l’havien enterrada a Sta. Maria de la Mar i sa mare portava dol, no s’ha tornat casar. Ramon Martí, mariner de Barcelona, de 16 anys, el coneix des de que té ús de raó, estaven al mateix carrer, el carrer de les cases ben lligades, diu que casà amb Caterina Umberta, que coneixia molt, que fa 5 o 6 anys morí, la va veure portar a enterrar a Sta. Maria de la Mar, tots els parents portaren dol. Antoni Ricart, fill de patró Llorenç Ricart àlies Malagana, h.M., de 20 anys, coneix a Joan Puig i a Gaspar Casani, mariners catalans, fa 6 o 8 mesos, i sap que són persones de veritat i de crèdit. Jaume Coll, mariner, f. del patró Francesc Coll, de M., de 22 anys, coneix molt bé a Joan Puig i a Gaspar Casani i sap que són persones de bondat als que se’ls pot donar fe i crèdit. El patró Joan Serra, de M., de 26 anys, fa 3 mesos que coneix a Ramon Martí, mosso de la seva sagetia, i ha entès de persones fidedignes que és bon fadrí i de veritat.

GALLO, Miquel. 25-8-1618: mercader de Gènova, f. de Ciprià. Francesc Martí, mercader genovès, casat a M., de 30 anys, fa 14 anys que el coneix, han estat 10 anys junts a Càller i coneix els parents, diu que tindrà 40 anys. El patró Manuel Paresio (Prohesi), niçard casat a M., de 40 anys, fa 10 o 12 anys que el coneix i coneix els parents, a Sardenya i a Gènova els parents li han demanat si s’havia casat a M. El noble sr. don Josep Desmàs, regent la Cancelleria del Regne de Mallorca, , de 60 anys, en fa 12 que el coneix, de quan era regent a Sardenya on ell estava, seria l’any 1605, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, després va venir a servir a M. i l’ha vist tractar coma fadrí. El patró Manuel Prohesio, niçard, casat a M., de 40 anys, diu que a Gènova els parents li han dit que era fadrí, ha estat a Gènova 3 mesos a casa d’un oncle seu que li digué que creia que es casaria a M. Casa amb Magdalena, f. del mag. Berenguer Oliver, qu., a Sta. Creu.

GALTEM, Antoni. 8-2-1602: fadrí de 25 anys, de la vila de Luira del regne de França, f. de Joan. Joan Marci, francès, casat i domiciliat a M., el coneix, han navegat junts i s’han vist a Nàpols, Càller i Mallorca. Jeroni Folobert (?) del regne de França ha navegat amb ell i l’ha vist a Nàpols i Càller. Casarà amb Margarita, f. de Pere Bernat, difunt, a Santa Creu.

GÁLVEZ, Lucrecia Tomasa. 26-1-1617: actriu de la companyia de Miquel Sánchez, fa 4 anys que és viuda, el seu marit morí a Barcelona. Miquel Domínguez fa 4 mesos que la coneix, ha sentit dir a tots que és viuda i també a un fill seu que se’n anà de Mallorca a Jaén. Joan del Moral ha sentit dir a tots i a un fill que és viuda.Cateria Jacinta Valeriarona (?), representant de 32 anys, diu que és viuda i vingueren junta amb una companyia. Carles de Silos, representant de Saragossa, que és a Mallorca amb la companyia de M. Sánchez, de 31 anys, coneixia al seu marit, Esteve Canals, que morí fa 5 anys i el va veure enterrar. Casaria amb Mateu Montes.  

GAONA, Lluc de. 27-9-1650: de Maó (Menorca), f. de Roc i de Joana Taltevull, ha estat 10 o 11 anys fora servint a sa majestat a l’estat de Milà d’on fa 6 mesos que ha vingut ferit d’una cuixa, sa majestat li ha donat d’ajuda de costa 4 reals tots els dies sobre la fortificació de M. on serveix de sobrestant, fadrí de 34 anys. Francesc Llodrigos, ferrer de Maó, de 37 anys, el coneix des de que té ús de raó, s’han criat junts a Maó, coneix molt els pares i altres parents, dit Lluc el 1638 se’n anà fadrí de Menorca amb l’armada de don Antoni d’Oquendo, ha servit al rei 10 o 12 anys, fa alguns mesos ha vingut estropeat d’una cuixa, té entès d’altres mallorquins que no s’ha casat fora sinó que ha vingut fadrí, com a tal l’han tractat els que el coneixen, tindrà 34 anys. Francesc Valls, conrador del Mercadal, de 30 anys, fa més de 20 anys que el coneix, coneix els pares i altres parents, l’ha practicat a Menorca 10 anys continus al cap dels qual se’n anà fadrí a servir al rei, fa pocs mesos ha vingut fadrí estropeat d’una cama o cuixa, sa majestat li ha donat 4 reals sobre la fortificació de M., si fos casat ho sabria, serà de 34 anys.

GARAU, Jaume. 30-5-1616: de Catalunya, viudo des de fa 6 anys i en fa 3 que és a Mallorca. Joan Anglada, català casat a M., de 28 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, era en sa casa quan morí sa muller i després vingué a M., molts catalans li han dit que no s’ha tornat casar. Joan Serra, negociador català de 30 anys, conegué la dona, que es deia Margarita, que morí. Casa amb Praxedes, f. de Ferran Ximenes, a Manacor.

GARBON, Antoni. 21-8-1647: mariner, natural de Messina (Sicília), f. d Nicolau i de Victòria, fa 22 o 23 anys que va pel món navegant amb les galeres de Sicília com a mariner, fa 16 o 17 dites galeres feren escala a la costa de Barbaria per fe aigua, havent desembarcat es mogué gran tempesta que no fou possible tornar embarcar, restà captiu a Tunis fins que fa 8 anys fugí amb altres amb una barca i anaren a Trapana i de les hores han navegat de una part a altra, fa 5 mesos que és a M., fadrí de 33 o 34 anys. Francesc Mogore, mariner de Messina, domiciliat i casat a M., de 25 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Messina i de les hores sempre han navegat junts fent viatges per diverses parts i han anat en cors, sap molt cert que és fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà uns 30 anys. Francesc Flores, mariner natural de Càller, h.M., de 20 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, perquè estant a Messina jo anava per mosso de una sagetia i ell hi anava per mariner, passaren a Càller i carregaren blat per València i han anat d’una part a altra, sempre l’ha practicat i mai ha sabut que fos casat ni ha vist que hagi casat, el té per fadrí de 34 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Palmer, f. de Sebastià.

GARCIA LEÓN, Joan. 8-9-1646: de Madrid (Castella), f. de Joan i de Maria Moreno, habitadors al carrer de Toledo, fa 7 o 8 anys a Madrid es feu lleva d’infanteria i l’obligaren a assentar-se, anaren a Cartagena i a Itàlia i l’any passats vingueren a M., fadrí de 22 anys. Francesc Moreno, natural de Vélez-Málaga, de 22 anys, el coneix i coneix als pares de fa 10 anys en que anà a viure a Madrid, vivien al mateix barri, als dos anys, el 1638 es feu lleva i els dos foren obligats a anar a servir a sa majestat i els portaren presos a Cartagena, als pocs dies els embarcaren en les galeres de Nàpols i portaren a Itàlia on han servit en diferents ocasions, l’any passar per St. Miquel arribaren junts a la ciutat de Mallorca, sap molt cert que és fadrí, tindrà 23 anys. 18-10: Miquel Gomes, de Madrid, abans conrador, ara mariner en l’armada reial, de 22 anys, fa 7 o 8 anys que coneix al pare i diu que dit Joan fou pres i obligat a anar a servir a sa majestat, i ell també fou un dels soldats, anaren a Cadis i els embarcaren per Cartagena on estigueren alguns dies al terresenal, després els embarcaren en les galeres de Nàpols i passaren a Itàlia, l’any passat per St. Miquel vingueren a M. i dit Garcia desembarcà, és fadrí de 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Caterina Ferrer, f. de Joan.

GARCÍA, Alfonso. 14-1-1603: f. de Joan, de Colmenar Viejo (Castella), als 10 anys partí de sa terra i anà a València i es posà de criat de don Ferrando Moix que venia de Madrid i anava a Mallorca. Arnau Moix, donzell, diu que el portaren amb son pare per criat quan tenia 10 o 12 anys i ara en tindrà 18 o 19. En Canyelles, bracer, fa 7 o 8 anys que el coneix.

GARCÍA, Antoni. 21-8-1642: f. de Joan, de la ciutat de Lecce, regne de Nàpols, fa 6 anys partí i anà a Nàpols on s'embarcà per soldat als galions de don Antonio de Oquendo, anaren a Menorca on estigueren algun temps i vingueren a M. on fa 4 anys que hi és, fadrí de 23 o 24 anys. Carlos García, natural de Lecce, domiciliat al present regne, casat a Campos, de 26 anys, diu que és germà menor seu, fa 6 anys partiren junts, anaren a Nàpols i s'embarcaren a un mateix vaixell de l'armada de Nàpols amb don Antonio de Oquendo, anaren a Menorca i vingueren a M. fa 4 anys, partí fadrí i molt jove, és fadrí de 23 o 24 anys. Jaume Corter, natural de Lecce, de 24 anys, el coneix de minyó, fa 6 anys partiren junts per Nàpols per soldats, anaren a Menorca i vingueren a M. fa 4 anys d'on no s'ha mogut, és fadrí de 23 o 24 anys. Casa a Sóller amb Caterina Fontanet, f. de Jeroni.  

GARCIA, Diego. 21-1-1648: f. de Diego i d’Anna Castell, de Guimarães (Portugal), fugí de la casa dels pares als 8 anys i de les hores sempre ha estat a M. fent de mariner, fadrí de 18 anys. Francesc Melis, negociant de M., de 28 anys, diu que fa 8 anys que el coneix, vingué a M. molt petit de devers 10 anys, de les hores l’ha practicat i conegut com a brumet (grumet) de diferents vaixells mallorquins, sempre l’ha tingut per fadrí, tindrà uns 20 anys. Miquel Esteve, mariner de 50 anys, fa 8 anys que el coneix, que tindria 8 o 10 anys, feia de pescador, entén que és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Joana Dalau, f. de Tomàs.

GARCÍA, Joan. 12-9-1642: f. de Gregori i d'Anna Morena, natural de Motril, regne de Granada (Castella), d'on fa 9 anys és fora, l'enviaren per soldat i ha servit fins ara a sa majestat a la companyia que anava a la capitana d'Espanya, fadrí de 23 o 24 anys. Miquel Marín, de Granada, casat a M., de 23 anys, fa 12 o 14 anys que el coneix, s'ha criat a Granada, d'allà partiren per servir al rei com a soldats, farà 6 o 7 anys, han servit a les galeres d'Espanya fins ara i mai s'han deixat, si fos casat ho sabria, serà de 22 o 23 anys. Antoni Pérez, natural d'Alcalà la Real (Jaen), de 22 anys, fa 4 anys que el coneix, han estat camarades més de 3 anys a les galeres d'Espanya, molts camarades de Motril li han dit que és fadrí, serà de 22 o 23 anys.

GARCIA, Joan. 17-11-1626: sastre de Bordeus (França), f. de Joan i de Graciana Ponsa, fa 12 anys que falta de Bordeus, ha estat a diverses parts d’Espanya, Granada i Portugal, ara fa 8 mesos que és a M., de 36 anys. Gabriel Pomares (o Pomar ?), natural d’Artà, de 36 anys, fa 11 o 12 anys que el coneix de Bordeus, ha menjat i begut en casa de sos pares moltes vegades i sabé que era fadrí, després el va trobar a Lisboa que feia de sastre, on va entendre de coneguts seus que era fadrí, després el tractà a Sevilla, a Màlaga, a Toledo i a Granada com a fadrí, fa 8 mesos a Bordeus va parlar amb els germans, ara l’ha trobat a Muro, tindrà 36 anys.

GARCIA, Josep Llorens. 14-5-1644: natural d’Osca (Hostensis Guesca), f. de Francesc i de Lluisa Madrigal, fadrí de 22 anys. Francesc Felicià Salazar (Celazar), de Saragossa, familiar de sa il·lustríssima, de 21 anys, fa 4 anys que el coneix, de Saragossa i quasi sempre han tractat junts, vingueren junts fa un any i mig a M. al servei del sr. Virrei, mai han partit de M., sap molt bé que és fadrí, serà de 22 anys. Francesc Antoni Gormaz, natural de la vila de Miedes, regne d’Aragó, de 20 anys, fa un any que el coneix des de que està al servei del virrei, el començà a conèixer a casa de dit senyor, sap molt bé que és fadrí, tots el de palacio i de la sua terra sempre han dit que és fadrí, serà de 22 anys. Casarà a la Seu amb Magdalena Ponse, f. de Pere Ponse, de la vila de Tamarite de Litera (Aragó).

GARCIA, Martí. 21-12-1644: natural de Ronda (Castella), f. de Martí, fa molts d’any que falta del Ronda perquè el pare se’n anà a estar a Calatayud, on han estat alguns anys, fa 5 anys assentà plaça de soldat, ha estat a Tarragona quan estava el siti, d’allà vingué a M. on fa 3 anys que habita, fadrí de 32 anys. Miquel Andrés, natural de Calatayud, regne d’Aragó, domiciliat a M., de 30 anys, el va conèixer fa 3 anys a Calatayud, habitava allí amb el pare i una germana, per les guerres de Catalunya el tragueren per soldat, quan partí era fadrí, jo vaig venir a M. fa 4 anys i al cap d’un any vingué ell, el va acomodar al servei del comte d’Ayamans, en servei del qual jo estava, sempre ha estat reputat com a fadrí, serà de 31 o 32 anys.          

GARCIA, Martí. 22-5-1639: natural de Vall de Paraiso, diòcesi de Conca (Castella), fill de Jeroni, fa 3 anys partí de sa vila amb altres camarades, s’embarcà amb l’armada i vingué a M. on fa dos anys que habita, de 20 anys. Pere Moreno, natural de Buendia, domiciliat a M., de 20 anys, fa 10 anys que el coneix de la seva vila, eren minyons, coneix el pare i parents, fa 3 anys se’n anaren d’Espanya i arribaren junts a M. on fa dos anys que hi habiten, sap que no és casat ni en sa vila ni en altre part, tindrà 21 anys. Julià d’Alcàssar, del lloc d’Almedina de Guete, diòcesi de Conca, h.M., de 25 anys, el coneix de minyó, sap que és fill de Jeroni Garcia, ell anava a la vila per estar Almedina del Campo (sic), d’on és natural, a mitja llegua, ha conegut els pares, fa 3 anys s’embarcaren amb l’armada i vingueren a M., sap que és fadrí, tindrà 22 anys.

GARCIA. Martí. 8-1-1646: mariner, f. de Sebastià i de Montserrada Magdalena, natural de Barcelona (Catalunya), de on fa dos anys que falta, ha navegat per Espanya i França, fadrí de 22 o 23 anys. Lluís Soler, mariner de Vilanova de Cubells, Catalunya, de 23 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Barcelona, fa 3 anys que naveguen junts, sap molts cert que mai s’ha casat, fa dos anys partí de Barcelona i era fadrí, tindrà uns 22 anys. Jeroni Petit, mariner de Barcelona, de 23 anys, el coneix de minyó, ha conegut al pare que fa molts d’anys que és mort, ha navegat molts d’anys en sa companyia, ara naveguen junts, sap molt cert que és fadrí, serà de 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Corredor, f. de Nicolau, mariner, qu.

GARÍ, Bartomeu. 19-12-1639: mariner de 24 o 25 anys, de Lloret, diòcesi de Girona (Catalunya), f. de Joan i de Joana Coll. Bernat Mont, mariner de Tossa, de 20 anys, fa 2 anys que el coneix de Barcelona, ell anava mariner i els seus camarades li digueren que era fadrí, Lloret no està més d'una llegua de Tossa i allà conegué un germà que li digué que era fadrí, tindrà 24 o 25 anys. Joan Camps, mariner de Lloret de 20 anys, el coneix des de que té ús de raó, mai ha estat casat, si ho fos els seus germans i parents li haurien dit, tindrà 24 anys. Casa amb Margarita Carbonell, vda. de Jaume Camps de Sunyer (Con., Matr. 24-12-1639).

GARÍ, Joan. 27-7-1650: mariner de Lloret (Catalunya), f. de Joan i de Joana Coll, fa 9 o 10 anys que falta de casa dels pares, ha estat en diverses parts de la costa de Catalunya, en particular a Roses, i fa 7 anys que habita a M., on molta gent el coneix, fadrí de 30 anys. Lluís Soler, mariner de Vilanova (de Cubelles), bisbat de Barcelona, casat i domiciliat a M., de 28 anys, el va conèixer fa 12 anys a Barcelona on arribà fadrí i navegaren junts en diferents vaixells, fa 8 o 9 anys que habiten a M., junt amb un germà de dit Garí dit Bartomeu, per ser els dos d’un mateix país diu que no s’ha cap en part ninguna, tindrà 30 anys. Pau Salas, mariner de Vilanova de Palafolls, diòcesi de Girona, domiciliat i casat a M., de 25 anys, el coneix de minyó perquè Lloret dista molt poc de Palafolls, sempre es veien en ocasió d’anar a pescar, quan foren d’edat de navegar ho feren amb vaixell de mercaderia, molts d’anys han navegat junts, fa 8 anys que habiten a M., on dit testimoni s’hi casà fa 5 anys, sempre l’ha conegut fadrí i per tal es tingut per tots els que el coneixen, tindrà 30 anys. Casa amb Anna Gando, vda. de Jaume Barceló, a Sta. Creu.  

GARIMAL, Nadal. 18-7-1621: de Martes (França), fadrí de 28 a 30 anys, f. de Joan. Joan d’Anglès, de Tolosa (França), de 28 anys, fa 6 anys que el coneix, fa 6 mesos ha estat a Martes en casa sua i sa mare li donà una carta per ell, tindrà de 28 a 30 anys. El noble sr. D. Cristòfol de Prado i Torres, de 55 a 60 anys, diu que fa 8 anys que està al seu servei i que abans havia servit a don Garau de Marimon, ambaixador de Catalunya, que li digué que l’havia criat minyó i era fadrí, tindrà 28 anys. Casa amb Pareta Baron, f. de Francesc, a Sta. Eulàlia.

GARRA, Andreu. 7-4-1639: de Gènova, de 24 anys, fill de Joan i de Lucrècia (?) Cala. Dominicus de Recanda, natural de Nàpols, de 23 anys, ha estat en casa dels seus pares que li digueren que era fadrí, fa 6 anys eren soldats d’una companyia, tindrà 23 o 24 anys. Joan Parebx d’Alemanya, de 20 anys, fa 4 anys que el coneix, ha menjat a casa dels pares, foren camarades soldats, diu que és fadrí de 23 anys. Joan Ros, natural de Càller, de 19 anys, fa 4 anys que el coneix, ha estat en casa de sos pares, diu que és fadrí de 23 anys.    

GARRIGA, Joan. 5-11-1605: mariner fadrí de la ciutat de València, fill de Miquel, paraire. Fa dos anys partí de València per Barcelona. Ara va amb el vaixell del sr. Antich Jofre del que és patró Pau Santpere. Nicolau Guasch, de la ciutat de València, mariner, fa 4 anys que el coneix. Joan Genestar, mariner de M., fa dos anys que el coneix, l’ha vist a Barcelona i a València, i ha conegut son pare, fa dos anys que naveguen junts amb el vaixell del patró Santpere. Casarà amb Joana, f. de Pere Antoni Matos a Santa Creu.

GARUFRE, Antoni. 5-9-1628: f. de Joan, de Messina (Sicília), casa amb Onofre Bosch, vda. de Joan Gasarcies (?), a Sta. Creu (Matr.).  

GASSO (?), Joan. 30-3-1631: de Gènova, f. de Baptista, casa amb Antonina Arnandes (Hernández), f. de Bartomeu, qu., a Sta. Creu (Matr.).

GASTAN, Imbert. 30-6-1610: de 19 anys, d’Antibo (França), f. de Joan. Fou esclau a Alger i rescatat pel pare vingué amb la nau del patró Cotxon. Josep Guanti, de Marsella, de 22 anys, avui a M., de la nau del patró Xatles Cotxon, el coneix. Honorat Martí, de 18 anys, mariner de Sant Tropès, fa un any i mig que el coneix. Joan Buret, de 35 anys, de Canes a una llegua lluny d’Antibo, de la nau de Cotxon, coneix els pares. Casa amb Elisabet, f. de Jaume Peres, difunt, a Sta. Creu.  

GASTINELL, Pere. 25-1-1616: de 30 anys, f. de Joan, de Savoia, del lloc de Barceloneta, fa 8 o 9 anys es fora sa terra i ha habitat sempre a Mallorca, on té sa casa, ha fet alguns viatges a sa terra per portar mercaderies. Glaudi Lion, mercader de Marsella de 34 anys, fa 8 anys que el coneix i diu que és fadrí, ho ha sentit dir als parents. Pere Bruiet, mercader de Barceloneta, de 33 anys,  diu que és son cosí, que han negociat i practicat molts d’anys, que fa 8 anys que habita a Mallorca i que tindrà de 28 a 30 anys. Casa amb Joana Contestí, vda., a Sta. Eulàlia.

GAUTER, Josep. 16-8-1611: de Marsella (França), fadrí, f. d’Oger (Uguet). Ponç Bru, francès casat a M., de 23 anys, el coneix de minyonença, ell de Toló a dues llegues de Marsella, sempre han navegat junts i coneix els pares, diu que no tindrà més de 22 anys. Rafel Motet, casat a M., de 28 anys, el coneix d’edat en que no podia ser casat. Casa a Sta. Creu amb Caterina Oliver, f. de Miquel.

GAUTIA, Honorat. 9-3-1646: f. d’Antoni, patró, i de Margarita Callora, de La Ciutat de Provença (França), fa 8 anys que falta de sa terra i ha navegat per diferents parts, fadrí de 25 anys. Antoni Girón, mariner de Toló, de 27 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix de La Ciutat, de sa casa, han navegat molt temps plegats, si fos casat ho sabria, tindrà 25 anys. Baltasar Otjer, mariner de Sant Tropès, de 24 anys, el coneix de minyó i coneix als pares, han navegat sempre junts, els darrers 3 anys continus, sap molt cert que és fadrí d’uns 25 anys. Casa a St. Jaume amb Joana Marcel, f. d’Eladi.

GAVINO, Joan. 11-7-1644: de Sàsser (Sardenya), f. de Mateu, fa 4 anys que falta de Sàsser d’on se’n anà soldat amb una companyia a Tarragona, on va estar alguns mesos, d’allà vingué a M. d’on no s’ha partit, fadrí de 23 anys. Joan Canals, de la vila de Suel (Sardenya), de 23 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Sàsser on s’ha criat, fa 3 o 4 anys s’embarcaren junts per soldats i els portaren a Tarragona on han estat a la mateixa companyia, al cap d’alguns mesos vingueren junts a M. on fa 3 anys que habiten, sap molt bé que és fadrí, a Sàsser coneixia els pares i a Tarragona sempre va estar en sa companyia, serà de 23 anys. Joan Mates, conrador, natural de Nuraminis (Sardenya), habitador de Valldemossa, de 27 anys, el coneix de minyó i coneix els pares, ha habitat 3 anys al seu carrer, fa 3 o 4 anys partiren junts amb una companyia de soldats, embarcaren amb dues sageties i arnen a Tarragona, on estigueren prop d’un any i d’allí vingueren junts a M. d’on mai han sortit, és fadrí de 23 anys. Casa a St. Miquel amb Elisabet Campamar, f. de Pere.

GAXARI, Jaume. 5-5-1602: mariner de Gènova de 27 anys. Fa 11 o 12 anys vingué a Mallorca com a mosso de Mateu Palut, patró mallorquí i mai se’s partit. Cristòfol Torres, corder mallorquí, declara que feia viatges amb els germans Peluts. Casarà amb Joana Amengual a Santa Creu.

GAY, Pere. 23-5-1627: mariner de 22 anys, f. de Pere i de Joana Bergada, de Marsella (França). Antoni Dalmas,  de Marsella, de 24 anys, coneix els pares i a ell fa més de 4 anys, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys. Jacques Martí, del Delfinat (Fr.), de 28 anys, fa 20 dies que el coneix però el patró i mariners de la sagetia en que va li han dit que és fadrí, el patró no volia que casés a M. perquè son pare és home de negocis i es vol casar amb una pobre. Esteve Marmetron (?) d'Arlés (Fr.), de 22 anys, fa 6 anys que el coneix i coneix els pares, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Casarà amb Francina, f. de Sebastià Joan, a Sta. Creu.

GAYTAN, Joan. 6-3-1642: f. d'Andreu i de Maria Vargas, natural de Móstoles (Castella), arquebisbat de Toledo, fa 6 anys partí de sa terra per soldat, s'embarcà als Alfacs en els galions i vingué a M., se'n tornà amb l'armada per estar a Perpinyà, Salses, Roses, Cotlliure i Tarragona d'on vingué a M. amb altres, és fadrí de 40 anys. Joan Just, natural de Madrid, domiciliat a M., ara a Sineu, de 28 anys, el coneix fa 17 o 18 anys, essent minyó anà de Madrid a Móstoles amb son pare a vendre sabates i posaren en casa del seu pare i l'ha tractat molt temps, fa 6 anys partiren junts de Madrid per soldats, anaren als Alfacs de Tortosa i s'embarcaren als galions de don Antoni de Oquendo, fa 5 anys arribaren a M., jo mi vaig quedar i ell se'n anà amb els galions tornant a M., quan vingueren de Madrid era fadrí i sap per camarades seus que no s'ha casat en part ninguna, tindrà 40 anys. Lucas Lopes, natural de Móstoles, de 24 anys, el coneix des de que té records perquè tots són d'una mateixa vila, fa 6 anys partiren amb una companyia i s'embarcaren als Alfacs als galions, al cap d'alguns mesos vingueren a M., després se'n tornaren amb l'armada, fa 3 o 4 anys són vinguts, sempre han anat junts, és fadrí d'uns 40 anys. Casa a St. Jaume amb Francina Company, vda.

GELAFORT, Andreu. 30-1-1600: de 23 anys, de Palerm (Sicília), f. de Silvestre, fa 3 anys partí de sa terra i vingué a Espanya, a València i a Madrid i després vingué a Mallorca. Pere Cortés, calceter de Palerm, casat i domiciliat a Mallorca, diu que fa 6 anys que el coneix i a Palerm estaven al mateix carrer, l’ha tractat a València durant 3 mesos i després a Mallorca. Tomàs Romeu, de Palerm, habitador de Mallorca, sastre, fa 3 anys que el coneix.

GENER, Macià. 6-11-1645: f. de Josep, de Nàpols, de on partí fa 6 anys amb les galeres de Nàpols que venien a M. on fa més de dos anys que està, fadrí de 23 anys. Sebastià Oliver, de M., de 40 anys, diu que el va conèixer fa 8 anys a Nàpols i va conèixer al pare, anava a sa casa, ell tindria uns 15 anys i ara en tindrà 23, fa 6 anys dit se’n anà amb unes galeres i era fadrí, fa 2 anys vingué a M. amb les galeres i s’hi quedà, fa 8 vingué dit testimoni de Nàpols i ha entès que és fadrí. Francesc Gual, de Nàpols, domiciliat a la ciutat de M., de 20 anys, el coneix des de que vingué a M. fa més de dos anys, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, les persones que coneixen els pares li han dit que és fadrí.

GIBERT, Agustí (Gebert). 5-9-1626: de 20 anys, f. de Moner, de Cana (Cannes), França. Ramon Xavert, de Martega (Martigues), de 28 anys, fa més de 3 anys que el coneix, sempre ha dit que és fadrí i sempre han navegat plegats. Antoni Violet, de Cana, de 21 anys, des de que és nat l’ha conegut a ell i als pares, diu que no és casat. Casarà a Sta. Creu amb Caterina Alemany, f. d’Antoni.  

GIL, Domingo. 27-1-1610: de 24 o 25 anys, f. de Josep, d’Eivissa. Joan Torres, eivissenc de 27 anys, avui a la ciutat, el coneix de minyó i diu que és fadrí de 24 o 25 anys. Mestre Joan Vengant (?), sastre d’Eivissa de 33 anys, avui trobant-se en la ciutat, el coneix de minyó i si fos casat ho sabria. Casarà amb Caterina Ribes, f. de Joan, a Sta. Creu.

GIL, Francesc. 28-8-1635: f. de Llorenç, de Màlaga (Castella), casa amb Eulàlia Ménsula (?), f. d’Antoni (?), a Sta. Creu (Matr.).

GIL, Roc. 23-8-1603: de València. Des de fa 12 anys fa viatges a Mallorca. El patró Mateu Pelut fa 10 o 12 anys que el coneix, des de que tenia 10 anys i estava al Grau, ha anat amb ell a molts de viatges entre Mallorca i València. Salvador Fuel (sic) Forma (?), mallorquí, el coneix des de fa 12 anys i han fet viatges amb el patró Joan Alòs, àlias Ballester. Casarà a Santa Eulàlia amb Margarita, f. de Jeroni Ruell.

GILI, Roc de. 3-5-1650: f. de Francesc i d’Elisabet Demesto (?), de Sicília, d’on fa 6 anys que falta, que tindria 13 anys i mig, ha servit a l’armada de Nàpols 5 anys, fa 8 mesos que és a M., fadrí de 19 o 20 anys. Nicolau Ceuta, vdo., f. de Joan Domingo, natural de Sicília, de 55 anys, l’ha vist nàixer i ha conegut els pares, quan isqué de Sicília se’n anaren junts amb l’armada de Nàpols, fa 5 o 6 anys, sempre han anat junts i han estat camarades, si fos casat ho sabria, tindrà 19 o 20 anys. Jaume de Poletsi, f. de Josep, mariner de Sicília, de 25 anys, ha conegut els pares, ha estat en sa casa, fa 8 anys dit Roc era molt minyó, fa 5 anys s’embarcà en l’armada de Nàpols a una galera en la que ha servit de mariner fins ara, sempre han anant junts per ser companys i tots d’un lloc, fa cosa de mig any quedaren a M. per estar malalts, diu que és fadrí i mai ha estat casat, quan partí tindria 11 o 12 anys, en fa 6 que van junts, ara tindrà 18 o 19 anys.

GILLARDO, Domingo. 21-1-1646: de Dian (Gènova), fadrí de 21 anys. Jeroni Baniara, de la ciutat de Gènova, de 30 anys, fa 10 anys que el coneix i de les hores naveguen junts en diferents vaixells, han vingut junts a M. amb el vaixell del capità Fanals, és fadrí, serà de 22 o 23 anys. Bernat de Curso, genovès de Luaro (?), de 22 anys, fa 4 anys que el coneix, coneix als pares i han navegat junts 3 anys, si fos casat ho sabria, tindrà 22 o 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Elisabet, vda de Tomàs Gramundo, genovès.

GIRARDO, Joan. 3-6-1623: f. de Joan, de San Remo (Gènova) de on fa 4 anys que falta, sempre ha estat navegant per la ribera de Mallorca i altres parts, diu que és fadrí de 19 anys. Simó Escuder, mariner de Barcelona, h.M., casat amb Eulàlia Camarada, de 20 anys, fa 4 anys que el coneix de Gènova, diu que el portaren a Mallorca amb el bergantí del patró Pujol essent minyó de 15 o 16 anys i el prengué el patró per mosso, sempre hem navegat junts, passant per San Remo va menjar en casa de son pare i sa madrastra, és fadrí. Francesc Flaquer de Girona, mariner de 30 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix de Gènova on es posà a navegar amb el patró Pujol i vingueren a M., quan venien passaren per San Remo i ens convidà a casa de son pare, sempre l’ha conegut fadrí, devia tenir 15 anys quan vingué, ara en tindrà 19 o 20, està a la Ribera. Joan Baptista Fornari, genovès de 18 anys, fa 2 anys que naveguen junts i sempre l’han tractat com a fadrí, ha estat en la sua terra molt prop de Gènova i molts mariners de San Remo li han dit que és fadrí, tindrà 19 anys. Casa amb Magdalena, f. de Sebastià Amengual, a Sta. Creu.

GLAS, Pere de. 23-9-1606: fadrí de 19 o 20 anys, f. de Pere, de Tolosa (França). Pere Roca, teixidor de llana, estant en el Cuco hi va arribà Glas com a criat d’un tal Ruys, el té per fadrí. Guillem Peris, avui a la ciutat, criat del noble senyor Delocau, el coneix des de que tenia 14 o 15 anys, venint de Barcelona el prengueren els moros.

GOMES, Emanuel. 27-10-1645: mariner, f. de Francesc i Caterina, de Lisboa (Portugal), de la parròquia de St. Roc, fa 9 anys que falta de sa terra, ha vingut amb l’armada amb la que ha navegat fins avui, fadrí de 23 anys. Bartomeu Mas, mariner de M., de 23 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Menorca, que encara no tenia pèls a la cara, era mariner de l’armada i de les hores han navegat junts per aquestes parts de M. a València i en cors, ha conegut a molts camarades seus dels que ha sabut que és fadrí, tindrà 23 anys. Francesc Galdame, mariner d’Ayamonte (Castella), de 27 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de l’armada de don Antonio de Oquendo, que era minyó, y de Menorca, es posaren a navegar amb l’armada, ha conegut a molts de paisans seus, diu que és fadrí de 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Mascaró, vda. de Jaume Camps, català.

GOMILA, Francesc. 12-1-1646: sastre, f. de Joan Baptista i de Caterina Pons, de Maó (Menorca), de on fa 10 o 11 anys que falta, vingué a M. i no s’ha mogut, fadrí de 25 o 26 anys. Antoni Andreu, blanquer de Maó, de 42 anys, el coneix de minyó de teta i coneix els pares i parents, ell se’n anà minyó que no tenia edat per casar i vingué a M., no s’ha casat mai, serà de 25 anys. El reverent Martí Pons, Dr. Teòleg, beneficiat a Ciutadella, de 26 anys, el coneix fa 10 anys, vingueren junts a M., que eren minyons, sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 25 anys. Casa amb Antonina Puif, f. d’Antoni, a St. Jaume.

GOMILA, Jaume. 12-4-1651: f. de Francesc i d’Elisabet Serra, de Ciutadella (Menorca), vingué a M. de 15 anys i de les hores fins ara que en té 20 no s’ha mogut, fa ofici de sabater, fadrí. Llorenç Fiol, algutzir reial de M., de 50 anys. El coneix i coneix els pares, fa 6 anys vingué de Ciutadella d'on és natural a M. i el deixà allà de 13 o 14 anys, als dos anys vingué ell a M. i hi ha estat de continuo fent de sabater, és fadrí de 20 anys. Sebastià Gelabert, sabater de M., de 38 anys, el va conèixer a Ciutadella molt minyó, vingué a M. de 16 anys, tots els menorquins que han vingut en sa casa li han dit que és fadrí i per tal el té, El dr. Martí Pons, prevere, Dr. teòleg, de 31 anys, el coneix molt i ha conegut els pares, el conegué a Ciutadella i a M. on fa 4 anys que habita, és fama pública que és fadrí. Casa a St. Nicolau amb Anna Bassa, f. d’Antoni.

GOMILA, Llorenç. 27-5-1651: mariner de Maó (Menorca), f. de Joan i de Joana Sintes, fadrí de 26 anys. Miquel Gomila, mariner de Maó, de 45 anys, el coneix de minyó, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí de 26 anys. Llorenç Mercadal, conrador de Maó, habitador de la ciutat de M., de 26 anys, el coneix des de que és nat, coneix els pares i sap molt bé que és fadrí, serà de 26 anys. Casa a Sta. Creu amb Francina Orell, àlies Alòs, vda. d’Anello de Grose.

GONSALES, Elisabet. 12-9-1618: d’Eivissa, f. de Sebastià i d’Elisabet Costa. Pere Vich, sabater d’Eivissa domiciliat a M., de 35 anys, fa 10 anys que la coneix, ha conegut els pares i sap que és fadrina, fa 3 anys la va aportar d’Eivissa a M., era molt minyona d’11 o 12 anys. Martí Ferrer, sabater d’Eivissa, casat a M., de 34 anys, l’ha coneguda de minyona i als pares i avis, diu que fa 3 anys vingué a M. encara minyona i si fos casada ho sabria. Sebastià Gonsales, f. de Sebastià i d’Elisabet Costa, d’Eivissa, ara residents a Mallorca, de 20 anys, diu que Elisabet és sa germana, fa 4 anys ell vingué d’Eivissa i poc després vingué ella en companyia d’un cosí, que tindria 12 anys i ara en té 16, està en casa del sr. Garriga per criada i és fadrina. Casa a Sineu amb Francesc Bonaventura.

GONSALES, Joan. 10-4-1642: f. de Pere, de la ciutat d'Andújar, Andalusia (Castella), d'on fa 10 o 12 anys que falta, ha estat a Múrcia i a l'estat de Milà, fa 6 mesos arribà a M., fadrí de 30 anys. Alfons Cabrer, d'Andújar, de 28 anys, fa 6 anys que el coneix, fa mig any que estan plegats, tant per ell com pels seus camarades sap que és fadrí, tindrà 30 anys. Alfons de la Fuente, de Múrcia, domiciliat a M., de 26 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix de la ciutat de Múrcia, estigueren junts 4 o 5 anys i partiren junts per soldats a l'estat de Milà on han estat 4 anys, han arribat a M. fa 6 mesos, diu que no s'ha casat en ninguna part i tindrà 28 o 29 anys.

GONSALES, Lluís. De Ceuta (Portugal) es casa a St. Jaume (Con. 24-11-1639) i viudo casa el 8-2-1641 amb Caterina Comes, vda. d'Antoni Valldaura, a Sta. Eulàlia.  

GONSALEZ, Joan. 18-8-1642: f. de Joan i de Caterina, de Mérida, regne de Castella, partí minyó fa 12 anys i anà a Andalusia, se'n anà per soldat en la companyia de don Agustín de Vargas, on ha estat 9 o 10 anys, fa dos anys amb dit capità isqueren d'Orà per Cartagena, d'allà a Catalunya, a Tarragona s'embarcaren en les galeres i vingueren a M., el capità està malalt a l'hospital, és fadrí de 23 o 24 anys. Lucas López, militar, natural de Vayessa (Baeza ?), episcopat de Jaen, de 22 anys, fa 9 anys que el coneix d'Orà, tots els camarades entenien que era fadrí, tindrà 28 anys. Pantaleón de Fonseca, sastre, natural de Mérida, de 22 anys, fa 12 o 13 anys que el coneix de Mérida, ha conegut els pares, fa 6 anys se'n anà a Orà on el va trobar i foren camarades fa 4 anys, d'allà anaren a Cartagena i a Tarragona i vingueren a M., sap molt bé que és fadrí, de 23 anys. Casa amb Elionor, vda, de Miquel Ferregut, a St. Jaume.  

GORNÈS, Francesc. 19-4-1602: fill de Gabriel, de Menorca, de 25 anys. Fa 5 anys vingué a M. Francesc Gornès, de Menorca, declara que fa dos o tres anys que és a Mallorca i que és fadrí. Nadal Matheu, carnisser, fa 2 anys que el coneix. Casarà amb Margarita, f. d’Antoni Garcia, a Capdepera.

GRÀCIA, Antoni. 27-11-1617: de 22 anys, f. d’Antoni, corder de guitarres, de Barcelona (Catalunya), va anar a Madrid quan era minyó, vingué a Mallorca amb mestre Abrines des de Barcelona. Antoni Lladó, calderer de M., de 23 anys, fa 3 mesos que el coneix, diu que vingué a M. el març en les galeres que aportaren el virrei, que tindrà 21 o 22 anys, estava a casa de Joan Anglada que fa de guitarrer. Pere Miquel Vilar, capeller de M., de 30 anys, fa 4 mesos que el coneix, tindrà 22 anys, diu que vingué amb les galeres en que vingué el virrei i que sa muller cria un minyó de Joan Anglada, que fa cordes de guitarra, que Anglada vivia en sa casa i li digué que conegué els pares i que és fadrí. Joan Anglada, català domiciliat a M., de 27 anys, el coneix de minyó de Barcelona, on eren visins, coneix els pares, fa 8 mesos ca esser a Barcelona i li digueren que era fadrí, ha estat en sa casa fins fa un mes, el volien casar a Barcelona i no volgué, tindrà 21 anys. Casarà amb Joana, f. de Bartomeu Pi i vda. d’Agustí B., a St. Miquel.

GRACIANO, Pere. 31-8-1624: de la ciutat de València, f. de Pere. Guillem Fàbregues, mariner de M., de 21 anys, fa 10 anys que el coneix, diu que vingué a M. amb la nau de Mn. Antic Jofre quan devia tenir 10 anys, sempre l’ha practicat, han fet viatges plegats, no sap que sigui casat. Bernat Borràs, mariner de 24 anys, diu que vingué a M. de 10 anys, en farà 10 o 12, han fet viatges plegats, mai ha sentit dir que sigui casat. Casa amb Joana Genovard, f. de Nicolau, a Sta. Creu.

GRAMONDA, Tomàs. 14-3-1642: mariner de la ribera de Gènova, f. de Geraldi (Garau), patró, del lloc de Deiva (?)[16] d'on fra 8 mesos que falta, fadrí de 21 o 22 anys. Agustí Picarello, mariner de Deiva, de la senyoria de Gènova, de 30 anys, el coneix des de que és nat, coneix el pare i altres parents, fa molt que naveguen junts, sap molt bé que és fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Francesc Jordana, mariner de Deiva, de 24 anys, el coneix des de que té ús de raó, ha conegut els pares i parents, s'han criat junts per ser vesins, han navegat quasi sempre junts, és fadrí de 22 o 23 anys.

GRANDE, Josefo. 22-10-1602: fill de Joan Grande d’Otranto, regne de Nàpols. Philippo Antoni Maranio, sabater, natural d’Otranto, regne de Nàpols, es crià amb ell de minyons i fa mig any se’n anaren amb la companyia del capità Erigo de Lope Castall o de Lecce, s’embarcaren amb les galeres a Nàpols i vingueren junts a Mallorca i estan a l’Hospital. Mestre Francesc Verger, sabater, majordom de l’Hospital, declara que Grande vingué malalt a l’Hospital. Casarà amb Joana Mallol a Sant Jaume.

GRANER, Antoni Gil. 18-6-1642: natural de la vila de Navarcles, bisbat de Vic (Catalunya), f. de Bartomeu Graner, habitat molt temps a Barcelona abans de la desgràcia del virrei comte de Santa Coloma, d'allà anà a Madrid amb Josep Monredo i ha vingut a M. amb el sr. Pere de Santacília, és fadrí de 25 anys. Marc Pla, estudiant natural de Barcelona, de 21 anys, fa 4 anys que el coneix de Barcelona on era criat de l'algutzir Munredo, és fadrí de 26 anys. Miquel Seguí, sastre de M., de 20 anys, fa 2 anys que el coneix quan vingué a M. per criat de don Pere de Santacília, amb ell anà a Menorca i als pocs dies tornà, sempre ha entès d'ell i altres que és fadrí de 26 anys. Miquel Seguí, sastre de M., de 20 anys, fa 2 anys que el coneix quan vingué a M. per criat del sr. Santacília, amb ell anà a Menorca i als pocs dies tornà, sempre ha entès d'ell i altres que és fadrí, serà de 26 anys. Guillem Rosselló, de Binissalem, de 23 anys, el va conèixer fa 5 anys a Barcelona, el practicà un any i mig, després l'ha conegut a M. quan ha vingut amb don Pedro Santacília, sempre l'ha vist tractar com a fadrí, serà de 27 anys. Casa a St. Miquel amb Antonina Teresa Caldentey.  

GRANO, Marc Antoni (Gran). 8-7-1644: f. de Joan i de Francisca Debeta, de Messina (Sicília), fa molts d’anys que el pares són morts, fa un any que falta de Messina i vengué a M., fadrí de 28 o 29 anys, Jeroni de Nissa, mariner de Messina, de 33 anys, el coneix de minyó, ha conegut els pares que moriren, habitaven al mateix carrer, han navegat molts d’anys plegats, ara fa 4 o 5 anys que naveguen junts, mai ha estat casat, tindrà uns 30 anys. Lleonard Melea, mariner de Messina, domiciliat a M., de 23 anys, ha conegut els pares que fa molt temps que són morts, l’ha practicat molt temps a Messina i a Espanya, on fa molt temps que fa tràfic, i a M., pel que el coneix sap que és fadrí, tindrà 28 o 29 anys.

GRAS, Antoni. 22-11-1637: f. d’Antoni, de St. Feliu de Guíxols (Catalunya), casa amb Jerònia Coll, f. de Josep, boter, a Sta. Creu (Matr.).

GRECH D’ESCALA, Contestí, dit també Xarido d’Escala. 18-1-1605: de Venècia, fill de Jordi Costa. Ha anat en cors amb vaixell mallorquí. Julio del Porto de Venècia fa 3 anys que el coneix en Espanya, i el considera fadrí de 35 anys. Francisco de Venesia, venecià, fa 25 anys que el coneix, ha conegut els pares i han navegat junts, creu que té 40 anys, fa 10 anys anaren a Espanya fent de mariners. Bartomeu Sanxo, mariner mallorquí, fa 5 o 6 mesos que el coneix i l’ha vist oir missa. Casarà amb Margarita, vda. de Nicolau Roca, mort fora.

GREGO, Constantí. 9-7-1605: mariner de Venècia, casat a M. Test.

GRISSO, Agustí. 26-9-1611: de 22 anys, de nació de Gènova, f. de Julio i de Julia, diu que fa 15 anys els pares deixaren Savona i vingueren a Mallorca, quan ell tindria 7 o 8 anys. Josep Ferrà, ferrer de 65 anys, diu que són presents a la ciutat de Mallorca fa 12 0 13 anys, domiciliats al carrer de la Mar, on ell viu, en que dit Agustí tindria 13 o 14 anys. Jaume Mas, pastisser de 62 anys del carrer de la Mar, el coneix de fa 13 o 14 anys quan vingueren de Gènova i ell tindria 12 o 13 anys. Agustí diu que ha festejat a Isabel Genovard, donzella, i que té obligació de casar-se amb ella, malgrat algun tant en contrari de sos pares, prega deixar les amonestacions per casar-se prest perquè està ja grossa per parir.

GRISSO, Jaume. 6-4-1616: casat a M. feia anys que havia mort fora (veure).

GRONYAT, Joan. 30-3-1620: francès (sic) de 30 anys, f. de Francesc, de la ciutat de Barceloneta, ducat de Savoia, partí de sa terra fa 10 o 12 anys i vingué a M., ha fet viatges a França per la seva botiga de teleria i marxanderia. Pere Gastanello (Gastinell ?), casat a M., de 36 anys en fa 20 que el coneix, han anat a escola junts a Barceloneta, d’on són naturals, ha conegut els pares que són morts, diu que és fadrí de 22 anys, que vingué a Mallorca fa 10 anys i començà a vendre, ha fet alguns viatges a França i ha parada botiga de teleria, fa 7 mesos anà a Barceloneta i els parents li demanaren si s’havia casat a M. Joan Ricart, francès d’Avinyó, casat a M., de 50 anys, el coneix des de que és a Mallorca, fa 10 anys, diu que té botiga de teleria i que els que han vingut de sa terra li han dit que és fadrí, pensa que tindrà 30 anys. Casa amb Francina, f. de Bonanat Jover, a Sta. Creu.

GUAL, Francesc. 22-4-1645: f. de Joan, natural de Nàpols, d’on partí fa 4 o 5 anys, tenia 16 anys, amb l’armada reial arribà a Cartagena, al pocs dies anà a Vinaròs per soldat, al cap de 5 mesos vingué a M. on fa 4 anys que habita, fadrí d’uns 20 anys. Estancià Janer, natural de Bapue (?), regne de Nàpols, de 25 anys, el coneix de minyó, el conegué a Nàpols fins que partí fa 5 anys, sap molt cert que era fadrí, era molt jove de 15 o 16 anys, coneix els pares, diu que al cap d’un any partí i arribà a M. on el trobà on el tractà dos anys, ha sabut que de Nàpols anà a Cartagena, a Vinaròs i als 6 o 7 mesos vingué a M. i no s’ha partit, molts camarades seus naturals de Nàpols diuen que no s’ha casat, tindrà 20 anys. Francesc Antoni de Vicens, natural de Manubel, regne de Nàpols, de 21 anys, el va conèixer fa 4 o 5 anys a Vinaròs a un vaixell de Rocamora i allà foren camarades 4 o 5 mesos, tots eren joves d’uns 16 anys, vingueren junts a M. i no s’han partit, sap molt cert que és fadrí, quan el va conèixer era molt jove i camarades seus de Nàpols li han dit que no és casat allà ni a altra part, tindrà 20 anys. Casa a St. Nicolau amb Antonina Colom, f. de Gabriel.

GUALARD, Arcís. 17-10-1608: paraire de 42 anys, d’Esparraguera (Catalunya), f. de Bernat, paraire, fa 7 anys partí de sa terra. Test. Francesc del Pi, capeller d’Esparraguera, de 30 anys, domiciliat a la ciutat, i Joan Brixes, paraire d’Esparraguera. De 32 anys, domiciliat a la ciutat. Casa amb Antonina, vda. de Sebastià Ginard, a Sta. Eulàlia.

GUALEI, Andreu (Gurley). 9-2-1618: de 23 anys, f. de Gilbert i de Cristiana Gray, de St. Joan, del regne d’Escòcia. Joan Lunet, natural d’Escòcia de 25 anys, domiciliat a M., fa 4 anys que el coneix de continuo, diu que és de St. Joan i ell d’altra ciutat d’Escòcia i no és casat. Guillermo León, natural d’Escòcia, de la ciutat de Glascòvia (Glasgow ?), de 21 anys, diu que fa 2 anys vingué amb ell amb la nau St. Pedro de Sant Tropès amb el capità Gaspar Covin, i abans l’havia practicat a sa terra i sempre l’ha vist fadrí, tindrà 24 anys. Casarà amb Antonina, f. de Nicolau Cochar, mariner, qu., a Sta Eulàlia o a Sta. Creu.  

GUARDIOLA, Francesc. 8-2-1605: fadrí de 20 anys, de Daimiel de la Manxa de Castella, f. de Gabriel, partí de sa terra als 8 anys, ha estat a Itàlia i a València i ara fa 6 anys que és a Mallorca. Bartomeu Roig, mallorquí, criat del sr. Agustí Caulelles fa 6 anys que el coneix i diu que ha estat a casa del sr. Caulelles i altres, i que avui està en casa del sr. Ferrando Cavalleria, jurat en cap i mai s’ha mogut de Mallorca. Mestre Pere Joan Gelabert, gerrer mallorquí, el coneix i diu que és criat de homes de bé i té 20 anys. Casa amb Antonina, vda. de Miquel Bona, a St. Nicolau.

GUASCH MARÍ, Francesc. 29-10-1642: f. de Bartomeu, d’Eivissa, de 17 o 18 anys, fadrí. Josep Ferrer, d’Eivissa, paraire, de 30 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix, ha fet de paraire en sa casa un any, des de que el coneix sap que no és casat, ni a Eivissa, ni a M. ni a altra part, han tinguda gran confederansa, si fos casat ho hauria sabut, tindrà de 18 a 20 anys. Pere Pineda, sombrerer natural d’Eivissa, de 28 anys, el coneix de minyó, han tingut sempre molta amistat, ha estat algun temps a casa de Josep Ferrer, paraire, aprenent l’ofici, si fos casat ho sabria, tindrà 17 o 18 any.

GUASP, Miquel. 30-1-1616: fadrí de 24 anys, f. de Francesc, d’Alaior (Menorca). Bartomeu Mercadal, menorquí, el coneix de minyó, tots són d’Alaior (Hileyor). Francesc Gornés de Ciutadella, h.M., el coneix de minyó. Casa amb Caterina Llufriu, f. de Miquel, a Campanet.

GUASP, Nicolau. 4-7-1607: f. de Pere i Caterina, de Valls (Catalunya), partí de sa terra fa 20 anys, quan en tenia 15, ha estat a M., València i Alacant i mai s’ha casat. Gabriel Frau, mariner de M., de 45 anys, diu que fa 4 anys que han navegat junts fent viatges a València i Mallorca, tindrà 35 anys. Antoni Tallada, mallorquí de 19 anys, fa 4 anys que el coneix, estant a Barcelona fa 2 mesos un oncle seu capellà el volia casar i no volgué.

GUBILL, Jaume. 13-6-1632: de Tolosa (França), f. de J., casa amb Joana Sansaloni, f. de Pere, qu., a Sta. Creu (Matr.).

GUDINA, Joan. 30-6-1644: de Menorca, f. de Jeroni, de la parròquia de St. Jaume, casa a St. Miquel amb Maria Oliver, f. de Joan Antoni Oliver, mercader.

GUERRA, Anna de. 14-1-1625: natural de Saragossa (Aragó), f. de Joan de Guerra, qu., i de Joana Ferrer, fadrina de 23 anys. Alonso Manuel, de la ciutat de Saboy (?), de 24 anys, ha estat molt temps a Saragossa i per conèixer-la molt sap que no es casada sinó soltera, diu que ha vinguda a Mallorca amb un amic meu. Antoni Cortés, natural de Munébrega d’Aragó de 24 anys, fa més de 10 anys que la coneix, coneix els pares, és fadrina.

GUERRERA, Nardo (Guarrera). 10-12-1650: mariner de Palerm (Sicília), f. de Domingo i d’Elionor Camarada, fa 6 anys que falta de Palerm, ha navegat per diferents parts, fadrí de 23 anys. Vicenç de Juliano (Julià), mariner de Palerm, domiciliat a M., de 26 anys, fa 3 anys que el coneix de Bonifacio de Còrsega, allà començaren a navegar plegats amb el bergantí del patró Jaume Sastre, mallorquí, des de les hores sempre han navegat plegats, sempre ha sabut que és fadrí, ha conegut molts amics seus i tot diuen que no és casat, serà de 23 anys. Miquel Frau, mariner de M., de 21 anys, el va conèixer fa 5 anys a Nàpols on començaren a navegar plegats amb el bergantí del patró Jaume Sastre, no tenia barba, anaren a Liorna (Lligorna), a Portolongone, d’allí feren alguns viatges en cors plegats amb el patró Sastre, fa 3 ans dit testimoni vingué a M. i deixà a Nardo a Portolongone, després anant en cors amb la sagetia del patró Xepeli el trobà a Portolongone que encara anava amb dit bergantí, s’embarcà amb ells i vingueren junts a M., sempre l’ha conegut fadrí, si fos casat ho sabria, tots els que el coneixen i molts de paisans seus el tenen per fadrí, serà de 23 anys.

GUIJENO, Joan Jaco. 29-3-1651: mariner, f. de Camilo i Pielosa (?) Sansone (?), de Gènova, fadrí de 23 anys. Julià (?) Dodei, mariner de Gènova, de 23 anys, fa 12 anys que el coneix, no tindria més d’11 anys, sempre l’ha conegut fadrí i sempre han navegat junts, tindrà 23 anys. Jelinous (?) Judessi, mariner natural de Gènova, de 28 anys, el va conèixer de 9 o 10 anys i fins ara han estat amics i camarades, sempre li ha sentit dir a ell i als pares que és fadrí, serà de 23 anys. El reverent pare Francesc Montserrat, de 41 anys, el va conèixer fa un any a M. i li digué que era fadrí, serà de 22 o 23 anys. Lluc Arregido, mariner de Gènova, de 22 anys, diu que el va conèixer fa 5 o 6 anys, han navegat junts per diferents parts i sap que és fadrí d’uns 22 anys.

GUILLEM, Pere. 31-9-1650: mariner natural de Palerm (Sicília), f. de Joan i de Rosalia Borill (Borrell), fadrí de 31 anys. Felip Paulexanti (?), mariner de Palerm, de 24 anys, el coneix des de que té memòria, diu que no s’ha casat, sempre han estat camarades, tindrà 30 anys. Carlos Real, mariner de Nàpols, fa 8 anys que el coneix, sempre han anat junts navegant, sempre ha oït dir als amics que és fadrí, tindrà 29 o 30 anys.

GUIO, Carlo. 28-3-1644: mariner, vdo de Maria Fàbregues, f. de Joan Guion, de la senyoria de Gènova, de la vila d’Araxe, fa 5 anys morí la dona i se’n anà per mariner amb una sagetia del patró Andria, anà a Càller i després vingué a M. fa un mes, de 22 o 23 anys. El patró Sebastià Gason, genovès de 37 anys, sap que és viudo perquè fa 5 o 6 mesos es trobava a la vila d’Araxe i va veure morir la muller i enterrar a l'església de Sta. Caterina, després se’n anaren junts a Càller i altres parts i vingueren a M. fa un mes amb una sagetia que està al present port del patró Andria Noal on anam per mariners, tindrà 22 o 23 anys. Francisco Ardisana, mariner de la ribera de Gènova, de 48 anys, ha conegut molt el pare que ja és mort i a ell de minyonença, la muller morí a Araxe fa 5 o 6 mesos, anà a l’enterro i desprès es posaren a navegar amb la sagetia del patró Andrea Noal, anaren a Càller i altres parts i fa un mes són a M., és viudo i tindrà 22 o 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Gas(s)a, f. de Jaume.

GUTERRIS, Joan. 10-11-1616: morisc de Granada, f. de Francisco, de 19 o 20 anys, en fa 12 que és a Mallorca, fou esclau de Baptista Despuig. Diego Biscaïno de Granada, casat a M., el coneix de sa terra des de que tenia 5 o 6 anys, s’havien criat plegats i fa 4 o 5 anys vingueren a Mallorca plegats i no s’ha mogut. Ramon Gual, criat en casa del sr. Oliver, fa 10 o 12 anys que el coneix, diu que vingué minyó amb els moriscos i que és fadrí. Casa amb Elisabet, vda. de Diego Morales, a St. Jaume.

HÉCTOR, Mateu. 14-3-1601: de 23 o 24 anys, de Nàpols, f. d’Andreu, fa 10 anys deixà sa terra i sempre ha fet de mariner. Testimonis: Joan Totosaus, patró de Mallorca que fa 10 anys que el coneix i ha navegat amb ell per diverses parts de Llevant i de Ponent, Joan Gelabert, boter de M., que fa 4 anys que el coneix i fa un navegaren junts, i Jaume Mateu, patró català domicilat a Mallorca que fa 4 o 5 anys que el coneix i han navegat junts. Casarà amb Caterina Gayà, vda.

HEREDIA I URBINA, Isabel. 1640: viuda del capità Ginés Martínez de Heredia, natural de la vila de Salines de Anyana de la província de Biscaia (Castella), testimoni (ACM, 14849, f. 225).

HEREDIA, Felip de. 1-3-1616: actor, f. de Diego, de Saragossa (Aragó). Francesc de València, natural de Madrid, de 22 anys, de la companyia de representants, fa 6 anys que el practica a la companyia, si fos casat ho sabria. Jeroni Xemeri, mallorquí de 19 o 20 anys, l’ha conegut a Madrid i a Mallorca, fa 3 anys el té en pràctica.

HEREDIA, Miquel de. 10-11-1607: fill de Jeronim d'Heredia. Pere Contestí, de 80 anys, natural de la ciutat que viu fora amb el comte d'Aranda, el coneix de minyó, tindria 2 o 3 anys, tindrà 23 o 24 anys.

HERNANDES, Gaspar. 10-6-1619: de Ciudad Real (Castella), després d’arribar d’Alger la muller morí. Mestre Gabriel Gomila, mallorquí, de 66 anys, diu que fa 3 anys estava a casa de Gaspar Morlà i conegué un francès que venia d’Alger amb una carta i cercava a dit Gaspar i deia que la muller era morta i que el rei d’Alger li havia pres el que tenia perquè no tenia infants. Alonso de Mena, criat, habitador en casa del sr. Pere Llabrés, de 29 anys, digué que Gaspar rebé una lletra d’Alger d’un germà seu, que es diu Baltasar, i la llegiren davant seu i deia que la muller era morta, això farà 3 anys. Llorenç Antich, herbolari, habitador de la ciutat, diu que fa 3 anys es trobava a Alger i havia d’anar a Liorna amb un vaixell i va veure a Baltasar Hernandes, germà de Gaspar, que li digué que la muller de Gaspar era morta, farà 3 anys. S’ insereix la carta en castellà de Baltasar Hernández al germà, del 22-4-1619, en que parla de la mort de la dona, diu que és costum que si algú mor sense fills pren el baxà la azienda no estant el pare present.

HERNÁNDEZ, Antoni. 18-1-1648: f. d’Antoni, de Maó (Menorca), fa un any i mig sortí de Maó en cors i fa 8 mesos que és a M. navegant i pescant, fadrí de 18 anys. Diego Buories (?), mariner natural del castell de St. Felip de Maó, de 20 anys, el coneix des de que és nat i coneix la conegut els pares, la mare és morta, fa un any i mig partiren els dos de Menorca en cors per Llevant, fa 8 mesos que són a M., quan isqueren de Menorca tenia 16 anys i no era casat i de les hores no s’ha casat, tindrà 18 anys. Gabriel Pons, estudiant natural de Maó, de 19 anys, el coneix de minyó i ha conegut els pares, quan ell partí de Menorca, fa 2 o 3 anys, Antoni era molt minyó, vingué fa 8 mesos, molts camarades seus de Maó li han dit que no s’ha casat, tindrà 18 anys. Casa a St. Jaume amb Francina Guàrdia, f. d’Antoni.

HERNANDEZ, Gaspar. 11-7-1647: ferrer de Vilafranca del Penedès (Catalunya), f. de Jerònim, gitano, i Anna, fa 10 anys vingué a la ciutat amb els pares, després de 5 anys passaren a Càller i fa un any tornaren a M., fadrí de 18 o 19 anys. Diego de Torres, ferrer, natural de València, casat a M., de 31 anys, diu que fa 10 vingué a habitar M. amb els pares, el pare morí els anys passats, fa 5 anys els dos en companyia d’altres gitanos passaren a Càller, on habitaren 4 anys, quan vingué a M. no tenia edat per casar, tindria 9 anys, des de que és a M. no s’ha casat i el temps que estigueren a Càller tampoc, sempre anaren en companyia, serà fadrí de 18 o 19 anys. Anna Maldonado, vda. de Joan Torres, natural de València, h.M., de 45 anys, han anat sempre en companyia fent camí perquè són gitanos, fa 10 o 11 anys vingué a M., al cap de 5 anys anaren tots a Càller on habitaren 4 anys, tornant da un any a M., quan vingué de València no tenia m-es de 10 anys i de les hores ençà no s’ha casat ni a M. ni a Càller, tindrà 18 anys. Casa a St. Miquel amb Maria Alexandra, donzella.

HERNÁNDEZ, Miquel. 20-4-1641: f. de Gaspar, de la vila de Bertran[17] (Catalunya), de nació de gitanos, vingué de Barcelona a M. fa més de 3 anys amb el seu pare, té 18 anys. Emmanuel de Malla, de Vic, h.M., de 41 anys diu que el pare està enterrat a l'església de St. Miquel d'aquesta ciutat, sap que és fadrí perquè el coneix des de que és nat, vingueren junts de Catalunya a M. fa més de 3 anys, quan vingueren era minyó, no tenia més de 15 anys, ara en tindrà 18. Joan Escuder, d'Aragó, de 39 anys, h.M., el coneix de minyó, coneix la mare que habita a M. i es cosina germana seva, el pare està enterrat a St. Miquel, diu que fa 3 anys vingueren junts de Catalunya i no s'ha partit, vingué de 14 o 15 anys, ara en tindrà 18, és fadrí. Casa amb Joana Alexandre, vda. d'Emmanuel Malla, a St. Miquel.

HERNÁNDEZ, Pere (Arnandes). -3-1646: f. de Joan i de Maria Isidra, naturals de Vitrosa (Castella), fadrí de 25 anys. Martí Garcia, conrador de Vall de Paraíso (Castella),... de Vitrosa (diòcesi de Conca), conrador de 28 anys, diu que s’han criat plegats, fa 10 anys isqueren junts de sa terra per soldats i vingueren a M. fa 9 anys, diu que és fadrí de 25 anys.      

HERNANDIS, Pedro. Maig 1603: de 29 a 30 anys, , fill de Pedro, de Castella la Vella. Martín López de Castella l’ha conegut a Castella i a Roma. Casa amb Nicolava, vda. de Miquel Stapoll, a St. Jaume.

HIVANYES, Damià (Ibáñez). 18-4-1606: de Menorca, f. de Damià, de 22 anys, fa 10 anys anà a Barcelona i vingué a Mallorca. Testimonis de que és fadrí: Joan Parets, de Menorca de 25 anys, fa 10 anys que el coneix i creu que té 26 anys, Honorat Llobera, de menorca, de 20 anys, fa 10 o 12 anys que el coneix.

HOTO, Jordi. 26-3-1604: f. d’Antoni Hoto de la ciutat de Niça, vingué fa 3 anys a Mallorca i sols s’ha mogut per fer alguns viatges a Barcelona i València, creu tenir 23 anys. Josep Planter, català, casat i domiciliat a M., el coneix de fa un any, pescaven plegats, diu que és fadrí de 22 anys i ha festejat algunes fadrines. Miquel Serinyà, català de 20 anys, el conegué a Barcelona d’on ell és natural, vingueren junts amb altres mariners, que els moros els encalçaven, farà 6 mesos, i han fet alguns viatges a Barcelona i València, pesquen plegats, el té per fadrí de 21 anys. El patró Magí Ballester, àlias Micalego, mallorquí de 45 anys, diu que fa 2 o 3 anys que el coneix. Casarà amb Antonina Salcedo, f. de Tiogi, a Santa Creu.

HURTADO, Alonso. 1-2-1603: de 20 anys, f. d’Arnaldes, natural de Sevilla (Castella). Partí de sa terra als 8 o 10 anys i anà a Nàpols on fou criat d’un capità durant 3 anys, després anà a Sicília. Fou soldat al tercio de Nàpols i al de Sicília i vingué amb l’armada d’Andrea Dòria. Joan Lavi (?), de Jeréz de la Frontera, diu que fa 7 0 8 anys van plegats, han estat soldats i vingueren junts. Andreu Gelafort, sicilià casat a M., diu que fa 4 o 5 anys que el coneix, han estat soldats junts al tercio de Nàpols i al de Sicília. Casarà amb Elisabet, filla de Joan Anglès, a Sta. Eulàlia.

ICART, Guillem. 19-8-1611: de 22 anys, f. de Bartomeu, de Marsella (França), als 13 anys partí de sa terra. Umbert Cantor, mariner de Niça, h.M., de 23 anys, el coneix de minyonença, en que tindria 12 o 13 anys, sempre han navegat junts i ha estat en sa terra. Bartomeu Maiol de Narbona, de 22 anys, fa 7 anys que el coneix, que tindria 14 anys, han estat junts a vaixells francesos i fa un any van en la sagetia d’Antic Jofre, parents seus de Barcelona li han dit que és fadrí.

IMBERT, Vicenç. 25-4-1620: f. de Joan, mariner fadrí de 23 anys, natural de Marsella (França). Jaume Jovanello (?), de Marsella, de 28 anys, fa 5 anys que el coneix, han estat visins al mateix carrer i ha conegut al pare, diu que no és casat a Marsella ni a altra part, fa 2 anys que naveguen junts i tindrà 25 anys. Esteve Llauger, francès casat a M., de 30 anys, fa 2 anys que el coneix, casa amb una cunyada seva i s’ha informat de que és fadrí, creu que té 25 anys. Joan Braman de Marsella, casat a Marsella de 35 anys, fa 10 anys que el coneix i coneix els pares, diu que és fadrí de 25 anys.

INARD, Andreu. 24-4-1620: f. de Guigno, de Sifos (Six-Fours), França, mariner de 22 anys. El patró Esperit Denans, francès casat a M., de 44 anys, el coneix de minyó, des de que és nat, tots són de Sifos, ha conegut el pare i diu que és fadrí de 23 anys. Joan Denans, de Sifos, casat a M., de 22 anys, el coneix de minyonença i coneix tots els seus, creu que tindrà 22 o 23 anys. Pere Martinenco, de Sifos, mariner de 24 anys, el coneix de minyó i coneix la família, han navegat junts, diu que fa 3 mesos que falten de Sifos, no era casat i tindrà 23 anys. Casa amb Jerònia, f. de Jaume Armengual, a Sta. Creu.  

IRLES, Ginés. 18-7-1632: f. de Josep, de la ciutat d’Alacant (València), condemnat a galeres per la Inquisició, es casa amb Caterina Minguet, vda. de Josep Llosano, a Sta. Creu (Matr.).

JANSELMA, Víctor. 17-12-1627: de la vila de Ciresto (Ceyreste), diòcesi de Marsella, del regne de França, fa un any fora de dita vila i fa de mariner a la tartana de Pere Rosso, francès. El patró Pere Rosso, natural de Toló, de 32 anys, el coneix molt a ell i als pares, diu que fa 2 anys navega en la seva tartana i sempre l’ha tingut per fadrí. Pere Barbegui (?), de Toló, de 26 anys, el coneix a ell i als pares, diu que fa dos anys va en la companyia del patró Pere Rosso, a Ciresto tots el tenen per fadrí. Casa amb Anna, f. de Jaume Arbona, a Sta. Creu.

JENSON, Joan. 4-7-1651: es casa Clara, filla de Joan Jenson, difunt, capità de nau, natural de Hoorn (Holanda), que havia casat amb Joana Bosch. Casarà amb Nicolau Agghas o Egga, de vegades anomenat Diego de Nicolás.

JOAN, Antoni, negro. 26-4-1651: f. de Pau i de Maria, de Cartagena (Castella), criat a Càller en casa de don Pau de Castellví, procurador reial de Sardenya, en casa del qual ha servit 15 anys, fa 7 mesos que morí i ha vingut a M. amb la nau del capità Socies, fa 12 dies que falta de Càller, fadrí de 32 anys, es vol casar amb Apol·lònia Castelló de M. amb la que ha vingut de Càller. Joan Antoni Carrió, sastre, natural de Càller, f. de Bartomeu, blanquer de M., de 24 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix de Càller, que era esclau en casa de Jaume i Pau Castellví, fa 10 anys que es feu cristià i el batejaren a la Seu de Càller, sempre ha estat en casa de dits cavallers fins fa 7 mesos en que morí don Pau i el feu franc, jo fa 3 o 4 mesos que vaig venir de Càller a M. i el vaig deixar allà, dit Antoni Joan, casador, és fadrí, mai ha estat casat. Miquel Banastre, ferrer de Sueca, regne de València, de 40 anys, ha habitat 3 o 4 mesos a Càller i allà ha conegut en casa de don Pau Castellví a Antoni Joan, negro, que servia a dita casa de cotxer, allà va entendre que era fadrí, vinguérem plegats amb el patatxo del capità Socies des de Càller, tindrà 34 anys.

JOAN, Flores de. 27-2-1633: f. de Joan de Oro, casa a Sta. Creu amb Caterina Garcia, f. de Francesc (Matr.).

JOAN, Jacinto. 8-7-1626: f. de Joan Marc Joan, de Barcelona (Catalunya), pescador i mariner, ha navegat a València, Mallorca i Gènova, fadrí de 22 o 23 anys. Pere Onofre Falconer, mariner de M., de 21 anys, el va conèixer a Barcelona fa 8 anys i han navegat junts, ha conegut sa mare i molts amics seus per se aquell de la ribera, és fadrí d’uns 22 anys. Joan Cabanes de Manresa, diòcesi de Vic, de 18 anys, fa 9 anys que el coneix, s’han criat junts a la Ribera de Catalunya, conegué els pares quan vivien, sempre han navegat junts, és fadrí de 22 o 23 anys.  

JOAN, Pere de. 18-8-1601: f. de Jaume de Joan, de la vila de Grades de Ragusa, de 21 o 22 anys. Francesc Ros de Marsella, casat a Mallorca, el conegué fa 4 anys a Ragusa i han navegat junts. Joan Domingo, fadrí de Nàpols, fa 4 anys que el coneix i han navegat junts amb la nau Sant Joan de Ragusa, tindrà 22 anys. Joan de Mateu, fadrí de Ragusa, el coneix a ell i a sos pares, han navegat junts i creu que tindrà 20 o 21 anys. Casarà amb Coloma, f. de Joan Garau, difunt, a Sta. Eulàlia.

JOFRE, Antoni. 12-3-1635: f. d’Alexandre, de França, casa amb Caterina Pons a Sta. Creu (Matr.).

JORDANA, Isabel. 25-10-1610: de Calataiud (Aragó), f. de Pedro Jordán i d’Isabel, criada del Regent, casa amb Pablo Ximenez (veure).  

JORDI, Domingo. 3-7-1623: f. de Francesc, de Lisboa (Portugal) d’on fa 3 anys que falta, ha navegat per la costa d’Espanya i fet un viatge a Càller on els robaren, té 21 anys. Francisco Girardo, genovès, h.M., de 20 anys, fa 3 anys que el coneix de Lisboa, navegaven junts amb el capità mallorquí Bartomeu Mestre i sempre l’ha practicat com a fadrí, tindrà 22 anys. Josep Villa, de la ciutat de València, de 20 anys, fa 6 o 7 mesos que el coneix de Càller, han navegat junts, ha conegut amics seus i parents que diuen que és fadrí. Domingo Asta, genovès de 21 anys, fa 7 o 8 mesos que el coneix d’Espanya que feren un viatge junts, ha parlat amb molts de coneguts seus i parents que diuen que és fadrí, tindrà 22 anys.

JORGET, Pau. 12-4-1621: mariner de Cassis (França), habitador de Còrsega, f. de Batromeu, corso que cassà a Cassis i després tornà a Còrsega, fa 4 anys que practica a M., de 20 anys. El patró Gaspar Lorca, valencià casat a M., de 28 anys, fa un any que el coneix, feu un viatge amb ell de Marsella a M., fa poc ha parlat amb la mare, germanes i cunyats, que ara habiten a Còrsega, que li demanaren si es casaria a M. Rafel Taixeire, francès, casat a Camos, de 22 anys, diu que és natural de Cassis, fa 4 anys que el coneix, coneix la mare, germanes i cunyats que ara habiten a Còrsega, ha navegat amb Mn. Bosch en companyia d’un germà meu, sap que és fadrí. Gaspar de Manus (?), francès casat a M., de 32 anys, en fa 5 o 6 que el coneix, era mosso de vaixell i sempre ha anat en vaixell de mallorquins, i sempre l’ha vist tractar com a fadrí, ha ant en la sagetia de Mn. Bosch amb el patró Pinya, coneix els cunyats. Casa a St. Nicolau anb Joana, f. de Nicolau Genovard.

JOSEP, Pere. 28-6-1633: f. de Pere, de Sitges (Catalunya), casa a Sta. Creu amb Francina Abrines, f. d’Esteve (Matr.).

JUAN, Paulo. 15-9-1603: mariner de 27 anys, de Còrsega. Baltasar de los Reyes, aragonès, patró de la barca de Mn. Antoni Amorós, el coneix, que ha anat molt temps al seu vaixell, i coneix un oncle seu que és molt ric i és de molt bona casa i li digué que era fadrí, tindrà 26 anys. Serafí Fornari, patró d’una barca de Mn. Antoni Amorós, casat a Alcúdia, de 34 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix, que era mosset de nau. Cristòfol Castellar, de Marsella, de 22 anys, avui a M., fa 10 anys que el coneix i l’ha practicat tostemps, anava a la sagetia del patró Gabriel Sabahi.

JUANEDA, Pere. 24-1-1622: f. d’Antoni, de Menorca. El discret Antoni Xelpes, de Menorca, de 28 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, ha estat criat a casa del seu pare, el sr. Nicolau Xelpes, notari, diu que és fadrí de 20 anys. Sebastià Saura, prevere de Menorca, de 33 anys, el coneix de minyó, eren visins, vingué a M. i ell al cap de dos a tres dies, no és casat. Casa amb Joana Roca, f. de Miquel, a Sta. Eulàlia.  

JULIÀ, Joan. 25-12-1611: fadrí de 21 anys, d’Eivissa. Martí Ferret, sabater francès, h.M., de 29 anys, diu que tindrà 22 anys, es criaren junts a Eivissa d’on partiren, que tindria 14 anys, per Mallorca on ell fa de sastre. Joan Armadans, h.M., de 22 anys diu que es criaren junts i vingué a Mallorca de 12 o 13 anys i després l’ha conegut sempre aquí.

JULIANO, Vicenç de (Julià). 13-3-1645: de Palerm (Sicília), f. de Domingo Julià, fa 13 mesos que falta de sa terra, fa 6 anys que serveix de mariner a les galeres de Sicília, a la galera Sandoval, fadrí de 19 anys. Onofre Bonjardino, de Palerm, de 19 anys, el coneix des de que és nat, s’han criat junts al mateix carrer, el carrer de Santa Sita del convent de predicadors, coneix molt al pare que és barber de les galeres de Sicília, han anat a escola junts fins els 10 o 12 anys, han anat junts per mariners a les galeres de Sicília per espai de 3 o 4 anys, últimament han vingut junts amb la galera Sandoval de Cartagena a M., diu que és fadrí perquè si fos casat ho sabria, serà de 19 o 20 anys. Joan Grimaldo, genovès de Finale casat a Palerm, de 27 anys, fa 6 anys que el coneix, jo fa 7 anys que som casat a Palerm, els dos estam al carrer de Sta. Sita, des de que jo som casat navegam junts a la galera Sandoval, vingueren junts a M. de Cartagena desembarcant a Alcúdia, quan se’n volgueren tornar les galeres se’n havien anades, diu que és fadrí de 18 o 19 anys. Antoni Crespí, sastre de 23 anys, de M., coneix a Joan Grimaldo, mariner, i a Onofre Bonjardino, diu que són homes de veritat i de bondat i que se’ls pot donar crèdit, fa 3 0 4 mesos estan a la casa del costat de la seva, Onofre és fil d’un notari. Joan Oliver, mariner de M., de 34 anys, coneix a Bombardino i a Grimaldo i diu que són homes de veritat, coneix al pare de Bombardino que és notari a l’escrivania del Patrimoni de Palerm. Casa a Sta. Creu amb Joana Miralles, f. d’Antoni.

JUST, Joan. 11-8-1639: f. d’Andreu i de Maria Marcos de Madrid (Castella). El vicari de Sencelles diu que fa 4 o 5 mesos es volia casar a Sencelles, li digué que no poria anar a ciutat perquè era soldat perquè no el prengués la justícia, els testimonis també eren soldats i no podien anar a ciutat[18], pren testimonis a la vila. Un jove que es diu Joan Carles, de 21 o 22 anys, de la vila de Sant Horcas, molt prop de Madrid, digué que feia molts d’anys que el coneixia i que era fadrí. Francesc Crespo, natural d’Arganda, prop de Madrid, f. de Pasqual Crespo i d’Anna de las (H)eres, de 25 anys, el coneix i sap que és fadrí, coneix els pares, s’ha calçat sabates a la botiga del pare que és sabater a Madrid, tindrà 22 anys i mig. Joan Armengual, natural de Sencelles, fa 3 anys que el coneix per habitar dit temps a Sencelles, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, mai ha fet demostracions d’home casat. Casa amb Elisabet Torrens, f. de Joan, a Sineu.

JUTJE, Joan. 14-4-1647: mariner de Palamós (Catalunya), f. de Joan i d’Àngela Fluxà, fadrí de 30 anys, fa d’11 a 14 anys que falta de sa terra. Jaume Pasqual, mariner de Barcelona de 25 anys, fa 11 anys que el coneix de Barcelona i de les hores sempre han navegat plegats a moltes i diverses parts, ha estat en sa casa, és fadrí, molts de la sua vila li han dit, tindrà 30 anys, Jaume Axali (?), mariner de Blanes, de 22 anys, el va conèixer a Barcelona, a Vinaròs i altres parts, i sempre han navegat plegats, el té per fadrí de 30 anys.

LACARMONA, Antonina. 2-12-1647: f. de Francesc Lacarmona i de Josefa de la Fiorsa, naturals tots de Palerm (Sicília), fa 6 mesos que falta de Palerm, n’ha estat 4 a Càller, sempre en companyia de Vicenç Rodrico, fa 2 mesos que és a M., mai ha estat casada, de 23 anys. Antoni Jordà, calafat de Milazzo (Sicília), de 48 anys, domiciliat a M.,  la va conèixer fa 5 anys a Palerm en casa de V. Rodrico, l’ha tractada moltes vegades i sap cert que era soltera, estava embarassada de dit Vicenç, la darrera vegada hem vingut junts de Palerm passant per Càller i arribarem a M., volen deixar la mala vida i casar-se aquí, tindrà 23 anys. Àngelo Fonts (o Forns), de Messina, domiciliat a M., de 49 anys, fa molts d’anys que la coneix, fa 4 anys dit testimoni se’n anà de Palerm i ella estava embarassada de dit Vicenç i era públic que no era casada, ara han vingut de Palerm i es volen casar, serà de 23 anys. Antoni Larossa, f. de Jaume, natural de Milazzo, de 16 anys, la va conèixer fa 5 anys en casa  de Vicenç Rodrigo, mon amo, sempre ha habitat en dita casa i ha estat tractada com a fadrina, fa 6 mesos de Palerm partiren per Càller on estigueren 4 mesos i d’allí han vingut a M. on habiten. Casa a St. Nicolau amb Vicenç Rodrigo.

LACAY, Bartomeu. natural de Barna (Bayna), regne de Bearn (França), f. de Joan i de Caterina, fa 14 anys partí de sa terra i anà a Saragosa on serví a un comte, darrerament servei al virrei, començà a servir-lo a Saragossa i vingué amb ell a M., fadrí de 23 anys. Bartomeu Sambron, natural de la Devesa a Gascunya, familiar o lacayo de  l’il·lustríssim sr. Virrei don Josep de Torres, de 26 anys, fa 14 anys que el coneix de Saragossa que era molt minyó, de Saragossa vingueren junts a M., sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Joan de Naballes, natural d’Uten, regne de Bearn, de 36 anys, fa 18 anys que el coneix d’Uten, la vila d’on ell és és molt veïna d’Uten, diu que ell partí per veure un poc de món y dit tetimoni partí al cap de dos anys i es trobaren a Saragossa i vingueren a M. al servei del virrei, sempre l’han tractat com a fadrí, serà d’uns 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Josefa Salas de València, f. de Mateu.

LAFARINA, Vicenç. 9-1-1645: de Palerm (Sicília), f. de Maurici i de Laureg Estrada, fadrí. Joan Tomàs Labretzelti, de Palerm, de 38 anys, el coneix de minyó, per ser nats i criats al mateix carrer, que es diu a la Vicaria, coneix molt bé els pares, han navegat junt en les galeres de Sicília per mariners durant 10 o 12 anys, diu que és fadrí de 32 anys. Joan Baptista de la Rocha, de Palerm, de 25 anys, fa 12 anys que el coneix, anaren junts per mariners en les galeres de Sicília durant 7 o 8 anys, anaren junts a la mateixa galera fins que arribaren a M., quan han arribat a Palerm han anat junts, dormint en companyia sense que s’hi acostés cap muller, és fadrí d’uns 30 anys. Agustí Larosa, de Palerm, de 32 anys, fa 19 anys que el coneix, el pare feia de barber i estaven al mateix carrer, després anà per barber en les galeres de Sicília per espai de 4 o 5 anys en les que jo he navegat 10 o 12 anys, sap que és fadrí d’uns 30 anys.

LANDIVAR, Martí de. 13-6-1643: de la vila de Puente de la Reina, regne de Navarra, f. de Martí i de Maria de Sanguessa, fa 12 anys que falta de sa terra, ha estat a Aragó i a Alacant i fa més de 7 anys que habita a la ciutat de M. en casa de don Joan Mir, fadrí de 25 anys. Pasqual de Beina, de Pamplona (Navarra), domiciliat a M., de 32 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix, que era molt minyó, coneix els pares perquè tenia un oncle capellà a Puente de la Reina, després l’ha conegut a Saragossa i a M., sempre l’ha conegut fadrí, fa 5 anys que el practica a M. en casa de don Joan Mir, és fadrí de 24 anys. Nicolau Terrassa, notari de M., de 30 anys, el coneix molt bé des de que és a M. en casa de don Joan Mir, ha sabut que és fadrí, serà de 24 anys.

LASALA, Gràcia. 26-4-1619: de 21 anys, f. de Joan de Lasala, d’Alagón (Aragó). La noble dona Caterina de Gràcia, muller del Dr. Gràcia del Reial consell, fa 3 anys que la té en casa, li encomanaren els pares, diu que és fadrina. El sr. Joan Francisco de Gràcia, un dels doctors del Reial Consell fa molt que la coneix a ella i als pares, diu que fa 3 anys és a casa seva i és fadrina.

LASOLINA, Eulàlia. 22-5-1606: de 18 anys, filla de Cristòfol i d’Àngela, de Palerm (Sicília),  Antoni Tur d’Eivissa diu que és fadrina i vingué de Niça. Montserrat Mas, fuster de Mallorca, fa 3 anys que la coneix i l’ha vista anomenar com a soltera a Palerm. Casarà a Sant Miquel.

LATZERET, Nicolau. 1-5-1621: mariner fadrí, f. d’Esteve i d’Agustina de Francesquet, de la ciutat de Gènova. Tomàs Martín, genovès casat a M., de 30 anys, el coneix de minyonença, diu que té 20 anys i no és casat, té un germà casat amb una cosina meva, coneix els pares, navegan junts amb una nau que ara va a Alger. Francesc (?) Verdin, genovès casat a M., de 20 anys, el coneix de minyó, han navegat junts i diu que no és casat.

LAVILLA, Maria de. 20-5-1602: : filla de Joan de Lavilla, de Pasuella a 9 llegues de Madrid (Castella), de 22 a 25 anys. Era criada de Martí Fullana a Madrid amb qui vengué a Mallorca farà 9 anys. Francesc Almunia, algutzir, la coneixia abans de venir a Mallorca. Jaume Fullana, prevere de l’església de Bunyola, diu que el seu germà Martí la portà de Madrid fa 9 anys. Casarà amb Salvador Suau, f. de Bartomeu.

LEÓN, Marco de. 22-4-1629: f. de Jaume, de Ragusa, casa amb Margarita Hernandis, f. de Bartomeu, a Sta. Creu (Matr.).

LEU, Carles. 20-10-1640: de la ciutat de Letxe (Lecce), del regne de Nàpols, f. de Ferran Leon i de Cilia Caslira (?), fa 4 anys que partí i anà a Nàpols on s'embarcà per soldat en els galions del rei i anà a Menorca d'on vingué a M., no s'ha mogut, és fadrí de 23 anys. Antoni Tereu, conrador natural de Letxe, de 21 anys, el coneix de minyó a ell, la mare i germans, s'embarcaren junts per soldats en els galions de Nàpols, anaren a Menorca i arribaren a M. fa 3 anys, mai s'han separat, sap que és fadrí, tindrà 21 o 22 anys. Carles Gentile, natural de Letxe, h.M., de 25 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, ha conegut els germans, fa 4 anys se'n anaren junts a Nàpols per soldats i era fadrí, sols tocaren a Menorca i a M., tindrà 22 o 23 anys.

LEVANT, Agustí. 20-10-1618: mariner de Gènova. Mestre Joan Canet, teixidor mallorquí, de 78 anys, diu que fa 5 anys eren captius a Alger, guanyava 300 reals cada any, estigueren 3,5 anys junts, després ell vingué en llibertat i 10 anys després l’he trobat a M., li va dir que feia 16 anys que era captiu a Alger i l’havien captivat als 22 anys, que era fadrí, ara tindrà 37 anys. Fra Francesc Socies del convent de St. Francesc de Paula de la ciutat de M., va estar 2 anys captiu a Alger, farà 18 o 20 anys, i el prengueren en una nau catalana on anava per mariner, devia tenir 18 anys, venia a veure cristians al bany de Morat, arrais, on jo estava, des de que he tornat a M., farà 2 anys, sempre l’he confessat, és homo de molta consciència i no és casat, ha estat captiu 15 o 16 anys. El patró Domingo Estelrich, àlies Bonet, mallorquí de 27 anys, fa dos anys que el coneix, des de que vingué de Barbaria, ha fet dos o tres viatges amb ell, essent a Gènova va anar a sa terra a 50 milles i tornà amb un cunyat i 2 nebots seus que digueren que feia 18 anys que no l’havien vist, que creien que era mort i no els va sentir dir que fos casat. Baptista Casa, genovès casat a M., el coneix de quan tenia 15 anys, se’n anà de Gènova amb una nau catalana i el captivaren,ha estat a sa terra i els parents li digueren que no era casat.

LION, Domingo de. 21-11-1632: mariner natural de Messina (Sicília), de 24 anys, f. de Pau i de Felipa, fadrí. Lleonard Lagana, mariner de Messina, de 23 anys, el coneix des de que té records, coneix els pares, s’han criat plegats, sap molt bé que és fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Diego Escalis, mariner, natural de Messina, de 35 anys, el coneix a ell i als pares, han navegat plegats, sap molt bé que és fadrí de 24 anys. El 23 li donen llicència per casar-se a St. Jaume.

LIUTARD, Joan. 28-5-1619: fadrí de 22 anys, f. del patró Andreu, de Marsella (França), fa un any és fora de sa terra per aquestes mars d’Espanya. El sr. capità Alaman, de 30 anys, el coneix, ha rebut una carta d’un cavaller francès perquè l’ajudés a casar-se a M. i té per cert que és fadrí. Glaudes Marcel, de La Ciutat de Prohença, casat a M., de 21 anys, estaven al mateix carrer a La Ciutat i el coneix de minyonença, sempre han menjat junts i ell sempre ha tingut intenció de casar-se a M., tindrà 22 anys. Joan Vidal, francès de Marsella, casat a Messina, avui a M. amb el patró Pau Belo a una sagetia carregada pel sr. Joan Mir, fa 6 anys que el coneix, els pares li digueren que era promès i es volia casar a M., vingué amb el seu vaixell de Càller per casar-se a M. Casa amb Caterina, f. de Miquel Serralta, a Sta. Creu.

LLAGANA, Arnau. 9-6-1642: mariner, de Messina (Sicília), f. de Marc i de Senòbia Melea, fa 3 anys que falta de sa pàtria i aquest temps ha servit a sa majestat, fadrí de 22 anys. Domingo de Hona, mariner de Messina, de 24 anys, el coneix des de que té ús de raó, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí, se'n anaren junts de Messina en servici de sa majestat, és de 22 anys. Pere d'Arena de Messina, de 21 anys, el coneix de minyonença i coneix els pares, s'han criat al mateix carrer, sap molt bé que no és casat, fa 3 anys partiren junts amb altres en servici de sa majestat, serà de 21 o 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Remigia Sauna, de Sàsser (veure), vda. de P. Traico.  

LLAMA, Aníbal de la. 4-3-1629: de Nàpols, f. de Xumundi, qu., casa amb Bàrbara, vda., f. de Rafel Cardó, a Sta. Creu (Matr.).

LLEDO. Francesc. 30-6-1642: moliner, natural de Trapana (Sicília), f. de Joan, fa 10 anys partí de sa terra minyó de 13 o 14 anys, anà a Espanya i vingué a M. on fa 8 o 9 anys que habita, fadrí de 24 anys. Pere Blay, olitor  (hortolà), natural de la vila d'Assivera, diòcesi de Zamora, de 27 anys, domiciliat a la ciutat de M., fa 8 anys que el coneix de M., han estat camarades i els seus camarades li han dit que és fadrí, serà de 24 o 25 anys. Lleonard d'Antoni, ferrer, fadrí, natural de Trapana, diu que essent minyons de 13 o 14 anys passaren a Espanya i d'Espanya vingueren a M., on fa 8 o 9 anys que habiten, sap molt cert que és fadrí, partí minyó i mai s'han deixat, serà de 24 anys. Casa amb Joana Gayà, vda. de Mateu Sitges, olitoris, a St. Miquel.

LLEGOSTERA, Pau. 25-3-1625: vdo., natural de Calafell (Catalunya) on havia casat amb Caterina Vilar que era d’un llogaret que es diu Sant Vicenç, fa 6 anys vingué a M., fa 4 anys se muller morí a Calafell, ho sap per una carta que li envia Pere Figuerola, cosí germà seu, i després ho ha sabut per molts catalans. Rafel Roca, del terme de Sant Martí Sarroca (Cat.), domiciliat a Inca, de 54 anys, fa 25 anys que el coneix per ser Calafell prop de St. Martí, diu que era casat amb Caterina Vilar i té 3 fills i dues filles, fa 7 anys vingué a M. i deixà sa muller en sa casa i tots els infants, sa muller morí, jo anava d’ordinari a sa vila i era públic que morí fa 4 anys, tindrà 44 anys. Guillem Rosselló d’Inca, de 25 anys, fa 7 o 8 anys que el va conèixer a Calafell on ell tractava de continuo, els infants estaven a casa de son oncle que s’anomenava Vicenç Llegostera, la dona morí fa 4 anys i li va aportar una carta sobre la mort, tindrà 45 anys. Casa a Sóller amb Caterina Rabassa, f. de Jaume, de Sineu, ara habitador de Sóller.

LLENGO, Joan. 24-3-1641: f. de Joan, del lloc d'Hoscena (?) del regne de Castella, habitador de Valldemossa, casa amb Caterina Lladó, f. de Tomàs, de Campos.

LLEONARD, Joan. 16-4-1618: fadrí de 20 anys, f. de Bartomeu, de St. Feliu de Girona (Catalunya). Francesc Morell, casat a M., de 33 o 34 anys, fa 10 anys que el coneix i diu que és fadrí de 20 anys. Lluc Xanxo, casat a M., el coneix de minyó i també diu que és fadrí de 20 anys. Casa amb Joana, f. de Gaspar Miquel, a St. Nicolau.

LLOBERA, Benet. 1-1-1644: mariner de Maó (Menorca), f. de Damià, ha estat 15 anys captius i des de que és lliure fa 5 anys que és a M., ha anat dues voltes a Menorca i una a Barcelona, fadrí de 50 anys, Miquel Mascaró, mariner de M., es casà a Menorca amb una cosina germana seva fa 8 anys i de les hores el coneix, sap molt bé que és fadrí, diu que ha estat captiu dues vegades, uns 15 anys, tindrà 50 anys. Francesc Gomila, sastre natural de Maó, de 23 anys, el coneix fa 5 anys, des de que habita a M., sap que no és casat a M., ha estat molts anys captiu de moros, si bé ha navegat a moltes parts sempre ha entès que és fadrí, tindrà 50 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Garí, vda de Jeroni Castellà.

LLOBERA, Pere. 15-11-1606, f. de Pere, d’Alaior (Menorca), fa un any i mig partí de Menorca i vingué a M., no ha estat a altres ports, té 19 o 20 anys. Llorenç Costa, de Gènova, de 50 anys, fa 2 anys que el coneix i també al pare i diu que és fadrí. Miquel Garcia, de Maó, de 21 anys, el coneix des de que és nat i diu que és fadrí. Casarà amb Francina, f. de Bernadí Jaume, mestre selleter, a St. Nicolau.

LLOBERA, Simó. 13-9-1607: f. de Simó, de Ciutadella (Menorca), de 18 anys, es vol casar a Mallorca. Jaume Miret, natural d’Inca, el coneix de Menorca i de M., diu que és fadrí de 18 a 20 anys. Pere Sansó, francès, domiciliat a la ciutat de M., el coneix de minyó, quan ell estava a Menorca i també l’ha practicat a M., diu que tindrà 19 o 20 anys. Casarà a Sta. Creu amb Francina, f. de Pere Mas.

LLOMPART, Joan Josep. 20-8-1621: de la ciutat de València, de 69 anys, en segones núpcies havia estat casat amb Esperança Sanxis, f. de Lluís, de Xest,, que morí el 1599 i fou enterrada a l'església de St. Francesc de València, va anar a la Cort i va servir 8 anys al sr. vicecanceller don Diego de Covarrubias, fou proveït de la plaça de sargent major de la Part Forana de Mallorca, l'encaptivaren moros i portaren a Alger on ha estat captiu 17 anys fins l'11 d'agost que ha arribat a M. i ha determinat casar-se perqué me governe ma muller. El mag. Joan Antoni Rossinyol, donzell de M., sargent major de M., de 62 anys, diu que fa 10 o 11 anys vingué a M., Dionís Cabrexas, fillastre de dit Llompart, f. d'Esperaça, aportava procura des d'Alger, on estava captiu Llompart, que l'enviava a València per cobrar de la Procuració Reial son salari de de sargent major de la Part Forana i per negociar el rescat de son padastre, la mare era morta, sempre que l'anomenava deis que Dios tenga en el cielo. Bartomeu Barbarà, escrivà de M., de 42 anys, ha estat 2 o 3 anys a la vila de Xest, entorn al 1602, i la gent i parents deien que Esperança, muller de J.J. Llompart, era morta a València, diu que essent a M. vingué Dionís, que coneixia de Xest, i digué que la mare era morta. Joan Fluian, algutzir del regne, de 63 anys, en fa més de 20 que va conèixer a la Cort a Llompart, que estava al servei del vicecanceller d'Aragó, que li digué que era casat a Xest però que la dona havia mort feia 3 o 4 anys, tornà a València on vingué de Madrid dit Llompart amb càrrec de sargent major de la Part Forana i el tractaven com a viudo, s'embarcaren per M. i els captivaren i portaren a Alger on dit Llompart va estar captiu 17 anys, quan jo isqué d'esclavitut vingué a M. i trobà el fillastre Dionís que li digué que sa mare feia molts d'anys que era morta.

LLOMPART, Mateu. 9-8-1601: de Maó (Menorca), fa 8 o 9 anys que és viudo i al cap d’un any vingué a M. Joan Vila, estudiant de Menorca, el coneix, que és de sa terra, fa 8 anys que és vdo. de Francesquina Nicolau, que va veure enterrar a Maó d’on és natural. Pere Segarra, mariner de Maó, casat i domiciliat a Mallorca, el coneix per ser tots de Maó, diu que ha sentit dir a molts que la dona Francesquina, que era parenta mia, era morta, i al cap d’un any d’enviudar vingué a M. Casarà amb Caterina Coll, vda. de Mateu Casesnoves.

LLOPES, Josep. 2-1-1629: de la ciutat de València, casa amb Coloma Mas, a Sta. Creu.

LLOPIS, Joan (Lopis). 10-8-1626: mariner de St. Felip de Guíxols, bisbat de Girona (Catalunya), f. de Joan i d’Agnès, fa 12 anys que està en casa de son avi, ha fet alguns viatges a M., a Nàpols, a Sicília i a Lisboa, tindrà 18 o 19 anys. Miquel Llinàs, mercader de M., de 55 anys, fa 20 dies que el va conèixer a Barcelona on té son avi que es diu Francesc Lopis que fa mercaderia de forments i fa més de 20 anys que el conec, jo faig molts viatges a dita ciutat i son avi me digué que era fadrí, volia casar-lo a Barcelona i li digué que mirés per ell, fa 10 o 12 dies que vingué i ha determinat casar-se, tindrà 10 anys. El patró Pere Antich de Cambrils, del bisbat de Barcelona, de 24 anys, fa 3 anys que el coneix, han fet viatges junts i sempre l’ha vist tractar com a fadrí i per tal es tingut a Barcelona, el seu avi és a Barcelona i el volia casar allà. Francesc Grimera, de Sitges, de 40 anys, el coneix de minyonença, de Barcelona i Sitges, son avi està a Sitges i fa negocis de forments i va i ve en Barcelona, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 19 anys. Casarà a Sta. Creu amb Antonina, f. de Joan Loschas (?).

LLOREDA, Jaume Francesc. 20-5-1617: negociant de 28 o 29 anys, f. de Jaume i de Magdalena, de Valls (Catalunya). Pere Pau Reboster, natural de Valls, casat a M. de fa un any, de 36 anys, diu que s’han criat junts i fa dos anys que són a Mallorca, fa 5 o 6 anys va partir de Valls i dit Lloreda era fora i ha habitat a Mallorca, a València i a Menorca, es fadrí de 26 o 27 anys. Mestre Gabriel Serra, passamaner, natural d’Aulot (Olot), casat a M. on vingué fa 12 anys, de 38 anys, fa 10 anys que el coneix i l’ha practicat molt, diu que ha viscut molt a Mallorca i es fadrí de 30 anys. El patró Onofre Sabet, català casat a M., de 38 anys, fa 10 anys que el coneix, el portà de Catalunya i l’ha practicat a Mallorca i a València, diu que professa bondat i té 30 anys. El patró Gabriel Alòs, mallorquí de 40 anys, fa 10 anys que el coneix, l’ha practicat a Barcelona, Mallorca i València, mai ha tingut notícia de que sigui casat.

LLORENS, Francesc. 15-11-1605: mariner de Dries (França), de 26 anys, fill de Mateu Llorens. Sa muller morí fa 4 anys. Esteve Saudre de Marsella, avui trobant-se en Mallorca, de 50 anys, el coneix, diu que fa 4 anys enviudà i després sempre l’ha practicat i ha estat en sa casa. Jaume Sineries, de Marsella casat a M., de 28 anys, ha navegar molts d’anys amb ell i declara que és viudo. Josep Marcho de Toló, de 50 anys, avui trobant-se a M., declara que quan sa muller morí es trobava a Dries i els darrers anys han navegat plegats. Francesc Beulaygo, de Marsella casat a M., de 23 anys, fa 4 anys que el coneix, ha estat en sa terra i els parents li han dit que era viudo. Joan Ros, francès de Gateres, de 26 anys, casat a M., el coneix i sap per amics que és viudo. Casarà a Santa Creu amb Econorca (?), f. del sr. Pere Antoni Peio (?).

LLORENS, Joan. 2-6-1629: de Cadaqués (Catalunya), f. d’Antoni, casa amb Antonina Marimón, f. d’Antoni, a Sta. Creu (Matr.).

LLORENS, Pere. 10-9-1626: f. de Joan, d’Ais (França), de 21 anys. Antoni Vaca, natural de Martega, fa 5 o 6 anys que el coneix de Martega on estava amb un oncle seu, de les hores ençà l’ha practicat, navegant ens hem encontrat, ara fa 2 mesos naveguen junts, ha tractat moltes voltes son oncle, si fos casat en tindria notícia, tindrà 21 anys. Bartomeu Nicolau, natural de Martega, de 22 anys, fa 2 anys que el coneix de Martega i ara fa 4 mesos que naveguen junts, coneix un oncle seu germà de sa mare, l’ha conegut sempre per fadrí, tindrà 21 anys. Bertran Costa, natural de Martega, de 22 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, fa 4 mesos naveguen junts, diu que ha estat moltes vegades a Ais i té un oncle a Martega, l’ha vist festejar a Martega com a fadrí, tindrà 21 anys. Casa amb Marianna, f. del patró Miquel Serralta, aSta. Creu.

LLORENS, Pere. 29-8-1607: mariner de 24 anys, de Perpinyà (Rosselló), f. de Pere i de Joana. Salvador Simó, de Sitges, casat a M., fa 10 anys que el coneix, diu que és fadrí de 24 anys. Sebastià Carbonell, mallorquí, fa 4 o 5 anys que el coneix, fa un any eren a Barcelona i el pare vingué al vaixell i volia que romangués a Barcelona i li digué que era fadrí, tindrà 24 anys. Joan Morell, mariner català casat a M., de 25 anys, fa 8 anys que el coneix, diu que és fadrí. Pere Joan Ronda, milanès de 28 anys, el conegué fa 14 o 15 anys a Barcelona on estava a carta, veí de sa casa. Casa amb Francina, f. de Bartomeu Calbo, difunt, a Sta. Creu.

LLORO, Blai. 8-1-1619: mariner de 20 anys, f. de Pere, de Sifos (Six-Fours), França, ha estat 5 anys a Menorca i 3 a Mallorca. Joan Seguí, sastre de Maó, el coneix, diu que fa 9 anys anà a Menorca minyó i es posà a servir al patró Roig i a un altre, han navegat junts, fa 3 anys que habita a Mallorca, no pot ser casat ni a França ni a Menorca. Casa amb Caterina, f. de Francesc Reure, a St. Creu.

LOPES, Nicolau. 24-4-1634: vdo. d’Alacant (València), casa a Sta. Creu amb Marianna Barceló, f. d’Onofre (Matr.).

LÓPEZ, Lucas. 27-6-1648: de Madrid (Castella), f. de Francesc i de Joana Gonsales, fa 5 anys que falta de Madrid, va estar un any a Sevilla, un altre a Granada, altre a l’armada i en fa dos que és a M., fadrí de 21 anys. Cosme del Barreto, de Madrid, de 22 anys, fa 10 anys que el coneix, es criaren junts al carrer Toledo de Madrid, coneix el pare que és guardador de les portes, quan se’n anà de Madrid anà a Sevilla on treballà en son ofici de sabater, d’allí passà soldat, des de l’armada vingué a M. on resta per malalt a l’hospital fa dos anys, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà 21 anys. Mateu Pérez, labrador de Madrid, de 30 anys, el va conèixer de 10 anys i coneix el pare, anaren junts a Sevilla i d’allí passaren soldats a l’armada, fa 2 anys que resta per malaltia a l’hospital de M., no –es casat. Casa a St. Jaume amb Antonina Adrover, f. de Bartomeu.

LOPIS I MIRALLES, Damià. 15-5-1646: f. de Francesc Lopes i de Caterina Miralles, de la ciutat de Múrcia, regne de Castella, fa 4 anys que falta de sa terra i en fa dos que és a M., fadrí de 23 anys. Fulgenci Soriano, bracer de Múrcia, de 40 anys, el coneix des de que va néixer, coneixia molt als pares, fa dos anys sortiren de Múrcia plegats per soldats i vingueren a M., sap molt bé que és fadrí, serà de 23 anys. Mateu Castellano, de Toledo, habitador de St. Joan, de 29 anys, el va conèixer fa dos anys a Cartagena que s’embarcaren  junts en les galeres d’Espanya per soldats, va conèixer camarades seus que deien que era fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 24 anys.

LOSSANA, Josep. 27-5-1625: de 23 anys, natural de Madrid (Castella), f. d’Aleix, els moros el prengueren als 12 anys, ha estat 8 anys captiu. Francesc Lluís, natural de Tabira[19] (Castella), de 23 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, si fos casat ho sabria per l’amistat que li té, tot temps han estat plegats, han estat captius a Alger, a ell el prengueren molt minyó. Alfons de Morenés, natural de Puebla de Montalbán (Toledo, Castella), de 18 anys, el conegué fa 2 anys estant captius a Alger, li digué que l’havien capturat minyó, d’edat que no podia ser casat. Casa amb Caterina Miqueta (?), f. d’Onofre, a Sta. Creu.

LUCA, Paulo de. 30-5-1603: de Ragusa, es vol casar. 30-5-1604: f. de Lucha, de Ragusa, diu que mai ha estat casat. Paulo de Marín, raguseu, que es troba a Mallorca a la nau del patró Baldi, el coneix de fa molt i diu que no s’ha canviat el nom i que és fadrí de 20 anys. També ho declara Pedro de Marcho, raguseu de la nau del patró Baldi.

LUCHA, Pedro de. 30-5-1603. fadrí, fill de Lucha, de Ragusa. Testimonis Paulo de Marín, raguseu que es troba al port de la ciutat per haver pres la nau del patró Balbi, i Pedro de Marcho, raguseu de 20 anys, tripulants de la nau del patró Balbi on navegava dit Pedro de Lucha.

LUCHADEI, Bartomeu de Jerónimo. 4-7-1608: de 24 anys, de Venècia. Mestre Salvador Estepoll, teixidor de llana, de 32 anys l’ha conegut a Messina, Espanya i Mallorca, i diu que fa 3 anys anava a Campanet amb altres dos de la seva terra a festejar i aquests dos es casaren. Baptista de Francisco, venecià de 28 o 29 anys, avui trobant-se a la ciutat amb la nau de Gaspar de Vicenso de Messina, declara que fa 8 anys que el coneix. Casa amb Pareta, vda. d’Antoni Quetgles a Sta. Creu.

MACARI, Pere. 29-7-1649: f. de Fabricio i d’Elisabet, de Gerace, regne de Nàpols, fa 18 o 20 anys anà a Roses i Perpinyà per soldat, on va estar alguns anys, després l’enviaren a Vinaròs amb un tercio de valons, vingueren a M. fa 12 anys i ell fugí i anà a Deià, on ha habitat 6 anys, després anà a Sóller, on ha estat altres 6 anys, quan se’n anà de sa terra era minyó de 12 anys, jurà que és fadrí de 34 anys. Bernat Ripoll, de Deià, dit del Racó, de 64 anys, diu que Macari fa 12 anys anà a Deià, digué que era fadrí de Nàpols i que havia fugit, anava tot despullat, aleshores era jovenot, el conduïren per missatge, hi va estar 6 anys, com home honrat sempre ha dit que és fadrí, és molt cristià i freqüenta els sagraments, se’n anà a Sóller per missatge on ha habitat fins avui, és fadrí de 34 anys. Jaume Ripoll, conrador de Son Ripoll de Deià, de 64 anys, diu que fa 12 anys anà a Deià, vingué despullat, començava a posar barba, el conduïren per missatge i va estar a dita vila 6 anys continus donant mostres de bon cristià, digué que era fadrí i com a tal l’han tractat, al cap de 6 anys se’n anà conduit a Sóller on ha estat 6 anys, és fadrí de 34 anys. Rafel Gallard, mestre sabater de Sóller, de 50 anys, el va conèixer fa 6 anys, servia de missatge a Deià i el conduïren a Sóller per missatge, sempre li ha sentit dir que és fadrí, sempre ha procedit com home honrat i bon cristià, tindrà 33 o 34 anys.

MAJOR, Bartomeu. VIII-1603: f. d’Antoni, de Sant Feliu de Guíxols (Catalunya). Garau Matheu, de St. Feliu, casat a Mallorca, sempre l’ha tractat i han fet viatges junts i diu que és fadrí. Pere Barceló, de Palamós, mariner, fa 6 anys que el coneix i diu que tindrà 20 anys. Casarà amb Caterina, f. de Melcior Ferrer, difunt, a Santa Creu.

MALANTE, Jordi. 31-6-1647: mariner de Malta, f. de Joan i de Bernarda, fa 12 anys partí de la ciutat de Malta la primera volta amb Joan Claussell, català, que avui va per capità a la nau del capità Canals, ha estat a moltes parts de d’Itàlia i d’Espanya, ara va per guarda a la nau del capità Canals, avui al port de M., fadrí de 28 o 29 anys. El capità Joan Claussell, català casa i domiciliat a M., de 35 anys, el conegué fa 10 anys a Malta i feren amistat i anà en sa seva companyia, han anat junts a moltes parts d’Itàlia i d’Espanya, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 29 anys. Pere Jeroni Gallur, català, cirurgià de la nau del capità Canals, avui al port de M., de 33 anys, fa un any que el coneix, van junts a la nau del capità Canals, han estat a Nàpols i altres parts, sempre l’ha vist tractar per fadrí i li ha sentit dir al capità Claussell que el tragué de Malta. Casa a Sta. Creu amb Marianna Alòs, f. de Joan.

MALDONADO, Joan. 12-7-1625: f. de Sebastià, gitano, del regne de València, s’ha criat a la parròquia de St. Joan de València on fou batejat. Joan de Torres, domiciliat a València, de 40 anys, el coneix des de que tenia 5 o 6 anys de València, ha conegut als pares i avi, sempre l’ha practicat, excepte 3 o 4 mesos que estava fent son ofici pel regne de València, diu que és fadrí de 25 o 26 anys, fa un any que estan a Mallorca. Francesc de Torres, f. de Joan, natural de València, de 19 anys, sempre l’ha practicat excepte 3 o 4 mesos que anava per les viles fent son ofici, és fadrí de 25 o 26 anys. Casa amb Francina Perpinyà, f. de Sebastià, a Sta. Eulàlia.

MALLA, Antoni. 23-9-1611: de Marsella (França), f. de Lainet, fa 9 anys que navega, ha estat a Alger, a Tunis, a Constantinoble, fa més de 5 anys que trafica amb Mallorca aportant blat i altres vitualles. Francesc Llorenç, de Marsella, casat a M., de 32 anys, el coneix de minyonença, fa 6 mesos anà a Marsella i la mare li demanà si s’havia casat a M., ha fet viatges amb ell a Tunis i Alger, i diu que és fadrí de 23 anys. Honorat Calvi d’Antibo (Antibes) de 21 anys, fa 4 anys que el coneix, han estat a diverses parts plegats amb diferents vaixells. Casa amb Caterina, f. de Francesc Sans, a Sta. Creu.

MALLA, Joana. 20-4-1641: natural de Bordeus (França), f. d'Alexandre, , va estar casada amb Emmanuel de Malla, de nació de gitanos que anant a Perpinyà fou assessinat a Figueres, on està enterrat, fa 4 anys, fa un any habita a M. Joan Escuder d'Aragó, de nació de gitanos, de 38 anys, h.M., conegué a Manuel Malla fa molts d'anys a Barcelona i eren camarades, fa 4 anys, en temps de cavar vinyes, anaren de Barcelona a perpinyà pels seus negocis, quan foren entre mig de Bascares (Bàscara) i Peralada els isqueren 7 homes al camí reial, un pegà una arcabussada a Malla que el matà, hi anà gent i els aportaren a Figueres, ell morí als 5 o 6 dies i està enterrat allí. Manuel de Malla, natural de Vic, de nació de gitanos, de 41 anys, diu que Manuel era son oncle, germà de son pare, estant a Barcelona li digueren que li havien pegat una arcabussada, va anar a Figueres i el va trobar molt, la viuda no s'ha tornat casar.

MALLA, Pere Berenguer. 7-4-1641: f. de Montoia de Malla, de Vic (Catalunya) d'on falta fa 3 anys, ha estat a diferents parts de Catalunya, fa 3 anys que habita a la ciutat de M., fadrí. Emmanuel de Malla, de Vic, de 41 anys, diu que és cosí germà seu, no és casat, sempre han anat junts, fa 3 a. vingueren a M., tindrà 17 o 18 anys. Diego de Torres, natural de la ciutat de València, h.M., de 24 anys, fa 4 anys que el coneix, que encara era minyó de 12 anys, vingué amb ell a M., tindrà 16 o 17 anys.

MANAU, Antoni. 11-4-1618: de Llavaneres (Catalunya). Jaume Morató, català, avui a M., patró de sagetia, el coneix de mamella, l’ha conegut sempre, són de la mateixa vila que es diu Llavaneres, a 4 llegues de Barcelona, diu que és fadrí de 22 anys. Marc Serra, genovès, habitador del Grau de València, avui a M. a la sagetia den Morató, el coneix de minyó i després sempre l’ha practicat.

MANDAT, Nicolau. 16-6-1639: mariner de Finale (Gènova), f. d’Antoni, fa 4 anys falta de sa terra, ha navegat per diverses parts, fa 3 anys navega per M. a Barcelona i altres, fadrí de 23 anys. Francesc Dario, mariner natural de Torrecho del Genovesat, de 22 anys, fa 8 anys que el coneix, han navegat a Nàpols amb l’armada reial i amb altres, en sa terra ha conegut els pares, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Joan Baptista Bampo, natural de la ciutat Gènova, de 26 anys, fa 4 anys que el coneix, ha navegat amb ell per diverses parts amb les galeres i aquí a M., sempre ha entès dels seus camarades que és fadrí.

MANENTA I DE CASANOVA, Jaume. 5-3-1601: de 35 anys, f. de Bernat, difunt, de Saragossa, del regne d’Aragó. Anà a Lleida a estudiar i dos anys després hi anà Jaume Valentí, feren amistat i anaren a Itàlia i vingueren a M. junts, estant en sa casa excepte 3 anys en que anà a Madrid amb el germà Teseu Valentí, síndic de la Universitat, tornant a M. Jaume Valentí, donzell de M., diu que el coneix de Lleida on estudiaven fa 22 o 23 anys, anaren a Itàlia amb una companyia i vingueren a M. fa 9 anys, que anà a Madrid amb el seu germà Teseu i tornà a M. i no s’ha mogut. Casarà amb Anna, f. de l’honor Perot Scarda (?) a la ciutat.

MANNO, Joan. 24-7-1645: hortolà, f. de Marc i de Francina, natural de la ciutat de Palerm (Sicília), d’on fa 7 anys que falta, se’n anà de 12 anys, la darrera vegada que falta fa 2 anys, ha estat a València, Vinaròs i Mallorca on fa 6 o 7 mesos que habita, fadrí de 19 anys. Casa amb Antonina Colom, f. de Joan, a Sta. Eulàlia.

MANTELLS, Arcís. Setembre 1603: de Cardedeu (Catalunya), fill de Jaume Montserrat Mantells. Joan Marola (?), català d’Olesa (?) fa 10 anys que el coneix fent feina a Barcelona a casa de mestre Madrid, sombrerer, i ha conegut sos pares, el posaren 5 anys en galeres i vingué a Mallorca amb l’armada de D. Joan de Cardona. Johan Thomàs, català de 21 anys, diu que fa 11 anys que el coneix, que el posaren en galeres per haver intervingut en la mort d’un home, després fou soldat 8 o 10 mesos i vingué amb l’armada d’Andrea Dòria. Rafel Espinosa, tholedor (?), de 24 anys, casat a Mallorca, fa dos anys eren soldats a les galeres d’Andrea Dòria i arribà a Mallorca amb dita armada. Casa amb Anna Fàbregues a Sta. Eulàlia.

MANXA, Pere. 28-2-1615: mariner, f. de Joan, natural de la vila de Hecho (?) del regne d’Aragó, f. de Joan d’on fa 15 anys que falta, s’ha criat a València prenent l’art de mariner, fa 6 anys fa viatges a València. Mateu Valero, patró natural de la ciutat de València de 23 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix de València i aquest temps ha navegat amb ell, ha navegat de M. a València i altres parts, ha trobat camarades que el coneixen i diuen que és fadrí. Martí Roig, mariner de M., de 37 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix de València, han navegat junts a molt viatges entre València i M., no pot ser casat, tindrà 26 anys.

MANYES, Josep. 19-9-1650: f. de Vicenç i de Francesca, natural de Morvedre (València) d’on fa un any i dos mesos que falta, anà a Saragossa al servei de don Joan Simó, nebot del virrei de M., amb el que vingué a M. i no s’ha partit, fadrí de 20 o 21 anys. Vicenç Viciano, natural de Castelló de la Plana, de 19 anys, el va conèixer a Morvedre, que està a 3 llegues de Castelló, fa 6 anys, sap molt cert que mai s’ha casat, vingué a M. fa poc més d’un any, és fadrí de 20 anys. Joan de la Rubia, natural del Grau de València, de 29 anys, el coneix de minyó, fa 7 o 8 anys, i coneix els germans, a tots els ha tingut molt practicats al Grau de València tot dit temps, excepte 6 mesos en que anà a Saragossa a servir a don Joan, nebot del virrei de Mallorca, amb el qual ha vingut en son servei a M., de dit sr. Tinc entès que dit Josep no s’ha casat a Saragossa, és fadrí d’uns 22 anys. Joan Gonsalvo, natural de Montoro (Aragó), de 29 anys, diu que fa un any i dos mesos que el coneix, vingué a M. en servici de don Joan de Scoro, nebot del virrei, el qual ha restat aquí, sap que és fadrí perquè sempre l’han tractat com a tal, li ha sentit dir moltes vegades a don Joan, tindrà uns 23 anys. Pere Romeu, de Montalbán (Aragó), de 30 anys, fa un any i mig que el coneix, vingué en servei de don Joan Scoron, nebot del virrei, el seu senyor, ha entès que és fadrí, li ha sentit a dir a don Joan. Casa a Sta. Creu amb Caterina Canals, f. de Miquel.

MARCEL, Glaudo. 3-2-1618: mariner, de 19 o 20 anys, f. de Jaume, de La Ciutat de Provença (França). El patró Joan Mari, avui a M., fa 10 anys que el coneix en que tenia 9 anys, fa 10 mesos va en la seva sagetia. Joan Regaetn (?), mariner de dita sagetia, fa 18 anys que el coneix i diu que és fadrí. Casa amb Joana, f. de Jaume Vinyes, qu., a Sta. Creu.

MARCH, Francesc Silvestre. 20-3-1610: fadrí de Saragossa (Aragó), f. de Domingo, forner, fa 5 o 6 anys anà a València i d’allà a Sicília on fou soldat i vingué a Mallorca amb les galeres l’agost passat. Simó Llobera, mariner de M., fa 6 anys que el coneix, fa 8 se’n anà de Mallorca a Saragossa, on hi va estar 3 anys, i el va conèixer que era ferrer, junts se’n anaren a Sicília on foren soldats 3 anys i vingueren l’agost passat amb les galeres i no ha partit. Rafel Blanquer, teixidor de llana de Mallorca, de 35 anys, en fa 5 que el coneix de València i anaren junts a Sicília, on foren soldats, i vingueren amb les galeres. Casa a Sta. Creu amb Joana N.

MARCH, Pere. 28-4-1620: de 21 anys, f. de Jaume i de Joana Ginastosa, de la vila de Molló, bisbat de Girona (Catalunya), fa 4 anys vingué a Mallorca, als 3 tornà a sa terra on va estar un temps tornant a M. Joan Morell, capdeguaita de Tossa (?), Catalunya, casat a M., de 35 anys, fa 4 anys que el coneix, quan vingué de sa terra, i coneix al germà Francesc, capdeguaita casat a M., que diu que son germà és fadrí, se’n anà de Mallorca fa un any i mig i tornà, sempre l’ha tractat com a fadrí. Nadal Grimalt, francès, criat del virrei Torres, de 30 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix, que té un germà a Mallorca i que sempre l’ha tractat com a fadrí. Francesc March, de Molló, capdeguaita casat a M., diu que el seu germà és fadrí de 21 anys, que fa un any se’n anà i fa 3 mesos tornà.

MARCH, Pere. 4-6-1634: f. de Joan, de les illes Canàries, casa a Sta. Creu amb Joana Rigo, f. de Jaume (Matr.).

MARCHA, Francesc. 30-1-1600: de 23 anys, de Molló, bisbat d’Elna, devers Perpinyà (Rosselló), f. de Jaume, paraire i músic i fa de tot, i de Joana, ha estat a Barcelona, tres mesos a Càller i fa 9 mesos que és a Mallorca. Pere Mates de la vila de Conflent, del bisbat d’Elna, el coneix i diu que és fadrí. Pere Pau Roig, de l’Hospitaler, bisbat de Barcelona, diu que el coneix i que son pare és paraire. Casarà amb Marianna, f. de Bartomeu Saccarea a St. Miquel.

MARCHIN, Francesc. 19-2-1640: de Roma, de 21 anys, f. de Jeroni i de Camila Costaix. Joan Gran de Roma, de 22 anys, ara la regne de M., ha menjat en llur casa i diu que fa 10 anys que van junts, que era de molt poca edat, d'11 o 12 anys, sap molt bé que és fadrí de 21 anys. Antoni Pasqual, natural de Roma, forner, ara a M., de 30 anys, el coneix des de que té discreció, ha tractat molt els pares i a ell més de 10 anys, no és casat, serà de 21 anys. Casa amb Coloma Mascaró a Sineu.

MARCO, Jaco. IV-1603: patró de França, casat i domiciliat a M., test.

MARFIN, Marc Antoni (Marfallo). 7-3-1641: de Rapallo (Gènova), fa 15 anys partí de Gènova, ha estat 3 anys mariner de vaixells flamencs, després de diferents vaixells a la volta d'Espanya, va estar 6 mesos a M. i anà de viatge a Gènova, tornà i fa 3 mesos no s'ha mogut, fadrí de 22 o 23 anys. Jeroni Tiroco, de 22 anys, mariner de Porto Mauricio (Gènova), el va conèixer a Gènova i mai ha sentit dir que fos casat ni a Gènova ni a altra part, fa molt que naveguen plegats amb una sagetia que es diu Sta. Anna i St. Josep, tindrà 22 anys. Francesc Colas, mariner genovès de la ciutat de Cela (Ceriale ?), de 22 anys, fa 4 o 5 mesos que navega amb ell amb una sagetia, fa 3 mesos partiren de França i no ha sentit dir mai que fos casat i li digué que es volia casar a M. perquè altra vegada que hi havia estat ja festejava, tindrà 23 o 24 anys. Miquel Mortens, genovès de la vila de Stranxo (Carasco ?), de 25 anys, diu que ha navegat amb ell amb diversos vaixells, l'ha vist a Càller, a Gènova i a M. durant 4 anys, fa 4 mesos assentà plaça de mariner a França, a la sagetia de la que dit testimoni és mariner, sempre ha sentit dir que era fadrí, serà de 26 o 27 anys. Joan Bartomeu, mariner natural de Vilafranca de Savoia (Niça), de 28 anys, fa més de 5 anys que el coneix, l'ha conegut a Gènova, a Marsella i altres, el va conèixer jove de 16 o 17 anys, han fet 6 viatges junts, sempre tots l'han tractat de fadrí, el volia casar amb una germana seva per saber cert que és fadrí, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita, vda. de Pau Terrassa.

MARÍ, Jaume. 30-5-1601: de 20 o 21 anys, velluter, de València, fill de Pallarès Marí que fou botiguer, fa 3 anys se’n anà de València a Barcelona i vingué a Mallorca fa 7 mesos. Guillem Carreres, sombrerer de M., declara que el conegué fa 3 anys a València a casa del sombrerer Garau i després a Barcelona. Antoni Gener, brodador de Mallorca, el va conèixer fa 6 anys a València en que no tenia barba, anaren junts a Barcelona i ell vingué primer a Mallorca. Casarà amb Francina, f. de Francesc Pizà, ferrer, a Sta. Eulàlia.  

MARÍ, Lluís. 16-6-1601: de Oliulas (França), de 22 o 23 anys, f. de Pere i Margarita. Fa 4 o 5 anys que és fora sa terra, ha navegat en Marsella i en Espanya. Vingué a M. amb la nau de Gabriel Ferragut. Joan Pons, francès natural de Oliulas, casat i domiciliat a M. el coneix molt des de els 6 anys, vivien al mateix carrer i ha navegat diverses vegades amb ell amb la nau de Gabriel Ferragut. Jaume Marí, francès de Marsella, casat i domiciliat a M., el coneix a ell, a son pare i a sa mare, i han navegat junts. Casarà amb Margarita, f. de Pere Joan Minguet, a Santa Creu.

MARÍ, Pere. 23-8-1600: agricultor d’Eivissa, f. de Jaume, casa a Sant Miquel amb Margarita, f. de Martí Martorell de Balitx de Pollença.

+ Casa amb Joana Català, vda. de Bartomeu Roma, mariner, a Sta. Creu.

MARICH, Jaume. 23-1-1601: de la ciutat de Marsella (França), fill de Joan, fa 20 mesos vingué a Mallorca i ha fet alguns viatges a Barcelona, a Tarragona, a Alacant i a la costa d’Espanya. Simó Rigau, mariner de Marsella, el coneix de minyó perquè és de sa terra i diu que és fadrí de 23 anys. Joan Pons, mariner i mestre d’aixa de Marsella, casat i domiciliat a la ciutat, també el coneix. Sipera (?) Farrà, mariner de Marsella, domiciliat i casat a Mallorca, fa 5 o 6 anys que el coneix, fa 2 o 3 mesos anà a Marsella i el parents li demanaren si encara era fadrí, diu que tindrà 23 o 24 anys. Casarà a Sta. Creu amb Jerònima, filla de Joanot Jordi.

MARÍN, Miquel. 21-5-1642: natural de Granada (Castella), f. de Francesc i de Caterina Ximenes, fadrí de 22 anys. Joan Garcia, sabater, natural de Motril, regne de València (sic), Castella, habitador de M., de 24 anys, fa 10 anys que coneix a Marín, sabater, ha estat molt temps a Granada, serà fadrí de 22 anys. Blai de Icreve (?), sabater de Granada, h.M., de 22 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix de Granada on feien de sabaters, s'embarcaren junt per soldats a les galeres d'Espanya, sap molt bé que és fadrí, totes les persones que el coneixen el consideren fadrí, serà de 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Francisca Comes, f. de Guillem.

MARINA, Francesc. 1-3-1630: mariner de Messina (Sicília), f. de Jaume, mariner, fa més d’un any que falta de Messina, ha navegat per diverses parts d’Itàlia, de França i d’Espanya, diu ser fadrí de 30 anys. Jaume Matza, de Messina, domiciliat a M., de 25 anys, el coneix des de que té records, estaven al mateix carrer, sap que no és casat, els darrers 2 anys han navegat plegats, tindrà 30 anys. Angelo Vassallo, mariner de Gènova de 30 anys, fa 5 o 6 anys el va conèixer a Vilafranca de Niça on estava amb un oncle seu, allà foren camarades i menjaren i begueren junts alguns mesos, el volien casar allí i no volgué, feren un viatge junts a Nàpols, tornaren a Niça i fa 5 mesos vingueren a M., no és casat, tindrà 26 o 27 anys. Casa amb Joana Valent, f. de Miquel, a St. Creu.

MARINO, Estermo de. 7-3-1639: f. de Mateu i de Clemència, de la ciutat de Nàpols, de 20 anys, fa dos anys que falta de Nàpols i vingué a M. Domingo de Renando, de Nàpols, castro de bello visire, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix a ell i als pares de Nàpols, després se’n anaren junts, partiren per soldats amb una mateixa companyia i vingueren a M., diu que és fadrí i té 20 anys. Domingo Trebalas de la ciutat de Nàpols, del castro de Bellovisir, de 23 anys, fa 2 anys que el coneix de Nàpols, s’escrigueren per soldats junts i vingueren a M., va conèixer els pares, tindrà 19 o 20 anys. Dia 8 Joan Arbona, batle de Sóller, del lloc de Fornalutx, de 63 anys, diu que anaren els soldats a Sóller i Marino, que era fadrí, acompanyava les donzelles a aportar aigua i a l’església, el capità li digué que era escultor i molt ben nat, a Fornalutx feu algunes figures de bulto i li donaren a fer un retaule, el capità havia sentit dir a molts napolitans que era fadrí. Antoni Vives, de Joan, de 63 anys, diu que fa un any que habita a Fornalutx, ha va anar amb la companyia que va estar allotjada a Fornalutx, acompanyava les fadrines a l’aigua i a l’església, demanà als altres soldats com era que sempre anava darrera festejar i li digueren que era fadrí i coneixien els pares, hi havia més de 3 soldats casats, un viudo i els altres fadrins. Antoni Colom, sabater de 26 anys, diu que fa un any que habita a Fornalutx en sa casa i fa d’escultor, els altres soldats li digueren que era fadrí de Nàpols. Casa a Fornalutx amb Joana Arbona, f. de Jacint.

MAROTO, Antoni. 22-2-1651: f. de Francesc i de Jordina Bruna (?), d’Avellino, regne de Nàpols, fa 4 anys se’n anà per soldat amb la companyia de don Josep i vingueren a M. on fa un any i mig que hi està, l’altre temps ha estat embarcat per soldat, fadrí de 20 anys. Pau Ferina, natural de Caserta (Nàpols), h.M., de 28 anys, fa molts d’anys que el coneix, era minyó d’uns 9 o 10 anys, en fa 4 s’embarcaren per soldats i junts vingueren a M., mai ha estat casat, tindrà 20 anys.

MARPÍN, Lluís. 1-5-1616: corder de 21 anys, f. de Bertran, de Marsella (Catalunya). Andreu Rey de Marsella, de 21 anys, avui a M. al vaixell del patró Antoni Auso de Marsella, diu que era veïnat seu a Marsella, han navegat junts i és fadrí. Francesc Garí de Marsella, avui a M., de 32 anys, diu que coneix els pares i fa molts d’anys que naveguen junts. Casarà amb Caterina Gibert, f. de Miquel, a Sta. Creu.

MARQUÉS, Antoni (Marches). 26-9-1650: natural de Lisboa (Portugal), f. de Manuel i de Lluïsa Morays, l’11-3-1639 partí de Lisboa i anà a La Corunya del regne de Galícia per soldat, anà a Flandes, al cap de 26 mesos va ser esclau dels holandesos, tornà a La Corunya, s’embarcà per Calis i allà amb l’armada reial passà a Llevant, navegant 2 anys, entrà a M. l’11-7-1643 i no se’n ha tornat fent de conrador, fadrí de 30 anys. Manuel Gomes, mariner, natural de Lisboa, domiciliat a M., de 26 anys, fa 9 anys que el coneix de Cadis, feia de mariner a l’armada reial igual que ell, quan foren a Llevant s’embarcaren al mateix vaixell, navegaren junts un any, fa 7 anys vingueren a M., Marqués es posà a fer de llaurador i no se’n ha tornat, dit testimoni se’n anà i ha navegat per diferents parts, quan el va conèixer era molt jove, sempre l’han tractat i reputat com a fadrí, serà de 30 anys. Francesc de Castro, mariner, natural de La Corunya, domiciliat a M., , de 29 anys, fa 9 anys el va conèixer a La Corunya on s’embarcaren per Calis i anaren a Llevant amb l’armada reial, han navegat junts dos anys, fa 7 anys que habiten a M., quan el començà a conèixer era molt jove i entengué de molts camarades seus que és fadrí, sempre l’han tractat com a tal, si s’hagués casat ho sabria, mai han deixat d’anar junts, tindrà uns 28 anys. Sebastià Decristo ( Deciisto?), natural de La Corunya, de 22 anys, fa 9 anys que el coneix de La Corunya on s’embarcaren junts per Calis i passaren a Llevant amb l’armada reial, han navegat junts dos anys al cap dels quals restaren en Mallorca, fa 7 anys, ell es posà a fer de conrador i mai s’ha mogut, jo me posí a navegar y habitant en Mallorca, sap que és fadrí, sempre ha estat tingut per fadrí per tots els que el coneixen, el temps que han navegat junts no era casat, és fadrí d’uns 28 anys.

MARQUÉS, Benet (Marchés). 31-7-1650: f. de Sebastià i de Maria Hernández, de Sevilla (Castella), de vegades s’ha dit Benet Hernández per l’apellido de sa mare, fa 3 o 4 anys partí de Sevilla i anà a Màlaga on s’embarcà per soldat per a Nàpols, als 6 mesos tornà a Màlaga i vingué a M. per provisió de l’armada farà 10 mesos, fa 9 mesos que habita de continuo a Sóller, fadrí de 24 anys. Joan López, militar, natural de Sevilla de 26 anys, el coneix de minyó i ha conegut els pares, fa 3 anys que falta de Sevilla, l’ha tractat a Nàpols fa un any i ara l’ha trobat a M., han anat algun temps junts camarades, sap molt cert que no és casat a Sevilla ni a Nàpols ni en altre part, tindrà 24 anys. Bartomeu Pérez, f. de Bartomeu, natural de Sevilla, de 27 anys, fa molt que el coneix, fa 4 anys partiren per Màlaga i allà s’embarcaren per Nàpols, tornaren a Màlaga, d’allí dit Benet partí fa un any per M. on ara l’ha trobat, sap que no és casat a cap part, serà de 24 anys. Casà a Sóller el 2-9-1651 amb Antonina Tabaro (?).

MARQUÉS, Francesc. 4-4-1628: de 24 anys, f. d’Andreas, natural d’Alexandria de la Palla (Alessandria), Llombardia[20], sastre, fa un any arribà a M. en companyia de son cunyat Miquel Melcior. Melcior, natural de la ciutat de M., militar al servei del rei, de 40 anys, el va conèixer fa 12 anys, quan servia al rei, en sa casa, l’any 1617 es va casar amb una germana seva anomenada Antonina, va estar casat 3 anys i mig i morí, fa 8 mesos vingueren a M., sap cert que no és casat, tindrà 25 anys. El noble D. Pere Gràsia, domiciliat a la ciutat de M., de 35 anys, el coneix d’Alexandria on va arribar el 1618 en companyia del capità Felip de la Cavalleria, hi va estar dos anys, el practicà que era molt jove i era fadrí, als 5 o 6 anys va tornar de passada a dita ciutat, amb la companyia de don Antoni d’Homs, hi va estar 3 dies i el va tornar veure que encara era fadrí, diu que fa prop d’un any vingué a M., camarades seus, en particular l’alferes Miquel Melcior, son cunyat, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 25 anys. Casa amb Honorata, f. de Josep Galter, a Sta. Creu.

MARSAL, Antoni (Marçal). 24-4-1627: mariner de Sort (Catalunya), de 24 anys, f. de Bernat i de Magdalena, se’n anà de sa terra minyó i ha estat amb un oncle a Sitges, després ha fet viatges per moltes parts d’Espanya. Joan Genovard, de Vilanova (Catalunya), de 23 anys, fa 10 anys que el coneix, ha estat dos anys en casa de son oncle a Sitges i ell estava allà, després l’ha vist a moltes parts d’Espanya tractant-lo com a fadrí, tindrà 23 anys, és cristià virtuós. Joan Cloxart, francès domiciliat a Arenys de 22 anys, fa 7 anys que el coneix, han navegat junts amb diversos vaixells, han estat a moltes terres d’Espanya junts i sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 23 anys. Casarà a Sta. Creu amb Praxedes Alfonso, donzella.

MARTI, Àngel de. 22-5-1639: natural de Roma, de 21 anys, f. de Cèsar de Marti i de Magdalena, fa 12 anys que falta de Roma, ha estat soldat de la companyia del capità Joan de Blach durant 8 anys. Cosme Paota, f. Steli (?), natural de Roma, de 20 anys, el va conèixer de 13 anys fa 8 anys, han estat soldats de la mateixa companyia, tindrà 21 anys. Pere Dames, natural de Nàpols, de 30 anys, fa 7 anys que el coneix, han estat soldats de la mateixa companyia, vingueren junts a M., el va conèixer de 14 anys, diu que és fadrí de 21 anys

MARTI, Antoni de. 27-2-1650: f. de Gregori de Marti i de Joana Farara, de la ciutat de Nàpols, d’on fa 9 o 10 anys que falta, quan sortí era minyó de 10 o 11 anys, fadrí de 22 anys. Andrea Vengel, mariner de Nàpols, de 30 anys, el coneix de minyó, s’han criat plegats, han fet molts de viatges plegats, sap molt bé que és solter, mai s’ha casat a Nàpols ni a altra ciutat, quan sortí era molt minyó, no tenia més de 10 anys, i sempre han navegat amb faluques de Nàpols, serà de 22 anys. Francesc Bruno, mariner de Nàpols domiciliat a Peníscola, de 25 anys, el va conèixer fa dos anys a la costa d’Espanya i de les hores sempre han navegat plegats a una mateixa faluca, ha conegut a mots camarades i coneguts seus i sempre ha sabut que és fadrí, han estat a diferents parts del món i sempre l’han reputat per fadrí, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Elisabet Sastre, f. de Joan.

MARTÍ, Francesc. 11-1-1628: de 24 anys, f. de Joan, de Sitges (Catalunya). Pere Sanpord, mariner de Santa Maria de Besora (?), Catalunya, de 30 anys, fa 2 anys que el coneix, a Sitges conegué el pare, diu que no és casat en ninguna part i estava promès de casar-se a Mallorca, tindrà 24 anys. Joan Tremol (?), f. de Josep, de Cadaqués, de 19 anys, fa 8 o 10 mesos que el coneix per haver navegat junts i ha conegut als pares, parents i amics a Sitges que li han dit que no és casat, es deia que estava promès a M., tindrà 25 anys.

MARTÍ, Jaume. 24-5-1637: vdo., de Niça (Savoia), casa amb Joana Sanxo, vda. de Vicenç d’Alara, a Sta. Creu (Matr.).

MARTÍ, Joan. 6-8-1640: mariner de la ciutat de Nàpols, f. de Francesc i de Venea Catina, fa un any i 8 mesos que no ha anat a Nàpols, fadrí de 26 anys. El patró Francesc de Napol, de la ciutat de Nàpols de 48 anys, fa 7 anys que el coneix, de València on feia de pescador, se li moriren 2 mariners i li va dir que anés a la seva falua i ha navegat amb ell 6 anys continus a Llevant i a Ponent, sempre l'ha conegut fadrí, diu que tots els que el coneixen el tenen per fadrí, quan el va conèixer no tenia fil de barba, tindrà 26 anys. Lleonard Matcella, mariner de Nàpols de 35 anys, fa 2 anys que el coneix de València, diu que fa anys que falta de Nàpols i és fadrí de 28 a 30 anys.

MARTÍ, Pau Gabriel. 11-4-1618: notari, fadrí de 26 anys, f. de Francesc Honorat, de Barcelona (Catalunya). Antoni Bas, català, avui a M. en la companyia del capità Poll, cavaller de l’hàbit de Sant Joan (ordre de Malta), el coneix de minyó i sempre l’ha practicat, diu que sols ha habitat un poc a València i lo demès a Mallorca i que tindrà 26 anys i és fadrí. El sr. Baptista Oliver, català, avui M. a la companyia del capità Poll, el coneix de minyonença, anaven a l’estudi junts i sempre l’ha practicat, coneix la mare i diu que és fadrí de 26 anys. Casa amb Eulàlia, f. de Jordi Nicolau, a Sta. Eulàlia.

MARTÍ, Pere. 25-2-1624: fadrí de 26 anys, f. de Vicenç, de La Rochelle (França) d’on fa molts d’anys que falta i sempre ha navegat per aquestes mars d’Espanya en vaixells francesos i també per Llevant. Antoni Colomer, francès, h.M., de 27 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, han navegat junts, ha entès per mariners de la sua terra que és fadrí, tindrà 26 o 27 anys. Llàtzer de Termens, natural d’Oliulas de Prohença, de 20 anys, diu que fa 4 anys que naveguen plegats i sap que no és casat, ha parlat amb mariners i negociants de la sua terra i sempre ha entès que és fadrí, fa 15 dies hi havia a M. parents seus i li digueren que no és casat. Víctor Graner, de La Ciutat de Llenguadoc, de 28 anys, fa 2 anys que el coneix, ha fet un viatge amb ell i l’ha vist a altres parts, sempre ha entès que és fadrí i tindrà 25 o 26 anys. Casa amb Magdalena Bosch, vda. d’Antoni Rabos (?), francès, a Sta. Creu.

MARTÍ, Salvador. 5-10-1604: de la ciutat de València, f. de Jeroni, vingué fa 11 o 12 mesos. Pere Alsamora, forner mallorquí, el coneix fa un any i mig i diu que fa un any vingué a M. i és fadrí. Onofre Mestre, velluter mallorquí, fa 4 anys i mig que el coneix, a València i a Mallorca, ha conegut sa mare i ses germanes, fa un any vingué de València i al cap d’un mes vingué ell. Casarà amb Caterina, f. de Francesc Soler a Sta. Eulàlia.

MARTÍN, Jerònia. 24-2-1616: natural de regne de València, vda. de Baltasar Macià Taraçona, representant (actor), també de València. Vicenç Hiacentres (sic) Mauro Taraçona, natural del regne de València, f. de dit Baltasar, de 17 anys, diu que el pare morí fa dos mesos a València i fou soterrat a l’església de St. Joan del Mercat de dita ciutat, ell i sa mare partiren per Mallorca amb una companyia de representants deixant el pare malalt d’hidropesia, alguns mallorquins que són arribats portaren la nova de la mort. Damià Estelrich, patró de nau del present regne, de 24 anys, al partí per València la dona Jerònia i el fill li encomanaren que el portés, al arribar allà a casa de Pedro Castillo, hostaler, a la plaça de la Comèdia, li digué que feia 5 dies que era mort i enterrat a l’església de St. Joan. Bartomeu Company, mariner català casat a M., de 23 anys, diu que el dia dels Reis anà per mariner en el vaixell de D. Estelrich a València amb concert de portar dit Baltasar i l’hostaler Castillo li digué que feia 5 dies que era mort, i també li ho digueren comediants que representen a València. Miquel Perelló, mariner natural de la ciutat, de 23 anys, també anà a València amb el patró Estelrich, son cunyat, amb un criat dels representants, anaren a l’hostal davant la Casa de Comèdies i li digueren que era mort. La viuda diu que els mariners li han tornat la roba que li portaven i que si estava millor l’havien de portar. Una carta eclesiàstica anomena a dit Baltasar recitator sive representator comediarum, oriünd de la ciutat de Setabris, f. d’Honorat Joan Taraçona, i diu que Jerònia era filla de Jaume Martín. Una cerificatòria de 1607 el descriu fisicament, diu que té 42 anys i la dona 31. Casa amb Diego de la Selva.  

MARTINES, Jaume Alexander. 11-7-1641: natural d'Alcalà de Mora[21], regne d'Aragó, sergent, fiu que ha estat casat 15 mesos amb Anna Osoris, es casaren a la ciutat de Vercelli al regne de Milà, va estar 3 mesos en sa companyia al cap dels quals la captivaren els francesos al siti de Casale de Montferrato, el dia de St. Pere Màrtir, l'any passat de 1640, rebé una mosquetada al braç esquerre, estigué captiu 9 mesos, tornà a Bercelli i trobà que la muller era morta feia 7 o 8 dies i enterrada, va treure una certificatòria, als pocs dies partí amb la companyia del pare fra Tomàs Gil i Castro de St. Agustí, anaren a Gènova i s'embarcaren a una sagetia per M. d'on no s'ha mogut. Fra Tomàs Gil i Castro, prevere de l'ordre de St. Agustí, del convent del Socòs, natural de Saragossa (Aragó), de 44 anys, ha conegut a Anna Osoris, diu que feia 2 anys que era viuda i casà als 8 o 9 mesos amb dit sergent, als 3 mesos a ell el captivaren els francesos i fou captiu 9 mesos, Anna caigué malalta i morí el 7 d'abril, l'ajudà a ben morir i la va veure enterrar a Vercelli, arribà el marit i li donà la nova, sap bé que és viudo, anaren junts a Gènova i s'embarcaren per M. S'adjunta certificatòria de l'enterro del 8 d'abril.

MARTINES, Joan. 25-8-1605: fill de Salvador, de Sifos (Six-Fours), França, de 27 o 28 anys, fadrí. Pere Fàbregues, francès de Six-Fours, trobant-se al port de Mallorca amb una sagetia de forment, declara que el coneix perquè els avis eren germans. Lluís Fàbregues, calafat de la nau del sr. Llabrés, avui al port de M., diu que el coneix perquè són d’una mateixa terra. Casarà amb Elisabet, vda. d’Arnau Derdel a Sta. Creu.

MARTINES, Lluís. 9-5-1639: f. de Pere, teixidor de llana, i de Francisca Esteve, de la ciutat de València, fa mig any vingué de casa de sos pares a M., no ha estat a altre part, fadrí de20 a 21 anys. Mestre Salvador Bigorra, sastre de Barcelona, h.M., de 31 anys, fa 2 anys (sic) que el coneix, estant a València habità en casa dels pares, han treballat junts a una botiga molt temps pel que sap que és fadrí, tindrà 20 anys. Antoni Juny, h.M., de 25 anys, fa 3 anys que el coneix, ha estat dos anys i mig a València, diu que ell és fadrí de 16 o 17 anys i que fa 6 mesos vingué a M. Casa amb Elisabet Vives, vda., a Sta. Eulàlia.

MARTINES, Manuel. 18-2-1630: de la ciutat (sic) de Portugal, casa amb Margarita Arbona, vda. d’Antoni, a Sta. Creu (Matr.).

MARTINES, Pere. 21-11-1618: Llorenç Creus, f. de Llorenç, ferrer de M., de 22 anys, el coneix, ha estat 9 anys fora de Mallorca, la major part a Cartagena, de 6 anys a esta part, té un germà a Tarragona, són naturals de la Manxa (Castella) però fa molts d’anys que habiten a Cartagena, diu que és fadrí i ha vingut a M. amb una companyia de Menorca, anà al Cuco i fou ferit a un braç, tindrà 35 anys.

MAS, Antoni. 27-4-1641: natural de Porreres (Mallorca), habitador de Palerm (Sicília), f. de Pere, als 10 anys anà a ciutat a comprar roba, anà al moll i un capità flamenc l'aportà en la nau a Sicília on ha estat molts d'anys i ha aprés l'ofici de calafat, fa 10 anys que falta de Sicília, anà a Nàpols, a Milà i a Flandes per soldat amb el capità don Carles de Negre, tornà a Milà, anà a Gènova, a Catalunya i a M., a l'octubre farà 38 anys. Diego Antoni, natural de Jalan (?), regne de Nàpols, de 23 anys, l'ha conegut, des de fa 5 anys, a Gènova, a Liorna, a Nàpols, a Tarragona i altres, sempre l'ha vist tractar com a fadrí per tots els seus camarades. Francesc Morata, natural de Còrsega, diu que el va conèixer fa 8 anys a Nàpols que era criat del capità Carles de Negre (Di Negro), genovès, del qual ell també era criat, passaren a Milà i a Flandes tornant a Milà i després a Nàpols i a Catalunya, és fadrí.

MAS, Domingo. 10-6-1630: de 26 anys, f. de Joan, de Menorca, es vol casar amb Antonina Salvà (?). Rafel Vey, mariner, f. de Vicenç, natural de Menorca, de 23 anys, el coneix de minyó i diu que vingué a M. fa 15 mesos i és fadrí de 25 anys. Miquel Dormilago (?), paraire, f. d’Andreu, de Menorca, de 28 anys, el coneix des de que és nat, fa 17 anys els dos es posaren a carta per aprendre l’ofici de paraire a Menorca amb mestre Joan Valls, paraire, sempre han estat junts, tindrà 26 anys.

MASCARÓ, Mateu. 11-12-1633: f. d’Antoni, de Barcelona (Catalunya), casa a Sta. Creu amb Elisabet Font, f. de Mateu (Matr.).

MASONS, Mateu. 23-10-1624: natural de Navarra la Baixa del rei de França, de la vila de Conosa o Cerassa (?), f. de Joan, pinter d’ofici, fa 6 o 7 anys que falta de sa terra, ha treballat a Barcelona i fa un any és a M., fadrí de 25 anys. Jeroni Castanyer, pinter, natural de Barcelona, de 26 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix de Barcelona, diu que venint de la sua terra es posà a treballar en casa mia durant 2 anys, han tractat junts a Barcelona i a Mallorca on fa un any que estan junts, estant a Barcelona arribaren traginers de la sua terra que digueren que se mare li pregava que hi anés a casar-se, no és casat a Barcelona ni a Mallorca, tindrà 25 anys. Antoni Rodeles, negociant de Barcelona, de 22 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix de Barcelona, sempre l’ha practicat i vingueren junts a Mallorca ha fet un any, traginers de la sua terra m’ha dit que fos casat n’haurien tingut alguna notícia, tindrà 25 o 25 anys.

MASSAGUER, Pau. 12-4-1616: mariner de Catalunya, casat a M, morí fora (veure).

MASSO, Pere. 3-3-1630: de Cassis (França), f. de Víctor, qu., casa amb Antonina Anna, f. del patró Bartomeu Savi, a Sta. Creu (Matr.).

MASSOPOLO, Mateu. 2-9-1605: fill d’Alexandro Massopolo, natural de Grècia, de 23 o 24 anys, es vol casar. Fa 6 anys partí de sa terra i fa un que és a M. Pere Valent, de Gènova, casat a M., fa un any que el coneix i han navegat junts, han estat a Nàpols, creu que té 25 anys. Nicolai de Joan, natural de Grècia, el coneix de fa 3 o 4 anys, ha conegut els seus pares, la mare és morta.

MASSOT, Domingo. 27-4-1606: f. de Domingo, de Menorca, de 22 o 23 anys, anà a Barcelona, tornà a Menorca i vingué a Mallorca, ha fet 12 0 13 viatges a Menorca i fa 7 mesos que no s’ha mogut. Francesc Pons, menorquí, h.M., el coneix des de que és nat i fa 7 mesos vingueren junts. Joan Pigals (?), de Menorca, h.M., també el coneix.

MATARÓ, Carles. 25-10-1645: vdo., natural de Nàpols, f. d’Andreu i de Caterina Cutadela (?), casa amb Francina Garí, vda., a St. Jaume.

MATES, Feliu. 3-6-1630: mariner de anys, f. de Nicolau, de Sant Feliu de Guíxols (Catalunya), fa 10 anys se’n anà de St. Feliu i es posà de mosso a una barca. Vicenç de Lara, flamenc, h.M., de 26 (?) anys, fa 3 anys que navega amb ell, fa 14 anys ha estat a Catalunya, coneix la madastre i parents, sap molt bé que no és casat, tindrà 28 anys. Joan Colomer, blanquer de Barcelona, de 56 anys, el coneix de minyó de Barcelona que estava a casa d’un onclo barber, diu que fa 6 anys se’n anà en la nau de Mn. Pontir (?), paraire, que anava a les Índies, i que no és casat ni a Barcelona, ni a St. Feliu ni a les Índies. Pau Vidal, mariner de Tarragona de 45 anys, fa 10 anys que el coneix, han navegat junts, fa 15 dies es trobaren al port de Tarragona i li digué si volia venir a M. i digué que si, va demanar a altres mariners de St. Feliu com no l’havien casat i li digueren que no havia volgut.

MATES, Joan. 12-12-1644: conrador, de la vila de Nuraminis, regne de Sardenya, diòcesi de Càller, f. de Sebastià. L’agost passat feu 3 anys que partí de Càller i s’embarcà a una galera per soldat per Espanya, arribant en pocs dies a Portopí de M. i mai més partí, fadrí de 28 anys. Pere Felip, cavaller de les galeres de Sicília, natural de Càller, de 38 anys, el va conèixer a la seva vila, on ha estat moltes vegades, i ha conegut els pares, fa 3 anys partiren junt amb les galeres i vingueren a M., ell hi restà, al tornar li ha trobat, sap molt bé que mai s’ha casat, tindrà 27 o 28 anys, Joan Gaverio, conrador natural de Sàsser (Sardenya), domiciliat a M., casat amb Elisabet Campamar, de 24 anys, el coneix de minyó, anava amb son pare a dita vila i posaven al carrer on estava la casa de dit Joan, coneixia el pare, fa 3 anys ell partí amb les galeres per soldat, jo me partí de Sàsser dos o tres mesos després, anà a Tarragona i vingué a M.  i el va trobar, va entendre que va desembarcà a M. i no se’n tornà, quan partí era fadrí i vingué directament a M., és reputat per fadrí, tindrà uns 26 anys. Casa a St. Jaume amb Margarita Martorell, f. de Pere.

MATHEU, Alexandre. 7-4-1618: fadrí de 27 o 28 anys, f. d’Honorat, de Marsella (França). Antoni Genovard, valencià, patró de la sagetia Ntra. Sra. del Roser i St. Elm, avui a M., fa 4 anys l’aportà a M., diu que és fadrí de 27 anys. Marc Serra, patró de la sagetia dels Jurats de València, avui a M., fa 12 anys que el coneix i tot aquest temps l’ha practicat, diu que no és casat i tindrà 26 o 27 anys. Casarà amb Maria, vda. de Ponç Bru, a Sta. Creu.

MATHEU, Joan de. 6-6-1603: f. de Joan, fadrí de 19 o 20 anys, f. de Matheu, de Ragusa. Blai Nicolau de Pau, raguseu, avui trobant-se a M., diu que el coneix molt i que no és casat, al igual que Pere de Maris, raguseu avui a M.

MATZA, Jaume. 7-10-1629: de Messina (Sicília), f. de Sebastià, casa amb Joana Mora, f. de Simó, a Sta. Creu (Matr.).  Test. Con. el 10-2-1630 diu tenir 25 anys.

MAURI, Miquel. 28-4-1620: de 20 anys, f. d’Antoni i de Caterina Mauri (de llinatge propi), que procrearen 3 fills i 3 filles, de la vila de Begur (Bagur), bisbat de Girona (Catalunya). Fa un any i mig va voler saber l’edat i demanà al rector de Begur que mirés quan nasqué al llibre de bateigs i li digué que feia 19 anys. Joan Gili de Palafrugell, bisbat de Girona, de 25 anys, fa 6 anys que el coneix, ha conegut al pare, que és mort, la mare i tres germans, el 4 de juriol farà un any que vingueren junts de Barcelona, ell, jo i un germà seu dit Joan, i no s’ha mogut, diu que vingué fadrí de 20 anys. Damià Reig, denario, de Palafrugell, diu que el seu poble està a una llegua de Begur on ha conegut els pares, el pare morí fa 4 anys, el coneix de minyonença, coralen junts a les mars d’Alcúdia i tindrà 19 o 20 anys. Sebastià Vila, natural de Palafrugell, de 27 anys, ha anat moltes vegades a Begur i l’ha conegut de minyó a ell i a la família, diu que va estar una mesada a Barcelona i vingué a Mallorca amb un germà major que se’n tornà a Catalunya, serà fadrí de 19 o 20 anys. Casa amb Elisabet, f. de Cristòfol Socies, a Alcúdia.    

MAURICIO, Silvestre. 26-6-1603: fadrí de 25 anys, de Venècia. Test. Antoni Palermo, de 26 a., venecià, f. de Domingo Gusoto. Es casarà a Santa Creu amb Francina, f. de Joanot Calbet.

MAYOL, Joan Antoni. 15-4-1644: f. de Julià i de Lucrècia Moranta, de Palerm (Sicília), mariner, fadrí de 20 a 21 anys. Andreas Bonete, sastre de Palerm, de 30 anys, fa 8 anys que el coneix, vivien al mateix carrer a Palerm, sap que és fadrí, no és casat a Palerm ni a altra part, serà de 21 anys. Josep Cala, coc, natural de Palerm, de 30 anys, fa 5 anys que el coneix de Palerm on eren vesins al mateix carrer, sap que no és casat, si ho fos ho sabria, serà de 20 o 21 anys. Casa a Valldemossa am Joana Escuder, f. de Pere Joan.

MAYRAN, Francesc. 28-6-1645: natural de la Marina de Càller, f. de Gregori i de Catarina, fadrí de 23 a 24 anys. Joan Rodrigues, natural de la marina de Càller, casat a M., de 29 anys, ha estat moltes vegades en sa casa de Càller i s’han criat junts, fa 6 anys és a M., fa 8 mesos anà a Càller i els pares li digueren que és fadrí, fa mig anys que és a M., si fos casat ho sabria, serà de 24 anys. Joan Manono, sicilià de 21 anys, diu que fa un any va està en casa dels seus pares a la Marina de Càller per posada molts dies i sempre va veure que el tractaven de fadrí, fa 3 mesos hi tornà i li digueren els pares que era a M. i no s’havia casat, fa dos mesos el trobà a M., serà fadrí de 24 anys. Efici Curria, natural de Càller, de 22 anys, el coneix per haver estat moltes vegades en sa casa de la Marina de Càller i sempre l’ha vist tractar com a fadrí, fa 8 mesos vingué a M. i el deixà en casa dels seus pares fadrí, fa 2 mesos el trobà a M. on sempre l’ha vist tractar com a fadrí, serà de 24 anys. Pere Sabater, h.M., mallorquí de 40 anys, ha conegut els pares a la Marina de Càller, també a Joan Rodrigues, que fa 6 anys està casat a M.,  i a Efici Curria, a tots els té per honrats i se’ls pot donar fe, diu que Bonnano fa mig anys que és a M. Antoni Serra, h.M., de 60 anys, ha conegut a Càller i a M. a Francesc Mayran i també a Joan Rodrigues i els té per persones de fe. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Selva, f. de Joan.

MEDINA, Alonso. 25-1-1648: mariner, f. de Jaume i de Joana de Carmona, de la ciutat d’Esica, regne de Granada (Castella), fa 8 o 9 anys que falta de sa terra i anà a Alacant on s’ha criat, ha estat mosso de barca amb el patró Antoni Bernat, francès casat a Alacant, fa 3 anys es posà a navegar en la nau del capità Jaume Canals, amb la que navegà un any, demprés de les hores sempre ha navegat amb vaixells mallorquins, fadrí de 20 o 21 anys. Pere Toflex (?), de la vila de Granadella[22] (Catalunya), domiciliat a M., de 20 anys, fa 4 anys que el coneix d’Alacant, que encara era minyó, era mosso del patró Antoni Bernat, després es posà a navegar amb la nau del capità Canals i navegaren un any junts, després sempre ha navegat amb vaixells mallorquins, pel que el coneix i pel que li han dit altres camarades diu que és fadrí d’uns 20 anys. Lluís Salvador, mariner de Barcelona domiciliat a M., de 24 anys, el va conèixer fa 4 anys a Alacant, que era minyó i estava per mosso del patró Bernat, navegaren un any junts amb el capità Canals, des de que el va conèixer sempre han estat junts pel que sap que és fadrí i li han dit molts camarades que el coneixen de minyó.

MEDINA, Montserrat. 7-10-1623: fadrí de 22 anys, f. d’Andreu, de la marina de Càller (Sardenya), ha navegat a Llevant i a Ponent a diversos viatges. Domingo Asta, genovès, h.M., de 22 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Nàpols i Càller, han navegat plegats, ha conegut el pare que era guàrdia de mar, diu que no és casat i té 23 anys. Lluc Prats, mariner de M., de 28 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Càller, que era minyó, han navegat junts a Ponent i a Llevant, diu que és fadrí de 22 anys. Casa amb Joana, f. d’Antoni Malferit, a St. Nicolau.

MEJON, Lleonard. 22-2-1624: sabater, natural de Trapana (Sicília), de 20 anys, f. de Nicolau, fa 3 anys que és a M. Santoi Bambara, natural de Palerm, de 30 anys, fa 10 anys que el coneix, han vingut plegats a M amb les galeres de Malta i diu que és fadrí.

MELIÀ, Josep (Malià). 24-1-1611: barber de nau, de 23 anys, de Venècia. Bartomeu March, de Gènova, de 37 o 38 anys, trobant-se a la nau de Jacomo Botasso, fa 2 anys que el coneix, han navegat junts amb una urca genovesa i sempre l’han tractat com a fadrí, diu que és barber de nau d’ofici i que tindrà 22 anys. Bartomeu Carreres de Gènova, de 34 anys, trobant-se a la nau de Jacomo Botasso, fa un any que el coneix, és barber de la seva nau, a Cartagena li digueren amics seus que no era casat. Virgili Boto, genovès de 24 anys, el conegué fa dos anys i mig a Nàpols treballant a una botiga de barber, partiren en dues naus, s’han vist a Cartagena i han vingut a Mallorca plegats. Jaume Rosselló, mallorquí, f. de Pere Joan, de 22 anys, el coneix. Casarà amb Mariana Tauler, f. de Francesc, a Sta. Creu.

MELIS, Antoni. 23-1-1642: mariner, f. d'Antoni, d'Arenys de Mar (Catalunya), fadrí de 23 anys. Paroliers (?) Ballet, mariner català domiciliat a M., diu que el coneix des de que té ús de raó, s'han criat junts, fa molts d'anys que naveguen plegats, si fos casat o sabria, serà de 23 anys. Ramon Romeu, mariner, h.M., de 23 anys, fa 4 anys que el coneix de Catalunya, sempre ha sabut que és fadrí, serà de 23 anys.

MEN, Carles Francesc. 18-3-1641: f. de Jeroni., natural de la ciutat de Milà, habitador de Gènova, mariner genovès, sempre ha habitat a Gènova d'on el pare és natural, fa dos anys i mig que falta de Gènova, ha navegat amb els galions de Nàpols, ha estat a M. moltes vegades, de 20 anys. Antoni Marfin, de Rapallo (Gènova), de 23 anys, h.M., fa 8 anys que el coneix que eren minyons mossos de vaixell, el començar a conèixer a Gènova i ha conegut el pare, han navegat junts 2 o 3 anys amb els galions de l'armada de Nàpols, sempre l'ha conegut fadrí, tindrà de 18 a 20 anys. Joan Maria, mariner de Gènova, domiciliat a Barcelona, de 21 anys, el coneix de minyó, s'han criat junts, ha conegut els pares que són morts, fa molts d'anys que naveguen junts sense deixar-se excepte un mes o 15 dies, sap molt bé que és fadrí, tindrà de 20 a 22 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Caterina Miret, f. de Joan.

MENA, Alonso de. 12-8-1619: de 22 o 23 anys, f. de Joan, de Huete de Castella. Gaspar Hernández, casat a M., de 40 anys, fa 14 anys que el coneix, quan ell en tenia 9 o 10, perquè anava de Ciudad Real a Huete a comprar safrà i calces, sempre l’ha conegut fadrí, diu que fa 6 anys que és a M. i en tindrà 22 o 23. Jeroni Gibert, castellà, resident a M. a casa del sr. Guillem Sardà, notari, fa 5 o 6 anys, en fa 12 que el coneix, anaren junts a Alger, després a Eivissa i arribaren a M. fa 5 o 6 anys, es fadrí. Cristòfol Sastre, criat de casa del sr. Felip Sala, fa 4 anys que és a M., anaren a Alger, era fadrí, i després vingueren a M. Casa amb Agustina Fortuny, donzella, a St. Jaume.

MENA, Julià Lluís. 13-11-1628: f. d’Alfons, natural de Saint-Malo (França), casa amb Caterina Vila, donzella, a Sta. Creu (Matr.).

MESQUIDA, Joan. 4-9-1646: f. de Gregori i de Joana Pira, de Santu Lussurgio (Sardenya), partí de 10 o 11 anys i anà amb una nau a Nàpols on va estar dos anys, després s’embarcà amb l’armada real de don Antonio de Oquendo i vingué a M. on restà, habita a Sta. Margalida, fadrí de 24 anys. Antoni Berlandin, sabater o taconer, de Càller, domiciliat a Sineu, de 38 anys, el va conèixer a Càller minyó de 10 o 11 anys, s’embarcaren a una nau i anaren junts a Nàpols, on estigueren dos anys, després s’embarcaren en l’armada real de don Antonio de Oquendo      

MESSINA, Domingo de. 10-5-1645: f. de Simeó i de Diana, natural de Messina (Sicília), fadrí de 24 anys. Vicenç Montalt de Saragossa de Sicília (Siracusa), trobat a la ciutat, de 22 anys, el coneix de fa 8 anys i coneix als pares, sempre han navegat plegats, ha habitat en casa dels seus pares molt temps, diu que no és casat a cap part, serà de 24 anys. El patró Josep Escheano, natural de Nàpols, ara present a la ciutat, de 50 anys, el coneix de minyó i coneix els pares de Messina on ha habitat molt temps en sa casa, Domingo ha navegat en sa companyia, diu que mai ha estat casat i que tindrà 24 anys. Lleonard Laçana, mariner de Messina, domiciliat i casat a M., de 23 anys, el coneix des de que té record i coneix els pares, s’han criat plegats i han navegat plegats sap mol bé que és fadrí de 23 o 24 anys, fa 8 anys que coneix als testimonis Escheano i Montalt i diu que són persones de veritat. Sebastià de Miralles, mariner genovès domiciliat a M., fa 5 anys que coneix a Escheano i Montalt, han navegat plegats, i no ha sentit dir cosa dolenta d’ells, els té per honrats i de veritat.

MESSO, Joan Esteve. 12-6-1641: de la ciutat de Gènova, fa de negociant, f. de Phelippo, fa 5 anys partí de Gènova cap Espanya en companyia del comte de Monterrey, anaren a Madrid i altres parts, darrerament a Tarragona i ha vingut de Vinaròs, és fadrí de 22 anys. Antoni Marfrin, mariner genovès, h.M., de 24 anys, el va conèixer fa 4 o 5 anys a Gènova, després a Tarragona on habitava, per tot era tingut per fadrí, tindrà 22 anys. Antoni Parmeres, mariner natural de la ciutat de Melasso (Milazzo), regne de Sicília, h.M., de 25 anys, el va conèixer a Gènova, a Liorna i a les galeres d'Espanya i darrerament a Tarragona, , sempre l'ha conegut fadrí, serà de 22 anys. Casa amb Margarita Bauló, vda. de Josep Sans, a St. Jaume.

MESTRE, Miquel. 30-12-1603: sabater, vdo. de Perpinyà (Rosselló), va venir fa 14 mesos, estava casat amb Antiga Paula, f. de Guillem Cases de Barcelona, un mes després de morir la dona va venir a Mallorca. Miquel Martí de Tarragona, sabater, fa 12 anys que el coneix i fa un any va venir a Mallorca amb ell des de Tarragona.

METGE, Bartomeu. 28-12-1602: f. de Bartomeu, de la vila de Codolet (Catalunya). Fa 10 a 12 anys partí de sa casa i començà a navegar. Ha estat a Gènova, a Nàpols i després vingué a M., anà a Barcelona, son pare el volia casar i no ho volgué i vingué a M. Garau Matheu, català casat a M., el coneix fa 10 o 12 anys i han navegat junts. Magí Sampol, mariner menorquí, fa 3 anys que el coneix. Casarà amb Margarita, f. de Joan Niubó, a Santa Creu. Test. el 1603.

MICALINO, Nicolau. 30-8-1641: f. d'Andreu, de San Pier d'Arena[23] (Gènova), soldat fadrí, fa 7 anys falta de sa terra, de 21 anys. Joan Baptista Cargo, mariner de Nàpols, h.M., de 28 anys, fa 8 anys que navega i el coneix de St. Pietro d'Arena, essent ell de 14 o 15 anys, el patró Francisco de Napoli el prengué per mosso de la falua, d'allà anaren a Barcelona i vingueren a M., sempre han navegat junts d'aquí a Espanya, no pot ser casat en sa terra que era minyó quan se'n anaren, és fadrí de 22 anys. Mestre Agustí Badraque, calafat de San Pier d'Arena, domiciliat a la ciutat de M., de 40 anys, fa 6 anys que el coneix, vingué a M. mosso del patró Fr. de Napoli, sempre ha navegat de M. a Catalunya i a Espanya, ha conegut el pare i entén que és fadrí, quan vingué era minyó de 15 anys, tindrà 21 o 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Abraham, f. de Jaume.  

MILANO, Pere de. 10-11-1645: mariner de Palerm (Sicília), f. d’Antoni i de Jerònia Sirmonia (?), fa dos anys s’embarcà a Palerm en les galeres de Sicília i fins ara ha servit a dites de dispenser, els dies passats passant dites galeres per M. determina resta en ella per agradar-li, fadrí de 22 anys. Josep Bonaventura, mariner casat a M., de Palerm, de 22 anys, fa 14 anys que el coneix, s’han criat junts per estar les seves cases a Palerm al mateix barri, coneixia els pares que fa 4 anys moriren, fa 2 anys i mig dit testimoni s’embarcà a 7 naus que anaven a Espanya i ell en les galeres de Sicília, fa 4 mesos s’embarcaren a Vinaròs en 6 galeres que anaven a Nàpols amb el duc d’Arcos i quedaren a M., diu que és fadrí de 22 anys. Josep Bonpardi, mariner de Palerm, de 19 anys, el coneix des de que és nat perquè el pare de Milano tenia llogades unes cases del pare de dit testimoni, ell s’embarcà en les galeres de Sicília i jo en les 7 naus que passaren a Espanya fa dos anys i mig, l’ha trobat a Cartagena fa 7 mesos, sap molt cert que és fadrí, tindrà 22 anys. Casa a St. Jaume amb Beatriu, vda. de Joan Armengual.

MILLO, Francesc. 16-5-1605: de Niça (Savoia) de 22 o 23 anys, fa 3,5 anys partí de sa terra i vingué a Mallorca, va anar a Niça i va tornar. Joan Rafel, marxando de Niça que fa 8 mesos vingué a Mallorca, el coneix de minyonença i coneix als pares, diu que quan partí de Niça era fadrí i que fa 2 o 3 anys tornà a Niça i després a Mallorca, que quan ell vingué a Mallorca el trobà fadrí, que tindrà 27 o 28 anys. Antoni Ros, marxando de Niça, el coneix des de que té records, fa 6 o 7 anys vingué a Mallorca i al cap de dos vingué dit Francisco, sols una vegada tornà a Niça, ell hi va anar una vegada i portà noves als pares, creu que tindrà 22 anys. Casarà amb Margarita, vda. de Mateu Garau a Sta. Creu.

MIRALLES, Sebastià de. 31-8-1644: mariner de Baeza, diòcesi de Jaen (Castella), f. de Francesc i Joana Lopes, fa 9 anys que falta de sa terra, ha estat a València, Orà i altres parts d’Espanya, fa 3 anys continus que fa tràfec amb Mallorca, anant en cors, fadrí de 22 anys. Joan Baptista Caules, mariner de M., de 20 anys, el va conèixer fa 3 anys i mig a Orà, navegaven junts amb un bergantí, conegué moltes persones de la sua terra que diuen que era fadrí, a Orà s’embarcaren en les galeres d'Espanya i vingueren a M., han navegat plegats en cors, és fadrí d’uns 22 anys. Francesc Grande, mariner domiciliat a M., natural de Torraconsillo al regne de Castella, de 24 anys, fa 6 ans que el coneix de València, on era molt minyó, varen estar 3 anys plegats, se’n anà a Orà i jo vingué a M., al cap de poc vingué ell  farà 3 anys, sola se’n ha anat en cors amb vaixell de M., tornant sempre amb ells, sempre l’ha conegut fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys.

MITGER, Jaume. 17-8-1621: d’Elna, prop de Perpinyà (Rosselló), de 20 anys. Ramon Camps, de Caseres, bisbat de Tortosa (Catalunya), de 23 anys, durant 2 anys sempre l’ha practicat, han estat junts a Barcelona i a València, diu que no és casat en ninguna de les dues parts ni en altre i que tindrà 20 anys. Galzeran Mas, de 24 anys, en fa més de 3 que el coneix, de Barcelona i de València i sap que no és casat. Bartomeu Castell, català de 20 anys, diu que la quaresma passada va estar amb ell a Màlaga, el tractaven com a fadrí.

MITJAVILA, Tomàs. 19-4-1621: mariner de Villabona, a 3 llegues de Vinaròs (València), f. de Jaume, fa 8 anys que navega per la costa de València a Barcelona, té 20 anys. Serafí Fornari, natural d’Antibo, casat a Alcúdia, de 45 anys, fa més de 3 anys que el coneix, l’ha vist navegar per la volta de Barcelona, Vinaròs i València, era minyó i en 3 anys s’ha fet un home, serà fadrí de 18 anys. Domingo Fauxer, maltès, trobant-se a M., de 24 anys, fa 4 mesos que el coneix, feren un viatge de M. a València, a Vinaròs hi anaren molts d’amics seus i va entendre que era fadrí, tindrà 19 o 20 anys. Antoni Rosselló, mariner mallorquí de 37 anys, fa 2 anys que el coneix, han navegat junts amb diversos vaixells de la costa de Catalunya i de Gènova, i ara a M., mai ha entès que fos casat.

MOGUI, Andreu. 6-3-1645: de Xartre (Chartres) del regne de França, f. de Carles, fa 4 anys que falta de sa terra, se’n anà per soldat a Catalunya, ha estat als fets de Cotlliure, després a Perpinyà i a Cadaqués, d’on fugí i vingué a M., on fa 6 o 7 mesos que habita, fadrí de 19 anys i mig. Pere Fauge, francès de Massalan, domiciliat a M., de 23 anys, fa 3 anys que el coneix de Cadaqués, eren soldats de la mateixa companyia, jo vingué a M. fa un any i mig i fa 7 o 8 mesos vingué ell, tot el temps l’ha conegut fadrí, com a tal era tingut pels camarades que el coneixien, quan el començà a conèixer era molt jove, tenia 15 o 16 anys, tindrà 18 o 19 anys. Joan Pere, natural d’Honsone de Borgonya, de 33 anys, fa 8 anys que el coneix, de la ciutat de Xartre a casa dels seus pares, on el practicà 4 anys per estar vesí, d’allí se’n anà soldat de 14 anys a Catalunya, després el conegué a Catalunya, d’on jo vingué a M. fa un any i mig i ell vingué fa 7 o 8 mesos, pel que té conegut sap cert que és fadrí i per tal és reputat per tots els que el coneixen, tindrà 19 anys. El reverend Gabriel Mesquida, prevere, beneficiat a la Seu, de 27 anys, coneix a Joan Pere, borgonyès, que ha testificat, diu que ha estat 6 mesos en servei de Miquel Bronde, cavaller de l’hàbit de Calatrava, ha sentit dir que ha servit al rei d’Espanya, ha vist que era cristià i home de bondat i que se li ha de donar crèdit.

MOLINES, Onofre. 11-1-1645: mariner de Roses (Catalunya), f. de Bartomeu i de Marianna Manresa, fa 11 o 12 anys que falta de Roses i navega amb vaixells mallorquins, fadrí de 30 anys. Miquel Massot, mariner de Tortosa, de 27 anys, fa 10 anys que el coneix, sempre han navegat junts per Espanya, Sicília i altres, sap que és fadrí, serà de 30 anys. Jaume Clausell, mariner d’Arenys, de 32 anys, fa 10 ans que el coneix, han navegat sempre plegats, per Espanya i per Itàlia, diu que mai ha estat casat ni a Roses ni en altre part, serà de 30 anys. Joan Baptista Venrell, forner de M., de 28 anys, fa 10 anys que el coneix, han navegat 5 anys plegats, ha conegut als pares a Roses, sap molt bé que és fadrí, coneix a Miquel Massot i Joan Clausell, els quals han deposat, i diu que són persones honrades i de veritat.

MONACO, Àngel. 2-11-1644: mariner de Palerm (Sicília), f. de Cèsar, fa un any i mig partí de Palerm per mariner en un galió de l’armada del duc de Terranova, vingueren a M. i anaren a Roses tornant a M. on fa un any que habita i sols se’n ha anat en un viatge en cors, fadrí de 19 o 20 anys. Andreas Maneta, sastre natural de Palerm, domiciliat a la ciutat de M., de 30 anys, el coneix de minyó, estaven al mateix carrer, sap molt cert que és fadrí, fa un any i mig partiren de Palerm, ell per mariner i jo per soldat al mateix vaixell de l’armada que vingué a M., que eren 7 galions, anaren a Roses i tornaren a M. fa un any, sempre junts, ell ha fet un viatge en cors amb el patró Canals, sap molt cert que no és casat ni a Palerm ni a altra part, serà de 20 anys. Jaume de Missina, militar, natural de Palerm, de 60 anys, el coneix de minyó i ha conegut el pare, diu que anava per la ribera de Palerm i feia de mariner, fa un any i mig vingueren junts amb un galió de l’armada del duc de Terranova, anaren a Roses i tornaren junts a M. on fa un any que habiten, si fos casat ho sabria, serà de 20 anys. Casa a St. Jaume amb Esperança Morell, f. de Gabriel.

MONARCHA, Alfonso de la. 7-10-1601 (o 1600): f. de Joan, de la ciutat de Cotroni del regne de Nàpols, fa 5 anys partí de sa terra i va ser soldat a Nàpols a la capitania de fra Nuncio (?) Passalaqua, cavaller de Malta, i de Nàpols vingué amb la companyia i fa un any i 4 o 5 mesos que és a Mallorca, fa de pagès, de sabater i algunes vegades de mariner. Pere Saredra (?), sicilià que fa de velluter, fou company seu soldat durant 4 anys a una companyia de fra Nuncio Passalagua, cavaller de Malta, amb la que anaren a Nàpols, a Lisboa, a Espanya i després a Mallorca fa un any i 4 mesos. Anello Guido, napolità casat a Mallorca, fou soldat amb ell i vingueren a M. Altre testimoni Domingo de Tulla, mariner, ha menjat en sa casa a Cotroni, foren soldats junts i amb Pere Savoia anaren a Portugal, a Espanya i vingueren a Mallorca amb les galeres d’Espanya. Casa amb Caterina, vda. de Miquel Prats (?).

MONDO, Bernat. 21-1-1611: mariner de 17 o 18 anys, f. de Pere, de França. Josep Canter, català, casat a M., de 25 o 26 anys, fa 6 anys que el coneix, ara en tindrà 18, han navegat junts.

MONER, Joan Pallari. 1-6-1625: de Camprodón (Catalunya). Pere Miquel Moyà, prevere, de 28 anys, fa 5 anys que el coneix de Barcelona, de casa del comanador Fuster on servia, allà el practicà 3 anys, conegut per fadrí, deu tenir 35 anys. Raimundo Pujals, estudiant, de Sant Pere de Torelló, diòcesi de Vic (Catalunya), de 22 anys, el va conèixer fa 6 anys a Barcelona, estava en casa del sr. recibidor fra Antoni Fuster, mallorquí, en que també entrà a servir dos anys, se’n anà i tornà a Barcelona on ha estat 3 anys, d’allí vingué a Mallorca abans que jo, sempre l’ha tingut per fadrí.

MONET, Andrea. 14-4-1644: f. d’Antoni i de Ponça, natural de Palerm, fadrí de 29 anys. Antoni Mayol, mariner, natural de Palerm, de 21 anys, el coneix des de que té records i coneix els pares, estaven al mateix carrer veïnats, han navegat junts i han vinguts junts a M., és fadrí de 28 o 29 anys. Josep Cala, natural i domiciliat a Palerm de 30 anys, mariner, el coneix des de que té records, eren veïnats de casa, s’han criat plegats, si fos casat ho sabria, fa poc són fora de sa terra. Casa a St. Jaume amb Joana Roca (?), vda de Joan Roig.

MONTALVA, Joan de. 8-11-1606: de la vila d’Arévalo (Castella), f. d’Alonso García de Montalva, partí de sa terra als 30 anys, ha estat soldat i fa 6 anys vingué a M. amb la primera armada. Josep Serra, fuster de M., de 47 anys, fa 6 anys que el coneix, diu que vingué amb la primera armada de la que era general Andrea Dòria i mai més ha partit. El sr. Josep Ruis d’Ayala, majordom de don Alfonso Cassodeño (Alonso Lasso i Sedeño), bisbe de Mallorca, el coneix fa un any i mig, ha estat en sa terra i ha conegut els pares i diu que és fadrí. Casarà a Llucmajor amb Elionor, f. de Mateu Canyelles, qu.  

MONTES, Mateu. 26-1-1617: de 20 anys, f. de Joan, de Jerez (Jérez del Marquesado ?), diòcesis de Letameno (?), fa 4 anys estava a Granada (Castella) i fou reclutat per representant (actor) i darrerament ha anat a la companyia d’Andrés Fernández. Joan del Moral, de 18 anys, diu que és fadrí, que anaven amb una companyia. Lluís Ramirez de Sevilla (Castella), de la companyia de Miquel Sánchez, fa 7 anys que el coneix, que era molt jove, i han estat a Alacant, a València. Carles de Silos, representant de 31 anys, sempre l’ha conegut fadrí, fa 7 anys que el coneix, de quan tenia 13 anys.

MONTSERRAT, Antoni. IX-1603: fadrí de Blanes (Catalunya). Bernat Dipoli (?), de Gènova, casat i domiciliat a Mallorca, diu que és fadrí de 23 anys. Joan Cluser, mariner de Barcelona, fa un any que el coneix i han fet viatges junts. Casarà a Santa Creu amb Caterina, f. de Nicolau.

MONTSERRAT, Josep. 10-3-1646: f. de Llorenç i de Gràcia Gabater de Nàpols, casa a St. Jaume amb Joana Avellà, vda de Joan Miquel Pol, mort soldat a Tarragona.

MORA, Agustí. 18-4-1603: fill de Joan, de Sardenya, fa 11 anys vingué a Mallorca de Càller als 14 anys. Casarà amb Antonina.

MORAGILEYO, Vicensio. 23-1-1630: casa a St. Miquel.

MORALES, Martí, f. de Martí, casa amb Francina Sunyer, f. d'Eloi.

MORALES, Miquel. 15-1-1633: f. de Felip Dies Moralles, d’Aragó, casa amb Margarita Avellà, vda. de Sebastià Avellà, a Sta. Creu (Matr.). Test. Joan Orfila, patró.

MORATI, Francesc. 13-3-1641: mariner de la ciutat de Bàstia de l'illa de Còrsega, f. d'Antoni i de Maria, fa 5 anys falta de sa terra, abans ja havia navegat, fadrí de 20 anys. Antoni Rudanello, mariner natural de la vila de Bumero del regne de Nàpols, de 27 anys, el va conèixer en casa de son pare, se'n anaren junts de sa terra i han navegats sempre junts per diverses parts, partí minyó, no és casat a cap part, serà de 20 anys. Danadus Astolf de Nàpols, de 22 anys, el començà a conèixer fa 9 anys a Bàstia, anant en les galeres de Nàpols es posà una gran tempesta i desembarcant anà a casa d'Antoni Morati, pare de dit Francisco, que eren minyons, si bé jo era major, després es trobaren a Gènova, va entendre pels camarades que era fadrí, han anat junts un any i ara han vingut a M., si fos casat ho sabria, tindrà 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Caterina V.

MORELL, Joan. 29-12-1605: de 24 anys, f. de Nicol (?), natural de la vila de Lora (?), prop de Barcelona (Catalunya). Fa més de 10 anys és fora sa terra, estigué a Barcelona 12 anys, anà a Menorca on va estar 8 mesos i va venir a Mallorca fa 4 mesos. Macià Trilla, català, l’ha practicat a Barcelona, a Menorca i a Mallorca i sap que és fadrí. Miquel Puig, català, sabater, h.M., l’ha practicat a Barcelona 4 mesos i a Mallorca. Casà amb Magdalena, f. de Miquel Sarrador a Sant Jaume.

MUNOS, Josep. 5-7-1641: d'Oriola (València), f. de Pere i d'Elisabet, habitadors de Cartagena, fa 2,5 mesos eixí de casa de son pare i s'embarcà per soldat a les galeres d'Espanya, navegà un any i 9 mesos i vingué a M. fa 5 mesos en companyia d'Antoni Rosselló, mallorquí, Pau Fernández i altres i no s'ha mogut, fadrí de 21 o 22 anys. Antoni Rosselló, bracer de M., de 27 anys, fa 2,5 anys que el coneix a ell i als pares, per haver-los practicat a Cartagena, s'embarcaren per soldats en les galeres d'Espanya, era fadrí, navegaren un any i 9 mesos i fa 5 mesos arribaren a M. amb les mateixes galeres, el va conèixer de 18 o 19 anys i ara en tindrà 21 o 22. Pau Fernández, bracer, natural del lloc  de Vreia (?), arquebisbat de Plasencia (Castella), h.M., de 34 anys, el va conèixer a ell i als pares, s'embarcaren en les galeres i vingueren a M. fa 6 mesos, diu que és fadrí de 21 o 22 anys.

MUNYOS, Jeroni. 13-3-1606: natural de la ciutat de Salamanca, fill de Pere. Fa 6 anys partí de sa terra i ha estat a Saragossa, a Barcelona i a Pamplona. Tindrà 21 anys. Manuel Rodríguez , de Salamanca, que fa 4 anys és a Mallorca, el conegué fa 10 anys a Salamanca, on conegué sa mare, el va veure a Saragossa i a Barcelona li escrivía les cartes. Antoni Guasp, llibreter, fa 13 mesos el va conèixer a Barcelona, que tots són de l’art d’estampar, i vingueren amb el mateix vaixell a Mallorca.

MUR, Joana. 19-5-1621: d’Aragó, criada del mag. Sr. Pere Jeroni de Mendieta. Pau Ximenis, aragonès, algutzir real, casat a M., de 32 anys, fa 7 o 8 anys que la coneix, l’ha practicada a casa del Dr. Mendieta, diu que és donzella de 17 o 18 anys i que vingué molt minyona. Mn. Joan Peris, notari aragonès, casat a M., de 50 anys, diu que quan vingué a M. el Dr. Mendieta l’aportà molt minyona, el qual, sa muller i tots els criats que han vingut de Saragossa i lletres que ha llegides de sa mare, diuen que és fadrina de 17 anys.

MURULL, Joan. 2-3-1630: mariner de Blanes (Catalunya), de 26 o 27 anys, f. de Joan i de Marianna Roig, es vol casar amb una filla d’Onofre Minguet, teixidor de llana. Miquel Parca (?), mariner de M., de 29 anys, el coneix fa 7 o 8 anys, diu que és de Blanes i ha estat en sa casa, el padastre es diu Jaume i una germana Elena, la mare és morta, serà fadrí de 26 anys. Joan Agustí, natural de Blanes, de 35 anys, diu que com ell és de Blanes i és fadrí de 25 o 26 anys. Parasso (?) C. (il·legible), de Blanes, de 25 anys, ha conegut els pares i sap que és fadrí de 25 o 26 anys. Joan Vieba, de Blanes de 25 anys, diu que vingueren junts a M. i que és fadrí de 27 anys. Pere Porter, de Blanes, diu que vingueren junts de Barcelona amb una sagetia, tindrà 27 anys i és fadrí. Francesc Drusian de 36 anys, diu que fa 2 mesos vingueren junts i que és fadrí de 26 o 27 anys (Con.). El 4-3-1630 casa amb Francina Minguet a Sta. Creu (Matr.).

MUTET, Rafel. 1-12-1605: d’Antibo[24] (França), de 25 anys, fill de Francesc. Sa muller Pareta Grellera morí fa 9 mesos. Baptista Guiardo d’Antibo, mercader, trobant-se en la present ciutat, declara que el coneix de minyó, que era casat amb una cosina seva que l’ha vista morta i enterrar. Pere Cauvi d’Antibo va veure la muller morta fa 9 mesos. Casarà amb Francina Ros, f. de Miquel, difunt, a Santa Creu.

NADAL, Magí. 10-6-1639: paraire de 20 anys, f. de Miquel, de la Bisbal de l’Empurdà (Catalunya), abans li deien Antoni Magí Nadal, fa mig any anà a Barcelona i passà a M., arribant la vigília de St. Tomàs (Con.). Casa amb Cateria Garcia, vda. de Joan Flores, a Sta. Creu (Matr. 10-6-1639).

NAT, Honorat. 19-9-1641; f. de Jordi, de Rocabruna, (Nàpols), fa 9 anys se'n anà de sa terra, hi ha tornat algunes vegades, se'n anà minyó, ha navegat per diverses parts i mai s'ha casat, de 21 anys. Luís Serbin, mariner natural de Rocabruna, de 22 anys, el coneix de minyó, s'han criat junts i han navegat junts, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí, tindrà 20 o 21 anys. Llorenç Ferrar, mariner de Nàpols de 20 anys, el va conèixer fa un any a Itàlia i dit anys han navegat junts a Tarragona i per la costa d'Espanya, sempre l'ha vist tractar com a fadrí, li han dit tots els seus camarades, tindrà de 20 a 22 anys. Joan Baptista Arberi, mariner natural de Rocabruna de 19 anys, fa 12 anys que el coneix de Rocabruna d'on són naturals, coneix els pares i els seus, quasi tot aquest temps han navegat junts, sap molt cert que és fadrí, serà d'uns 20 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Jaume, vda. de J.B. Fonollar.  

NATER, Sebastià. 5-12-1639: mariner de 20 o 21 anys, f. de Blai i de Montserrada Aeces (?), de Vilanova de Càller (Sardenya), sols havia exit de Càller una vegada per anar en cors, ara ha vingut a M. Magí Parets, clergue de 34 anys, fa 4 mesos que el coneix, ha habitat amb ell a Càller, diu que les persones que el coneixen deien que era fadrí, tindrà 21 anys. Joan de Canes, mariner f. de Domingo de Canes, natural de l'Alguer, de 25 anys, el coneix, ha estat en sa casa i diu que és fadrí (Con.). Casa amb Margarita Banch (?), vda. de Francesc Julià, a Sta. Creu (Matr. 8-12-1639).

NAVARRO, Vicenç. 13-6-1611: Jeroni Nadal, forner de M., de 39 anys, ha conegut a Vicenç Navarro, valencià, sastre, a València i a M., era casat a València, vingué a M. d’Alger fa 6 mesos malalt, embarcà per València en el bergantí de Gabriel Alòs, estant davant d’Andratx quasi mort l’aportaren en una cavalcadura a la ciutat a ma casa on morí, fou enterrat al monestir de la Soledat a la capella de Ntra. Sra. del Roser. Antoni Jansor, cirurgià, de 24 anys, diu que era molt amic seu i anava a la seva botiga de barber, l’aportaren d’Andratx on era anat per embarcar per València, l’ha sangrat 2 o 3 vegades en la sua malaltia de la qual morí, està enterrat a l’església de St. Francesc de Paula que diuen de la Soledat.                

NEGRAU, Antoni. 6-10-1606: fadrí de Marsella (França), de 23 anys, f. de Joan. El patró Serafí Formayro de Marsella, fadrí de 22 anys, fa 12 anys que el coneix, creu que té 23 o 25 anys. Antoni Rimbau de Marsella, de 28 anys, el coneix de minyó i diu que és fadrí. El capità Renard Graner, casat a M., el coneix al patró Serafí Formayro i a Antoni Rimbau i diu que se’ls pot donar fe. Negrau casarà amb Maciana, f. de Rafel Roger, a Alcúdia.

NEGRO, Francesc. 28-11-1641: mariner, f. de Cipro, natural de la ciutat de Versa[25], regne de Nàpols, fa 8 o 9 anys partí de sa terra per criat d'un capità d'infanteria, Miquel de Mateu, raguseu, anaren a Nàpols i d'allà a Milà, tornaren a Nàpols i vingueren a M., no s'ha partit, fadrí de 22 o 23 anys. Miquel Marí, escrivà, natural de Milà, domiciliat a M., de 24 anys, fa 9 anys que el coneix, que eren minyons, ell era criat d'un capità i jo era soldat, anaren junts amb una companyia a Milà, tornaren a Nàpols i vingueren junts a M. amb els galions de Nàpols fa 6 anys i no s'ha mogut, és fadrí de 23 anys. Joan Baptista Fontana, natural de Versa, regne de Nàpols, domiciliat a M., de 27 anys, el coneix de minyó, són de la mateixa ciutat, coneix els pares, fa 9 o 10 anys que són fora sa terra, ell era criat d'un capità i anàrem a Nàpols, jo anava per soldat, anaren a Milà i tornaren a Nàpols, vingueren amb els galions del rei a M., fa 5 o 6 anys, era minyó quan partí i no s'han deixat, és fadrí de 23 anys. Casa a St. Jaume amb Joana Perelló, vda. de Nicolau Unís (?).

NET, Pere Martí. 3-2-1644: f. de Joan Net i de  Maria, de Moral de la Mancha (Castella), fadrí de 20 anys. Gabriel Cortey, conrador de Puigpunyent, de 62 anys, el va conèixer fa 8 anys, on ha estat 3 anys en sa casa, fa dos anys que és a M., sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 20 anys. Blai de Santana, conrador de la vila de Rubia, regne de Castella, lloc de la Mancha, habitador de Puigpunyent, de 34 anys, fa 14 anys que el coneix, coneix els pares ja que ha habitat en sa casa molt temps, isqueren junts de sa terra per servir a sa majestat, anaren a Catalunya i d’allí vingueren a M. amb l’armada del rei fa un any i mig i no s’han mogut, sap molt bé que és fadrí, és fadrí de 20 anys. Casa amb Caterina Barceló, f. de Cristòfol, de Porreres, a Esporles.

NICOLAU, Joan. 23-1-1644: de Pamplona (Navarra), f. de Joan Nicolás i d’Anna Vich, fadrí de 28 anys, partí de Pamplona amb la companyia del capità Pedro González de Mendoza, anaren a Fuenterrabía i d’allà a Tarragona i a M. Francesc Perera, de la vila de Bilbao, regne de Biscaia, de 20 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Pamplona, els dos han treballat junts de ferrer a una mateixa casa prop de 3 anys, d’allí partiren junts soldats d’una mateixa companyia en la que anaren 4 anys, han estat a la ocasió de Fuenterrabia i últimament a Tarragona d’on vingueren junts a M. fa un any i mig, fan feina de ferrers, si fos casat ho sabria, tindrà uns 30 anys. Bartomeu Díaz, casat a M., de Benavente (Castella), de 20 anys, fa 5 anys que el coneix de Tarragona en ocasió de guerres, quan vingué a M., fa un any i mig, el trobà que treballava de ferrer, a Tarragona va sentir dir a molts soldats de Pamplona que era fadrí, tindrà de 28 a 30 anys. Casa a Felanitx amb Joana Gayà, vda.

NICOLAU, Pere. 25-7-1620: mariner i pescador de Roda de Milà (Llombardia), f. de Francesc, partí de Milà als 11 o 12 anys, ha estat 8 anys al Grau de València, fa 2 mesos vingué a M. amb barques que anaven en cors, té 19 o 20 anys. Mir Mir, mariner de M., de 30 anys, el va conèixer fa 3 mesos al Grau de València, són camarades, partiren junts amb bergantins per anar en cors i vingueren a M., l’ha vist tractar com a fadrí, si bé és de Milà s’ha criat a València que hi arribà minyó d’11 o 12 anys, tindrà 18 anys. Pere Balard, mariner, f. de Pere, de Catalunya, de 20 anys, fa 2 anys que el coneix, han treballat junts de mariners i pescadors al Grau, anà minyó a València, partiren junts en barques que anaven en cors i vingueren a M. nafrats, sap per molts amics seus que és fadrí de 18 anys. Pere Arismendis, f. de Francesc, de Sant Sebastià, Biscaia, de 26 anys, fa 10 anys que practica al Grau de València de mariner i pescador i en fa 6 que el coneix i han treballat junts, fa poc vingueren de València en barques que anaven en cors, és fadrí, vingué de Milà minyó. Casa amb Anna Riera, f. de Joan, a Sta. Creu.

NIEVA, Blai de. 2-12-1642: sabater, natural de Granada (Castella), f. de Bernabé, fa 6 anys partí de Granada i anà a Màlaga on s’embarcà en les galeres d’Espanya, no tenia més de 14 o 15 anys, ha navegat amb elles per la costa d’Espanya i Catalunya, desembarcà a Barcelona amb la companyia i anà al camp de Salses, fa un any vingué a M. amb les galeres i no s’ha mogut, fadrí de 21 anys. Jeroni Rodrígues, natural de Màlaga, regne de Granada, de 21 anys, el va coneixer fa 5 anys a Màlaga, s’embarcaren junts per soldats a les galeres d’Espanya, a la galera St. Antoni, els camarades li digueren que era fadrí, després passaren a altra galera i anaren a Salses, sempre junts, i vingueren a M. amb les 4 galeres que aportaren al virrei a Tarragona amb els cavallers mallorquins, jo me restí a M., ell se’n tornà a Tarragona i vingué al mig any, quant s’embarcà a Màlaga era d’uns 15 anys, abans no li volgueren assentar la plaça per ser tan mosso, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 21 anys. Bernat Jacinto Arguello, sastre de Màlaga, domiciliat a M., de 24 anys, el va conèixer a Màlaga, eran tant muchacho que el capità no el volia assentar a plaça de soldat, fa 5 anys embarcarem en les galeres d’Espanya, anaren a Salses i vingueren a M. amb les galeres fa un any, jo m’he casat a M. fa cosa de 5 mesos, sempre l’han tractat com a fadrí, quan s’embarcà a Màlaga era molt minyó, és fadrí d’uns 20 anys. Miquel Mari (?), sabater natural de la ciutat de Granada, domiciliat a M., de 23 anys, fa 7 anys que el coneix de Granada que tenia 14 anys, coneixia als pares, al cap d’un any el tractà a Màlaga on fa 5 o 6 anys s’embarcaren en les galeres d’Esopanya, anaren a Barcelona i a Salses, sempre al mateix tercio, , després anaren a Tarragona i vingueren a M., no és casat, tindrà 20 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Vicens, f. de Miquel.

NOALT, Pere. 16-9-1603: mariner de Vilafranca de Niça (Savòia), fadrí de 22 anys, f. de Bartomeu. Joan Baptista Mancio, de 21 anys, mariner de Niça, el coneix fa 10 anys, per estar Niça i Vilafranca a mitja llegua, i coneix els pares, fa 4 mesos que naveguen junts. Joan Ros, mariner de Savòia, h.M., fa 7 o 8 anys que el coneix i coneix els pares, l’ha practicat molt de temps i fa un any que naveguen junts. Casa amb Francina, f. de Felip Bartomeu, mariner, a Sta. Creu.

NOGUERA, Mateu. 17-2-1610: de 20 anys, criat del virrei, f. d’Esteve, de València. Baltasar Castell, passamaner, el coneixia a València abans de que vingués amb el virrei fa 3 anys i coneixia al pare. Miquel Perpinyà, valencià, criat del virrei, de 22 anys, el coneix de minyonença i diu que és fadrí. Casa amb Joana, f. de Pere Belloch, a St. Miquel.

NOVELL, Jaume. 17-10-1646: de Tortosa (Catalunya), f. de Jaume i de Francina Domènech, fadrí de 21 o 22 anys. Antoni Antelm, mariner de 39 anys, fa 6 anys que el coneix de Tortosa, ha tractat alguns parents i altres que li han dit que és fadrí, fora de Tortosa sols ha habitat a M,, tindrà 22 anys Mateu Victòria, mariner de M., de 22 anys, , fa 9 o 10 anys que el coneix, fa 6 o 7 anys que habita a M., han anat de viatge junts montes vegades amb diferents vaixells, ha conegut una germana sua i altres coneguts seus que li han dit que no és casat, tindrà 22 anys.

NOYA, Esteve. 28-8-1607: de 21 o 22 anys, f. de Llorenç, de la ciutat de Gènova. Tomàs Aliseno, de Finale (Gènova), trobant-se a M., vingué amb el virrei, declara que fa molt que el coneix i que és fadrí de 21 a 22 anys. Tomàs Casesnoves, de la ciutat de Gènova, que ha vingut amb el patró Nicolau Bovet (?), fa molt que el coneix per ser d’una mateixa terra, diu que és fadrí de 21 o 22 anys. Casa amb Anna, f. de Pere, a Sta. Creu.

OBLEQUE, Glaudo. 30-8-1642: f. de Guillem, natural de Perna, província de Bolònia (Boulogne)[26], Flandes francès, diu que era soldat a Dunkerque a Flandes[27], que està a 5 llegues de la seva terra, on serví alguns anys, fa 3 anys i mig s’embarcà a l’armada del rei d’Espanya i desembarcà a la Colona (Corunya ?), i el primer dia de quaresma arribà a M. Amb una galera genovesa i s’hi quedà malalt, fadrí de 27 anys. Alexandre Carabin, mariner de Flandes, de la nau dita El Admirante de Flandes, h.M., de 24 anys, el va conèixer fa 7 anys al lloc de Celminitrit (?), a terra de Dunkerque, on el tractà 2 anys i sempre el tractaven com a fadrí, parlava dels pares i de la seva terra, que és a 4 llegues de la nostra, ara l'ha trobat a M., diu que és fadrí, així és reputat per tots els que el coneixen, serà de 26 o 27 anys. Francesc Rey, mariner de la nau dita el Asmirante de Flandes, el coneix fa 6 anys de Dunkerque, foren soldats 2 anys a la mateixa companyia, ara l'ha trobat a M., entén que és fadrí de 26 anys. Casa amb Joana Anna Socies, f. de Joan, de Sa Pobla, a St. Jaume.

OFERT, Joan. 17-2-1624: de 20 anys, f. de Pere, natural de Flandes, fa 11 anys deixà la seva ciutat i sempre ha habitat a Menorca. Onofre Bagur, natural de Menorca, de 25 anys, diu que fa 11 anys baixà d’una nau a Menorca, que devia tenir 7 o 8 anys, sempre ha baixat de Menorca i és fadrí. Rafel Serra, natural de Menorca de 25 anys, diu que fa 11 o 12 anys isqué d’una nau a Menorca on anava per brunet, devia tenir 7 o 8 anys i mai ha habitat a altre part.  

OLIVER, Antoni. 7-12-1605: de Vilafranca del ducat de Savoia, de 28 anys, f. de Bartomeu. Fa 10 anys deixà sa terra. Honorat Deumas, francès de la ciutat de Camos, fa 5 anys que el coneix i han navegat junts. Joan Francesc Rorell, de la ciutat de Merca, regne de França, fa 7 anys que el coneix i diu que és fadrí. Pere Joan Steva de Sóller fa dos anys i mig que el coneix, han navegat junts i anat en cors, han anat en lo Arxipièlago (Grècia) i altres terres. Casarà amb Francina, f. de Llorenç Massa (?), a Sta. Creu.

OLIVER, Jaume. 17-5-1606: de 25 anys, fill de Francesc, de la ciutat de València. Magí Domingo, passamaner de 25 anys, fa 6 anys el va conèixer a Barcelona i anaren junts a Milà com a camarades, estaren junts o mesos, després el tornà a veure a la seva ciutat de València, fa anys vingué a Mallorca i sempre l’ha vist. Pere Onofre Mestre, velluter de 26 anys, fa 8 anys que el coneix, el tractà 4 anys a València i ha conegut els pares, anaren a Nàpols amb una companyia, l’ha tornat a conèixer fa 2 anys a Mallorca. Casarà amb Jerònima Bordoy, f. d’Antoni Joan Bordoy a la Seu.

OLIVER, Jaume. 20-4-1646: de Mataró (Catalunya), h.M., vdo de Rafela Allès de Ciutadella. Antoni Arbona, teixidor de Sóller habitador de Ciutadella, de 50 anys, fa 20 anys coneixia a dita Rafela, on ell fa 21 anys que hi habita i s’hi ha casat, , ella fa 6 anys morí de malaltia, la veure morta i enterrar, dit Jaume és viudo. Jaume Bru, de Ciutadella, prevere beneficiat a la Seu, de 36 anys, fa 20 anys que conegué a dita Rafela que fa 6 anys morí de malaltia i dit Jaume no s’ha tornat casar. El viudo diu que va habitar a Ciutadella i ara habita a la ciutat de M., diu que es va casar fa 38 anys i va estar casat 32 anys, el dilluns de St. Pere de fa 6 anys la dona morí.

OLIVER, Joan Baptista. 1-3-1602: de 27 o 28 anys, natural de Niça, fill de Joan Baptista. Vingué dreta via fa 12 anys. Antoni Ferrer de Santjordi fa 10 anys que el coneix, quan tenia 15 anys, i el prengué per criat, després anà a Barcelona on va estar amb dos fills que dit Ferrer tenia a Barcelona i després tornà en casa mia i en altres. El sr. Joanot Fortuny de Ruescas, donzell, el tingué per criat 4 o 5 anys. Casarà amb Margarita, f. de Pere Orell, a Sant Nicolau.  

OLIVER, Joan. 1-2-1605: fadrí de 22 o 13 anys, de Ragusa, f. de Pere. Partí de sa terra als 10 o 12 anys i desembarcà a Eivissa, on va estar 4 o 5 anys, anant-se l’encaptivaren fins l’any passat, tornà a Eivissa i després vingué a Mallorca. Antoni pau Vidal, mallorquí, diu que vingué fa 14 anys o 15 amb una nau d’edat de 10 o 12 anys, als 4 o 5 anys anant a Eivissa foren captivats i han estat esclaus fins l’any passat, practica en Eivissa i tindrà 23 o 24 anys. Pere Vich, sabater mallorquí, el coneix de minyonença i diu que fou captiu fins l’any passat en que vingué amb una galiota que s’alçà. Casarà amb Elisabet, f. de Bartomeu Torres, a Santa Creu.

OLIVER, Joan. 29-6-1648: d’Arenys (Catalunya), f. de Joan i de Maria Fagueres, fa 3 anys que falta de sa terra, fadrí de 23 anys. Gaspar Casani, mariner de Blanes, domiciliat a M., de 22 anys, diu que es criaren junts al mateix carrer, coneix els pares i germans, han fet alguns viatges junts i sap que és fadrí, no és casar a Arenys, ni a Barcelona ni a altra part, fa 10 mesos que naveguen per aquest mar, tindrà 23 anys. Antoni Guira, mariner de Barcelona domiciliat a M., de 34 anys, fa 3 anys que el coneix i han anat plegats dit temps, sap que és fadrí, si fos casat ho sabria, tots els que el coneixen de minyó diuen que és fadrí, tindrà 23 anys.

OLORIS I DE LATRES, Bernabé d’. 19-8-1622: noble al servei del virrei D. Jeroni Agustín. Lucas de Sosa Ribera, natural de Conubre (?), de 30 anys, gentilhome del virrei, sempre l’ha conegut fadrí. El mag. Miguel de Lubie (?), d’Aragó, de Bolia (?), gentilhome del virrei, de 30 anys, fa 5 anys que el coneix i sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Es vol casar amb la sra. Praxedes Ximenes d’Aragues, donzella, filla del mag. Leo Ximenes d’Aragues, cavaller de sa terra. El 26-1-1623 es dona llicència per casar-se a St. Jaume.  

ORIO, Anello de. 23-9-1644: mariner, f. de Joan Pere i de Laura de Scala, de l’illa d’Isca (Ischia), diòcesi de Nàpols, d’on fa un any i mig que falta la darrera vegada, fadrí de 26 anys. Lleonard Matcella, mariner de Nàpols, de 45 anys, fa 12 anys que el coneix de Nàpols, coneix els pares, sempre han navegat junts per diferents parts, així d’Espanya com d’Itàlia, per haver-lo practicat tant sap cert que és fadrí, tindrà 26 anys. Antoni Matcella, mariner de Nàpols, de 32 anys, fa 15 anys que el coneix de Nàpols i de les hores sempre han navegat junts, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí, tindrà 26 anys. El patró Joan Alemany, natural de la ciutat de M., de 38 anys, coneix a Antoni i Lleonard Matcella, fa molts d’anys que practiquen per la ribera de M., i diu que són homes als que se lis pot donar fe. Joan Oliver, mariner de M., de 32 anys, fa 4 o 5 anys que coneix als Matcella de M., Tarragona i València i diu que són homes de molta veritat.

ORTIS, Francesc. 8-10-1616: de Catalunya, de 28 anys, f. de Francesc, detingut en los carcers reials, fou casat a Eivissa i enviudà, ara es vol casar amb la sra. Francina Alfaro i Salvador, f. de Gil Alfaro, vda. d’Hernando Sanoguera, per tenir aquesta obligació. Joan Ferrer, f. de Bartomeu, natural d’Eivissa, de 38 anys, diu que fa 6 anys anà a Eivissa i casà allí amb la sra. Caterina Francolí i ha estat allà 5 anys, la muller morí fa un any i va ajudar a enterrar-la a l’església. Pau d’Àvila (?), f. de Francesc, natural i domiciliat a Eivissa, de 30 anys, fa 4 anys que el coneix d’Eivissa on casà i la muller morí fa un any, diu que no s’ha tornat casar i va veure passar per davant sa casa la processó del seu enterro amb capellans i frares de St. Domingo. Casa a Sta. Creu.

ORTÍS, Miquel. 5-9-1601: fadrí de 27 o 28 anys, f. de Joan, de Seneigt (?) de Barcelona (Catalunya). Francesc March, f. de Jaume, català de Perpinyà, declara que fa molts d’anys que el coneix i que és fadrí. Joan Ricart, casat a M., velluter, declara que fa 9 anys que el coneix.

ORTIZ, Joan. 5-3-1639: f. de Jeroni i d’Elisabet de la Serna, de Montalbán (Castella), de 26 o 27 anys, fa 3 anys que falta de sa terra. Bernat Seguí, de Montsó (Aragó), domiciliat a la ciutat de M., de 26 anys, el va conèixer a la seva terra que era fadrí, segons li digueren els pares, després sempre han estat camarades i si fos casat ho sabria. Pere Moreno, natural de la vila de Bandia (?), domiciliat a M., de 20 anys, el va conèixer a casa dels seus pares que era fadrí, se’n anaren junts i han treballat plegats, tindrà 26 o 27 anys. Casa amb Antonina Melià, f. de Bartomeu, a St. Miquel.

OSSORIO, Pere. 8-2-1616: fadrí de 23 anys, natural de Medina del Campo (Castella), f. de Pere Enriques i de Francina Leal Ossorio, fa de representant (actor) a la Companyia de Romero. Felip de Heredia, natural de Saragossa, de 55 anys, fa 6 anys que el coneix i diu que és mancebo de 23 o 24 anys, de Medina, que va venir a la nostra companyia por representante muy muchacho, i sempre la tingut per fadrí. L’honorable Antoni Romero, natural de Portugal, de 34 anys, diu que fa 5 anys que el coneix i que ara tindrà 22 o 23 anys i l’ha tractat en mi compañía de representantes, que por ser yo vezino de Valladolid conosco su madre y parientes i que és fadrí. Casarà amb Sebastiana Vasquez, vda. (veure).

PADRÓ, Ramon. 29-5-1630: premsador de 28 anys, natural de Barcelona (Catalunya), f. d’Antic i de Beneta Tosa, fa un any vingué a M. amb el pare fra Agustí Fornés, prior del monestir d’Istria. Fra Agustí Fornés, prior del convent de la Verge d’Istria extramurs, de l’ordre agustina, de 40 anys, el coneix molt, diu que és fill d’Antic i de Beneta, que vivien a Barcelona al carrer dels cotoners, junt la casa de Ramon Torres, vingueren a M. amb el vaixell de patró Gabriel Seguí, ha menjat i begut en sa casa, segueix fadrí segons li digué la mare i els altres de sa casa, mai l’ha perdut de vista, tindrà 27 anys. Fra Egidi Olmedo, del convent d’Istria, natural del castell de Sant Felip de Menorca, ha conegut a sa mare i ha menjat i dormit amb ell en sa casa al carrer dels cotoners, el va deixar fadrí i vingué fa un any a M. amb el pare superior que va estar en sa casa i digué que era fadrí.

PADRÓS, Vicenç. 26-3-1650: mariner de Dénia (València), f. de Jaume i de Margarita Durban, fa 12 o 13 dies que falta de Dénia, fadrí de 21 o 22 anys. Guillem Joaneda, mariner natural de Maó, de 25 anys, el va conèixer fa un any i mig a Dénia a casa de sa mare, son para ja morí, la mare i germans li digueren que era fadrí, fa un any que naveguen plegat, si fos casat ho sabria, el té per fadrí de 20 anys. Miquel Perelló, mariner de M., de 28 anys, fa 18 anys que habita a Dénia i dit temps l’ha conegut, sap molt bé que és fadrí, tindrà 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Ribes, f. de Joan.

PAGÈS, Antoni. 28-12-1602: d’Arenys, fill de Joan, fa 5 anys partí de sa terra i començà a navegar. Garau Matheu, català casat a M., el coneixia de minyó d’Arenys i darrer any han navegat plegats.. Magí Sampol fa un any i mig que el coneix. Casarà amb una filla de Pere Fiol a Santa Creu.

PALACIOS, Pedro de. 27-6-1604: velluter, fill de Francisco de la vila de Fuentsalada vora Toledo (Castella). Declaren que és fadrí fra Joan Pessaro (?), de l’ordre de St. Domingo, i Rafel Espinosa, que fa 10 anys que el coneix i són d’una mateixa terra.

PALMA, Josep de. 25-8-1640: de Barcelona (Catalunya), f. de Joan i d'Eugènia, molt minyó, de 4 o 5 anys, anà a Palerm amb els pares, hi va estar fins els 20 anys, després se'n anà en les galeres acompanyant al duc d'Albuquerque a Barcelona, als 19 mesos tornaren les galeres a Sicília, fa 3 anys que habita a M. Miquel Joan Lliteres, escrivà, de 23 anys, l'ha conegut 6 anys continus a Palerm on residia, ell tindria 16 o 17 anys, era fadrí, vingué a M. fa 3 anys amb les galeres de don Antoni de Oquendo, és fadrí de 26 anys. El capità don Guillem de Noguera, de 30 (?) anys, fa 6 anys que el coneix, els 3 primers el coneixia contínuament a Palerm on era soldat, tindria 16 o 17 anys, s'embarcà en les galeres, anà a diferents parts, ço és a Nàpols, a les illes de Sta. Margarita i St. Honorat, el temps que l'ha conegut era fadrí, ara tindrà 26 anys. El discret Gabriel Comes, negociant de 36 anys, el va conèixer a Palerm del 1626 al 1631, era jovenet i habitava en casa del seu amo, que era el Príncep de la Catòlica, era fadrí, va venir a M. el 1631 i el va deixar fadrí.

PALMARO, Esteve. 3-9-1646: f. de Josep i de Maria Bruna, de San Remo (Gènova) d’on fa dos mesos que falta, fadrí de 22 anys. Joan Baptista Estefano, natural de San Remo, de 30 anys, fa 7 anys que el coneix i coneix els pares, han navegat un any junts, sap que és fadrí, serà de 22 anys. Nicolau Gilardo, genovès de 22 anys, , fa d’escrivà a la sagetia Jesus, Maria i Santa Anna, on fa un any que Palmaro és mariner, diu que no és casat, a San Remo ha parlat amb els pares que fa dos mesos li digueren que el volien casar amb una jove de dita ciutat, és fadrí de 21 o 22 anys. Casa a Sta, Creu amb Caterina Palmer, f. de Bartomeu.

PALOMO, Joan Baptista. 19-10-1648: mariner de Libere, regne de Sicília, f. d’Àngelo i de Catarina Cotta, fa 12 anys isqué de la casa dels seus pares i ha anat a diverses parts del món navegant, fa 4 anys arribà a M. amb les galeres de Sicília i restà a la ciutat navegant amb diversos patrons de M., ara està de partida per Eivissa en la sagetia del patró Nadal Espinosa, no s’ha casat mai, de 33 anys. Joan de Lodovengo (?), mariner de Nàpols, trobat a la ciutat a la faluca del patró Mateu Monganaro (?), de 33 anys, fa 15 anys que el coneix de Nàpols, han navegat junts molt de temps, ha estat en sa casa a Libere i conegué els pares que li digueren que és fadrí, tindrà 39 o 40 anys. Joan Pagano, mariner de Nàpols, trobat (repertus) a la faluca del patró Mateu Monganaro, de 21 anys, el va conèixer fa 6 anys a Nàpols, han navegat dos anys junts i ha conegut els pares, ha dormit en sa casa, diu que és fadrí de 36 anys. Antoni  Mas, mestre d’aixa i calafat de Porreres, domiciliat i casat a la ciutat, diu que s’ha criat a Sicília pel que es fa molt amb els sicilians, fa 4 anys Palomo vingué a M. amb les galeres i de les hores hi ha continuat habitant, ha anat de mariner amb els patrons Joan Sitges, en Tortosa, en Catany i altres, en dit temps sempre l’ha tractat com a fadrí, mai ha sentit dir que fos casat, tindrà uns 33 anys. Casa a ciutat.

PANTELÓN, Vicenç. 24-8-1633: de Nàpols, f. de Cristòfol, casa a Sta. Creu amb Elisabet Cerdà, f. de Rafel (Matr.).

PANTI, Pere Joan. 28-9-1608: de 36 o 37 anys, capità de nau, f. de Ferran, de Gènova. Jaume Guixar, paraire de M., de 47 anys, el coneix, així com Escipió Pelaco, de Gènova, i afirmen que és fadrí. Casarà a Santa Creu.

PAREDES, Pedro de. 6-5-1604: de Castella, f. de Pedro, fadrí de 18 anys. Magí Domingo, passamaner mallorquí de 25 anys, el coneix i el considera fadrí de 18 anys. Joan Blanes, mallorquí de 40 anys, l’ha practicat i diu que és fadrí i que no s’ha mogut de la seva companyia. Casarà amb Martina, f. de Pere Sureda a Santa Eulàlia.

PARETS, Francesc. 21-2-1648: f. de Miquel, sastre de Ciutadella (Menorca), fa 7 o 8 mesos vingué a M., el mes de juriol passat, i de les hores no s’ha mogut, serveix al comte Togores, fadrí d 29 anys. Martí Coll, conrador, natural de Ciutadella, de 25 anys, el coneix des de que té records, són un poc parents, sap que és fadrí, per molts naturals de Menorca sap que no és casat, tindrà 25 anys. Casa amb Antonina Vilallonga, f. de Jaume, de Lloseta, a Binissalem.

PARIS, Pere. 26-7-1623: f. de Pere, de Morella (València), fa 26 o 27 anys que falta de casa de son pare, se’n anà a Orà que era minyó, hi va estar 4 o 5 anys i després vingué a M., on ha habitat 5 o 6 anys fent viatges i anant en cors, ha estat captiu 16 anys, fa dos mesos ha vingut de captiveri de Constantinoble, mai ha estat casat, té 35 o 36 anys.  Jaume Miró, corder de M., de 23 anys, fa 20 anys que el coneix, el seu pare l’aportà a casa seva que tindria de 18 a 20 anys, hi va estar 4 o 5 anys fent viatges i anant en cors, la darrera vegada que anà en cors, amb la barca de Joan Carrió, el captivaren i ha estat captiu de 15 a 16 anys fins que fa 2 mesos tornà, quan vingué a M. era fadrí, ho deia el seu pare i molts altres mallorquins i valencians que el coneixien, no pot ser casat a terra de moros, tindrà de 36 a 38 anys. Cristòfol Terrassa, corder de 60 anys, fa 17 o 18 anys que el coneix, diu que vingué a M. de 17 o 18 anys, habitava en casa de mestre Miquel Miró, corder, fent viatges i anant en cors, sempre el tractaven com a fadrí, Miró el volia casar a Santa Creu però el matrimoni no tingué efecte perquè anant en cors el captivaren i ha estat captiu fins ara, tindrà 35 anys. Miquel Blasco, mariner de M. de 36 anys, el conegué a M. de 18 o 20 anys, després l’ha conegut captiu i ara que ha tornat, sempre l’ha conegut fadrí, tindrà 36 anys.

PARLES, Joan. 21-3-1607: de Sant Tropès (França), f. de Peiron Joanot (?) Parles. Rafel Matet, francès d’Antibo, domiciliat a la ciutat de M., el coneix per ser Sant Tropès lloc prop d’Antibo, fa 3 anys que naveguen junts i diu que és fadrí i ha estat a sa terra moltes vegades. Guillem Gasany (?) de Sant Tropès, el coneix de minyó i ha conegut els pares (ja morts) i els germans, el volia casar amb una germana seva, ha navegat amb ell, tindrà 24 o 25 anys. Casa amb Margarita Prego a Sta. Creu.

PARPAN, Honorat. 9-4-1617: de 20 anys, f. de Gaspar, de La Ciutat (França). El patró Antoni Reboll, de Marsella, casat a M., de 27 anys, l’ha practicat molt, per ell, companys i cosins sap que és fadrí. Joan Compost de Frontignan[28] (França), trobant-se al port a la sagetia del patró Pere Salvador, l’ha practicat molt i els parents li han dit que és fadrí. Casa amb Margarita, f. d’Antelm (?), a Sta. Creu.

PARROCH, Esteve. 29-8-1611: mariner de França. Joan Maturin, francès de 30 anys, avui a M. en 3 galeres del duc de Savoia, sempre l’ha practicat per ser del mateix país, creu que tindrà 35 anys. Pere Castelli de Lengados (sic), a 6 llegues d’Avinyó, de 28 anys, a les galeres de Savoia per anar en cors, fa 4 anys i 6 mesos que el coneix, sempre han anat en cors, han servit al duc de Florensa (Florència), diu que és fadrí de 35 anys. Martino Hoiero de Provença, avui a les galeres de Savoia, de 28 o 29 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix i sempre l’ha practicat, creu que té 33 anys.  

PASQUAL, Antoni. 12-4-1642: natural de Viterbo, estat de Roma, f. de Cèsar i de Caterina Poneta, fa 15 anys que falta de Viterbo, se'n anà minyó per criat de l'alferes Malferis i després soldat en diferents parts, fa 2 anys habita a Sineu, fadrí de 27 anys. Josep Santos, f. de Martí, natural de Viterbo, domiciliat a Muro, de 23 anys, trobant-se a Sineu,  diu que el coneix de minyó, que és fadrí de 26 o 27 anys. Francesc Marqués, f. de Jeroni, natural de Roma, casat a Sineu, de 23 anys, el coneix de minyó de Viterbo i soldat a M., diu que és fadrí de 26 o 27 anys. Casa a Sineu amb Magdalena Lloret, f. de Gabriel.

PATRO, Cristòfol. 15-7-1649: mariner de Finale (Gènova), f. d’Antoni i de Jerònia Marazana, fa 14 anys que falta de sa terra i mai hi ha tornat, ha navegat per la costa d’Aragó i Mallorca, quan vingué era minyó de 10 anys, la major part del temps ha estat a M. mosso del patró Blascos, fadrí de 23 o 24 anys. Jaume Capó, mariner de M., de 36 anys, fa 9 anys que el coneix, el va conèixer a Vinaròs, a Tarragona i a M., navegava per Tarragona, Vinaròs i M., han navegat junts, sap molt cert que és fadrí, quan el començà a conèixer era minyó de 14 o 15 anys, estava per mosso amb el patró Blascos, en dies passat passà per aquí un parent seu amb una galera i volia  que se’n anés a sa terra i li digué que no que s’anava a casar a M., que ho digués a sa mare, ha estat 4 vegades en sa terra i ha entès per molts coneguts seus que és fadrí, tindrà 22 o 23 anys. Josep Portes, mariner natural d’Alacant, de 23 anys, el va conèixer fa 2 anys a M. i ha fet amb ell alguns viatges, ha entès per molts camarades seus, així mallorquins com forasters, que quan vingué era minyó de 14 anys, sempre ha entès que és fadrí, vingué un parent seu amb una galera i li digué, en presència de dit testimoni, que el volia portar a sa terra i li digué que no volia perquè es casava a M., pel que va entendre que no era casat en sa terra, tindrà 22 o 23 anys. Casa a Sta. Creu amb Magdalena Fàbregues, f. de Jaume.

PAULADA, Pere. 17-3-1617: baster, vdo. de Catalunya, casa amb Eulàlia, f. de Miquel Garau, a St. Jaume.

PAUMET, Pere. 21-6-1650: mariner, f. de Pere i de Francina, de Marsella (França), ha navegat per diferents parts amb companyia de Pere Oliver i d’Honorat Gaumen, francesos, fadrí de 22 anys. Honorat Gaumen, mariner natural de La Ciutat de França, domiciliat a M., de 24 anys, fa 8 anys que el coneix, dit temps sempre han navegat plegats, sap que és fadrí, quan el va conèixer tenia uns 13 anys. Pere Oliver, mariner de St. Borcat (França), el va conèixer quan tenia 11 anys fa 9 anys, sempre han estat camarades, és fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 22 anys.

PAXAN, Bartomeu. 12-5-1604: de Gènova, f. d’Antioco, diu que vingué a M. fa 6 o 7 anys quan en tenia 13 o 14 i sempre ha navegat amb patrons mallorquins. Alosno Sanxo, mallorquí, diu que quan vingué tindria 6 o 7 anys i que ha navegat amb ell 3 anys, sempre l’ha vist tractar com a fadrí i tindrà 19 o 20 anys. Joan Totosaus, patró mallorquí, diu que fa dos anys que navega amb ell. Casarà a Sta. Creu.

PEDRALBES, Bernat. 21-6-1616: doctor en drets, de Barcelona (Catalunya), fa 10 anys partí per Mallorca i no s’ha mogut, fadrí. El noble don Cristòfol de Prado i Tomar, de 51 anys, valencià, fa 5 anys que el coneix, conegué el pare a Barcelona, diu que vingué a Mallorca de poca edat i l’ha tractat durant 5 anys, han estat junts a una mateixa casa, fa un any passant per Barcelona va veure els parents i amics i li digueren que era fadrí. El reverent Jeroni Gemar, prevere del bisbat de Barcelona, de 42 anys, el coneix de fa 10 anys quan la comtessa de Savellà l’envià a Mallorca perquè tingués compte de sos negocis, diu que tindrà 34 anys. Casa amb Maria, f. de mag. Joan Francesc Pavesi, a Sta. Eulàlia.

PELEGRÍ, Gabriel. 28-11-1649: f. de Tomàs i d’Antonina Femenia, oriünd del regne de M., habitador de Xàbia (València). A Miquel Romaguera, àlies Secretari, habitador de la ciutat, de 24 anys li demanen que digui si sap que sigui casat.

PERERA, Francesc. 23-1-1644: de la vila de Bilbau, regne de Biscaia (Castella), f. de Joan, fa 5 anys que falta de sa terra, fadrí. Joan Nicolau, de Pamplona, de 28 anys, el va conèixer fa 7 o 8 anys a Pamplona, treballaren junts 3 anys, després se’n anaren soldats de la companyia del capità Pedro Gonzáles de Mendoza, sempre junts durant 4 anys, de Tarragona vingueren a M. junts, és fadrí d’uns 22 anys. Bartomeu Díaz, casat a M., de Benavente, de 20 anys, fa 6 anys que el coneix, de Finale i després de Tarragona, on eren soldats, vengué a M. i el trobà que treballava de ferrer, els soldats paisans seus deien que era fadrí, si fos cast ho sabria. Casa a Felanitx amb Joana Orell, f. de Josep.

PERES, Mateu. 13-7-1644: f. de Joan Peres de la Parra i de Maria, natural de la ciutat de Vélez-Màlaga (Castella), d’on fa 17 anys se’n anà la primera vegada per servir al rei però fa un any que estava en sa terra, fadrí de 25 anys. Diego Palomino, militar (miles) de Puerto de Santa Maria, de 30 anys, fa 4 anys el va conèixer a les galeres d’Espanya, on són tots soldats, sap que és fadrí, ha estat en sa terra i allà no és casat, ha conegut a camarades seus que sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 25 anys. Francesc Lluengo, militar, de Vélez-Màlaga, de 24 anys, el coneix des de que té ús de raó, coneix al pare i parents, fa 10 anys que serveix a sa majestat i dit temps sempre han estat camarades, sap molt bé que no és casat, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà 25 anys.

PERES, Salvador. 17-8-1635: f. de Joan, de Sevilla (Castella), casa amb Margarita Sánchez, f. de Bartomeu, a Sta. Creu (Matr.9.

PÉREZ, Domingo. 14-5-1650: f. d’Antoni i de Caterina López, natural de la ciutat de Santa Fe del regne de Granada, sortí de sa terra minyó de 12 o 13 anys, anà a Tarragona i el passaren soldat a Itàlia on va estar 4 anys, tornà a Tarragona amb les galeres de Nàpols, vingué a M. fa 7 anys i no s’ha mogut, ha estat en la possessió de Bunyolí, fadrí de 25 anys. Lluís de Alarcón, natural de St. Climent de la Manxa, domiciliat a M., de 31 anys, fa 12 anys que el coneix d’Itàlia, del estat del Gran Duc de Florensa (Toscana), allà estigueren junts soldats a una mateixa companyia, s’embarcaren a Liorna a les galeres de Nàpols i vingueren a M., anaren a Tarragona i tornaren a M. fa 7 anys i de les hores sempre hi han habitat, quan el va conèixer era minyó i no s’ha casat a cap part, tindrà 25 o 26 anys. Joan Ximenes, velluter de Granada, domiciliat a M. de 22 anys, el va conèixer minyó a Itàlia i allà estigueren junts a una mateixa companyia, s’embarcaren a Liorna a les galeres de Nàpols y passaren a Tarragona a donar socorro, d¡allà vingueren a M. fa 7 anys on han restat, sap que és fadrí d’uns 25 o 26 anys. Casa a Esporles amb Joana Sabet, f. d’Antoni.

PÉREZ, Domingo. 5-8-1647: f. de Francesc Gonsales, de Guimaraes (Portugal), com cadascú pren el llinatge del parent que vol, ell el prengué de la seva avia que es deia Pérez, mariner, fa 16 o 17 anys que falta de sa terra, al primer viatge que feu el captivaren moros d’Alger on ha estat esclau 16 anys, d’allà vingué a M. fa 2 anys, navega amb vaixells mallorquins, de 33 o 34 anys. Joan Roca, mariner mallorquí, de 33 anys, el va conèixer fa 16 anys a Alger on arribà esclau, allà estigueren junts com esclaus durant 14 anys, navegant amb galiotes, tot el temps l’ha conegut com a fadrí, des de que ha vingut de captiveri ha habitat a M. fent alguns viatges, és fadrí de 33 o 34 anys. Francesc Coll, mariner de M., de 48 anys, el va conèixer fa 15 o 16 anys estant esclau a Alger, foren esclaus d’un mateix amo si bé ell mudà 3 vegades d’amo tot el temps han estat junts a Alger i anant de viatge amb les galiotes, quan caigué esclau era molt jove i sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 30 o 31 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Apol·lònia Florit, vda. d’Antoni Bordoy.

PERIS, Baltasar. 5-8-1616: d’Eivissa, f. de Joan Peris d’Antequera i d’Elisabet, catalana, ha navegat en la nau de Joan Jover al corso i ha estat a moltes parts, ha estat captiu 9 anys i en fa 3 que és fora esclavitud, ha navegat a Barcelona. Joan Jover, f. de Pere, mercader de M., de 23 anys, fa un any que el coneix, anava per mariner a una nau d’un cosí seu i no era casat, feia viatges a Barcelona i en cors, tindrà 28 anys. Andreu Rado, d’Eivissa, de 24 anys, l’ha conegut a Eivissa i diu que és fadrí de 28 anys. Casa amb Joana Flores (?), vda, de Francesc Garriga, a Sta. Creu.

PERIS, Joan. 12-3-1601: declaren que Joan Peris, de la vila de Reus (Catalunya) havia casat a Mallorca amb Caterina, filla de mestre Gayà, sabater, i havia mort el 20-9-1600 a l’Hospital d’En Bou a València.

PEROT, Anna. 1-11-1600: Anna Roig, vda. de Nicolau Roig, carnisser de Reus, diòcesi de Tarragona (Catalunya), f. de Franesc Perot, pagès de la vila de Mora, diòcesi de Tarragona. Gabriel Alou, de Reus, lloctinent de balle, certifica la viduïtat per poder casar a Mallorca.

PERRINO, Silvestre Camilo[29]. 15-4-1606: de la ciutat de Milà (Llombardia), fill de Manfredo, partí de sa terra fa 2 anys, ha estat a Roma i fa 14 mesos vingué a Mallorca des de Liorna i la nau es perdé al Cap de la Pedra. Fa de picapedrer. Declaren que és fadrí Mateu Soler, sastre milanès casat i domiciliat a M., que fa 5 anys que el coneix, Antoni Soler, velluter de Milà casat a M., fa 7 anys que el coneix i si bé va venir fa 6,5 anys ha viatjat a Milà i parlat amb ell i sos germans. Lluís Bru, sabater de Niça, domiciliat a M., el conegué fa 2 anys a Roma i estigueren junts a un hostal 7 mesos i fa 22 mesos partiren junts cap a Liorna, on estigueren 5 o 7 dies, s’embarcaren a una nau per anar a la volta d’Espanya i ell se’n anà a Niça i fa dos mesos vingué a M. Casarà amb Francina, vda. de Miquel Morter a Santa Eulàlia.

PI, Francesc del. 4-3-1604: de 26 anys, fill de Joan del Pi de Barcelona (Catalunya), fa 4 anys anà a Velència i tornà a Barcelona. Fa 4 anys anà a València un any i tornà a Barcelona. Fa 11 mesos vingué a Mallorca i no ses partit. Arcís Mantels, català casat a M., fa 5 o 6 anys que el coneix, tots són de Barcelona on han fet feina junts de sombrerers en casa de mestre Pujades, vingueren junts a Mallorca, tindrà 25 anys. Pere Ferrà, sombrerer Mallorquí, el conegué fa un any i mig a Barcelona, feren feina junts en casa de mestre Rovila durant 5 o 6 mesos i després vingueren a Mallorca farà 7 mesos, l’ha vist festejar fadrines, tindrà 26 anys.. Casarà amb Joana, f. de Pere Seguí, a Sta. Eulàlia. El 1608 es diu que és d’Esparraguera.

PI, Nicolau. 29-11-1644: f. d’Antoni i de Brígida, de Buyasco (Bogliasco) de Gènova, partí fa 6 o 7 anys, sempre ha fet de mariner, fa 5 anys està a M. fent viatges, fadrí de 18 o 19 anys. Tomàs Torsano, mariner genovès de Buyasco, de 20 anys, el coneix de minyonença, s’han criat junts, ha conegut els pares, fa més de 10 o 12 anys que fan de mariners junts, sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 18 o de 19 anys. Bernat Garilloto (?), mariner de la vila d’Arensano, de la república de Gènova, ara trobat a M., de 37 anys, fa un any i mig que el coneix, han navegat plegats i té per cert que és fadrí, per tal és reputat per totes les persones que el coneixen, serà de 18 o 19 anys. Pasqual Linsardo, mariner genovès, casat a M., de 36 anys, fa 15 anys que és casat amb Francina Xanxo, està al carrer de la Mar, sempre ha fet viatges entre M. i Gènova i ha habitat a casa dels seus pares i l’ha vist minyó, fa 5 anys el veu a M. fent viatges, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 18 o 19 anys, també coneix a Tomàs Torsano que no diria mai cosa contra veritat. El patró Josep Rillo, natural de València, casat a M., de 44 anys, coneix a Tomàs Torsano de Gènova, ha estat 8 anys mosso seu navegant i coneix els pares i el té per homo de bé i de veritat. Casa a Sta. Creu amb Jaumeta Valens, f. de Cristòfol.

PIAN, Esteve. 28-3-1620: de Gènova, f. de Pere, vingué als 12 anys, ara en té 28. El patró Antoni Pujol, mallorquí de 38 anys, diu que vingué de 12 o 13 anys, entrà en sa casa per mosso i hi ha estat de continuo, ha anat de viatge amb el seu vaixell, fa 9 mesos va estar en sa casa a Gènova i va parlar amb les germanes i cunyats que li digueren que se’n anà fadrí i era minyó, feia 16 anys que faltava de Gènova. El patró Jaume Messinès, de 70 anys, casat a M., diu que la muller del patró Antoni Pujol és sa filla i ell està en sa casa on Pian hi anà de 12 anys i ara en tindrà 28 o 29. Casa a Sta. Creu amb una filla de Joan Cos, qu.

PIAXENTE, Carles (Piatxente). 10-12-1650: mariner de la muntanya de Sumna (?) (Nàpols), f. d’Alexandre i de Beatriu Siciliana, fa 5 mesos falta de sa terra, vingué amb les galeres de Nàpols que passaren el germà del virrei de Nàpols i restà a M., fadrí de 26 anys. Vicenç Scario, hortolà de Nàpols, domiciliat a M., de 22 anys, fa 10 o 11 anys que el coneix de la galera St. Joan de Nàpols, amb ella navegaren 5 anys, era jove que no tenia edat per ser casat, tots anaven per mariners, plegats deixaren les galeres, dit testimoni va romandre malalt a M., després anà a Nàpols i troba dit Carles, allà conegué una germana sua que li digué que era fadrí, tots el tractaven com a fadrí, la darrera que l’ha vist a Nàpols farà 3 anys, fa un mes i mig vingué amb les galeres de Nàpols i restà a M., els camarades que vingueren amb ell deien que era fadrí, tindrà 25 o 26 anys. Andreu Guerrera, mariner de Palerm, de 24 anys, fa 5 anys que el coneix d’Amatello (?), estigueren molt temps plegats, fa 8 mesos es tornaren veure a Portolongone[30], d’allà han anats plegats fins que han vingut a M., tot el temps que l’ha conegut en diferents terres sempre l’ha conegut fadrí i per tal el tenen tots els que el coneixen, ha conegut molts naturals de la seva terra que el tenen per fadrí, fa temps que deia que volia venir a casar-se a M., serà de 25 o 26 anys. Vicenç Julià, mariner de Palerm, domiciliat a M., de 26 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix de Nàpols esclau a la galera St. Joan, l’havien condemnat a galeres el temps de la revolució de Nàpols, d’allà passaren junts a Espanya i tornaren a Nàpols, li donaren llibertat i allí es feu soldat i anaren a Portolongone, d’allà tornaren a Nàpols i vingueren a M., ha fet un viatge en cors amb el patró Xepeli on anaren plegats, des de que el coneix sempre han anat plegats i sempre ha sabut que és fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 26 anys.

PILLVEO, Anna. 30-8-1641: donzella, f. de Joan i de Catarina Gavas, d'Agüero, regne d'Aragó, de 26 o 27 anys. El mag. Joan Lluís Hornella, Dr. del Real Consell, de Guescar (Osca), regne d'Aragó, de 62 anys, fa 8 anys que la coneix i ha conegut la mare, fa 6 anys que està en sa casa per criada, sap bé que és fadrina, tindrà 26 anys. Fra Llorenç Hornella, del monestir de St. Domingo, natural d'Osca, de 36 anys, la coneix de la seva vila d'Agüero, fa 6 anys que està en casa del seu pare, el Dr. Joan Lluís, diu que és fadrina i que mai ha estada casada, serà de 26 anys. Casa amb Joan Serrano*.

PINEDA, Elisabet de. 7-5-1618: f. de Lleonard i de Caterina de Sarate, del regne de Biscaia (Castella), havia casat a Valladolid amb Diego de Àvila, alguns anys després son marit anà en el Prohens (sic) en lloc de la Manxa a veure sos parents, i estant allí morí, li escrigueren cartes i li parlaren de paraula de la mort, al testament li adjudicava el dot. Antoni d’Almella, d’Alcalà d’Henares, regne de Castella, de 31 anys, fa 10 anys que la coneix, diu que era casada amb Diego d’Àvila, els qual servien sr. míser Gabriel Àngel d’Alp, tingué qüestió a Madrid sobre recuperar l’herència de son marit que era mort. La senyora Brígida d’Alpe, vda, de míser Gabriel Àngel d’Alp, doctor del Reial Consell de M., de 40 anys, diu que fa 10 anys que Pineda és viuda, estant a Madrid, d’on és natural, va saber que havia estat casada amb Diego d’Àvila que la va fer hereva i tingué plet, mon marit havia d’anar a Càller com a Dr. del Reial Consell i vingué en nostra companyia on ha estat fins avui. Casa amb Pere Alseran (veure).  

PINNA, Bernat (Pina). 13-3-1647: f. de Joan i de Margarita Sinas, de Vilanova de Càller (Sardenya), fa 6 anys que falta de Càller, ha estat dos anys a Madrid i en fa 4 que és a M,, quan partí de Càller tenia 12 anys, fadrí de 20 anys. Francesc Nicalis (?), f. de Sebastià, de Càller, domiciliat a M., de 30 anys, el coneix de minyó, l’ha tracta sempre excepte dos anys que va estar a Madrid, en que era minyó, des de que és a M. sempre s’han tractat, és fadrí de 18 anys. Antoni Pons, f. de Pere, natural de Valldemossa, de 24 anys, el va conèixer minyó a Càller, fa 5 anys, quan vingué era minyó d’uns 13 anys, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà 18 anys. Casa a Valldemossa amb Joana Flux, f. de Miquel.

PINNA, Pere. 1-4-1639: natural d’una vila de Sardenya, f. de Jordi i d’Anna de Cico, de 38 anys. Joan Andreu, àlias Maneta, de 28 anys, fa 10 anys que el coneix de Sicília, essent soldats, diu que fou captivat de moros, tornant en llibertat el tornà a trobar a les illes de Sta. Margarita i tornaren a confederar soldats vinguent junts a M., anaren a Nàpols i després a Càller, on l’anaren a veure molts parents, que digueren que és fadrí, tindrà 36 o 37 anys. Bernat Mates, natural de Sant Joan de Sineu, de 25 anys, habitador d’Inca, el va conèixer fa 5 o 6 anys a Nàpols, essent soldats, l’hi havia parlat d’ell un nebot seu d’una companyia que es feu a Sàsser que portava comandacions de la mare i parents i va sentir a dir que era fadrí, sempre l’ha vist tractar com a fadrí.

PIQUES, Joan Francesc. 27-4-1641: de Vic (Catalunya), f. de Ramon i de Joana, fa 6 anys és fora de Vic, anà a Barcelona on ha estat fins que ha vingut a M. fa dos mesos, diu que no s'ha casat ni a Vic ni a Barcelona i que té 19 anys. Miquel Bonet, del regne de València, ara repertus (trobat) a la ciutat de M., de 34 anys, fa 6 anys que el coneix de Barcelona on ha estat molts d'anys i dit testimoni s'hi ha casat, tenien les cases on habitaven veines, ell estava a casa del biscomte de Gach per criat i a les hores era minyó, és fadrí, vingueren a M. junts, tindrà 36 anys. Un testimoni (tallat) diu que mai s'ha casat a Barcelona on s'ha criat, fa dos mesos vingueren a M., tindrà 19 anys. Joan Peralto, d'Aragó, de 20 anys, diu que fa 4 o 5 mesos el va conèixer a Barcelona en casa del sr. Inquisidor Cotoner, no te impediment per casar-se, fa dos mesos vingueren junts, tindrà 19 anys.

PISAN, Antoni. 17-9-1642: sastre i escrivà, f. de Miquel, natural de Milà, fa 8 anys partí de Milà i ha estar 4 anys soldat a les galeres de Venècia, dos anys a Nàpols i ha navegat un anys en les galeres d’Espanya i ara fa un any que habita a M., fadrí de 25 anys. Miquel Marí (o Man), escrivà, natural de Milà, domiciliat a M., casat amb Joana Gibert, de 24 anys, fa 8 anys que el coneix de Milà d’on es partiren als 15 o 16 anys i anaren a Nàpols on estaren dos anys, d’allí anaren a Venècia on estigueren 4 anys a les galeres per soldats, tornaren a Nàpols i dit Pisan se’n anà per mariner amb les galeres d’Espanya i jo vingué a M. I a l’any vingué Pisan, és fadrí d’uns 24 anys. Francesc Negro, natural de Nàpols, de 23 anys, fa 2 anys que el coneix de la galera de St. Joan d’Espanya on els dos anaven per mariners, ell fa un any que es a M., tots els seus camarades l’han tingut sempre per fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Casa a St. Miquel amb Margarita Agost, f. de Rafel.

PISANO, Ambròs. 4-8-1646: natural de Palerm (Sicília), f. de Bernat, fa 5 anys partí per soldat amb l’armada, hi navegà 3 anys, vingué a M. malalt fa 2 anys, fadrí de 30 anys. Onofre Bonjardí (Bonjadino), mariner natural de Palerm, casat a M., de 21 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix en que s’embarcaven junts en l’armada de Nàpols, anaren a Cadis, on estigueren dins el castell, i vingueren a M., ell quedà malalt a Cadis i als dos mesos vingué a M. on fa dos anys que hi és a la vila d’Andratx, sap molt cert que mai s’ha casat, serà de 30 anys. Antoni León, natural de Palerm domiciliat a M., mariner de 23 anys, fa 5 anys que el coneix, s’embarcaren plegats amb l’armada navegant 3 anys, vingueren a M, i ell hi restà per malalt, sap molt bé que és fadrí, tindrà 30 anys. 17-9-1646: casa a Andratx amb Elisabet Capllong, f. de Joan.

PLA, Pere. 16-2-1618: vdo. de Barcelona (Catalunya), casa amb Praxedes, vda. de Gabriel Fornés, a St. Nicolau.

PLANCHA, Joan. 29-4-1603: mariner de 22 anys, d’Agde de Llenguadoc (França),  f. de Pere i de Joana, sempre va amb una nau catalana del capità Joan Ferrer, català. Joan Marges, català de Canet, bisbat de Girona, de 30 anys, notxer de la nau de Joan Ferrer, fa molts d’anys que el coneix i naveguen junts.

PLANELLS, Francesc. 5-1-1605: de 19 anys, fill d’Antoni, d’Eivissa. Baltasar Garavatos d’Eivissa el coneix, diu que vingueren junts fa 3 mesos i que tindrà 20 anys. Casarà amb Marianna, f. de Francesc Alber (?), a St. Jaume.

PLANELLS, Pere. 25-11-1604: d’Eivissa. Jaume Vaquer, sombrarer mallorquí, el va conèixer fa 3 anys a València on estaven amb la vda. Seneda, sombrarera, amb fama de fadrí, li digué la viuda que dit Pere, son criat, era fadrí i el prengué per mosso essent minyó, hi havia estat 9 anys i tindrà 24 anys segons son aspecte, fa un any vingué a Mallorca.

POI, Antoni. 25-4-1619: sergent d’una companyia, fadrí de 31 o 32 anys, f. d’Antoni, de Barcelona (Catalunya). El mag. Sr. fra Paulo Pol, de l’hàbit de Sant Joan (Malta), capità de la companyia que és avui a M., el coneix de minyonença, tots són de Barcelona, l’ha practicat sempre i diu que és fadrí, sergent de la seva companyia ara la deixa. Simó Bisbal de Sóller fa 3 anys que el coneix i diu que és fadrí de 32 anys.

PONS, Francesc. 23-4-1641: natural de Còrdova, regne d'Andalusia (Castella), f. de Joan, fa 5 anys partí de casa dels seus pares i vingué a M. i mai més ha partit, fadrí de 29 o 30 anys. Joan Just, natural de la vila de Madrid, domiciliat a M., de 25 anys, diu que el tregueren com a soldat quintat, anaren de Madrid a Barcelona i allotjaren la seva companyia a Còrdova i l'allotjaren en sa casa, després el quintaren a ell i mai més s'han deixat, hi té molta amistad, és fadrí de 30 anys. Josep Ricard, f. d'Antoni, de la ciutat de València, de 30 anys, diu que fa 3 anys és a M. i quan arribà essent soldat feu amistad amb dit Pons i no sap que sia casat, tots els que el coneixen deien que era fadrí, tindrà 29 o 30 anys.

PONS, Joan. 17-4-1628: herbolari i queixaler, natural de Carcaixent (València), f. de Joan, ha estat casat 8 anys amb Nadala, f. de Pere Ferrandis, estant a Castella li arribaren noves de que sa muller morí a l’hospital de València, sap pels registres de l’hospital i per moltes persones que era morta l’agost passat, fa 2 mesos habita a M. Jaume Hamgas, f. de Joan, conrador, natural de Carcaixent, de 22 anys, el coneix per ser de la mateixa vila, sap que la muller és morta, la qual avui tindria 50 anys, era públic a Carcaixent que morí l’estiu passat a l’hospital de València, aleshores dit Joan es trobava a la Manxa, fa 5 mesos l’ha trobat a València, ell anava i venia entre València i Carcaixent, no ha tingut notícia de que s’hagi tornat casar, els últims de febrer passat vingueren junts a M., el té per viudo. Casa amb Margarita, f. d’Antoni Mateu, a St. Jaume.

PONS, Joan. 22-11-1601: sastre de Tarragona, f. de Bartomeu, ha estat a València en carta (aprenentatge). Joan Uguet, català fa 6 anys que el coneix i diu que tindrà 20 o 21 anys. Francesc Vicents, fadrí, velluter que resideix en casa de mestre Llaneres, sastre, fa 7 anys que el coneix, aprengueren junts l’ofici de sastre a València i vingueren a Mallorca.

PONS, Joan. IV-1603: patró de França, casat i domiciliat a M., test.

PONS, Miquel Joan. 7-1-1621: f. de Joan, apotecari, i d’Apolònia Pros, de la ciutat de Terol (Aragó), fa 8 anys que és fora sa terra, ha estat 4 anys a Llombardia servint a sa majestat en la milícia, aprés tornà a Espanya i fa 4 anys que habita a M. Joan Xapes, f. de Pere, de França, criat del procurador Reial, de 35 anys, fa 5 anys que el coneix, ha estat al servei de sa senyoria des de que és a M., farà 3 anys al juny, diu que és fadrí. Francesc Gabriel, criat del P.R., de 24 anys, ha conegut al pare i familiars, a ell a Itàlia i Espanya, tots el coneguts li han dit que és fadrí. Casa amb Margarita, f. de Rafel Torres, qu., a Sta. Eulàlia.

PONSE I NAIA, Magdalena. 14-5-1644: f. de Pere Ponse, de la vila de Tamarite de Litera, regne d’Aragó, vingué a M. fa 4 anys en servei del virrei don Lope de Francia i Gurrea[31], i de la senyora virreina, soltera de 22 anys. Francesc Felicià Salazar, de Saragossa, de 21 anys, fa 20 mesos que la coneix, des de que està al servei del virrei, en servei del qual també està ella, ha entès de tots el de palacio i del mateix virrei que és fadrina, serà de 22 anys. Francesc Antoni Gormaz, de Miedes (Aragó), de 20 anys, diu que és criada de la virreina i ell fa un any que seveix al virrei, tots els que la coneixen diuen que és fadrina de 22 anys. Casa a la Seu amb Josep Llorenç Garcia (veure).

PONT, Joan de. 10-11-1608: de 18 o 19 anys, f. de Joan Ambròs de Pont, de la vila de Valsoll (Vercelli ?), regne de Piamont, fa 3 anys conegué a Milà a Joan Agustí Caulelles i vingueren a Mallorca. Joan Agustí Caulelles, donzell, anant de Roma a Milà li digué un mallorquí, sabater casat a Milà, si volia un minyó per criat i era dit Joan de Pont. Casarà amb Caterina, f. de Pere Totxo, artiller, a Sta. Eulàlia.

PONT, Pere. 29-4-1624: f. de Joan, qu., d’Ais (França), fa 3 anys vingué a M. si bé ha estat a altres parts fent feina de son ofici. Agustí Carles Pepris (?), negociant de Saint-Malo, h.M., de 20 anys, fa 3 anys que el coneix, de Marsella quan ell estava allà, diu que treballava son art com a fadrí (oficial), allà va conèixer parents que el tractaven com a fadrí, tindrà 24 anys. Pere Gastinell, mercader, natural de Barceloneta (Savoia), h.M., de 42 anys, coneix a Pere Font (sic) de fa 3 anys de Mallorca, que vingué amb altres i estava a casa seva, diu que és fadrí de 21 anys i que un francès ho volia casar amb una germana seva. Joan Esteve de Uguet, mercader de Marsella, h.M. en casa del sr. Joan Mir, de 21 anys, fa 6 anys que el coneix, per estar Ais a 5 llegues de Marsella, diu que és fadrí de 24 anys. Casa amb Francina Bordoy, f. de Rafel, a Sta. Creu.

PORATO, Rafel. 28-1-1611: f. de Joan, de Gènova. Virgili Boto, de Gènova, avui a M. a la nau de Jacomo Botasso, fa un any i mig que el coneix i coneix molts d’amics que l’han practicat de minyó i tots li han dit que és fadrí, tindrà 29 anys. Bartomeu Carreres, de 29 anys, de la nau de Botasso, fa 3 o 4 anys que el coneix i sempre l’han tractat com a fadrí. Bartomeu March, de Gènova, de la nau de Botasso, fa dos anys que el coneix i han navegat junts. El capità Jacomo Botasso de la nau Ntra. Sra. del Carme i St. Nicolau, genovès de 28 anys, el coneix de minyó, s’asseien junts a l’escola i ara és servicial de la seva nau, diu que és fadrí. Casa amb Caterina Truje (?), vda. de Joan Roma, a Sta. Creu.

POYO, Domingo. 21-5-1646: de Saragossa (Aragó), f. de Miquel i de Maria Garcia, vingué a M. amb les galeres de Sardenya, on era forçat farà un any que hi és, fadrí de 22 anys. Joan Rodríguez, natural de Saragossa, de 32 anys, fa 12 anys que el coneix de Saragossa, diu que per certa desgràcia el posaren a les galeres de Sardenya fa 6 o 7 anys, quan vingué a M. tingué llibertat fa uns dos anys, quan el posaren en galera era fadrí, des de que vingué a M. sempre l’ha tractat, és fadrí de 22 anys. Pere Oliver, natural de Osca (Guesca), de 21 anys, el va conèixer a Saragossa, per certa desgràcia el posaren en galera, hem estat camarades en la galera, on jo era soldat, durant 6 o 7 anys, vingueren junts a M., és fadrí. Casa amb Joana Mas, vda. de Miquel Canals, a Sta. Eulàlia.

PRATS, Antoni. 29-6-1649: mariner d’Eivissa, f. de Bernat i de Caterina Rosselló, fa 6 o 7 anys que és fora d’Eivissa, sempre ha fet tràfic a M., ha estat en diferents parts però és fadrí de 25 anys. Pere Castelló, calafat d’Eivissa, de 25 anys, domiciliat a M., el coneix de minyó, ha conegut els pares que ja moriren, han navegat alguns viatges junts, coneix els germans, si fos casat en tindria notícia, tindrà 24 anys. Nicolau Ribes, mariner natural d’Eivissa, domiciliat a M., de 31 anys, el coneix des de que és nat, ha conegut als pares i coneix als germans, s’han criat junts, ha navegat amb ell i sap molt bé que és solter, sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 24 anys. Casa a Sta. Creu amb Miquela Seguí, f. de Gabriel.

PRUASO, Manuel. 2-10-1603: de 25 anys, de Niça (Savòia), f. de Joan, difunt. Martin Vian, de Niça, el coneix i diu que fa 12 anys vingué a Mallorca i sols se’n ha anat amb la nau de Mn. Ferragut poc temps. Pere Espinosa, mallorquí, l’ha practicat i diu que és fadrí. Casarà amb Joana, vda. de Pere Fonolar a Sta. Creu.

PRUDENTE, Andria. 14-9-1646: de 40 anys, de la ciutat de Nàpols, f. de Ciprià i de Porcia Scoppa, vdo. de Tomassina Ballester, f. de Francesc, de Nàpols des de fa 2 anys, morí en sa casa. Josep Caroneoniaris (?), de Nàpols, de 25 anys, fa 10 anys que el coneix, sap que és viudo, estava present quan la dona morí. Joan Pau Tard de Malta, casat a M., fa 6 o 7 anys que el coneix, dit Andria fa molt que habita a M. i sempre l’han tractat com a viudo, habita en sa casa i quan vingué de Nàpols li digué que sa muller era morta, ho ha sentit dir a molts napolitans, en particular el seu cunyat Joan Dominico Ballester i un nebot seu que han estat molt temps a M. Casa a Sta. Creu amb Elisabet Caplonga, f. de Lluc.

PRUDENTIA, Angelo de. 14-5-1606: de Venècia, de 19 anys, f. de Prudentia Pallardo, fa 2 anys és fora sa terra. Philipo Bisoyano, àlias Caluxo, de 39 anys, el coneix de minyó i coneix sos pares, que tots són venecians, els dos han vingut amb una barca de cuiro d’Alger on han estat captius. Francisco Visente, venecià, també fugí d’Alger amb la barca de cuiro, i el coneixia de Venècia on vivien al mateix carrer. Casarà amb Violant, f. de Pere Antoni Peio (?) a Sta. Creu.  

PRUNES, Pere Onofre. 14-6-1645: f. del patró Marc i d’Esperança Spiga (?), de Càller (Sardenya), d’on fa 6 anys que falta, en fa 4 que habita a M. on ha aprés l’ofici de calafat, fadrí de 21 anys. Joan Rodrigues, mariner de Càller, domiciliat a M., de 28 anys, el coneix de fa 7 o 8 anys que ell era molt minyó, sap molt bé que és fadrí, fa 6 anys que naveguen junts, sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 20 a 22 anys. Eficis Curria, sastre de Càller, de 22 anys, el coneix de minyonença, s’han criat plegats i coneix els pares, mai s’ha casat a Càller ni en altra part, se’n anà de Càller primer i l’ha trobat a M., si fos casat ho sabria, és fadrí de 20 anys. Casa a St. Miquel amb Margarita Horrach, f. de Joan.

PUIG, Andreu Jeroni. 13-7-1603: fill de Andreu Jeroni, de Tortosa (Catalunya), amb el patró Antoni Jordi ha estat a Barcelona i a València. El patró mallorquí Antoni Jordi conegué a València un germà seu que es diu Baltasar. Miquel Rovira, mariner català casat a M., també el conegué. Casarà a ciutat amb Joana, f. de Joan Ripoll.

PUIG, Antoni. 6-2-1624: de Barcelona (Catalunya), mariner de 22 anys, f. d’Antoni i de Violant. Joan Petit de Vilanova (Catalunya), de 25 anys, diu que Puig és de la vila de Ribes i el va conèixer quan tenia 6 anys, han fet molts viatges plegats, és fadrí i solter. Pere Alba de Vilanova diu que és de Ribes, a mitja llegua de Vilanova, fa molt que el coneix a ell i als pares, i és fadrí. Casa amb Joana Matheu, f. de Jaume, a Sta. Creu.

PUIG, Joan. 29-6-1616: sastre, f. de Miquel i de Joana Rosselló, de Ciutadella (Menorca), de 18 o 19 anys, va venir minyó fa 11 anys. Rafel Pons, domiciliat a la ciutat, natural de Menorca, de 25 anys, que fa 6 anys es mudà a aquesta ciutat, el coneix i coneix el pare i sap cert que a Menorca no s’ha casat. Jeroni Sales, estudiant, natural de Ciutadella, fa 5 anys vingué a Mallorca i l’ha vist tractar com a fadrí i partí de Menorca minyó. Casa amb Margarita, f. de Joan Serra, sastre, a St. Jaume.

PUIG, Pere. 23-1-1633: f. de Joan, qu., de la vila de Colera (?), Catalunya, casa amb Antonina Marí, vda. de Francesc Rapali, a Sta. Creu (Matr.).

PUIG, Ramon. 14-8-1681: de 26 anys, f. de Joan, de la vila de Vilamós (Catalunya). Guillem Domènech, català de 60 anys, el coneix, fa 6 anys anà fora Mallorca com a criat amb el sr. Bernat Cotoner i essent a Barcelona el prengué per criat i vingueren a M. El sr. Bernat Cotoner diu que fa 6 anys a Barcelona el prengué per criat. Casarà amb Pareta, f. de Martí Seguí, a St. Jaume.  

PUJOL, Joan. 14-7-1639: de 27 o 28 anys, natural de Caramanxel (Carabanchel), arquebisbat de Toledo, d’on isqué minyó i anà a Madrid a mitja llegua lluny, després anà a Sevilla on es posà soldat amb el capità Lopes i anaren a Sardenya i a Sicília, on ha estat 3 anys, després a Milà on fou ferit i nafrat, se’n anà de la guerra a Menorca i fa 6 mesos és a M. Bartomeu Jardana, natural de Palerm, h.M., de 45 anys el va conèixer a Sicília i estarem junts 3 anys soldats d’un companyia, anaren a Milà i a la guerra els dos foren ferits, cadascú se’n anà per sa part, es tornaren a trobar al cap d’un any i junts son arribats a M., sap mol bé que és fadrí, tindrà 27 o 28 anys. Jaume Gonsalves, sastre, natural de Morvedre, regne de València, de 28 anys, fa 9 o 10 anys que el coneix de Sevilla d’on se’n anà amb una companyia de soldats, després el trobà a Gènova, junts anaren a Sicília on estigueren dos anys, jo vaig anar a Nàpols i ell a l’estat de Milà, fa 9 mesos vaig venir a M. i ell vingué al cap de 3 mesos, quan el va conèixer a Sevilla era fadrí i com a tal l’han tractat per tots els llocs, tindrà 28 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Marianna Truyol, f. de Bernadí.

PUJOL, Joan. 6-6-1626: natural d’Olesa de Montserrat (Catalunya) casa amb Floreta natural de Vic, a Sta. Eulàlia.

QUADRA, Melcior. 24-1-1642: de la ciutat de Pamplona (Navarra), de 38 anys, ha estat casat amb Caterina de Orarte i amb ell ha servit a sa majestat a Fuenterrabia, a Salses, Roses i altres, fa un any a la vigília de St. Martí morí al presidi de Roses, no la veure morir perquè estava pres per certa pendència (baralla), però els seus amics li referiren la seva mort, al cap de mig any vingué a M. Pere de Còrdova, de la ciutat de Chinchilla, regne de Múrcia, de 37 anys, el va conèixer a Roses, diu que tingué certa pendència essent sergent amb l'alferes de la sua companyia i el posaren pres, venia una dona a intercedir per ell i deia que era sa muller, ha fet un any la vigília de Sant Martí dita dona morí i la veure enterrar, era una dona jove de 26 anys, ell no s'ha tornat casar. Diego Pedro Moreno, de Xeres de la Frontera, regne d'Andalusia (Castella), de 28 anys, fa 2 anys l'ha conegut a Roses on va conèixer sa muller que fa un any morí, la veure morir i l'ajudà a enterrar a l'església de Roses, diu que no s'ha tornat casar. Cristòfol Bersabes d'Enticha, regne d'Andalusia, de 26 anys, fa 4 anys el conegué a ell i a sa dona a Fuenterrabía i deparés a Roses i a Salses, fa un any sa muller morí de malaltia corporal a Roses, la ve veure morir i enterrar, fa mig se'n anà viudo de Roses per M.  

QUINYONET, Antoni. 23-11-1622: f. d’Andreu, de Barcelona (Catalunya). Antoni Vives, valencià, avui a M. al bergantí del patró Nicola, de 21 anys, el va conèixer fa 7 anys, ara en tindrà 17 o 18, tot aquest temps l’ha publicat i són amics, han anat junts a algun vaixell, és fadrí. Jaume ... (il·legible), català, avui a M. al vaixell del patró Nicola, de 25 anys, el va conèixer fa 6 anys, són tots de Barcelona, diu que no és casat. Pere Amorós de Barcelona, de 22 anys, fa 6 anys que el coneix i diu que és fadrí. Casa amb Margarita, f. d’Antoni ... (il·legible), a Sta. Creu.

RAFOL, Jaume. -8-1639: f. de Jaume, de Vilanova (Catalunya). Casa amb Elissabet Gassana, f. de Jaume a Sta. Creu (Matr. 15-8-1639).

RAMÍREZ, Martí. 1-7-1646: natural de Mérida (Castella), f. de Martí i de Caterina Sánchez, diu que a Ramírez a Mallorca li diuen Ramis, ha estat soldat a Espanya amb l'armada reial, ha estat a Pernanbuco (Brasil), fa 6 anys vingué a M. i no se'n ha tornat, fadrí. Diego Martínez, natural d'Alcalà de la Vega[32], de 30 anys, habitador de Muro, declara a Sa Pobla que fa 10 anys que el coneix, habitava a Alcalà i feia de pagès, s'escrigué per soldat i vingué a M. essent fadrí. Gabriel Alberti, natural de Mérida, de 28 anys, fa 12 anys que el coneix i sempre l'ha conegut fadrí.  

RAMIS, Antoni. 24-12-1634: f. de Joan, de la ciutat de Villasor (?), Sardenya, casa amb Coloma Ques, f. de Pere, a Sta. Creu (Matr.).

RAMON DE PARISIO, Josep Ramon de. 19-3-1642: f. de Joan Ramon de Parisio, de Madrid (Castella), de 15 o 16 anys, fa un any que falta i vingué a M. on no s'ha mogut. El llicenciat Mateu Llopes, notari apostòlic, de 46 anys, fa 2 anys que el coneix, diu que és nebot de Josep Ramon de Parisio, vingué a M. molt minyó i el va veure desembarcar de 13 o 14 anys, és fill d'un germà de dit Josep i per sa muller sap que és fadrí, tindrà 15 o 16 anys. Josep Ramon de Parisio, de Madrid, de 34 anys, el coneix des de que és nat per ser fill de son germà, sap mol bé que és fadrí, fa un any vingué a M. i sempre l'ha tingut en sa casa, té 15 o 16 anys.

RAMON, Guillem. 13-9-1618: f. de Lleonard i de Magdalena, de Ciutadella (Menorca). Jaume Alata, f. d’Onofre, sastre de Menorca, h.M., de 18 anys, el coneix des de que té record, s’han criat junts a Ciutadella d’on ell fa 15 dies que falta, diu que és fadrí. Jaume Castelló, f. de Joan, de Ciutadella, de 20 anys, fa molt que el coneix, fa un any que falta de Menorca, fa dos mesos els germans li digueren que es volia casar aquí, tindrà 25 o 27 anys. Martí Fluixà, bracer de Ciutadella, domiciliat a Mallorca, de 25 anys, el coneix de minyonença i coneix els germans i diu que no és casat i que tindrà 25 anys.

REACHA, Francesc. 16-8-1611: de 30 anys, f. de Guillem, de Messina (Sicília). Nicolau Gener, mariner de M., de 26 anys, ha navegat amb ell a moltes parts, ha estat en sa terra i diu que és fadrí. Antoni de Marti, napolità, h.M., de 25 anys, fa 10 anys que el coneix, diu que era patró d’una fragata de Messina i navegava amb ell entre Messina i Palerm i que és fadrí. Casa amb Esperança, vda. de Pere Vilart a Sta. Creu.  

REBOSTER, Pere Pau. 6-3-1617: català, fa dos anys estant ell a la presó morí la muller. Jeroni Gomar, prevere de Barcelona, h.M., de 45 anys, conegué la muller Caterina que morí fa dos anys, ell estava a la presó, fa dos anys que és a Mallorca, anà a cercar fe de la mort firmada per l’infermer de l’hospital de Santa Creu. Joan Muntaner, mercader de M., de 36 anys, fa dos anys que el coneix, diu que la muller morí estant ell a la presó i ara l’ha casat amb una criada mia, hi ha certificatòria de que la muller és morta firmada per Joan Serra, prevere infermer de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, era de Premià i morí el 3-8-1614.

REIES, Bernat de los. 11-3-1643: de Granada, regne de Castella, f. de Lluís Ximénes Reies i d’Elisabet de la Cruz, fa 5 anys que corre el món però només fa un any que falta de dita ciutat, fa 9 mesos que està a M., fadrí de 19 o 20 anys. Jacinto Fernando Cienfuegos, de la ciutat de Toledo, de 25 anys, el va conèixer fa 5 anys en casa de son pare, del pare i parents va entendre que era fadrí, feren amistat i se’n anaren per soldats al servei del rei, sempre han estat camarades plegats, mai s’han deixat, si fos casat ho sabria, tindrà 19 o 20 anys. Diego Fernández, de la ciutat de Granada, de 24 anys, diu que s’han criat junts a un mateix carrer, coneix als pares i parents, fa 4 anys se’n anaren soldats, si fos casat ho sabria, serà de 19 o 20 anys.

REIG, Gabriel. 2-11-1619: cirurgià català viudo de Elisabet Prats, malloquina que havia mort a Barcelona, casa a St. Jaume amb Elisabet Jaume, f. de Bernat.

REIS DE LA FONT, Calixto. 4-7-1645: vdo., f. de Pere, natural de ciutat d’Alfaro (Castella), habitador d’Inca, casa a Sencelles amb Caterina Lloret, f. de Bernadina Garau.

RENALDO, Gabriel. 15-5-1606: fadrí de 29 o 30 anys, fill de Joan, natural de Trapana (Sicília). Terstimonis: Mateu Masopolo, de natural de Venècia, de 25 anys, casat a Mallorca, i Jeroni Castronovo, de 28 anys, natural de Palerm, trobant-se en la ciutat diu que fa molts d’anys que el coneix. Casarà amb Francina, f. de Llorenç Dasta, difunt, a Santa Creu.

RENARD, Joan. 15-7-1644: mariner, f. de Joan i de Maria Joan, de Còrsega, d’on se’n anà la primera vegada fa 8 anys i la darrera fa 6 anys, ha navegat per diverses parts, per Liorna, França i Espanya, fadrí de 20 anys. Carles Pagano, mariner de Sorrento, regne de Nàpols, de 25 anys, fa 10 anys que el coneix, que eren minyons, de Liorna, i de les hores mai s’han deixat, és fadrí d’uns 20 anys. Antoni Griso (?), de Marsella, domiciliat a M., mariner de 25 anys, el va conèixer fa 5 anys a Liorna, era molt jove de 15 o 16 anys, l’ha conegut a Marsella i a Càller, han fet un viatge junts, pel que té conegut sap que és fadrí, així és tingut per tots els que el coneixen, serà d’uns 21 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Avellà, f. de Sebastià.    

REPALO, Camilo. 1-10-1644: mariner, f. de Francesc Camilo, de la vila de Linsano (Arensano)[33], de la senyoria de Gènova, vingué a M. fa un mes, fadrí d’uns 20 anys. Bernat Trufa, mariner genovès de la vila de Cogoleto (Cugaleta), de 31 anys, el coneix de minyó, Linsano és una llegua lluny de Cogoleto on dit testimoni s’hi casà, d’on és natural sa mare i sa sogra és veïna de la casa dels seus pares, han navegat junts alguns viatges, mai s’ha casat ni en sa terra, ni a Gènova ni a altra part, serà de 20 anys. Jaume Sanmiquel, mariner natural de Varazze (?), genovès, de 40 anys, fa poc que el coneix de M. i ha entès de molts camarades seus que és fadrí. Llàtzer Repalo, mariner genovès de Linsano, de 23 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts són cosins germans, han navegat i naveguen junts, mai s’ha casat ni en sa terra ni en altra part, tindrà 22 ans. Bernat Ros, pintor mallorquí, de 26 anys, fa 4 anys que coneix a Bernat Trufa, genovès, que ha testificat en favor de Camilo Repalo, practica per la ribera de M., diu que és home de bondat i veritat. Casa amb Àngela Antonina Rucart, f. de Pasqual, a Sta. Creu.

RESTAN, Joan. 26-2-1634: f. d’Antoni, de Marsella (França), casa a Sta. Creu amb Margarita Rosselló, f. de Joan (Matr.).

REYES, Baltasar de los. 21-2-1602: fill de Baltasar de los Reyes, àlies Torres, natural de Sevilla (Andalusia). Fa 12 anys és fora sa terra, ha estat a moltes parts i té 30 anys. Jeroni Xavari, pastisser, diu que el va conèixer a Madrid i persones que el coneixien deien que era fadrí i l’ha tingut en casa 4 anys. Casarà amb Magdalena, f. de Pere Jossa a St. Nicolau. 13-1-1612: Baltasar de Reyes, vdo., casa amb Alemana Canyelles, f. de Martí.

REYNÉS, Antoni. 8-2-1610: de 24 anys, mariner de Marsella (França), f. de Jaume. Gaspar Cordalis... (?), domiciliat a M., de 33 anys, fa un any que navega amb ell i sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Joan Pons, mariner francès, h.M., de 26 anys, fa 3 anys que el coneix, diu que navegava amb la nau de Mn. Bosch, que ha anat a Alger i a Marsella, i que es vol casar amb una neboda de sa muller. Antoni Garau, mariner mallorquí, de 18 anys, fa 3 anys que el coneix i ha navegat amb ell, excepte quan captivaren la nau de Mn. Bosch en que ell va romandre a Sevilla. Casarà a Sóller amb una filla de Benet Bernat Verí.

RIBALT, Joan. 10-12-1639: de Reus (Catalunya), f. de Joan, fa un any que falta de Reus, si bé ha estat a altres parts, fadrí de 24 anys. Joan Bregada, del lloc de Llorenç (Catalunya), de 27 anys, el va conèixer fa més d'un any a Reus, els parents i camarades li digueren que era fadrí, anaren junts a Barcelona, fa dos o tres mesos s'embarcà en un bergantí per anar en cors i jo vingué a M. amb un altre, fa un mes arribà a M., no ha tocat terra on es pogués casar, té 24 anys. Francesc Castellet, prevere, vicari de Sta. Creu, de 40 anys, coneix persones de Reus que diuen que és fadrí. Casa a Sta. Creu amb Elionor Tur, f. de Vicenç.

RIBANDO, Silvestre, 9-11-1642: mariner natural de Menton[34], principat de Mónaco, f. de Jaume i de Júlia, fadrí de 23 o 24 anys. Andreu Carrossa, mariner de Vilafranca de Niça (Savoia), h.M., de 22 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix, han anat plegat en les galeres d’Espanya i altres vaixells, coneix els pares i germans, sap molt bé que és fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Llorenç Lacerva, mariner del Arigoti del Finale, de 21 anys, fa un any i mig que el coneix i dit temps han navegat junts amb les galeres d’Espanya i altres vaixells, ha entés per moltes persones de sa terra que és fadrí, tindrà 23 o 24 anys.

RIBAROGE, Miquel. 3-9-1623: mariner natural de Tortosa (Catalunya), f. de Gabriel, fa 2 anys falta de Tortosa i ha estat a Barcelona, Alacant i Mallorca, fadrí de 22 anys. Francesc Soler, d’Arenys de Mar, bisbat de Girona, de 20 anys, el coneix de Tortosa des de fa 10 anys que eren minyons, on de continuo hi fa negocis i viatges fa 6 anys, coneix els pares, han navegat junts, diu que és fadrí de 20 anys. Rafel Garí, domiciliat a Arenys de Mar, de 22 anys, fa un any i mig el va conèixer a Tarragona on ell anava per mariner i l’ha tractat a Barcelona i a Mallorca i diu que sempre l’han tractat com a fadrí, creu que tindrà 20 anys. Casa amb Joana, f. de Gabriel Oliver, a Sta. Eulàlia.

RIBERA, Francesc. 6-7-1626: mariner de Sitges (Catalunya) de la parròquia de Sant Bartomeu i Sta. Tecla, f. de Joan i de Beneta, domiciliat a M., fa 2 anys que falta de sa terra, ha anat a Portugal. Joan Amelló de Sitges, h.M., de 55 anys, el coneix de minyonença, ha conegut els pares, germans i germanes, sap mol bé que és fadrí, tindrà 25 anys. Gabriel Estela de Sitges, de 38 anys, el coneix de minyonença a ell i sa família, diu que és fadrí i sempre l’ha practicat, tindrà 26 anys. Casa a Sta. Creu amb Gabriela Velasca, vda.

RIBES, Jaume. 2-2-1631: mariner, f. d’Antoni, de St. Feliu de Guíxols (Catalunya), casa amb Joana Cifre, f. de Joan, a Sta. Creu (Matr.).

RICART, Joan 5-8-1600: fadrí de 22 o 23 anys, d’Avinyó (França), f. de Bartomeu. Està a casa de mestre Bernat Ballester, velluter, al banc de l’oli. Joan Latriba, de Tolosa de Llenguadoc, resident a la ciutat en casa del sr. Joan Agustí Garau, diu que el coneixia i anaren junts a la guerra de la Lliga de França i Espanya i que no és casat. Francesc Marchia, de Perpinyà, resident a la ciutat a casa del sr. Bernadí Togores, diu que el conegué a Perpinyà i a Barcelona. Mestre Nadal Serra, velluter, declara haver-lo conegut a Barcelona treballant a la casa on feia feina.

RICART, Pere. 5-8-1601: f. de Joan, de St. Maximim (França), fa 13 o 14 anys anà a Marsella i d’allí vingué a Mallorca fa 12,5 anys, ha fet viatges a Barcelona, València i Alguer, tindrà 23 anys. Jordi Carenso, de la vila de Cassis, regne de França, casat i domiciliat a Mallorca, fa 12 anys que el coneix i ha fet molts de viatges amb ell a Barcelona, València i altres parts d’Espanya, diu que quan vingué a Mallorca tindria 12 anys i ara en tindrà 22 o 23. Casarà amb Esperança, f. de Pere Vilar, a Sta. Creu.

RICHSALE, Antoni. 15-11-1647: sabater de Sàsser (Sardenya), f. de Joan i d’Antonina Roin, fa 10 anys es posà soldat a l’armada, fadrí de 25 anys. Andrea Moneta, sastre de Messina, h.M., de 40 anys, el va conèixer a Sàsser fa 8 anys, que era minyó, ha menjat amb ell en casa de sos pares i a l’armada, fa un any ha vingut a M., el deixà fa 4 anys a l’armada, si fos casat ho sabria, tindrà 25 anys. Josep Pitrafia, mariner de Messina, de 30 anys, el va conèixer fa 8 anys en casa de sos pares, era minyó, han anat plegats amb l’armada, així per mar com per terra, vingueren plegats a M., des de que es coneixen no s’han perdut de vista, sap que és fadrí, serà de 25 anys. Casa amb Caterina Pastor, f. de Sebastià, a l’Hospital General de ciutat.

RIERA, Joan. 5-1-1627: de 20 anys, f. de Bernat, d’Arenys de Mar (Catalunya). Pau Roca, mariner natural de Barcelona, de 22 anys en fa dos que el coneix, d’Arenys i de Barcelona, ha conegut la mare, un germà i una germana, ha conegut molts d’amics seus i sap que és fadrí, tindrà 20 anys. Jacinto Climent, mariner de Vilanova de Cubelles, de 24 anys, fa 10 mesos que el practica i han navegat junts, ha estat a Arenys i sap que és fadrí, tindrà 20 anys. Casa amb Caterina Jordà, vda. de Jaume Spanyol, a Sta. Creu.

RIERA, Sebastià. 21-3-1638: mariner, f. de Bernadí, de Catalunya, casa amb Maria Capó, vda. d’Onofre Fàbregues, a Sta. Creu (Matr.).

RILLO, Josep. 2-9-1623: mariner, f. de Francesc, de la ciutat de València, sortí de sa terra fa 6 anys, ha fet viatges per Tortosa, Càller i Barcelona, és fadrí de 18 anys. Gabriel Bonet, de la ciutat de M., f. de Bernat, capdeguaita de 21 anys, fa 4 anys que el coneix, han navegat junts, diu que estava per mosso d’un pescador a València quan el va conèixer i tenia 13 anys i és fadrí. Pere Torres, mariner de M., de 21 anys, el començà a conèixer a Barcelona i de les hores ençà han navegat junts amb el patró Gassa. El patró Antoni Gassa, de 50 anys, diu que fa un any i mig que navega amb ell i que és fadrí de 18 anys. Casa amb Francina, f. de Mateu Melis, a Sta. Creu.

RIPOLL, Valentí. 26-1-1611: de 26 anys, f. de Pere, de Ripollet (Catalunya). Mestre Antoni Coll, teixidor mallorquí, de 40 anys, el conegué a Tarragona, ha fet feina a Alcover de paraire, son amo li digué que era fadrí, devia tenir 20 o 21 anys, Bartomeu Escales, mallorquí que feia feina amb ell li digué que era fadrí. Mestre Miquel Ripoll de Sóller, de 40 anys, fa 4 anys passejant per Barcelona el va trobar i li demanà si per allà hi havia Ripolls i li digué que ell ho era i que n’hi havia molts, que era d’una vila que es diu Ripollet a 3 llegues de Barcelona, i conegué els germans, ara l’ha vist a Mallorca i li ha dit que fa dos anys que hi és, creu que tindrà 24 o 25 anys. Joan Verí de Sóller, de 30 anys, el conegué fa 5 o 6 a Barcelona, diu que quan les galeres vingueren a Mallorca ell hi vingué i que tindrà 27 o 28 anys. Mateu Colom de Sóller, de 26 anys, fa 4 anys el conegué a Barcelona i li digueren que era fadrí. Miquel Ripoll, del Molí, de Deià, de 38 anys, diu que fa un any i 8 mesos que habita en sa casa, que és bon cristià i que cada mes es confessa. Casa amb Caterina Calafat, f. de Joan, a Valldemossa.  

RISSO, Domingo. 28-1-1611: de 34 o 35 anys, f. de Bartomeu, de Trapana (Sicília). Nadal Domingo, de Trapana, casat a M., de 26 anys, el coneix de Trapana, diu que fa 4 mesos vingué a M., un germà que és a Barcelona, al vaixell del sr. Antic Jofre, li digué que era fadrí. Bartomeu Carrega, genovès, de 34 o 35 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, fa 4 mesos va ser a Trapana i els parents li digueren que era fadrí. Casa amb Francina Fons, f. de Joan, a Sta. Creu.

RIU, Domingo. 12-8-1650: d’Araxa (Gènova), f. de Bartomeu i de Caterina, se’n anà fa 6 anys, fa 4 anys que navega amb vaixells de M., fadrí de 23 anys. Baltasar Llauger, mariner natural de Sant Tropès (França), de 28 anys, el coneix de minyó de Sant Tropès on navegava per mosso amb el patró Baltasar Mixoner, el qual es casat amb una cosina germana seva, després l’ha conegut a Raxa i a M., fa 3 o 4 anys que naveguen plegats amb el capità Canals, sempre l’ha conegut fadrí i per tal el tenen tots els que el coneixen, si fos casat ho sabria, serà de 22 anys. Tomàs Corsari, mariner de Bogliasco (Gènova), de 23 anys, fa 3 anys continus que el coneix, de M., de les hores han navegat plegats amb el capità Canals, han estat a diferents parts, a ponent i a llevant, sempre ha entès que és fadrí i per tal sempre l’ha vist tractar, si fos casat ho sabria, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Antonina Massanet, vda. de Miquel Ferrer (vda. des de octubre de 1649).

ROBEGAN, Francesc. 21-10-11628: de Nàpols, casa amb Elisat (?), f. de Julià Venecià, qu., a Sta. Creu (Matr.).

ROBUSTER, Antoni Pau. 20-10-1603: de 30 anys, de la vila de Valls, regne de Barcelona (Catalunya) es vol casar. Antoni Martí, de Valls, casat i domiciliat a Mallorca, el coneix, així com Antoni Homs, de Valls, Joanot Cometels (?), conrador de Valls, que diu que fa un any vingué de dita vila i que és fadrí de 30 anys.

ROCA, Bartomeu. 1-4-1605: f. de Joan, de la vila de la Jana, regne de València, fa 20 anys vingué a Mallorca i sols sortí per anar a Tarragona amb el rector Fullana i tornà. Tomàs Seguí, habitador de la ciutat de Mallorca, fa 15 anys que el coneix, vingué a M. minyó de 12 o 13 anys i ara en tindrà 26 o 27. Guillem Alenyà, habitador de Bunyola, sempre l’ha vist fadrí i de minyó tresca per Bunyola. Casa amb Apolònia, f. d’Antoni Rosselló, a Bunyola.

ROCA, Bernat. 21-11-1635: f. de Joan, de Perpinyà (Rosselló), casa amb Joana Gras, f. de Pere, qu., a Sta. Creu (Matr.). Test. el patró Glaudo Marsellès..

ROCA, Bernat. 22-2-1632: natural de Barcelona (Catalunya) del bisbat de Girona (sic), casa amb Joana Anna Gonsales, f. de Francesc, qu., a Sta. Creu (Matr.).

ROCA, Pere Pau. 26-7-1606: f. d’Antoni, de la Garriga (Catalunya), va venir de Barcelona i no s’ha mogut. Francesc March, de la vila d’Olot (Aulot), regne de Barcelona, de 30 anys, fa 4 anys que el coneix de Catalunya, serà fadrí de 26 o 27 anys. Macià Triola (?), sabater de 31 anys, el coneix i diu que és fadrí. Casarà amb Margarita, vda. de Pere Serra, a Sta. Eulàlia.

ROCA, Rafel. 7-2-1622: de Catalunya, fa 9 anys enviudà de Francisca Castell. Sebastià Gali, català domiciliat a M., de 82 anys, el coneix fa més de 14 anys, fa un any i mig va anar a Barcelona a un llogaret que es diu Sant Martí Sarroca i el va trobar en sa casa, eren molts amics, era casat amb Francina Castell que morí fa 9 o 10 anys, diu que té un fill, Ramon, i coneix un germà que és sastre, sap que no s’ha tornat casar, als 2 mesos vingué a M., té prou bens en sa terra, fa de conrador i tindrà 43 o 44 anys. Miquel Joan, d’Aragó, h.M., de 38 anys, en fa 6 que el coneix, diu que venint jo d’Itàlia de ser soldat va passar per un llogaret que es diu Sant Martí Sarroca i el va conèixer, es deia que era viudo, jo vaig venir a M. fa 4 anys i m’he casat, ell vingué fa un any i mig i digué que encara era vdo. Pere March, català, h.M., de 30 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, anant de Barcelona a Girona passà pel seu llogaret, també l’ha vist a Barcelona i sempre ha entès que és viudo, diu que fa 16 o 17 mesos vingué a M., havia tingut certes pendències en sa terra, li va demanar si s’havia tornat casar  i digué que no.

ROCO, Andreas. 11-12-1603: de la vila de Santàngelo de Venècia, de 30 anys, fill d’Horacio de Roco, fa 9 anys anà a Sicília i a Sardenya i a Espanya, vingué de Sicília amb Silvestre d’Antonio, de 30 anys. A. de Laina (?), de Sicília, fadrí, soldat de les galeres de l’armada, fa 10 anys que el coneix, va estar dos anys a Venècia fent de picapedrer i dormia en sa casa, després Andreas anà a Sicília i ell hi va anar al cap d’un mes, al cap de 9 anys es partí per Mallorca. Silvestre d’Antonio, de Venècia, casat i domiciliat a Mallorca, el coneix, els dos són de Santàngelo, i sap que és fadrí, se’n anà de Venècia fa 9 anys i el va trobar a Sicília i a Sardenya, vingueren junts de Sicília. Casarà a Sta. Eulàlia amb Agnès), f. de Bartomeu Vich.

ROCOSA, Vicenç. 24-4-1641: mariner, d'Arenys (Catalunya), f. de Joan i de Paula, fa 14 o 15 mesos que falta de sa terra, fadrí de 20 anys. Francesc Rossell, mariner d'Arenys, h.M., de 30 anys, el coneix bé per ser de la mateixa vila, conegué el pare que morí negat, coneix la mare, ha fet molts de viatges amb ell, sap que és fadrí d'uns 20 anys. Gaspar Rossell, mariner d'Arenys, de 24 anys, diu que s'han criat junts, han navegat plegats, ha conegut els pares, sap que és solter de 20 anys.

RODRICO, Vicenç. 2-12-1647: mercader de Palerm (Sicília), f. de Pere i de Santa Olivia (?), té botiga de teleries i altres, fa 6 mesos falta de Palerm, ha estat 4 mesos a Càller i en fa dos que és a M., de 40 anys, ha aportat de Palerm a Antònia Lacarmona amb la que es vol casar. Antoni Jordà, calafat natural de Milazzo (Sicília), domiciliat a M., de 48 anys, fa 5 anys que el coneix de Palerm, totes les vegades que hi ha estat, la darrera fa un any, l’ha conegut fadrí, entén que és fadrí d’uns 40 anys. Àngel Fonts, natural de Messina, domiciliat a M., de 49 anys, el coneix fa 25 anys de Palerm, fa 4 anys jo som vingut a M., tot el temps que l’ha conegut a Palerm era fadrí, fa 5 anys tenia en sa casa una jove Antonina Lacarmona amb qui estava embarassat i ara l’ha portada a M. i s’hi vol casar, afirma que és fadrí d’uns 40 anys. Antoni Laroxa, f. de Jaume, de Marsala (Sicília), de 16 anys fa 12 anys que el coneix, essent de 4 anys sense pare ni mare, el pare de dit Vicenç el prengué en sa casa i el crià, sempre ha estat en sa casa i així sap molt cert que és fadrí, si fos casat hauria vista sa muller en sa casa o n’hauria sentit parlar. Casa a St. Nicolau amb Antonina Lacarmona, f. de Francesc, de Palerm.

RODRIGO, Joan. 8-8-1647: mariner, f. de Joan i de Maciana Gomes, de la Corunya, regne de Galícia (Castella), fa 7 anys se’n anà de casa dels seus pares i passà a València on es posà amb un pescador del Cabanyal de València i habità allí 3 anys, després s’embarcà per Itàlia i cap de mig any arribà a Venècia on assentà plaça de mariner a l’armada de la Senyoria a la qual serví dos anys i mig, deixà de servir i passà a Sardenya i a Còrsega on s’assentà amb el patró Nadal Espinosa de M. que anava a corsetjar, últimament ha arribat a M. on té intenció de casar-se, fadrí de 20 anys. Pere Anyello, mariner de Nàpols, h.M., de 28 anys diu que el va conèixer fa 2 anys a Venècia, anava amb l’armada de Venècia, passaren junts a Gènova i han anat a diverses parts, aquests dos anys mai ha sentit dir que fos casat a cap part del món, sempre ha estat tractat com a fadrí, serà de 20 anys. Pere de Petro, mariner de Ragusa, de 22 anys, fa 6 o 7 dies que el coneix, anava per mariner al vaixell del patró Nadal Espinosa que ha pocs dies vingué de cors, l’he vist tractar com a fadrí i no ha sentit dir que fos casat, serà de 20 anys. Jerònim Petit, mariner de Barcelona, domiciliat a M., de 24 anys, fa 4 anys el va conèixer que feien el dos de pescador al Cabanyal de València, allí estigueren junts dos anys, tingué notícia que ja feia algun temps que hi habitava, després ell s’embarcà amb mon pare per a Flandes, fa 8 o 10 dies vingué amb la sagetia del patró Espinosa, a València no era casat ni reputat per tal, era impossible que fos casat per ser minyó, el té per fadrí de 20 anys. Carles Laurenço, natural de Nàpols, trobat a la present ciutat, de 22 ans, diu que fa 4 anys anà a València i habita al Grau fent de pescador 2 anys, i estant allí conegué a dit Rodrigo que habitava en casa d’un pescador, junt a la casa on jo habitava, al cap d dos anys s’embarcaren a una nau flamenca per a Llevant, el capità de la nau els admeté per grumets (brumets), passaren per Nàpols, on jo vaig desembarcar, i Rodrigo anà a Venècia per després anar a parar a Còrsega on jo arribí amb un vaixell de cors, Rodrigo s’embarcà amb el patró Espinosa fa un mes i mig, estant a València no era casat, després l’ha vist algunes vegades en diferents ports navegant i mai ha sentit dir que fos casat, el té per fadrí de 19 o 20 anys. Antoni Garbón, mariner de Messina, trobat al port de la ciutat, diu que fa 9 anys es trobava a la Corunya sobre una nau flamenca en la que reberen per brumet al dit Rodrigo, que era minyó, ell restà a València, l’ha tornat encontrar en diferents ocasions en diferents ports, no sap que s’hagi casat en cap part del món, tots el tenen reputat per fadrí, tindrà 19 anys. Sebastià Brexan, mariner de Porto Venere, dominació de Gènova, trobat a M., diu que al carrer de la mar trobà dos mariners gallecs i dit Rodrigo, que deia que es casaria a M., jo també estic en la mateixa intenció, els dos mariners li digueren que dit Rodrigo era fadrí, un dels mariners es deia Domingo i l’altra Francisco i anaven amb les mateixes naus que ell. Pere Antoni Espinosa, mariner de M., de 50 anys, coneix a Antoni Garbón, mariner de Messina fa 14 o 15 anys, sap que és home de bona reputació que mai ha estat atr

RODRIGUES, Antoni. 1-3-1644: natural de la vila de Madrid (Castella), viudo de Francisca Margarita Peres, f. de Pere, es casà fa 16 anys i hi va estar casat 8 anys i morí de malaltia a Madrid, fonc enterrada a l’església de Sta. Caterina, i no s’ha tornat casar. Miquel Gomes, natural de Madrid, regne Hispania, de 26 anys, fa 9 anys els coneixia, havia habitat en sa casa, fiu que fa 8 anys que és morta, la va veure malalta i morta, està enterrada a Sta. Caterina, fa 7,5 anys isquerem junts per soldats de sa majestat, anaren al castell de Tortosa, a Milà i vingueren a M. i no s’han mogut. Pere Martín, natural de Madrid, de 28 anys, fa 9 anys els coneixia i habitava en sa casa, la dona morí de malaltia, l’ha vista morta i enterrar, Rodrigues no s’ha tornat casar, fa 7 anys isqueren plegats per soldats, anaren a Tortosa, a Milà i vingueren a M. Casa a Sta. Creu amb Joana Pons, vda.

RODRÍGUEZ CAMATXO, Alfons. 16-3-1651: mariner, f. de Joan Rodrígues Camatxo i de Maria Garcia del Castillo, natural de Sanlúcar de Barrameda (Castella) d’on fa 7 anys que falta, 4 anys ha estat a l’armada i els altres 3 ha habitat a M., fadrí de 20 anys. Joan de los Reyes, natural d’Alcúdia, domiciliat a la ciutat, de 50 anys, diu que fa 7 anys que el coneix de Sant Lúcar, anava a les galeres d’Espanya per timoner i dit Alfons l’aportaren per força per mosso, a les hores tindria 12 o 13 anys, conegué als pares i germans, de les hores sempre han navegat plegats, quan anaren a Messina dit testimoni restà a M. i ell restà allà i vingué als dos mesos, farà 3 anys, de les hores sempre ha habitat en sa casa pel que sap molt bé que és fadrí, si fos casat ho sabria, serà de 20 anys. El patró Daniel Grecetx de Sitges, domiciliat a M., de 35 anys, fa un any que el  coneix de M., ha navegat amb ell, pel que l’ha tractat sap que és fadrí de 20 anys. Bartomeu Servera, mariner de M., de 22 anys, diu que fa 3 anys que el coneix de l’armada reial, de les hores sempre l’ha conegut, era molt minyó, vingueren amb l’armada a M. i sempre l’ha conegut, sempre l’ha conegut fadrí, serà de 20 anys.

RODRÍGUEZ JEIJERA, Juana. 8-11-1627: de l’illa de Madeira (Portugal), filla de Basco Jeijera i de Catalina Rodrigues. Juan Martínez, soldat, natural de l’illa Graciosa (Portugal), la coneixia de la seva terra, sap que és viuda, el seu marit es deia Baltasar de Rameta, el va veure enterrar a Madeira, diu que la vda. s’embarcà per l’illa de Lanzarote i nos cautivaron juntos, han estat esclaus. Domingo Alvelo Spíndola, natural de Madeira, de 67 anys, la va conèixer a Madeira i mort el marit s’embarcà per Lanzarote i foren captivats i portats a Alger on ella visqué com a vda., no va veure morir el marit però li contà un company, Juan Martínez Sodre que era de l’illa Graciosa. Diego Xuares de Silba i Juana Rodríguez diuen que abemos llegado a esta ciudad con el redentor de Nuestra Senyora de la Merced redentos con los demás que trajo de Argel. Diego que va estar captiu 11 anys i Juana 9, davant testimonis es comprometeren a casar-se al arribar a terra de cristians. Presenten una certificatòria de Cosmo Dies Debertre (?), prevere captiu a Alger, natural de l’illa Terceira (Açores), de que Diego i Juana s’havien compromès a casar-se davant Francisco Duran, prevere gallec, signant a Alger el 20-8-1627. Casaran a St. Miquel.

RODRÍGUEZ, Francesc. 28-4-1644: f. Domingo, de Castella, casa a Pollença amb Antonina Totxo, f. Jaume.

RODRÍGUEZ, Francisco. 9-8-1637: f. de Diego, de Portugal, casa amb Magdalena Cifre, f. de Nadal, a Sta. Creu (Matr.).

RODRÍGUEZ, Manuel. 29-1-1603: estampador de Salamanca (Castella), va estar dos anys a Barcelona, un any a València, tornà a Barcelona i vingué a Mallorca. Joan Mulet el conegué l’any anterior a Barcelona i feren amistat, feia feina amb un estampador i vingué amb mi a Mallorca, li digueren que era fadrí i que el casés a Mallorca. Gabriel Guasp diu que fa 10 mesos vingué de Barcelona i fa feina en sa casa. Casarà a Sta. Eulàlia amb Magdalena, vda. de Martí Salvà.

RODRÍGUEZ, Manuel. I-1603: fill de Joan, de Salamanca. Fa 9 anys partí de sa terra, va estar dos anys a Barcelona, un any a València, tornà a Barcelona i fa 10 mesos és a Mallorca. Ha treballat a casa de Gabriel Guasp, mercader de llibres. Casarà a Santa Eulàlia amb Eulàlia (?) Salvà.

RODRÍGUEZ, Pere. 26-3-1644: de Castella, f. de Pere i de Maria, partí de sa terra als 10 anys, anà a Catalunya, a Perpinyà i a Salses, amb la companyia de don Jordi Estrada, vingué a M. fa 5 anys i anà a Estellencs on habita. Melcior Bauçà, bracer d’Estellencs, de 40 anys, el va conèixer fa 6 anys al castell de Perpinyà molt minyó, d’uns 12 anys, era soldat de don Jordi Estrada,  jo men vingué a M. i ell vingué al cap de 4 o 5 mesos i sempre ha estat a Estellencs en casa de Pere Cerdà, pagès, diu que és fadrí d’us 18 anys. Pere Cerdà, conrador d’Estellencs, de 27 anys, el va conèixer fa 5 anys, que era estat soldat i de les hores ha estat amb ell, quan vingué tenia 12 o 13 anys, serà fadrí de 18 anys. Casa amb Praxedes Cerdà, f. de Miquel, a Estellencs.

ROIG, Joan. 1-3-1616: vdo. de Mataró (Catalunya). Alonso Saial, català casat a M., tota la vida l’ha practicat, un germà seu es casat amb una germana seva, era casat amb Elena Andreas que morí, va estat en sa casa quan havia morta. Joan Subirats, mallorquí, diu que fa pocs dies estava en sa casa a Mataó i le mare li digué que era viudo i que es volia casar a M.

ROIG, Joan. 19-10-1641: mariner de Blanes (Catalunya), f. de Miquel i de Margarita Muner (?), fadrí de 18 anys. El patró Pere Fontanilles, de Catalunya, h.M., de 38 anys, fa més de dos anys que el coneix que anava de mosso a la sagetia del patró Antoni Bosch, català, que li digué que era fadrí i també li digueren els altres mariners, ha vingut amb dita sagetia a M., és de 18 o 19 anys. Benet Morell, mariner de Blanes, de 21 anys, el coneix i coneix els pares que són vius, sap molt bé que no és casat, han navegat junts molts viatges, si fos casat ho sabria, tindrà de 17 a 19 anys. Casa amb Caterina Lliteres, f. d'Antoni, a Sta. Creu.

ROMERO, Pere. 5-9-1642: f. de Joan i d'Àgata Martínez, de la vila de Montalbán, regne d'Aragó, se'n anà fa 9 anys per soldat, fa 7 anys és a M. d'on no ha partit, fadrí de 24 anys. Joan Ortiz de Montalvanecho (Montalbanejo, Conca), Castella, domiciliat a M., de 30 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix, de l'armada reial que començaren a ser soldats junts dins un mateix vaixell i vingueren a M. junts farà 7 anys, sap molt bé que és fadrí per molts coneguts seus de sa terra, aleshores no s'embarcava cap soldat que fos casat sinó fadrí, serà de 23 o 24 anys. Bernat Seguí, de Montsó (Aragó), domiciliat a M., de 28 anys, fa 9 anys que el coneix, començaren a ser soldats junts a l'armada, per ell i pels seus camarades va entendre que era fadrí, tots els soldats que s'embarcaven i anaven a la guerra eren fadrins, el té per fadrí de 24 anys.

ROMEU, Ramon. 17-1-1642: mariner, f. d'Antoni, de la parròquia de Sant Martí Sa Roca, es casa a Sta. Creu.

ROCA, Antoni. 1-5-1647: d’Arenys (Catalunya), f. de Damià, qu., i de Caterina, partí de sa terra fa molts d’anys, ha estat a algunes parts d’Itàlia i d’Espanya navegant, fadrí de 39 anys. El capità Joan Clausell, de Barcelona, del lloc d’Arenys, domiciliat a M., de 34 anys, el coneix de minyó, de M. i d’altres parts d’Itàlia i d’Espanya, sempre l’han tractat com a fadrí tots els que el coneixen, tindrà 38 anys. Bernat Clausell, mariner d’Arenys, de 36 anys, el coneix molt, ha conegut el pare que ja és mort i coneix a la mare que és viva, sap que és fadrí perquè el coneix de minyó, s’han criat junts a Arenys i s’han vist moltes voltes, han navegat junts en diferents vaixells, tindrà 38 o 39 anys.

ROMEU, Ramon. 17-1-1642: mariner, f. d'Antoni, de la parròquia de Sant Martí Sarroca, regne de Catalunya, fadrí. Joan Cerdà, de Sitges, mariner de 23 anys, fa 10 anys que el coneix, en fa 6 anà a Sitges i treballà de pagès, se'n anaren junts per mariners farà 4 anys i mai s'han separat, tindrà 26 o 27 anys. Pere Pau Puig, mariner de Barcelona de 21 anys, fa 4 anys que el coneix, anaren junts al primer viatge que feu i sempre han navegat junts, mai ha estat casat, serà de 26 o 27 anys. Casa a Sta. Creu amb Apol·lònia Avellà, f. de Sebastià.

RONDA, Pere Joan. 5-11-1607: f. de Jaume, de Milà (Llombardia), de 28 anys, en fa 17 partí de sa terra i anà a Barcelona amb Simó Colli, on ha estat 10 o 12 anys, i vingué a M. fa 7 o 8 mesos. Pere Llorens, de Perpinyà (Rosselló), del regne de Catalunya, el coneix fa 15 anys de Barcelona, que era molt jove, estava a casa de mestre Simó Colli, plater d'estany. Mateu Trilla, sabater  català de Cervera, casat a Barcelona, de 24 anys, l'ha conegut 6 anys a Barcelona, en fa 3 que són a Mallorca. 8-11-1607: Camilo Perrino, milanès casat a M.. de 34 anys, fa 18 anys que el coneix, de Milà d'on són naturals, va anar a Milà i als 6 mesos hi anà ell i se'n anà a Barcelona a prendre ofici i se'n portà a mestre Simó colli, estanyer milanès, no era casat a Milà i sempre ha sabut noves seves, dit mestre Simó vingué a M. dues vegades i li digué que no era casat i volia que anàs a Milà a csar-se amb una parenta seva. Casarà amb Marianna, f. de Bernat Bos, qu., a St. Jaume.

ROS, Esteve. 2-3-1645: mariner de 20 anys, de Gènova, f. del patró Martí i de Nicolava, fadrí. Ambròs Brassan, mariner de Saona (Savona), senyoria de Gènova, de 23 anys, diu que han navegat plegats molts d’anys i que coneix els pares, ha habitat en sa casa, és fadrí. Joan Oliver, mariner, natural de la ciutat de M., de 22 anys, fa 7 anys que el coneix, han navegat plegats alguns anys al mateix vaixell i quasi no s’han deixat, els testimonis que divan que és fadrí són persones honrades cristianes. Agustí Vinceguerra, natural de Monterroso, senyoria de Gènova, de 24 anys, el coneix des de que té records i coneix els pares, ha habitat moltes vegades en sa casa, han navegat molts d’anys plegats, quasi des de minyons, fa 8 mesos arribaren a M., és reputat per fadrí per tots els que el coneixen, serà de 20 anys. Joan Maria Font (?), mariner de la Espècia (Spezia), de 25 anys, el coneix des de que té records i coneix els pares, ha estat moltes vegades en sa casa, quasi de minyons han anat sempre en companyia navegant, sap que és fadrí  d’uns 20 anys. Joan Oliver, mariner de M., fa 7 anys que el coneix, han navegat alguns anys plegats, els que diuen que és fadrí són persones cristianes i dignes de fe

ROS, Esteve. 26-8-1645: mariner, f. de Mateu, de Sestri de Ponent (Gènova), fa 6 anys que falta de sa terra i no hi ha tornat, ha navegat per Llevant i per Ponent, fa més d’un any que practica la ribera de M., fadrí de 22 anys. Ambròs Gismon, mariner genovès natural de Sestri de Ponent, de 39 anys, el coneix des de que és nat, són del mateix país a una llegua de Gènova, era vezí de la casa dels pares, quan ell partí era molt jove, farà 4 o 5 anys, jo fa un any que falto i si fos casat ho sabria, fa un any que els dos habiten a M., molts genovesos que han navegat amb ell diuen que no és casat, tindrà 22 anys. Francesc Marquese, mariner de Sestri de Ponent, de 23 anys, fa 10 anys que el coneix i coneix els pares i parents, ell fa molts anys que falta del seu país, se’n anà minyó, ha navegat amb ell a diverses parts per temps de dos o tres anys, no és casat ni a la sua terra ni a altra part, serà de 21 o 22 anys. Casa a St. Jaume amb Joana Puigserver, f. de Bernat.

ROS, Esteve. 27-8-1640: f. de Joan, de Saint Malo (França), casa a Sta. Creu amb Elisabet Perelló, f. de Miquel.

ROS, Francesc. 30-5-1601: de Marsella (França), f. d’Antoni, fa 7 anys partí de Marsella amb una nau carregada de forment a l’Arxipièlag (Mar Egeu) i d’allí vingué en Espanya, ha estat a Sevilla i a Cadis, anà a Alexandria amb el patró Granier, fa un any que és a Mallorca d’on sols ha sortit per anar a un viatge a Alacant amb el patró Antoni Jordi. Lluís Rotger, de Marsella, escrivà de la pollacra Sant Esperit, el coneix de Marsella on feia de pescador, diu que no ha estat casat i que tindrà 24 o 25 anys. El patró Miquel Granier, francès, de la pollacra Sta. Maria Bonaventura i St. Antoni, natural de Marsella, el coneix de minyó, han navegat junts a un viatge a Alexandria i diu que és fadrí. El patró Renard Granier, casat i domiciliat a Mallorca, diu que el seu germà Miquel i Lluís Rotger són persones que diuen veritat. Casarà amb Joana, filla de Joan Romaguera, a Sta. Creu.  

ROS, Francesc. 4-3-1617: de Sextri de Ponent (Gènova), de 23 anys, f. de Bernat. Agustí Pelissa (?) de Gènova, en coneix de minyó, mai s’han separat i diu que és fadrí. Nicolau Gasso, genovès, avui trobant-se al port en les galeres del duc Dòria, el coneix de minyonença i diu que és fadrí. Casarà amb Elisabet, f. de Bartomeu Ramon, a Sta. Creu.  

ROS, Jaume. 4-5-1607: mariner de 21 anys, de Six-Fours (França), f. de Pasot (?) i de Caterina, partí de sa terra fa 8 anys i vingué a Mallorca, ha estat a diversos vaixells. Pallas Gras, mariner francès de Six-Fours, de 20 anys, el coneix de minyó, es criaren plegats, fa un any van amb la sagetia del patró Joan Daniel (de Six-Fours), diu que son pare és mort i tindrà 21 anys. Nicola Martinench, de Six-Fours, de 23 anys, el coneix des de que va nàixer, s’han criat junts i fa un any van junts a una sagetia. El patró Magí Mirallejo, mallorquí de 48 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix i que a Mallorca sempre ve amb una sagetia de blat. Casarà amb Elisabet, f. de Benet Garau a Sta. Creu.

ROS, Joan Àngel. 11-7-1605: era mariner, fill de Lluc, del lloc de Gateras (França), de 26 o 27 anys. Fa 4 anys partí de sa terra. Abans havia partit i tornat. El patró Luca Ruant (?), de Sant Tropès fa 4 anys que navega amb ell. Antonio Stanovo, mariner de la Ciutat de Llenguadoc (França), l’ha practicat de 10 anys ençà i han navegat junts. També ha navegat amb Joan Francesc Brulangua (?), francès casat a M. Casarà amb Caterina, filla d’Onofre Boscha, sabater, a Santa Creu.

ROS, Joan. 12-6-1640: un testimoni diu que sempre l'ha conegut fadrí, que mai es treu un home per soldat que no sigui fadrí, molts camarades seus li han dit que és fadrí, tindrà 23 anys. Casa a Pollença amb Caterina Pont, f. de Joan.

ROS, Joan. 2-7-1640: de la vila de Bellovici, regne de Nàpols, f. de Jeroni i de Lucrècia Blavea (?), fa 6 anys se'n anà de sa terra i vingué a esta per soldat i no se'n ha tornat, de 23 anys. Flores Suadfona (?), de la ciutat de Paula, regne de Nàpols, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix de Nàpols, eren soldats junts d'una mateixa companyia, va venir a M. i Ros al cap de 3 mesos.

ROS, Nicolau. 24-1-1625: mariner, f. de Joan, de Toló, regne de Provença (França), de 19 anys. Pere Esteve, de Toló, de 24 anys, el coneix de minyonença, son pare és mort, no és casat, ha navegat molt poc, ha fet dos o tres viatges, fa 4 mesos falta de Toló i si hagués estat casat en tindria alguna notícia perquè tracta amb molts francesos de dita ciutat, tindrà 20 anys. Pere Barbaros (?), mariner de Toló, de 20 anys, el coneix des de que té records, vivien al mateix carrer, coneix sa mare, son pare és mort, diu que és fadrí de 19 o 20 anys. Casa amb Caterina, f. del patró Bertran Bartomeu, qu., a Sta. Creu.

ROSA, Joan Baptista de. 18-3-1640: f. de Jordi, natural d'Alexandreta, del regne de Grècia (Turquia)[35], mariner, partí de sa terra fa 15 o 16 anys, ha estat a moltes terres d'Espanya i d'Itàlia en diversos vaixells, ha vingut de Barcelona a M. fa 3 mesos amb el patró Antoni Seguí, ha fet alguns viatges assí, de 30 anys. Jordi de Nicola, de Candia (Grècia)[36], regne de Venècia, de 26 anys, fa 15 anys que el coneix d'Alexandreta, que era molt minyó tenia 3 o 4 anys, han navegats junts amb diversos vaixells a Llevant i a Ponent, ha conegut el pare, que ara és mort, mai ha esta casat, sempre l'han tractat com a fadrí, tindrà 30 o 31 anys. Joan de Marco, mariner d'Ilu (Grècia), del regne de Venècia, de 25 anys, fa 3 anys que el coneix i aquest temps han navegat plegats a moltes terres de Llevant i de Ponent i sempre l'han tractat com a fadrí tots els que el coneixen, tindrà 28 o 30 anys. Gabriel de Joan Pons, de Grècia, mariner de 26 anys, ha conegut el pare que també era mariner i fa 7 o 8 anys el va conèixer a ell en sa terra que es diu Mitarin, era terra de moros, ell sap la llengua turquesa i servia d'intèrpret, va pasar a la seva nau i han navegat junts a moltes parts d'Itàlia i d'Espanya i per tot sempre l'han tractat com a fadrí, serà de 30 anys. Joan Baptista Gener, paraire de M., de 37 anys, el va conèixer fa 3 anys a Barcelona on el tractaven com a fadrí, vingueren junts a M. amb el patró Antoni Seguí, després ha anat amb fragates mallorquines, sempre l'han tractat com a fadrí, diu que és bon cristià, l'ha vist confessar i combregar a M. i a Barcelona, serà de 28 o 29 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Antonina Abrines, f. d'Antoni.

ROSSELL, Antoni. 15-1-1601: de 21 anys, fill d’Antoni, natural de Vilanova de la ciutat de Barcelona, fa dos mesos vingué a Mallorca. Andreu Orselles, mariner català, declara que el coneix per ser de sa terra i que és fadrí. Pau Scardo, mariner català, ha conegut sos pares i diu que és fadrí. Casarà amb Caterina, filla de Joan Ossona (?).

ROSSELL, Francesc. 30-3-1631: f. de Francesc, d’Arenys (Catalunya), casa amb Bàrbara Canals, f. de Pere, a Sta. Creu (Matr.).

ROSSELLÓ, Joan. 14-5-1629: mariner d’Arenys (Catalunya), f. de Legimonis (?), casa amb Marianna Ballester, donzella, a Sta. Creu (Matr.).

ROSSO, Baptista. 28-6-1642: natural de San Remo (Gènova), mariner, f. de Domingo, fa 7 anys que falta de sa terra, ha navegat per diverses parts d'Espanya i d'Itàlia, fadrí de 24 anys. Bernat Jufret, mariner de San Remo, de 26 anys, fa molts d'anys que el coneix, ha estat un any i mig a casa d'un oncle seu a San Remo, sap molt bé dels seus camarades que és fadrí de 24 anys. Andreas Rubin, de  Canoren (Gènova), de 27 anys, diu que fa dos anys que naveguen junts, sap pels camarades que és fadrí de 25 anys. Casa a Sta. Creu amb Marianna Vivó, f. de Jeroni.

ROSSO, Francesc. 12-2-1625: de 26 anys, f. de Simó, de la ciutat de Gènova, d’on fa 7 anys que falta, ha navegat per moltes parts i en cap s’ha casat. Pere Joan Sannio (?), genovès de 21 anys, ha conegut tots els germans i a ell des de que té memòria, les cases dels pares estaven al mateix carrer i molts visines, fa 4 mesos que falta de Gènova i sap cert que no és casat allí ni en altre part perquè en tindria notícia, tindrà 25 anys. Urigalca (?) Crossad (?), de la ciutat de Gènova, de 30 anys, diu que són de la mateixa parròquia, fa 17 o 18 anys que el coneix a ell, als pares i germans, no és casat a Gènova on fa 7 anys que falta, jo fa quatre mesos que falt i he estat a Barcelona i a Cartagena on l’ha tractat, no ha tingut mai notícia de que fos casat, tindrà 26 anys.

ROSSO, Jaume. 29-8-1644: mariner de 25 anys, natural de San Remo (Gènova), vdo. de Vicença Pericona amb qui es va casar fa 7 anys a Palerm, va estar 4 anys casat, anà de viatge i al tornar va saber que era morta per sa cunyada i sa germana, pagà l’enterro i sepultura i misses. Benet Ziion, mariner de Gènova, de 27 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts, han navegat junts, fa 6 o 7 anys ell casà a Palerm amb Vicença Pericona, dit testimoni té un germà a Palerm casat al mateix carrer, fa 3 anys sa muller caigué malalta i morí, l’ha vista malalta i morta, anà a l’enterro, de les hores han navegat junts, no s’ha tornat casar ni a Palerm ni a Gènova ni a altra part, és viudo de 25 o 26 anys. Jaume Bona, de la vila de Sportorno (Gènova), de 30 anys, el coneix de minyó per haver-se criat a Gènova, se’n anaren plegats navegant, fa 7 anys casà a Palerm, moltes vegades ha estat en sa casa, els ha vist junts com amants, fa 3 anys la muller caigué malalta, l’anà a visitar i després la va veure morta en sa casa i assistí a l’enterro. Francesc Serra, cabomestre de la capitana de Sevilla, natural de Saragossa de Sicília (Siracussa), de 47 anys, fa molts d’anys que el coneix, essent ell minyó de 5 anys es trobaren a Palerm, fa 9 anys el casà amb sa cunyada, fa 4 anys morí la vigília de St. Pere en sos braços, el marit estava absent  de Sicília. Casa a Sta, Creu amb Pràxedes Contestí, vda, de Jaume Vidal.

ROSTIT, Joan Baptista. 24-12-1627: de 22 anys, f. de Rainardi, de Cassis del comtat de Marsella (França), fa un any que habita a M., navega amb el patró Joan Bru, francès casat a M. Felip Delest, de Cassis, de 58 anys, fa 14 o 15 anys que el coneix i sap que és fadrí. Honorat Martí, f. de Josep, de Cassis, de 24 anys, dociciliat a M., fa 4 o 5 anys que el coneix i tots aquests anys han navegat plegats, coneix el pare que és marienr, si fos casat ho sabria. Casa amb Margarita, f. de Miquel Clar, a Sta. Creu.

ROTGER, Jaume. 11-7-1620: de 20 anys, fill de Pere Roig, de Gènova. Gabriel Quetgles, fuster d’Inca, residint a la ciutat, de 20 anys, fa 5 anys que el coneix, des de Gènova anà amb ell en cors amb els galions del duc d’Osuna uns 4 anys i mig, sempre l’ha vist tractar com a fadrí i ha estat en casa de sa mare. Jaume Desor (?), mariner mallorquí, de 23 anys, diu que anaven als galions del duc d’Osuna, que aportaven 13.000 homes per desembarcar a Baja de Gènova per anar a Alemanya, i ell i Rotger fugiren i anaren a casa de sa mare que no digué que fos casat ni va veure muller, vingueren a M. farà 7 mesos. Francisco Verdi, genovès, avui a M. amb el vaixell d’Onofre Dalmau, mallorquí, el coneix de minyonença.

ROTGER, Pere. 30-9-1616: mariner de 19 anys, d. de Francesc Roger, sastre de Narbona (França). Glaudo Cotero, de Martigues, de 20 anys, el coneix, ell és de prop de Narbona, fa mesos que naveguen junts, tindrà 20 anys. Guillem Granet, de Martigues, de 25 anys, fa 3 anys que el coneix, ha conegut els pares, diu que ell ha estat a martigues i és fadrí, fa 6 mesos que naveguen plegats. Casa amb Anna, f. de Galceran Esteve, a Sta. Creu.

ROURE, Joan. 4-5-1605: de 21 anys, de Niça (Savoia), fill de Joan. Fa 3 anys partí de Niça i vingué a Mallorca. Testimonis de que és fadrí: Guillem Cotto, mariner de Niça, fa 7 anys que el coneix i l’ha practicat a Mallorca i a Niça, i Joan Ros, mariner de Niça, que el coneix de minyó.

RUANT, Luca. 11-7-1605: mariner de Sant Tropès. Test.

RUBERT, Pere Antoni. 18-3-1611: imaginaire, de Nàpols,  fa 6 anys i 4 mesos sa muller Magdalena de Xeris morí  i ell se’n anà a Porto Longo[37], vesí de Florensa (Florència) on ha estat 5 anys i partí amb un bergantí arribant a Mallorca el juliol passat. Camilo Perrino, imaginaire milanès domiciliat a Mallorca, de 38 (?) anys, fa 11 anys que el coneix de Nàpols on ha estat molt temps, diu que la dona morí fa 6 anys, va anar a l’enterro, els menestrals d’un mateix ofici hi van, diu que fa 8 mesos que ha arribat a Mallorca, sabia que era bon menestral, el volia casar amb una fillastre seva. El rector d’Alcúdia, Dr. Pau Duran, interroga a Joan Aveia, f. de Jeroni, ferrer de 27 anys, que diu que el va conèixer fa 4 anys a Porto Longo. Casa amb Esperança, f. de Jaume Homar, a St. Miquel.

RUBIA, Joan de la. 13-9-1650: f. d’Andreu i d’Anna Morena, de València, diu que es casà el 1646 amb Francina Monroig, naturals de els dos del Grau de València, i dit any el divendres sant a la nit morí dita muller de febres, fou enterrada al vas de la capella del Sant Crist del Grau de València, morí fa 3 anys, ell fa un any i dos mesos que és a M., sempre l’ha tractat com a viudo. Josep Manyes, natural de la ciutat de València, de 20 anys, fa molt que el coneix, sap que sa muller va morir fa 3 anys al mes de setembre, va anar a l’enterro a l’església de St. Miquel del Grau, de les hores sempre l’ha tractat com a vdo., fa un any i dos mesos vingueren junts a M. on estan de continuo, diu que és viudo. Josep Salvador, de València, de 25 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix, era casat amb Francina Monroig natural del Grau, on han habitat els dos, ha estat diverses vegades en sa casa, sap que la muller morí fa 3 anys, és fama pública, li digueren uns cosins germans de ella, ell és viudo.

RUCELL I DRAGO, Frederic. 15-9-1621: de St. Pau de Vença, a Provença (França), de 23 o 24 anys, f. del mag. Sr. Bernadí de Rucel i Drago, capità general de St. Paule, qu. Ciprià Gràcia, de Barcelona que fa molts anys habita a M., fa 4 anys que el coneix, ha estat a la sua terra, diu que si fos casat ho sabria i que tindrà 23 o 24 anys. Joan Nicolau, francès del Delfinat, que fa 6 anys habita a M., en fa 4 que el coneix, diu que és fadrí de 22 anys. Diego Cat, Dr. en medicina, francès resident a M., de 40 anys, el coneix de minyó perquè vivia a 4 llegues, serà fadrí de 24 anys. Honorat Cat de Calas (França), h.M., de 54 anys, és de 4 llegues de St. Pau, el coneix de minyonença de quan tenia 7 o 8 anys, ha conegut al pare que era Veger i és mort, i a la mare, diu que és fadrí de 23 o 24 anys. Onofre Bonet, beneficiat a l’església major d’Eivissa, h.M., , diu que vingué amb les galeres el 16 d’agost i anà a Eivissa on té un conco (Francesc Drago) i un germà que es diu Sepiot (sic) farà 6 anys i es vingut a M., diu que no és casat perquè  Eivissa és petita i ho sabria. Antoni Palerm, estudiant, avui a M., l’ha conegut a Eivissa, d’on fa 15 mesos que falt. Casa amb Dominica de Santjoan, f. de Miquel, a Sta. Eulàlia.

RUIS DE LA FUENTE, Calixto. 9-5-1644: f. de Pere, de la ciutat de Faro (Portugal), casa a Inca amb Francina Riera, f. Jacint.

RUIS, Joana. 1-9-1607: f. de Joan i Joana Umbria, del lloc d’Alcuneza (?), diòcesi de Sigüenza, regne de Castella, partí d’Alcalà d’Henares fa dos anys per València i vingué a M. amb els seus senyors, està al servei del noble Mateu Net, notari, fadrina de 19 anys que es vol casar. La senyora Maria Roman de Gicellar, muller del mag. Mateu Net, arxiver del patrimoni reial, fa 10 anys que la coneix, en fa 3 que està al seu servei, vingué a M. amb ella i son marit.

RUMABAU, Pere. 7-4-1627: mariner d’Antibo (França), de 28 anys, f. d’Antoni i de Joana, partí de sa terra fa 15 o 16 anys i en fa 15 que practica Mallorca, ha estat a moltes parts d’Itàlia i d’Espanya. Joan Oliver, de Sifos (Six-Fours), de 23 anys, fa 3 anys que el coneix, l’ha vist a Nàpols, a Malta i altres, fa 8 mesos que naveguen junts a una mateixa polacra, sempre l’ha vist ttractar com a fadrí, té un germà que viu a Càller casat a M., tindrà 30 anys. Nicolau Porquer, mariner de Sifos, de 25 anys, en fa 4 o 5 que el coneix, l’ha vist a moltes parts d’Itàlia, com Nàpols i Palerm, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, fa 5 mesos que naveguen amb una polacra, el té per bon cristià, tindrà 28 anys. Pere Gassa, menor, calafat de M., de 46 anys, fa 14 anys que el coneix, que era minyó, té un germà que es diu Domingo que viu a Càller que es casat amb una cosina germana seva que es diu Margarita, sempre l’ha vist tractar com a fadrí per tots els francesos que el coneixen. Casa amb Joana, f. de Pere Mart (?) a Sta. Creu.    

SABET, Onofre. 14-4-1603: patró de Catalunya, casat a M., test.

SACA, Lluís. 20-3-1618: de 22 anys, f. de Jaume, de la ciutat de Saint-Michel (França). Antoni Reboll, de Marsella, domiciliat a M., de 25 anys, fa 3 anys que el coneix i tot temps han navegat junts, diu que és fadrí de 23 anys. Honorat Barber, natural de Toló, domiciliat a M., de 23 anys, fa 4 anys que el coneix i dit empa han navegat junts, tindrà 22 anys. Casa amb Elisabet Peris, f. de Miquel, a Sta. Creu.

SAFIOTO, Nardo (Safior, Safroto). 24-2-1648: de Messina (Sicília), vdo. d’Elisabet Thomàs, de 35 anys la muller morí fa 4 anys a Messina quan ell estava absent a Llevant, els germans d'ella aportaren dol, fa 3 anys i mig que falta de Messina. Thomàs de León, mariner de Messina, de 37 anys, durant 20 anys ha navegat amb ell, ha entès que la muller és morta per moltes persones de sa terra i camarades seus, és viudo de 35 o 36 anys. Joan Pagano, mariner de Nàpols, de 20 anys, fa 4 anys que el coneix i 3 que naveguen junts amb una falua, ha entès per moltes persones més vells que ell i de la sua terra que és viudo. Nicolau Vavant, mariner de Messina, f. d’Àngel Vavano, de 24 anys, fa 5 anys que el coneix, coneixia de vista sa muller i sap que morí a Messina fa 4 anys, assistí a la seva sepultura i Nardo no s’ha tornat casar, tindrà 35 anys.

SAGRERA, Bartomeu. 22-10-1638: f. de Josep, natural d’Eivissa, casa amb Antonina Victòria, f. d’Onofre, a Sta. Creu (Matr.).

SAIA, Lluís. 20-3-1618: de 22 anys, f. de Jaume, natural de la ciutat de Saint-Michel (França). Antoni Reboll, de Marsella, domiciliat a M., de 25 anys, fa 3 anys que el coneix i tot temps han navegat junts, diu que és fadrí de 23 anys. Honorat Barber, natural de Toló, de 23 anys, domiciliat a M., fa 4 anys que el coneix i dit temps han navegat junts. Casa amb Elisabet Peris, f. de Miquel, a Sta. Creu.

SAIOL, Alonso. 28-2-1610: de 26 anys, f. de Joan, de Sabadell (Catalunya). Andreu Botes, mariner català de 30 anys, de Sabadell, de la nau la Fogassot, diu que s’han criat junts, fa 6 o 7 anys que naveguen junts, que tindrà 26 anys i que és fadrí. Antoni Soler, de Calella, de 20 anys, trobant-se a Mallorca a la nau Fogassot, diu que és fadrí i van junts a una nau. Casa a Sta. Creu amb Margarita, vda. del patró Jaume Belsolei.

SALA, Pau. 18-5-1645: mariner, f. d’Andreu i de Maria Busquets, de Vilanova de Palafolls (Catalunya), d’on fa 3 o 4 anys que falta i sempre ha navegat des de M., fadrí de 20 anys. Jaume Torrella, mariner de Sabadell (Catalunya), domiciliat a M., de 38 anys, fa 8 anys que el coneix que era minyó d’11 o 12 anys, ha navegat per la costa de Catalunya, han fet molt viatges junts, fa 3 anys naveguen sempre amb vaixells de M., diu que mai ha estat casat, sempre l’han tractat com a fadrí, serà de 20 anys. Blai Daniel, mariner de Sifos (França), domiciliat a M., el va conèixer fa 3 anys a Barcelona, navegaven plegats amb una sagetia de Barcelona, vingueren junts a M. i de les hores sempre han navegat amb vaixells de M., molts coneguts de la sua terra li han dit que és fadrí, serà de 20 anys.  

SALA, Pere. 26-12-1642: sastre, natural de Puigcerdà (Catalunya), f. de Miquel i de Marianna, fadrí de 26 anys. Miquel Soler, menor, sabater de M., de 41 anys, fa 8 anys que el coneix a ell, als pares i sa germana, habitaven a Barcelona, de les hores sempre l’ha tractat a Barcelona, on va estar 4 anys treballant a casa del seu pare que era sabater, i a M., sempre l’ha tractat com a fadrí i per tal és reputat per totes les persones que el coneixen, tindrà 26 anys. Jaume Genovard, cirurgià de M., de 26 anys, el va conèixer fa 5 o 6 anys a Barcelona on el va practicar molt temps i aquí a M., sap que és fadrí de 26 o 27 anys. Casa amb Caterina Juan, f. de Gabriel, a St. Miquel.

SALAMON, Andrea. 30-10-1602: fill de Francesc Antoni Salamon, de Nàpols, soldat alferiç de la companyia del capità Octaviano de Lofre. Fa 20 anys és fora sa terra, sempre com a soldat. Tindrà 30 anys.  Alfons Nonaca (?): de la ciutat de Cotron, casat i domiciliat a Mallorca el coneix fa 8 anys, van de soldats practicant a la part de Ponent. Joan Baptista Mats, fadrí de Nàpols, el coneix perquè a Nàpols les seves cases eren veïnes i fa un any que van plegats amb l’armada. Pere Samoya de Palerm, casat i domiciliat a M., ha estat soldat 12 anys i ha estat a la seva companyia. Casarà amb Margarita, f. de Pere Salema, a Santa Creu.

SALAS, Josefa. 3-10-1645: f. de Mateu, qu., i d’Àngela Gacies, natural de la ciutat de València, habitaren algun temps a Oriola i després vingueren a M. on ha estat fins avui, fadrina de 15 anys. Bartomeu Rabassa, calderer de M., de 21 anys, diu que ella fa 6 anys vingué de València a M. en companyia de son padastre i de sa mare, que era minyona de 9 o 10 anys i de les hores no s’ha casat, tindrà 15 o 16 anys. Joan Ferrer, sabater de M., de 36 anys, diu que fa 12 anys la va conèixer a Oriola, on estava amb sa mare i son padastre un tal Ferragut, forner d’ofici, després vingueren a M., no podia ser casada perquè tindria 9 anys, és fadrina de 15 o 16 anys. Casa a Sta. Creu amb Bartomeu Lacay de Bearn (veure).

SALAZAR, Manuel de. 28-2-1647: f. de Guillerm, de Madrid (Castella), a la confirmació li posaren Sebastià però sempre l’han anomenat Manuel, els pares i una germana serveixen al comte de Lemos, fa més d’un any partí de Madrid per M. amb el marqués del Biso, anà a Nàpols i tornà a M. fa 6 mesos, per haver-lo conegut el Dr. Güells entrà en casa del comte de Formiguera, fadrí de 21 anys. Salvador Samora, f. de Joan, natural de Saragossa, de 21 anys, fa 15 o 16 mesos que el coneix de Saragossa, per altres camarades va saber que era fadrí, després a Madrid conegué al pare, després jo vingué a M. en servei del virrei, on fa 6 mesos que habita, i trobà a dit Manuel que feia dos o 3 dies que havia arribat, diu que fa pocs dies vingué una camarada sua i donà noves dels seus pares, com feia poc que sa mare era morta digué que amb la hisenda de sa mare es podria casar, pel que sap molt cert que és fadrí, tindrà 22 anys. Miquel Malonda, f. d’Antoni, natural de Binissalem, de 20 anys, fa 5 mesos que el coneix, quan vingué a servir al virrei, algunes persones de sa patria li han dit que és fadrí, per certes pendències que tingué a Madrid vingué a M., tindrà 22 anys. El mag. Nicolau Guells, doctor del reial consell, de 46 anys, el va conèixer els anys passats a Madrid en casa del sr. Alonso de Cardona, virrei de M., li servia de secretari i l’aportava en la sua carrossa, també conegué al pare, era fadrí, fa 6 mesos vingué d’Itàlia a M. i el tingué alguns dies en casa, després l’acomodà en casa del comte de Formiguera.

SALES, Joan. 24-5-1604: f. de Joan,  de Castell Seresi (?), França, es vol casar. Declaren que és fadrí de 25 anys Arnau Dordol, francès, casat a Mallorca, i Bartomeu Alemany, francès que es trobava a Mallorca.

SALES, Joan. 8-5-1605: de 24 anys, fill de Pere (o de Joan), difunt, del castell de Càller (Sardenya), fa 2 anys partí de sa terra i anà a València, a Venècia, a Barcelona i vingué a Mallorca. Joan Penira (?) de l’Alguer (Sardenya) l’ha practicat més de 3 anys a Càller i 3 aquí. Guillem Esplugues, mercader, diu que el conegué a Càller que estava davant la sua porta i ara fa 8 mesos que el coneix a Mallorca i que és fadrí. Casarà amb Joana, filla d’Antoni Fiol, difunt, a Santa Creu.

SALUT (?), Francesc. 21-8-1641: f. de Joan, de Parma, regne de Nàpols, fa 6 anys falta de sa casa que el prengueren per soldat, després l'embarcaren i als 2 anys vingué a M., a la seva companyia l'allotjaren a Pollença i hi ha estat fins el dia d'avui, sempre fadrí, té 20 anys, quan el prengueren en tenia 14. Joan Ros de Marnit, regne de Nàpols, domiciliat a Pollença, de 26 anys, fa 6 anys que el coneix, de Nàpols on als dos els prengueren per força per soldats i foren camarades junts, estigueren mig any a la drassana de Nàpols i després els embarcaren als galions, anaren embarcats mig any, tornaren a Nàpols i anaren a Barcelona i els posaren dins l'estudi fins que al cap d'un any els portaren a M., on han passat 4 anys, sempre ha sabut per camarades seus que és fadrí, quan el prengueren tenia 14 anys i no s'han partit de M., tindrà 20 anys. Joan Martines, habitador de Pollença, de 60 anys, diu que ha passat de 4 anys que anaren a Pollença a allotjar-se soldats, entre ells dit Francesc, el sergent i camarades de la sua terra li digueren que era fadrí, que l'havien pres per soldat per força, era minyó quan vingué, no és casat, serà de 20 anys. Casa a Pollença amb Antonina Martorell, f. de Pere.  

SÁNCHEZ, Francesc. 9-10-1650: picapedrer, h.M., natural de Bolliga (Conca), regne de Castella la Vella, f. de Sebastià i de Caterina Cuevas. Vicenç Scherio (Escau), natural de Nàpols, domiciliat i casat a M. amb Joana Colom, bracer, olim mariner[38], de 30 anys, fa 9 anys que el coneix de València, dit testimoni anava per mariner a la galera Sant Joan de l’esquadra de Nàpols, fa 9 anys dites galeres isqueren de Tarragona i anaren a València, allà dit Sánchez assentà plaça de soldat amb un capità que anava sobre la mateixa galera i s’hi embarcà, anaren a Alacant, a Cartagena i anant a Nàpols al port de M., trobaren una nau carregada de farina que trasbalsaren a les galeres i portaren a Roses, els dos restaren a M. malalts, dit testimoni al millorar s’assentà per mariner als vaixells mallorquins que anaven amb infanteria a la guerra de Catalunya, al bergantí del patró Jeroni Castanyer, tornà a M. i Sánchez s’havia posat a servir, afirma que és fadrí d’uns 21 anys. Josep Palou, sastre de M., de 24 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix de M., serví a Baldri i ara fa de picapedrer, quan el començà a conèixer era minyó de 12 o 13 anys que estava per mosso a casa del sr. Miquel Joan de Malta, després va estar a casa del sr. Francesc Homs, sap que no era casat i no s’ha casat a M.. El mestre Joan Totxo, picapedrer de M., de 41 anys, fa 5 anys que el coneix, s’encartà de picapedrer amb ell i encara era minyó de 13 o 14 anys, ja feia 3 o 4 anys que era a M., va estar per criat a casa del mag, sr. Francesc Doms, i en casa del sr. Miquel Joan Serralta, l’any present jurat en cap, no podia ser casat, serà fadrí de 19 o 20 anys.

SÁNCHEZ, Vicenç. 14-7-1604: militar, fadrí de 43 anys, f. de Melcior Sánchez Delmau, natural de València, fa un any i mesos que és fora de València. Fra Guillem de Castro, del monestir de la Trinitat de Mallorca, el coneix, és soldat entretingut per sa majestat a Mallorca, l’ha tractat molts d’anys a València i altres parts, que són tots natural de València i és fadrí. Joan Largei (?), prevere del monestir de la Trinitat de la present ciutat, el coneix, son tot de València, i diu que tindrà 43 o 44 anys.

SANCHO, Miquel. 13-3-1646: de la ciutat de Granada (Castella), f. de Miquel i d’Elionor Garcia, als 10 anys se’n anà de Granada amb els pares i anaren a Sevilla, als 2 anys el prengueren per soldat i l’embarcaren a Cadis a l’armada de don Antoni d’Oquendo, vingueren a M. on fa 10 anys que hi és, primer a ciutat i després a Llucmajor, fadrí de 23 anys. Casa a Llucmajor amb Elisabet Company, f. de Pere.

SANCTOS, Joan Agustí. 2-5-1645: f. de Joan i de Maria Peres, de la vila de Fonni, diòcesi de Quirre, regne de Sardenya, fa 8 anys partí de Càller amb una nau de mercaderia i anà a Alacant on ha estat 7 anys continus treballant de llaurador, fa un any vingué a M. i treballa de pagès, fadrí de 20 anys. Domingo Cos, forner, natural de Càller, de 22 anys, el conegué a la seva vila essent minyons, ha conegut als pares que encara viuen, sap molt cert que és fadrí, fa 8 anys partiren de Càller junts, s’embarcaren a una nau i anaren a Alacant on han estat 7 anys treballant, ell de pagès i jo de forner, vingueren junts a M. fa un any, quan partiren de Càller ell tenia 10 o 12 anys, tindrà uns 20 anys. Miquel Tries, f. de Miquel, natural d’Esporles, de 21 anys, el va conèixer essent minyons a la seva vila, per haver-se criat a dita vila per haver-li portat els pares des de M. quan tenia 2 anys, sap que se’n anà de Sardenya tenint 12 anys fa 8 anys, dit testimoni anà de Càller a Alacant fa dos anys i el va trobar treballant de pagès i va entendre d'ell i altres que era fadrí, fa un any partí d’Alacant i vingué a M. on l’ha trobat quan ha vingut fa 3 mesos, tindrà uns 21 anys. Casarà a Sta. Eulàlia.

SANGARIO, Antoni. 21-8-1641: mariner de Messina (Sicília), f. de Joan Domingo, fa 2 anys falta de Messina la darrera vegada, ha navegat per Sardenya, Mallorca i Tarragona, fadrí de 23 anys. El patró Josep Sclaisços ?), natural de Nàpols, de 50 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix de Messina on son pare, també mariner, el trobà navegant a diverses parts i ha navegat amb ell algun temps, de son pare i de molts camarades seus ha entès que és fadrí, serà de 21 o 22 anys. Joan Baptista Gasintin (?), mariner natural de Lo Passo de Calàbria (Nàpols), de 25 anys, el va conèixer fa un any i mig a Càller i a l'Alguer, sap per camarades seus que és fadrí, serà de 22 anys. Joan Baptista Sarago, mariner de Nàpols domiciliat a la ciutat de M., de 27 anys, fa 14 mesos que el coneix de M., ell donà paraula de casar-se i jo m'informà mol bé de qui era, els seus camarades li digueren que era fadrí, se'n anà i tornà per complir la promesa de casar-se, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Unissa Comamala, f. de Joan Antoni.

SANGUINET, Francesc. 24-1-1646: mariner, f. de Ambròs i d’Elisabet Atubina (?), de la ciutat de Gènova, de on fa 3 anys que falta, ha navegat a diverses parts i no hi ha tornat, fadrí de 23 anys. Esteve Rosso, mariner de Gènova, domiciliat a M., de 23 anys, el coneix de minyó, anaven a escola junts i de les hores l’ha tractat, sap molt cert que no és casat, fa 3 anys partiren juts amb el mateix vaixell i naveguen junts sens deixar-se, serà de 20 a 21 anys. Agustí de Virerquerre, barber, natural de Monteros, dominació de Gènova, domiciliat a M., de 24 anys, s’ha criat de minyó a Gènova on el començà a conèixer, l’ha tractat molts els darrers 4 o 5 anys, sap cert que quan partí de Gènova era fadrí i de les hores sempre l’ha vist tractar com a fadrí, serà de 22 anys. Casa a Sta. Creu amb Joana Puigserver, f. de Bartomeu.

SANOYA, Pere. 1-8-1601: velluter, natural de Messina (Sicília), f. de Joan, partí amb companyia d’Alfonso de la Monarcha i Joan Andria, fa dos anys que és a M. Alfonso de la Monarcha, napolità de la ciutat de Cotron, mariner, casat i domiciliat a M., diu que ha navegat amb ell 5 anys i mig amb les galeres d’Espanya i altres, havent estat a diverses parts d’Espanya i d’Itàlia, el va conèixer a sa casa i junts anaren a Nàpols, diu que és fadrí. Joan Andria, mariner napolità, casat a M., ha navegat amb ell 5 anys partint de Messina, tindrà 27 o 28 anys. Casarà amb Joana, f. de Benet Ferrer, a Sta. Eulàlia.  

SANS, Bernat. 5-7-1607: de 23 anys, de Nàpols, f. de Nicolau Antoni Sans, és de la guàrdia grega del regne de Nàpols, se’n anà fa 8 o 10 anys i ha estat a moltes parts, amb la segona armada vingué a M. Mestre Joan Serra, sastre de M., de 24 anys, fa 4 anys que el coneix, diu que va estar amb el canonge Abrines i és fadrí de 23 anys. Mestre Domingo Aulesa, sastre de M., de 45 anys, en fa 4 que el coneix, diu que és bon cristià, el veu oir missa, son amics i és fadrí. Mestre Sebastià Mas, fuster de M., de 25 anys, en fa més de 4 que el coneix i diu que és fadrí de 24 anys. Casarà amb Marianna (?), f. de Miquel Roca, a Sta. Eulàlia.

SANS, Francesc. 20-4-1637: f. de Paulo, de Trapana (Sicília), casa amb Esperança Arnandes (Hernández), f. de Bartomeu, a Sta. Creu (Matr.).

SANS, Joan. 2-5-1630: de 25 o 26 anys, f. de Montserrat, bracer, natural de Gironella, diòcesi d’Urgell (Catalunya), fa 2 anys va anar a València i en fa un vingué a M. Miquel Esteve de Barcelona, de 38 anys, fa 16 anys que el coneix, de Gironella, a 9 llegues de Barcelona, estant ell a dita vila, sap que és fadrí, Sans vingué primer a M. i Esteve fa 6 mesos, el pare li donà una carta per ell i li digué que era fadrí, tindrà 25 anys. Fra Miquel Congost, de Sant Francesc de Paula, de l’ordre dels mínims, nat a Barcelona, de 37 anys, el coneix per son amo D. Francisco de Agosto, senyor de la vila de Gironella, que li parlà moltes vegades d’ell i li digué que era fadrí, fa 10 mesos que Congost és a M., el va trobar i li pregà que escrigués a son pare perquè li enviés una fe de que era fadrí i li ha enviat una fe del rector, ha escrit al seu germà misser Francesc Congost, Dr., que ha parlat amb el pare que li ha dit que és fadrí i es por casar.

SANS, Salvador. 12-7-1641: mariner, f. de Miquel, de Llavaneres (Catalunya), fa 11 falta de sa terra, fadrí de 24 anys. Francesc Rossell, mariner d'Arenys, h.M., de 29 anys, el coneix de minyó i coneix els pares i germans, ell anava per mosso d'una sagetia, han fet alguns viatges junts amb dues barques catalanes a Nàpols i altres parts, sap bé que és fadrí, tindrà 24 anys. Pau Barlet, mariner de Canet, h.M., de 22 anys, el coneix de minyonença, s'han criat junts i han fet alguns viatges junts, han estat esclaus junts a Salé però no els encaptivaren junts, ell caigué esclau un any i mig abans i fugí un any abans que jo tingués llibertat, es trobaren a Cadis fa 15 o 16 mesos i després sempre han navegat plegats i mai ha estat casat, tindrà 24 anys.

SANTAMARIA, Josep. 1-3-1642: de les Índies, casa a Sta. Creu amb Jerònia Mulet, f. de mestre Miquel, difunt (Con.).

SANTJUST, Bartomeu. 23-2-1640: natural de la ciutat de Sigüenza (Castella), f. de Pere, fa 5 o 6 anys partí per soldat, l'aportaren a Perpinyà, després a Barcelona on el prengueren i va estar pres 6 mesos, després el tornaren a Perpinyà on va estar en companyia del capità Julio Coda amb el que ha vingut a M. fa 10 mesos, de 24 anys. El capità Julio Coda, natural de Nàpols, de 31 anys, fa 5 anys que el coneix de Sigüenza on trobà un camarada, capità d'infanteria, que feia companyia de soldats, tenia allistats 10 o 12 soldats, entre el quals dit Santjust que era molt jove, de 17 anys, i anà amb ell al castell de Perpinyà d'on han vingut junts a M. fa 10 mesos, ha vist cases de sa mare en que deia que era fadrí i que es casàs, tindrà 23 o 24 anys. Tomàs Salvà, sabater de M. de 38 anys, fa 4 anys que el coneix de Barcelona i en la companyia de soldats els aportaren a Perpinyà on estigueren junts un any, i després estigueren junts mig any a la presó de Barcelona, després tornaren a Perpinyà i vingueren a M. fa 10 mesos, diu que és fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Casa amb Caterina Serra, f. de Sebastià, a Sóller.

SANTPERE, Agnès de. 9-10-1604: son marit Joan Garcia morí fa 12 anys a Madrid i vingué fa 6 anys. Bartomeu Mestre, mallorquí, sobrestant dels bastions, la coneix, fa 7 anys es trobava a Madrid i la conegué a casa de donya Maria d’Aústria i deien que era viuda i que són marit havia mort allí, i al poc vingué a Mallorca. Pere Jordi Alcover, mallorquí, fa 8 anys es trobava a Madrid i estava per gentilhome en casa de l’emperadriu  donya Maria d’Aústria i dita Agnès també  hi estava tractada com a viuda, diu que va venir a Mallorca i ella vingué al cap d’un any, i altres que vingueren li digueren que mai s’ha casada. Casarà amb Baltasar Fe, f. de Rafel, a Sta. Eulàlia.  

SANTPERE, Pau. 10-4-1606: patró natural de Barcelona, casà amb Marquesa Mercadal que morí a Barcelona fa 7 o 8 mesos i l’enterraren a Santa María del Mar segons afirma fra Bartomeu Benejam, prior del monestir del Carme, i Antoni Font, vidrier de M. Casarà amb Sebastiana Seguí, donzella, a Santa Eulàlia.

SARACO, Joan Baptista. -12-1639: vdo. del regne de Nàpols. Casa amb Caterina Coll, f. de Bartomeu, a Sta. Creu (Matr. 8-12-1639).

SARENYANA, Josep (Seranyana). 1649: de Tarragona (Catalunya) f. de Joan i de Francina Torrella, fa un any vingué de Tarragona a M. on ha treballat de mariner, ha fet alguns viatges en cors, fadrí de 22 anys. Tomàs Bonaventura Andreu, beneficiat a la Seu de Tarragona, de 19 anys, el coneix des de que té records, ha conegut als pares, fa mig any que dit testimoni falta de Tarragona i ha vingut a M. on ha trobat a dit Josep que fa dos anys que hi habita, afirma que no és casat a Tarragona ni creu que sigui casat a altre part, tindrà uns 20 anys. Miquel Llinàs, abaixador, de 33 anys, diu que fa 7 anys passà de Barcelona a Tarragona on es casà i va conèixer a dit Josep i a sa mare, eren veïns, fa 3 anys dit testimoni vingué a M. i fa un any trobà a Josep, no és casat, serà de 20 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Totosaus, vda. de Jaume Bauló, mort fora del regne.

SARRAIRE, Antoni. 11-1-1627: mariner de 25 anys, d’Oliure (França), f. de Pere. El patró Jaume Bru, de França, domiciliat a M., de 40 anys, el coneix molt, fa 3 anys que naveguen junts, sap que no és casat perquè ha tractat molts francesos de la sua terra i amics i camarades seus, tindrà 25 anys. El patró Joan Brecera, francès, dimiciliat a M., de 37 anys, fa 15 anys que el coneix que era minyó, els dos són d’Oliure i estaven visins al mateix carrer, coneix els pares i la germana, l’ha practicat a M. i a França, fa poc ha estat en sa casa, és fadrí.

SASTRE, Joan. 27-8-1602: fill de Miquel, de la ciutat de Barcelona, de la vila de Monistrol (Catalunya), fa 11 anys que és a Mallorca, té 32 anys i es vol casar. Antoni Rullan, de la vila de Monistrol, de 28 anys, diu que s’han criat plegats i estudiat junts a la minyonesa, que tindrà 32 anys, i que sols ha anat de Barcelona a Mallorca. Francesc Castellet, català casat a M., diu que fa 11 anys que és a Mallorca en sa companyia.

SASTRE, Joan. 8-8-1610: de 23 anys, f. de Joan, boter, de Ciutadella (Menorca). Anà a Sardenya i vingué aquí. El condemnaren a galeres 3 anys alliberat va estar a Barcelona i als pocs dies vingué a M. Ara va en les naus del virrei. Francesc Pons, sastre de Menorca, h.M., de 40 anys, fa tres anys i mig que el coneix, ha anat en cors en vaixells del virrei. Rafel Llobera, de Menorca, h.M., de 26 anys, el coneix de minyó, diu que el condemnaren 3 anys a galeres, ell ha estat dos anys a Barcelona i l’ha vist a les galeres, creu que té 23 anys. Casa amb Antonina, f. de Jeroni Avellà, a Sta. Creu.

SAUNA, Ramigia (o Remígia). 8-6-1642: de Sàsser (Sardenya), vda. de Pasqual Traico del regne de Nàpols. Joan Dominic de Ruberto, mariner de Cosenza de Calàbria, de 68 anys, la coneix, diu que el mes de març passat quan el sr. marqués de Terescusa posà el socorro a Perpinyà, los contraris del cap de França i de Catalunya feriren a Traico amb una bala de mosquet al musclo i li pegaren 2 coltellades al seu cap, l'aportaren a l'hospital de Perpinyà, jo vaig ajudar a portar-lo, als 2 dies morí, el va veure morir, feia molt temps que anava en sa companyia i amb la de sa muller Ramigia que restava a Cotlliure i li donaren noves de la desgràcia, fa 10 o 12 dies que han arribat a M. La viuda diu ha estat casada 7 o 8 mesos, en fa 11 o 12 que falta de sa terra i amb ell ha estat sempre a la guerra en servici de sa majestat a Tarragona, Cotlliure i Roses, fa 3 mesos estant donant socorro a Perpinyà amb el sr. marqués de Terescusa, va quedar a Cotlliure i els francesos i catalans feriren de mort a son marit d'una mosquetada i 2 coltellades, als dos dies morí a l'hospital de Perpinyà, ho va saber el mateix dia per un correu procedent de Perpinyà que arribà a Cotlliure, li digué el capità de la companyia i molts altres soldats que el veren morir. Casa amb Arnau Llagana (veure).

SAURA, Jaume. 18-8-1608: de 18 anys, fill de Sebastià, de Menorca. Antoni Pagès, català casat a Mallorca, de 30 anys, anant de mariner amb la nau del sr. Antich Jofre a Messina va veure a Jaume Saura que li digué que feia 4 mesos era èxit d’esclau de Constantinoble on havia estat 3 anys i volia anar a Mallorca a casar-se. Joan Canals, mariner de la nau d’Antich Jofre, de 30 anys, català, avui a la ciutat, diu que el trobà a Messina amb hàbit d’esclau que venia de Constantinoble que l’havien capturat anant de Menorca a Barcelona feia 3 anys i vingué a Mallorca amb la nostra nau. 29-8-1608: testimonis Joan Arades i Aloi Andreu de Menorca. Casarà amb Joana Costa, f. d’Eligi, a St. Miquel.

SAURA, Joan. 30-9-1650: mariner de Sitges (Catalunya), f. de Gabriel i de Caterina Sagarra, ha estat a diferents parts i esclau a Rodes, fa 4 anys que és detingut per malaltia a l’hospital dels mesells (leprosos) d’aquesta ciutat, abans navegava amb vaixells de València i feia tràfic amb M., fadrí de 35 anys. Gabriel Bals (Valls ?), mariner de Menorca, de 36 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix de Sitges, ha conegut els pares, diu que Saura caigué captiu a Rodes, quan tingué llibertat  l’ha conegut a Marsella, a Nàpols, a Liorna, a Catalunya i altres parts, han navegat molts d’anys plegats, ara fa 4 anys que està malalt de mesell, sempre l’ha conegut fadrí, coneix molts cosins germans seus que saben que és fadrí, serà de 35 anys. Joan Duran, mariner de Sitges, domiciliat a M., de 36 anys, el coneix des de que és nat, és cosí germà seu, les mares Caterina i Elisabet són germanes, ha navegat amb ell i l’ha conegut a diferents parts, fa 4 anys que que està malalt de mesell, el té per fadrí de 33 o 34 anys.

SAVET, Joan d’Àngel. 21-3-1644: mariner del lloc de la Pas, senyoria de Gènova, f. d’Àngel Savet i de Caterina, fa 10 anys que falta de sa casa, sempre ha navegat, mai ha estat casat, de 18 anys. Joan Far, mariner de M., de 25 anys, fa 8 anys que el coneix, que era molt minyó, era mosso de barca, a Vinaròs i a Tarragona, a M. i Menorca, ha navegat amb ell, ha conegut paisans seus que diuen que és fadrí, mai ha estat casat a cap part, tindrà 18 o 19 anys. Joan Andria, d’Andreu, mariner natural de Còrsega, de 22 anys, fa 6 anys que el coneix de la nau del capità Àngel d'Àngel, genovès casat a Liorna, han navegat quasi sempre plegats, coneix els pares, sap molt bé que és fadrí, tindrà de 17 a 19 anys.

SBERT, Miquel. 25-8-1607: de 23 anys, de Barcelona (Catalunya), f. de Miquel i d’Elisabet, vingué de Barcelona, se’n tornà a Barcelona i a València, vingué a les festes de Cinquagesma passades. Gabriel Binimelis, sastre de M., de 20 anys, fa més d’un any i mig que el coneix de Barcelona, on coneixia sa mare, i el cap d’un mes vingueren junts. Gabriel Silla, passamaner de Barcelona, de 28 anys, el coneix a ell i als seus, diu que és fadrí de 24 anys.

SCOTTO, Francesc. 24-5-1644: f. de Nicolau i de Maria Grossa, de la ciutat d’Albisola, senyoria de Gènova, fadrí de 23 anys. Joan Andrea Conrado, casat a M., de 33 anys, el coneix de minyó per ser de la mateixa ciutat, quasi estaven al mateix carrer, vingué a M. molt minyó fa 5 anys i no s’ha partit, coneix molt els pares, sap molt bé que és fadrí, serà de 22 o 23 anys. Domingo Conrado, genovès, de 20 anys, el coneix de minyó per ser de la mateixa ciutat i estaven al mateix carrer, fa 4 o 5 anys que naveguen plegats, han estat estudiants plegats durant 7 o 8 anys fins a l’edat de 15 anys, quan arribà a M. l’abril passat l’ha trobat aquí, partí de Gènova d’edat de 16 o 17 anys per M. on fa 5 o 6 anys, diu que no és casat. Casa a St. Nicolau am una filla de Bartomeu Contestí, mercader.

SEGUÍ, Francesc. 19-5-1621: f. de Miquel, de Menorca. Antoni Xeples, menorquí, casat a M., de 28 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, diu que no és casat i que tindrà 29 anys. Miquel Seguí, menorquí, h.M., masser del mag. Sr. Regent de la Reial Audiència, de 32 anys, diu que és son germà i no és casat.

SEGUÍ, Jaume. 19-6-1630: fadrí de 22 anys, f. de Miquel de la ciutat de M., fa 2 anys partí per Alacant. Antoni Garbí, sombrerer, de 20 anys, el coneix fa 6 o 7 anys de M., l’ha practicat 2 anys a Oriola, fa un mes que vingué a M. i Seguí fa 7 o 8 mesos que hi és, si fos casat ho sabria. Gabriel Segarra, de la ciutat de M., de 25 anys, el va conèixer fa 10 anys a M., l’ha practicat a Oriola, han fet feina plegats de forners i fa dos mesos vingueren plegats a M. partint d’Oriola, es fadrí,

SEGUI, Joan. 27-11-1624: f. de Jaume, de Perpinyà (Rosselló), al morir el seu pare, als 8 anys, son avi el portà a la costa de Catalunya i es posà a navegar, ha fet viatges per la costa, M., Menorca i ha estat a Nàpols a un viatge pel canonge Amorós, fa 6 anys que fa viatges de continuo, té 20 anys. El patró Ferran de Flaquer, natural de Blanes, de 62 anys, el va conèixer fa 10 anys a Mataró quan ell començava a navegar per mosso a les barques de Mataró per la costa de Catalunya, quasi cada dia el tractava, els darrers 4 anys ha navegat amb mi entre Catalunya i Mallorca, no pot ser casat a la seva terra que vingué minyó, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 20 anys. Pere Vanrell de Perpinyà, de 21 anys, el coneis des de que té records, es criaren junts, ha conegut els pares i a un conco que està a Blanes, fa 2 anys naveguen junts, ara han vingut de Nàpols i ultimament de Menorca, ell fa 4 anys que fa viatges de Catalunya a M. i Menorca, l’ha practicat a Perpinyà, a la costa de Catalunya i a M., sap molt cert que és fadrí, tindrà 20 o 21 anys. Casa amb Margarita Grega, vda. de Jaume Blager, a Sta. Creu.

SEGUNYOLES, Pere. 6-10-1650: mariner de Torredembarra (Catalunya), f. de Pere i de Caterina Busquets, fa 11 mesos falta de casa i es posà a navegar amb la sagetia del patró Pere Fontanilles, sempre ha anat amb ell fins avui, fadrí de 21 anys. El patró Pere Fontanilles, de Barcelona, domiciliat a M., de 43 anys, fa 11 mesos que el coneix de Dénia on entrà per mariner a la seva sagetia, anà a Torredembarra en sa casa i tots els parents li digueren que era fadrí, de les hores sempre ha anat en sa companyia, sempre l’han tractat com a fadrí, tindrà 21 anys. El patró Magí Torrents, de Vilanova, diòcesi de Barcelona, domiciliat a M., de 32 anys, el va conèixer fa 3 anys a Tarragona i va saber que era fadrí, anava amb una barca de Tarragona, ara fa 4 mesos que naveguen plegats en la sagetia del patró Fontanilles, fa 6 o 7 mesos que el tracta a M., pel que l’ha conegut, per altres de la sua terra i pels seus camarades, sap que és fadrí de 21 anys. El patró Antoni Castelló, àlies Crialt (?), de la vila de Jinssà (Llançà ?), domiciliat a M., diu que fa 3 anys es trobava a la presó de Barcelona i portaren pres a Sangunyollas, allà estigueren junts 3 mesos, va saber que era fadrí, després anà a Torredembarra i conegué al pare, sabé de tots que era fadrí, de les hores sempre han navegat plegats, serà de 21 anys. Casa a Sta. Creu amb Antonina Amengual, f. d’Esteve.

SELLERS, Blascos de. 24-12-1601: de 20 anys, f. de Joan, de la vila d’Almúdena de la diòcesi de Saragossa. Francesc Ximenis, valencià, casat a M., fa 14 anys que el coneix quan era minyó i coneix els pares. Mestre Joan Ricart, d’Avinyó, casat a M., l’ha conegut a Saragossa, a Barcelona i a M.

SELVA, Diego de la. 24-2-1616: actor de 20 anys, f. de Joan, de Saragossa (Aragó), ha estat a València 6 anys en casa de Baltasar Taraçona. Antonio Romero, natural de Portugal, autor de la companyia de representants que és a Mallorca, el coneix de Saragossa, Madrid i València, diu que si fos casat no l’hauria acceptat a la companyia. Jacint Mauro Tarraçona, natural de la ciutat de València, de 17 anys, ha estat 6 anys amb dit Diego que era criat de son pare i diu que és fadrí. Casa amb Jerònia Martín, vda. de Baltasar, a Sta. Creu.

SERRA, Bartomeu. 2-10-1603: mariner de 24 anys, f. d’Antoni, de Vilanova de Sitges (Catalunya), fa 4 anys partí de sa terra. Es vol casar. Testimonis de que és fadrí: Josep Planter, català, i Francesc Cantos, mariner de Villarasa (València), de 33 anys, casat a M., que fa 8 anys que el coneix.

SERRA, Bernat. 10-10-1642: patró, natural d’Eivissa, de 38 anys, viudo de Caterina Gallard, s’hi va estar casat 15 anys, diu que el dia de Sta. Catarina de novembre farà 5 anys la muller morí, li prengué mal de parir i feu un minyó i als dos jorns morí, ell a un cap de l’illa per fer un viatge de llenya i li enviaren un home per terra per avisar-lo. Antoni Cors, mariner natural d’Eivissa, repertus a M., de 30 anys, conegué a Caterina des de que té records, no es trobava a Eivissa quan morí però sap molt bé que fa 4 anys i mig que morí de malaltia corporal, pocs dies despré de morir va arribar a Eivissa i va veure son marit que portava dol de viudo i els parents i el públic li digueren que l’havien enterrada en l’església major. Joan Benet Bremon, notari natural d’Eivissa, repertus a M., coneixia a Caterina des de que nasqué, era parenta seva, sap que fa 4 anys i mig morí de malaltia, la va veure morta i la va veure enterrar a l’església major d’Eivissa, el patró no s’ha tornat casar.

SERRA, Esteve. 8-11-1608: de Toló (França), f. de Miquel. Josep Munar, passamaner, l’ha practicat 12 anys i diu que és fadrí de 17 o 18 anys. Mestre Pere Frau, mercer, fa 12 anys que el coneix i no s’ha mogut, tindrà 17 anys. Casa amb Anna, f. d’Antoni Verger a St. Jaume.

SERRA, Joan Baptista. 12-4-1623: f. de Baldiri, de Girona (Catalunya), fa 12 o 15 anys que falta de sa terra, ha estat 3 anys a Barcelona, a Madrid i a M. al servei de D. Antoni Orlandis. El mag. Andreu Caselles (?), Dr. en Medicina, fa 2 anys que el practica, ha entès qu era fadrí per amics seus, fa 10 o 12 anys que està a M. en casa de don Antoni Orlandis, tindrà 40 anys. D. Antoni Orlandis, de 40 (?) anys, el va conèixer fa 10 anys a Madrid, entrà al seu servei i vingué a M., és fadrí i bon cristià. El mag. Miquel Puig diu que serà fadrí de 40 anys, quan han vingut les galeres de Barcelona han dit catalans que era fadrí. Casa amb la viuda de Miquel Fiol.  

SERRA, Joan. 26-2-1602: fill de Joan Serra. El sr. Josep Claret diu que és fadrí i que vingué aquí per estudiar. Joan ...paler (?), vdo. el coneix de Barcelona. Casarà amb Anna, f. de Francesc Albertí, donzell difunt, a Sant Jaume.

SERRA, Joan. 29-1-1619: negociador, de la parròquia de St. Esteve de Cervelló, diòcesi de Barcelona (Catalunya), f. d’Antoni, qu., i de Francina, fa més de 3 anys habita a M., ha estat a diverses parts d’Espanya, i ha aportat certificatòria de son prelat de que no és casat, té 34 anys. Casa amb Caterina Vilar, f. de Francesc Vilar, mercader, a St. Nicolau.

SERRA, Pere. 7-9-1604: de 30 anys, de Saragossa (Aragó). Pere Clar de Llucmajor, de 55 anys, el coneix des de que tenia 11 o 12 anys i l’ha tingut en casa a Llucmajor, tindrà 30 anys. Baptista Clar, f. de Perot, de Llucmajor, de 23 o 24 anys, el coneix des de els 11 o 12 anys, creu que tindrà de 26 a 30 anys.

SERRA, Pere. 9-5-1645: de Sanluri (Sardenya), f. de Nicolau, natural de Sa Pobla, i d’Agustina Matas, natural de Sanluri, fadrí de 23 anys, n’ha habitat 20 a Sanluri, fa 3 anys vingué a M. per ser el pare mallorquí. Bartomeu Cagutti, de Massai (Samassi ?) (Sardenya), casat a M., de 30 anys, fa 14 anys que el coneix perquè ha habitat 5 anys a la sua vila, d’on es natural el seu pare, sempre l’ha conegut fadrí i vingueren junts a M. farà 4 anys, se’n anà de 17 o 18 anys, serà de 23 anys. Joan Mates, f. de Sebastià, de Nuràminis (Sardenya), domiciliat a M., de 28 anys, diu que el coneix des de que és nat, perquè d’ordinari estava a la seva vila on l’ha practicat fins els 18 o 19 anys, coneix els pares i parents, vingueren junts a M., no és casat ni a Sardenya ni a altra part. Casa a Valldemossa amb na Rossellona, vda. de Joan Xanxis.

SERRANO, Joan. 30-8-1641: f. de Joan i de Critèria Garcia, natural de la Pobla d'Almoradiel (Castella), fa 6 anys el tragueren per soldat per servir a sa majestat, anà al siti de Hocata (Leucata ?), d'allí a Fuenterrabía i a Salses d'on vingué a M., de 23 anys. Francesc Pere, natural de la ciutat de M., de 33 anys, diu que fa dos anys els dos eren soldats del tercio d'espanyols a Salses on estigueren 7 mesos, d'allí anaren a Catalunya i després vingueren a M. i no s'ha mogut, és fadrí, tots els soldats espanyols del tercio  eren solters, alguns camarades que el coneixien molt diuen que era fadrí, tindrà 23 anys. Melcior Quadra, natural de la vila de Sant Sebastià, diòcesi de Logronyo, de 38 anys, fa 4 anys que el coneix a ell i als cosins germans de Fuenterrabía, on estigueren 3 mesos, d'allà marxaren a Salses on estigueren 7 mesos i després l'ha trobat a M., sempre l'ha vist tractar com a fadrí i també ho va entendre dels seus cosins, tindrà 23 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Anna Pillveo*.

SERVERA, Lluc. 26-1-1639: del regne de Nàpols, f. de Nadal i d’Agustina Pagana, fa 3 anys falta de sa casa i vingué a M. amb l’armada reial de D. Antoni d’Oquendo, fadrí de 21 o 22 anys. Miquel Ballester de Campos, de 23 anys, essent soldat a Nàpols, el va conèixer en sa casa, on l’allotjaren, sabé pels pares que era fadrí, quan l’armada partí de Nàpols per M. dit Lluc s’hi assentà per soldat i vingueren junts, tindrà 21 anys. Joan Domingo Majo, del regne de Nàpols, de 22 anys, fa 4 anys que el coneix a ell i als pares que li digueren que era fadrí, s’embarcaren per soldats d’una mateixa companyia i vingueren a M., sempre l’ha tingut per fadrí, diu que tindrà 22 anys. Casa a Llucmajor amb Margarita Salvà, vda. d’Antoni Noguera.

SERVERA, Lluc. 24-5-1648: natural de Nàpols, moliner de vent habitador de la ciutat (a la parròquia de Sta. Eulàlia), viudo de Margarita Salvà de Llucmajor, vol casar amb Antonina Mayol (Mallol), f. de Bartomeu, qu., d’Alaró. Antonina, orfe, vivia en casa de son oncle Antoni Domènech que s’oposava al casament, la tragué defora i no li donà la roba que s’havia guanyada per sa  servitud. Servera diu que fa dos mesos està agradat d’Antonina Mayol i s’han promés casar-se, té 4 infants de la primera muller. Llicència.

SEU, Francesc. 18-1-1605: f. de Jaume, de la vila de Castellbisbal (Catalunya), de 25 anys, partí de sa terra als 17 o 18 anys i sempre ha fet de mariner entre Catalunya i Mallorca, és patró d’un vaixell  mallorquí, ha estat en casa del cabiscol, qui fa més de 25 anys que practica a Mallorca. Joan Gros, català de la vila de Reig (?), fa 9 anys que el coneix a ell i a sa mare. Joan Uguet, català de la vila d’Isla (?), fa 12 anys que el coneix i fa 9,5 que són a Mallorca, ha estat casat i és viudo. Casa amb Caterina, vda. de Miquel Sardà a Sta. Creu.

SIFIOT (?), Bernadí. 30-6-1601: de 22 anys, natural d’Arbisola (Gènova), fa 4 anys vingué a M. amb Julio Grisso. Esteve Ros, genovès domiciliat a M., diu que el coneix de minyó, tindrà 22 o 23 anys, i que vingueren junts a Mallorca fa 4 anys. Jeroni Borsot, genovès, domiciliat a M., el coneix de Gènova. Casarà amb Magdalena, f. de Miquel Mayol, a Sta. Creu.

SIMÓ, Salvador. 28-2-1607: mariner de Sitges (Catalunya), f. de Salvador, sa muller Eulàlia Aramitxa (?), morí fa 8 o 10 anys a Sitges, fa 2 anys i mig que és a M. i en té 36. Domingo Ximemis, sabater de Lleida, resident a la ciutat de M., de 30 anys, diu que fa 6 anys trobant-se a Sitges, on feia de sabater amb mestre Domingo Ortega, damunt la casa de dit Salvador, la muller morí i no s’ha tornat casar, l’ha vist a Barcelona i a València com a viudo. Antoni Badia, mariner francès casat a M., de 24 anys, diu que la muller morí fa 6 o 7 anys trobant-se ell a Sitges. Casarà amb Caterina, vda. de Joan Socies, a Sta. Eulàlia.

SINI, Francisco: argenter de Càller (Sardenya), bígam. 21-6-1614: Caterina Alomar, f. d’Onofre, de Sineu, diu que fa 6 anys essent donzella casà amb Fr. Sini de Càller, argenter, dient que era fadrí i han viscut junts molt temps, ja era casat a Càller on ha estat vist habitar amb la primera muller i per no ser descobert ha fugit de Càller. 12-7-1615: Josep Gautier, francès casat a M., de 27 anys, el coneix i sap que era casat a M., i anant de Nàpols a Càller aportà un callarès, que era condemnat a galeres, que li digué que tenia un gendre, F. Sini, que s’havia casat a M. essent casat a Càller amb una filla seva amb la qual vaig parlar a Càller. Francesc –desi de Càller, de 20 anys, diu que a Mallorca es deia Sini i a Càller Daima, fa molt d’anys que es casà a Càller i aprés ha sabut que es casà a Mallorca. Montserrat Flores de Càller, avui a M., el coneix, diu que a M. es deia Sini i a Càller es deia Drana, i és casat a Càller al seu carrer i vinguent a M. li digueren que s’havia casat, sa muller de Càller fa 3 mesos que és morta. Onofre Alomar, sastre, demana que sa filla es pugui casar perquè el matrimoni de Mallorca és nul. 21-8-1618: Manuel Prohesi, niçard, casat a M., de 40 anys, diu que no és parent de Caterina Alomar, que va estar casada amb Francisco Sini, sard, ni s’ha casat amb cap parenta, el conegué a M. quan casà el 1609, un oncle seu li digué que el seu nebot era casat a M. i a Càller, ara era fora de Càller perquè feia moneda falsa, tenia infants a Càller. Mestre Pere Gombo, maltès, boter de M., diu que no és parent de C. Alomar, diu que no està subornat, conegué a Sini a Mallorca fa 9 anys, se’n portà la dona, son sogre i cunyades a Barcelona, a Càller li diguéun parent seu que era casat allà i li mostraren la dona i dos minyons, la qual digué que son marit fugí per via d’Alger perquè feia moneda falsa. El patró Jaume Bersoley, casat a M., de 60 anys, diu que no és casat amb parenta i que Sini fa 9 anys casà a M., el portà de Nàpols fa 6 anys i li digué que tenia un fill a M. però que era casat a Càller. Caterina Alomar casarà amb Pere Dastre, f. de Pere, a Sta. Creu.        

SIQUIER, Joan. IV-1603: de França. Als 6 anys els pares el portaren a Barcelona, a la parròquia del Pi, i als 8 el posaren de mosso amb Jaume Scuder, flassader francès fins els 13 o 14 anys. Després feu viatges a Barcelona. Fou captiu de moros durant 14 anys. Fa 7 o 8 mesos vingué a M. El pare es deia Toni. Tindrà 34 o 35 anys.

SOFRIT, Marc. 4-6-1621: natural de l’illa de Ciro (Siros), a l’Arxipièlag[39] (Grècia), f. de Joan, qu., i de Caterina, fa 6 o 7 anys partí de sa terra, anà a Roma, després a Nàpols on serví al comanador Marinara i servint-lo anà a Malta i a Madrid, on passà a servir al comanador Grassio Maioral amb qui anà a Barcelona i passà a servir al comanador Puigdorfila, que era molt amic de l’anterior, tingué ganes de tornar a Malta, vingueren a M. fa dos anys i s’ha posat a treballar de sabater, partí als 13 anys, ara en té 20. Fra Pere Jordi de Puigdorfila, comanador de l’hàbit de St. Joan, de 40 anys, fa 2 anys que el coneix, de Barcelona, on estava amb el comanador fra Grasio Maioral, calabrès, que l’havia practicat a Malta, que li digué que son criat havia servit a fra Nicolau Marinara (?), comanador a Madrid, durant 2 anys, que l’havia aportat de Nàpols, Marc li digué que el volia servir, li digué que anàs a Mallorca i d’allí anirien a Malta, a M. li ha servit algun temps i després s’ha posat a treballar de sabater, sempre l’ha tractat com a fadrí, tindrà 20 anys i en fa 6 o 7 que és fora sa casa. Joan Jaume, traginer de garrot de M., de 39 anys, en fa 2 que el coneix, de Barcelona, anava per mariner a la fragata del patró Negret, a la posada on posava el comanador Puigdorfila, un comanador li digué que l’havia portat de Madrid a Marc Sofrit i que era molt bon fadrí i cristià. Feliu de Muli, natural de Ciro de l’Arxipièlag, de 40 anys, mariner de les trirrems de Malta, el coneix de minyó i no ha tingut notícia de que fos casat. Nicolau de Joan, de Ciro, mariner de les galeres de Malta, de 39 anys, al coneix a ell, al pare i a la mare, eren veïnats, diu que se’n anà minyó farà 6 anys, fa 3 o 4 el va veure a Messina per criat d’un cavaller grec que anava a la Cort, mai ha tingut notícia de que fos casat, vingué a M. amb la nostra fragata amb el sr. comanador fa 2 anys, tindrà 20 anys.

SOL, Antoni. 7-1-1650: mariner, f. de Francesc i d’Anna de Velasco, natural de (S)aragossa (Aragó), de 25 anys, ha navegat per diferents parts en companyia de Lluc Ferrando, es vol casar amb Jacinta Armengual. Martí Bafilxo, mariner, f. de Joan, natural de Saragossa, de 48 anys, el coneix de minyó, des de que és per anar per mar sempre han navegat plegats, coneix els pares, és fadrí d’uns 24 anys. Lucas Ferrando, mariner f. de Pau, natural de Saragossa, diu que s’han criat junts, han estat camarades, és fadrí de 24 anys.

SOLANES, Francesc. 2-10-1603: de Barcelona (Catalunya), f. de Francesc. Jaume Palut, patró mallorquí, el coneix des de que tenia 14 o 15 anys, diu que ha estat captiu de turcs 23 anys, que tindrà 40 anys, que fa 2 mesos que ha vingut de captiu i que no és casat. Arnau Garcia, casat a M., el coneix de minyonença perquè pescava amb la seva barca i l’encaptivaren. Casarà a Santa Creu amb Margarita, vda. d’Onofre Centurió.

SOLER, Antoni. 28-2-1610: de 20 anys, f. de Pere, picapedrer, de Calella (Catalunya). Andreu Bores, de Sabadell, diu que és fadrí. Alonso Saiol, mariner de 26 anys del bisbat de Barcelona, de la nau Fogassot, fa molt que el coneix i naveguen junts. Casa a Sta. Creu amb Margarita, f. de Lluc Alsina.

SOLER, Domingo. 21-10-1645: f. de Bernat i de Margarita, natural de Maó (Menorca), fadrí de 18 anys. Miquel Pons, clergue beneficiat a Sta. Eulàlia, natural de Maó, de 21 anys, el coneix des de que té records, l’ha tractat a Menorca i M. sempre com a fadrí, tindrà 18 anys. Miquel Flaquer, estudiant, f. d’Antoni, de Maó, habitador de la ciutat de M., de 18 anys, el coneix i coneix els pares, s’han criat plegats l’ha practicat a Maó i a M., diu que tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà 18 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Catarina Torrents, f. de Gabriel.

SOLER, Joan Pau. 24-7-1623: mariner natural de Mataró (Catalunya), f. de Joan Pau, mariner, navegant ha estat moltes vegades a M., creu tenir 18 o 19 anys. Jaume Lluquet, de Mataró de 20 anys, fa 10 anys que el coneix i el practica per la ribera de Mallorca, diu que no es casat a Mataró i que tindrà 20 anys. Antoni Colomer, mariner francès casat a M. amb Marianna Barceló, de 24 anys, el començà a conèixer a Mataró, que tindria 15 o 16 anys, i durant 4 anys ha navegat amb ell, fa 3 mesos que falta de Mataró i és a M. el té per fadrí de 19 o 20 anys. Miquel Mas, mariner de M., de 25 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, diu que venia a M. quan tenia 13 anys i des de les hores ha navegat sempre amb ell. El patró Penya  diu que ha estat a Mataró i ha entès que no ha estat mai casat, tindrà 19 o 20 anys. Casa amb Bàrbara Cerdà (Sardà) a Sta. Creu.

SOLER, Mn. Antoni Roc. 10-3-1622: de Girona (Catalunya). Tomàs Vives, prevere, de 30 anys, ha estat 2 anys a Barcelona i fa 11 o 12 mesos vingué a M. i ell ja havia vingut fa 3 o 4 anys i no s’ha mogut, per un oncle seu i sa mare sap que té dos beneficis, un a l’església de Sant Joan d’Aiguaviva i l’altra a l’església de St. Pau de Vilobí, bisbat de Girona, és fadrí de 26 anys. Mn. Pau Gabriel Martí, notari, ciutadà de Barcelona, de 33 o 34 anys, diu que té dos beneficis i el bisbe de Barcelona el desterrà a Mallorca, és fadrí. Casa a Sóller amb Tomassa, f. del notari Montaner.

SOLER, Pere (Solari). 18-4-1603: natural de Sardenya, havia viscut a Nàpols. Casa amb Caterina, f. de Damià, a Santa Eulàlia.

SOLER, Ramon. 31-1-1618: mariner, fadrí, f. de Joan, de Sitjas (França). Joan Mari, patró de la sagetia Sant Jaume, avui a M., de 30 anys, diu que fa un any va a la seva sagetia i és fadrí de 27 anys. Joan Riqueta, francès, mariner de dita sagetia, avui al port de M., de 40 anys, fa molt que el coneix i diu que és fadrí. Casa amb Joana, f. de Joan Verger, qu., a ciutat.

SOLOAGA, Tomàs de. 11-8-1644: f. de Tomàs de Soloaga i de Caterina Gonsales d’Angulo, de Sant Sebastià de Biscaia (Castella) d’on fa 9 anys que falta, se’n anà minyó de patge d’un alferes, que es deia Pere Font de los Rios, de la companyia del capità Jordi Dameto, anaren a Cadis, a Tarragona, a Flandes i altres parts, fa 7 o 8 anys que és a M. on ha estat sempre, fadrí de 18 o 19 anys. Antoni Pizà, natural de Pavia, domiciliat a M., de 23 anys, fa 9 anys el va conèixer a Biscaia, a casa dels seus pares, que entrà de patge de l’alferes de la seva companyia, la del capità Jordi Dameto, mallorquí, ell era minyó d’uns 10 anys, son pare plorava que no volia que se’n anàs, anaren plegats a Cadis i a Tarragona, vingueren a M., ell se’n anà amb una fragata de l’armada de don Antoni d’Oquendo, ara ha fet 7 anys que vingué a M. amb l’armada reial, romangué ferit de la pelea que tingueren amb els holandesos i mai més s’ha mogut, sempre l’ha conegut fadrí per tal el tenen tots els que el coneixen, tindrà 19 anys. La mag. Sra. Dona Margarita Ortolà, vda. del mag. Joanot Ortolà, donzell, de 40 anys, fa 8 anys que el coneix, quan vingué de fora, que tindria 10 anys, entrà en sa casa per criat, en la qual ha estat sempre fins avui, és fadrí de 18 o 19 anys. Casa a St. Jaume amb Joana Ballester, f. d’Antoni, qu., d’Artà.

SORIS, Ramon. 16-7-1642: mariner de Blanes (Catalunya), f. de Joan, mestre d'aixa, i d'Eulàlia, ha fet de mariner i de pescador des de que té record, fa 11 o 12 anys se'n anà de Blanes, ha estat mariner a València, a Alcant, a Cadis i altres, en diferents vaixells, fa 4 setmanes que és a M., fadrí de 22 anys. Joan Font, de Blanes, mariner, el coneix des de que té record, s'han criat junts, ha conegut els pares que ja són morts, diu que era minyó i començar a fer viatges a Ponent, fa un mes vingué a M., jo ja fa 4 anys que hi habito, li ha dit que és fadrí i li han dit altres mariners, si fos casat li hauria dit, tindrà 21 o 22 anys. Nicolau Ribes, mariner d'Eivissa, de 25 anys, el va conèixer fa dos anys a Cadis on feia de mariner i era tingut per fadrí per tots els mariners que el coneixien, després l'he vist a M. on jo fa  4 anys que hi habito, va per mariner amb el patró Josep Grillo, serà de 22 anys. Morais de Santiago, mariner de Sanlúcar de Barrameda, d'Andalusia la Baixa, de 22 anys, fa 8 o 9 anys que el coneix, que tenia 12 o 13 anys, a Cadis, han navegat junts amb una banda de Diego Martín de Cadis, sempre l'han tractat com a fadrí tots els mariners, fa 12 dies l'ha trobat  a M., vol anar per mariner en la sagetia del patró Josep Rillo, tindrà 21 anys. Casa amb Elena Bru, f. de Jaume, mariner qu., a Sta. Creu.

SPINELL, Antoni. 25-5-1642: mariner de Palamós (Catalunya), f. d'Antoni, de 27 anys. Joan Franch, d'Alcúdia, de 28 anys, diu que ha navegat amb ell i que habita a Alcúdia fa 5 o 6 anys, a Palamós conegué el pare que li digué que era fadrí, serà de 26 o 27 anys. Dionís Albires, natural de Cadis, de 26 anys, ha navegat amb ell en l'armada reial i altres embarcacions, mai ha sentit dir que fos casat, serà de 26 o 27 anys. Casa a Alcúdia amb Margarita Torrens, f. de Joan.

STANOVO, Antoni. 11-7-1605: mariner de La Ciutat de Llenguadoc (França). Test.

STEFANO, Guillem de. 23-8-1642: mariner, f. de Llorenç, natural de Malta d'on fa 8 anys falta, se'n anà minyó navegant i ha estat a moltes parts del món, a França, a Liorna i a Espanya, fa 6 anys que practica a M. navegant, fadrí de 18 anys. Llorenç Gautra (Garcia ?), natural de Sant Tropès (França), de 18 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, que eren minyons, de França on han navegat junts 3 o 4 anys, ara fa dos anys que el practica a M., pel que té conegut i practicat sap que és fadrí, tindrà 18 o 19 anys. Agustí Bosch, mariner natural de Venècia, de 20 anys, fa 4 anys que el coneix de Liorna, ha navegat amb ell 2 anys i els altres dos l'ha trobat navegant a Sardenya, M. i altres, sempre l'ha conegut fadrí, serà de 18 o 19 anys. Casa amb Francina Planes, f. de Felip, a St. Jaume.

STOLF, Donat Antoni. 20-4-1643: de la vila d’Ollaris o Ollano, regne de Nàpols, f. de Francesc i Joana Capuana, fa 12 anys que falta de sa terra, ha estat a moltes parts d’Itàlia, de França i fa 8 anys per M. navegant amb bergantins, fadrí de 22 anys. Francesc Destrapena, mariner de Nàpols, de 37 anys, el va conèixer fa 8 anys a Nàpols, que era minyó de 13 anys, era grumet de galera, fa molta d’anys que naveguen plegats i sap molt cert que mai s’ha casat, ni a Nàpols ni a Espanya, serà de 21 o 22 anys. Joan de Llurna (?), mariner de la ciutat de Jorgende, regne de Sicília, de 26 anys, el va conèixer fa 6 anys a Nàpols, que era molt minyó que tindria 15 anys, navegà 3 anys amb ell, els altres 3 anys l’ha conegut a diverses parts, a Barcelona, Tarragona y M., si fos casat ho sabria, ara fa mesos que naveguen plegats, tindrà 21 o 2 anys. Tomàs Dato, mariner de Messina, de 25 anys, fa un any que el coneix de l’armada d’Espanya i han anat junts, molts d’amics seus de la sua terra li han dit que és fadrí, serà d’uns 21 anys.  

STORIACH, Francesc. 2-2-1631: f. de Francesc, del bisbat de Girona (Catalunya), casa amb Margarita Valmanya, f. de Melcior, qu., a Sta. Creu (Matr.).

STRADA, Pau. 26-10-1616: mariner, f. de Pau, sastre, de la ciutat de València, partí de casa de son pare per ser fort de condició i ha habitat a casa de Jaume Monfil, passamaner de Saragossa, i per certa brega (rinya) es partiren amb el fill de Monfil i fa 5 mesos vingueren a M. Jaume Monfil, f. de Jaume, de Saragossa (Aragó), passamaner, h.M., diu que fa un any treballava en casa de son pare de passamaner, d’on partiren els dos junts i vingueren a M. fa 5 mesos, tindrà 21 anys, fadrins valencians que el coneixen deien que era fadrí. Francesc Mairals, passamaner de M., de 34 anys, diu que fa 5 mesos que és a M. i l’ha vist tractar com a fadrí i que un jove que es diu Jaume Monfil, passamaner, diu que si no fos per una brega que hi hagué no haguessin vingut a M. que allà festejaven, tindrà de 21 a 23 anys. Casa amb Caterina, f. de Joan Rigo, qu., a St. Nicolau.

SUARES, Diego. 8-11-1627: natural de Galícia de la ciutat de Ribadàvia (Castella). Joan Martines, soldat, natural del regne de Portugal, de l’illa Graciosa (Açores), redimit de moros, de 40 anys, fa 10 anys que el coneix, sempre l’ha tingut per fadrí i ho ha sentit dir a molts d’altres que el coneixen, ha estat esclau a Alger. Domingo Destablas, de la vila de Redondela de Santiago de Galícia, de 30 anys diu que es hijo de Álvaro Suares y de Isabel Vasques, ha conegut al pare, fa 10 anys que el coneix, ha estat esclau a Alger i sap que és mosso soltero. Andres Fernandes, natural de Galícia de 50 anys, el coneix per ser tots de Ribadàvia, ha conegut als pares, sap que és soltero. Casarà a St. Miquel amb Juana Rodríguez de Portugal (veure).

TABACH, Joan. -12-1639: de Reus (Catalunya). Casa amb Elionor Tur, f. de Vicenç, a Sta. Creu (Matr. 8-12-1639).

TASTORI, Antoni. 21-10-1601: mariner de 20 anys, f. de Jeroni, notari difunt, i de Caterina, de Malgrat (Catalunya). Fa un any que navega per aquí, València i Barcelona. Jaume Mates, mariner natural de Malgrat, diu que el coneix a ell i a son pare, que és fadrí, i fa un any que naveguen junts. El patró Pere Sabater, casat a M., diu que a Malgrat tots es coneixen i que és fadrí. Casarà amb Margarita, f. de Francesc Lacarra (?), difunt, a Santa Creu.

TAUSTI, Elisendo. IV-1603: de la vila de Canya de la Ciutat de Provença (França). Era viudo, la dona morí a Marsella. Testimonien per ell Pere Joan Bagur (?), de la ciutat de Maralino (?) i el capità Regard Gradar (?), francès casat a Mallorca.

TAXONERA, Pere. 29-8-1608: mercader de 40 anys, f. de Pau, de Vinaròs (València), fa 15 anys vingué a Mallorca i sols sortí per fer un viatger a Alger amb mercaderies. Havia casat amb Margarita Borrassa que morí fora fa 6 anys. Bartomeu Jofre, boter de M., de 48 anys, el coneix de fa 17 o 18 anys i diu que fa 9 anys es posa dol com a viudo, mariners de Vinaròs digueren que sa muller morí. Bernat Poquet, mariner de Mallorca, de 40 anys, fa més de 20 anys que el coneix i fa 8 que és viudo i es posà dol, a València li digueren que la muller morí a Vinaròs d’on ell era natural. Ell diu que el 26 d’abril passat rebé una carta d’una germana seva, Elisabet, dient que la muller era morta i després vingueren mariners i també ho digueren. El patró Felip Bartomeu, francès, casat a M., de 45 anys, diu que li digueren a Vinaròs que la muller és morta. Altre testimoni és Bertran Bartomeu, de La Ciutat (França), casat a Mallorca.

TERRANOVA, Vicenç de. 1-3-1639: f. de Mateu, de la ciutat d’Alzira (València), casa amb Margarita Bennàsser, f. de Joan, a Sta. Creu (Matr.).

TESTA, Antoni. 4-8-1617: fadrí de 20 anys, f. de Francesc, de Llenguadoc (França), fa 7 anys partí de sa terra i anà a Gènova, ha fet viatges a altres parts, fa 4 o 5 mesos vingué a M. d’Alacant amb càrrega d’espart, fa 2 mesos feu un viatge amb la nau Morataraix amb blat de Palerm. Joan Compost, francès domiciliat a M., de 22 anys, en fa 3 que el coneix i l’ha vist a diverses ciutats de sa terra (Llenguadoc), a Gènova i a Mallorca, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, diu que és bon cristià i que tindrà 20 anys. Mesort Contestin de Frastiano de França, de 24 anys, en fa 15 que el coneix i diu que és fadrí de 21 anys. Casa amb Margarita, f. de Jordi Alcover, a Sta. Creu.

TOCAS, Xarles. 26-6-1622: f. de Jaume, de Toló (França), es vol casar amb Margarita, f. de Miquel Oliver, qu., pescador, fa dos anys falta de sa terra, fa un any que practica Mallorca navegant, té 24 anys. El patró Esteve Llauger, francès de la ciutat d’Oliulas, casat a M. amb una filla de Gabriel Fleixa (?), fa un any que el coneix, ha navegat amb companyia sua, per ell i altres saps que és fadrí. Joan Baptista Llauger, de Martigues (Fr.), avui a M., de 22 anys, diu que és de Toló i han navegat junts, fa 8 mesos ha estat en casa dels seus pares que digueren que era fadrí. Antoni Reynau, de Martega de 26 anys, fa 3 anys que el coneix, han navegat junts, coneix el pare, diu que és fadrí. Salvador Francesc [Oliver], sastre de M., de 35 anys, fa un mes que el coneix, diu que el patró Josep Guanter, francès, que era casat amb una germana mia, i germana de Margarita Oliver amb qui avui es casa, feu tracte de matrimoni fa un mes amb dit Xarles i sa cunyada on es diu que era fadrí, ell el coneixia molt bé. Casaran a Sta. Creu.

TOMASI, Lluís. 22-4-1623: de Costassa (França), f. de Joan. Fra Melcior Dureta (?) de l’ordre de St. Joan (Malta), de 40 anys, fa 4 anys que el coneix de Perpinyà i de M., sempre com a fadrí. Nicolau Amengual, teixidor de lli de M., de 23 anys, fa 4 anys que le coneix de Perpinyà on estava al servei de Joan Darden durant 2 anys, i altres dos a M. que el sr. Comanador Dureta el feu venir, gent que 10 anys que el coneixen diuen que és fadrí, tindrà 33 anys. Francesc March, capdeguaita de la diòcesi de Girona, h.M., de 47 anys fa 2 anys que el coneix, de França, on estava al servei del comte de Montegut, català, no tingué notícia de que fos casat i tampoc a una vila que es diu Masset, serà de 40 anys. Marià Antoni Bru, natural de Niça, domiciliat a M., de 37 anys, fa 4 anys que el coneix de Perpinyà on feia 3 anys que habitava, va conèixer un germà seu, Costassa no està més de 7 llegues de Perpinyà. Casa amb Magdalena, f. de Pere Ferrer, a Sta. Creu.

TORNER, Joan. 2-11-1619: carder de Barcelona (Catalunya), test. mort fora (veure).

TORNER, Joan. 7-6-1649: mariner de Mataró (Catalunya), f. de Jaume i d’Elisabet Ospital, fa 5 anys és a la Ribera de M., ha navegat amb diferents vaixells per diferents parts, fadrí de 26 anys. Pau Parla (?), de Malgrat (Cat.), domiciliat i casat a M., el va conèixer a Barcelona, que era minyó de 7 anys, han navegat junts i vingueren a M. fa 5 anys, sap que és fadrí de 24 o 26 anys. Jeroni Petit, mariner de Barcelona, domiciliat a M. de 26 anys, el va conèixer minyó a Barcelona, que dista poc de Mataró, i l’ha tractat en diferents parts, han navegat junts, diu que fa 5 o 6 anys que habita a M. i que és fadrí d’uns 26 anys. Casa a Sta. Creu amb Margarita Gonsales, f. de Joan.

TORRELLAS, Jaume. 15-8-1636: f. de Joan, de Catalunya, casa amb Pràxedes Ferrer, f. de Bernat, a Sta. Creu (Matr.).

TORRES, Anna de. 1-2-1603: oriünda de Madrid, filla de Joan de Torres i de Martina. Vingué a M. fa 3 anys amb el sr. D. Francisco Pacheco. Joan Domínguez, oriünd de Sevilla, casat i domiciliat a Mallorca, de 22 anys, diu que partí de Madrid amb un oïdor de la Audiència. Andrea Gelafort, de Palerm, casat a Mallorca, la coneix. Casa a Santa Eulàlia amb Miquel d’Aldana de Màlaga.

TORRES, Antoni. 4-10-1608: d’Eivissa, f. de Pere, vingué fa 9 anys, anà a Eivissa i tornà. Cosme Garcia, espaser d’Eivissa, h.M., de 44 anys, el coneix fa 4 o 5 anys, diu que és fadrí i que sa mare morí fa dos anys. Martí Ferrer, sabater d’Eivissa, casat a M., de 25 anys, el coneix de minyonença i diu que fa 9 anys vingueren a Mallorca. Casa amb Joana, f. de Miquel Tortrella, a Sant Jaume.

TORRES, Felip de. 24-9-1627: sastre de Sevilla (Castella), f. de Francesc i de Maria, fa 11 o 12 anys partí de sa terra, ha estat a Nàpols, Gènova i altres parts, fa 5 anys és a M., de 23 o 24 anys. Vicenç Font, de València, de 25 anys, fa 12 anys que el coneix, diu que ha treballat en casa de son pare, Pere Font, de sastre, s’han vist a Nàpols, a Portugal i altres, sempre tractat com a fadrí per tots els que el coneixen, fa dos mesos l’ha trobat a M. i ha sabut que fa 5 anys que hi és, és fadrí de 24 anys. Ambròs de Cartagena, de Valladolid, de 50 anys, fa 14 anys que el coneix, ha conegut els pares per haver estat a Sevilla, han estat junts a Nàpols, a Gènova i altres, per tots els que el coneixen és fadrí, fa dos anys el va veure a M. on ara fa dos mesos que Ambròs hi és, tindrà 23 o 24 anys. Gaspar Frorment (?), criat del Rt. ... Sureda, de Dénia, de 40 anys, el coneix des de que és a M., fa 5 anys, diu que fa de sastre i sempre l’ha vist com a fadrí, de 23 o 24 anys. Joan Garcia, criat del sr. Joan Gual, de 35 anys, el coneix des de que vingué a M. fa 5 anys i sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 23 o 24 anys.  

TORRES, Francesc de. 27-5-1630: fadrí de 21 anys, f. de Joan i de Anna Maldonado, del regne de València, vingué a M. fa 7 anys amb els pares, es vol casar amb Gràcia Maldonado. Diego Alvarado, valencià, de 60 anys, ha conegut els besavis, el de Torres que era Francisco Maldonado, i el de Gràcia que era Bernardino Maldonado, que eren cosins germans, els pares són en quart grau de consanguinitat i els contraents en cinquè, diu que fa 7 anys que habiten a la ciutat de M. Miquel Alexandre, natural del regne de València, h.M., de 30 anys, diu que els pares del contraents són en quart grau de consanguinitat, que Francesc és fadrí i Gràcia és viuda de Joan Oliver, mort a Manacor. Gràcia, f. de Domingo Maldonado, valencià, va néixer a Càller, té 17 anys i és viuda de Joan Oliver que morí fa dos anys a Manacor. Casaran a St. Miquel.

TORRES, Gabriel. 13-2-1607: f. de Bernat i de Rafela, de Vilanova (Catalunya), fa 5 anys vingué a M. per mariner amb la sagetia del patró Urgelas, natural d’Eivissa. Miquel Sifre, valencià de Vinaròs, patró de sagetia, fa 2 anys que el coneix, fa 3 mesos anà amb el seu vaixell i sempre ha navegat per Espanya, Mallorca, Barcelona, València i Alacant, diu que és fadrí de 25 anys. Antoni Niçart, francès de 35 anys, fa 2,5 anys que el coneix, ara naveguen junts amb la sagetia del patró Vicenso Busus (?). Joan Moll, venedor de vidram (?) de M., de 80 anys en fa 5 que el coneix, diu que vingué a M. amb la seva sagetia. Casarà a Sta. Creu.

TORRÓ, Pau. IX-1616: de 25 anys, f. de Pau i de Magdalena, de Tortosa (Catalunya). Jaume March, f. de Francesc, mariner de M., fa 7 anys que el coneix i han navegat junts, fa un mes sa mare li digué que era fadrí. El patró Andreu (?) Puarte (?), de Tortosa, h.M., de 40 (?) anys, el coneix de minyó, son pare Paulo era mariner, ha navegat amb ell molt temps, diu que és reputat per fadrí a Mallorca i a Catalunya i que una germana sua és casada a Sitges. Casa amb Elisabet, f. de Joanot Mates, a Sta. Creu.

TOS, Llorenç. 16-1-1630, soldat i després criat, natural de Parma (Llombardia)[40]. Bernat Rovillo, cotxer, natural de Lió (França), de 31 anys, el va conèixer fa un any a Alexandria de la Palla que ell era soldat natural de Parma a 5 llegues lluny d’Alexandria, l’ha conegut a Gènova, vingueren junts a M., en companyia del virrei de M., sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà 32 anys. Felip Torres, natural de Sevilla, casat a M., de 28 anys, fa 8 anys que el coneix, vingué a M. i Tos dos anys després, l’ha vis durant un any i mig com a criat del sr. Mateu Gual, després se’n anà de M. i ha tornat amb el sr. Virrei, tot el temps que l’ha tractat, tant Espanya com a Mallorca, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, tindrà de 28 a 30 anys. Jaume Serra, mallorquí, pescador, de 23 anys, el va conèixer a Nàpols fa 2 anys que era soldat, d’allà anaren a Llombardia en la primera lleva a l’estat de Monferrat, tot el temps l’ha conegut com a fadrí. 

TOTXO, Lluís Martí. 15-7-1606: fadrí de 22 anys, d’Elx a 4 llegues d’Alacant (València), f. de Francesc. Guillem Domongo, prevere de 20 anys, fa 4 anys que el coneix, de Messina, diu que vingué amb les galeres i té 22 anys. Joan Valent de Pollença, de 40 anys, en fa 5 que el coneix, diu que ha habitat a Pollença, no tenia pèls a la cara i festetjava com a fadrí. Casa a Selva amb Joana Alorda, f. de Joan.

TRAMONT, Joan. 21-3-1610: mariner de 28 anys, f. de Raymon, de Catalunya, fa 10 anys que practica a Mallorca. Ananus (?) Gibey, francès, h.M., de 47 anys, el coneix i naveguen junts amb la nau del sr. Antic Jofre, darrerament han vingut de València, no és casat i tindrà 26 anys. Joan Penyo, francès, h.M., de 40 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix (5 o 6 a Mallorca) i han navegat amb el patró Pinya que el coneixia molt, navega amb la nau del sr. Antic Jofre. El patró Antoni Jordi, mallorquí de 40 anys, fa 5 o 6 anys que el coneix, ha navegat amb ell i amb la nau d’Antic Jofre, han estat a tota Catalunya i sempre l’han tractat de fadrí. Casa amb Bàrbara, f. d’Antoni Mir, a Sta. Creu.

TRAVERSIO, Aurelio. 12-12-1642: mariner de Gènova, f. de Marc i de Caterina, fa 4 anys falta de Gènova, fadrí de 50 anys. Bernat Lachana, de Messina, domiciliat a M., de 22 anys, fa 15 anys que el coneix de Gènova on va entrar de mosso a una barca de la que era patró Antoni Larga i dit Aurelio feia de mercader i tenia botiga, sempre l’ha conegut fadrí, sabia de les germanes que era fadrí, tindrà 45 anys. Andrea Bellonicarelles (?), sabater de Palerm, de 19 anys, s’ha criat a Gènova d’on son naturals els seus pares, fa 10 anys que el coneix, estaven al mateix carrer que es diu la Strada de Magdalena, l’ha practicat a ell, a sa mare i ses germanes, sap molt bé que és fadrí, sempre anava a casa sua que tenia botiga de mercaderies, tots els que el coneixen el tenen per fadrí, tindrà uns 40 anys. 21-12: Stey Hefairirs (?) Mussa, natural de Gènova, domiciliat a M., de 25 anys, fa 5 anys que el coneix, coneix un germà seu que es diu Andrea, a més de Gènova l’ha conegut a Barcelona i a M., sempre fadrí, vingué a M. en la sageta del patró Joan Baptista Labai, que el coneix molt i li ha dit que és fadrí encara que sigui de més de 40 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Joana Saver, vda de Tomàs P., sabater.

TREMOLET, Andreu. 3-11-1650: mariner natural de Perpinyà (Rosselló), principat de Catalunya, f. de Joan i de Maria, fa un any que falta de sa terra, assentà plaça de soldat i ha servit al tercio de don Josep Margarit fins fa dos mesos que fugí amb companyia d’Antoni Riera i anaren a Vinaròs des de Corbera on es trobaven, assentaren plaça per tenir ocasió de venir a M., dit Riera té sa muller a M., abans havia estat per diverses parts de Catalunya, lo més que s’allargà fou fins a Vinaròs farà 3 o 4 anys, allí en ocasió que la patrona de Sardenya venia a M., s’hi embarcà, vingué i se’n tornà en la mateixa galera a Vinaròs, tocaren als Alfacs, tornà a Perpinyà i hi va estar fins que vingué a M., fadrí de 24 anys. Nicolau Alonso, barriler, natural de Niça, de 29 anys, fa 10 o 12 anys que vivia a Barcelona i feia son ofici que és fer barrils per sardines, havia determinat tornar a Niça i pel camí una sagetia mallorquina captivà el vaixell en que anava, que era de francesos, i l’han portat a M., fa 8 o 9 anys que coneix a Tremolet, l’ha practicat molt per la costa de Catalunya perquè era soldat i traficava molt per dita costa, ell d’ordinari era per les viles de dita costa, últimament estigueren a Palafrugell l’estiu passat, sempre l’ha conegut per fadrí, mai ha sentit dir cosa en contrari, pel que diu que és fadrí. Maria, de 30 anys, muller d’Antoni Riera, natural de Perpinyà habitadora de M., la coneix de minyona i coneixia els pares i parents, quan ella isqué de Perpinyà amb son amant Antoni Riera, farà 8 anys, dit Tremolet no era casat i era minyó, després vingué a M. amb companyia del seu marit, ha tractat alguns de Perpinyà que el coneixen i li referiren que és fadrí, si fos casat ho sabria.

TRIAY, Pere Joan. 10-1-1601: fill de Pere, de la vila del Mercadal (Menorca), fa un any vingué a Mallorca. Declaran que és fadrí Andreu Sares, teixidor de lli de l’illa de Menorca, que el coneix de minyó, i Pere Mercadal, sastre de la vila d’Alaior, que coneix el pare i la mare que són del Mercadal. Casarà amb Montserrada, donzella.

TRIAY, Pere. 17-7-1644: f. d’Agustí i de Francina Sintes, de Menorca, fa 2 anys partí de Menorca per M. on ha estat algun temps, tornà a Menorca i el dissabte del Corpus tornà a M., fadrí de 17 anys. Gabriel Gornés, de Menorca, h.M., de 37 anys, el coneix de minyó, és nebot d’una cunyada seva, sap que és fadrí de 17 o 18 anys. Martí Camps de Menorca, de 21 anys, fa 2 anys que el coneix, el dissabte del Corpus passat partiren junts de Menorca amb dos galions i vingueren a M., és fadrí de 17 anys. Casa a St. Nicolau amb Margarita Abrines, f. de Gabriel.

TRIES, Llorenç. 29-12-1646: f. de Llorenç i de Marianna Gironès, de la vila de Cocentaina (València), casa a Sta. Margalida amb Maria Oliver, vda. de Francesc Tacet.

TRIES, Miquel. 2-5-1626: de Barcelona (Catalunya), f. de Pere Joan, fa 7 o 8 anys de Barcelona anà a Menorca i després a M. on ha estat fent viatges a Barcelona i per la costa, de 18 o 19 anys. Andreu Femaguera d’Arenys, de 25 anys, fa 6 mesos que el coneix, han fet dos viatges junts venint a M. amb una sagetia, mai ha sentit dir que sigui casat, tindrà 20 anys. Joan Garau, mariner de Carlet (Catalunya), de 35 anys, fa 3 anys que el coneix de la ribera de Barcelona, era de 14 o 15 anys, ha fet dos viatges amb ell de Barcelona a Mallorca, coneix un oncle seu, mai ha tingut notícia de que fos casat en part alguna, tindrà 18 o 19 anys. El patró Francesc Barceló, mallorquí de 25 anys, fa 5 anys que el coneix essent minyó de 12 o 13 anys anant per la Ribera de M., , es posà mosso a casa seva, estigué mig any, després se’n anà de viatge a Barcelona i sempre ha estat per la ribera fent viatges, no pot ser casat, tindrà 18 anys.

TUDESCO, don Esteve.  : f. de Vicenç, de Messina (Sicília), criat a Palerm, fa un any i mig partí per Espanya amb una companyia de soldats al servei de sa majestat, ha esta a l’armada i a Catalunya, vingué a M. amb les galeres de Sicília, fadrí de 24 anys. Don Tomàs Siragosa, natural de Palerm, de 43 anys, el va conèixer fa 9 anys a Palerm, era minyó de 12 o 13 anys, ha habitat sempre en casa del seu pare, don Vicenç Tudesco, fa un any i mig partiren junts capitans d’infanteria amb l’armada reial per Espanya, eren del mateix tercio, han anat junts per Espanya i Catalunya, sap molt cert que és fadrí d’uns 24 anys. El capità Pere Regarau, natural de Palerm, de 30 anys, el va conèixer a Palerm fa 9 o 10 anys, on habita fa molts d’anys, quan fa un any partiren de Palerm, capitans d’infanteria per servir a la sa majestat en les guerres de Catalunya, era fadrí, sempre hem estat camarades i no pot ser casat a cap part. Casa a ciutat amb Jerònia Estada.

TUR, Antoni. 22-5-1606: de 25 anys, fill d’Antoni i de Margarita Joan, d’Eivissa. Onofre Part, notari d’Eivissa, de 35 anys, fa 12 anys que el coneix com a solter. Pere Jover, d’Eivissa, resident a la ciutat de Mallorca, de 45 anys, fa 15 o 16 anys que el coneix, tant a Eivissa com a Mallorca l’ha conegut fadrí, Antoni Joan de Climent li ha dit que és fadrí, tindrà 24 o 25 anys. Pere Vich, sabater de la ciutat, de 25 o 26 anys, fa 15 anys que el coneix com a solter, vingueren junts d’Eivissa. Casarà amb Hilària Casolino de Palerm, de 18 anys, Tur declara que vol anar a viure a Palerm, ella té els parents allà, fa poc que ha vingut a M., ha sabut que Hilària és soltera per la persona que l’ha aportada a M. i per Andreu Joan de Climent que era síndic d’Eivissa i venia de Niça. Montserrat Mas, fuster de M., de 40 anys, coneix a dita Hilària, filla de Cristòfol Casolino i d’Àngela, de fa 3 anys de Palerm on era reputada per donzella, ha conegut els pares i germans. Casaran a St. Miquel.

TUR, Antoni. 28-12-1600: de 20 anys, f. de Jaume, d’Eivissa, va venir a M. als 14 anys. Bernat Pineda, teixidor de lli d’Eivissa, habitador de M., diu que el coneix de minyó i que és fadrí. Onofre Palerm, conrador d’Eivissa, també declara que és fadrí. Casarà amb Joana, f. de Jordi Amengual.

TUR, Elisabet. 17-1-1601: d’Eivissa, f. de Lluc, de 25 o 26 anys. Fa 9 o 10 anys que vingué a M. Bernat Panadés, teixidor de l’illa d’Eivissa, residint en M., diu que la coneix que és de sa terra, que vingué d’edat de 5 anys i va estar a ca seva 5 o 6 anys i mai se’s moguda de Mallorca. Casarà amb Joan Guaita, f. de Jeroni.

TUR, Joan. 12-12-1606: de 18 anys, f. de Joan, d’Eivissa. Martí Ferrer, sabater, de 20 anys, el coneix de minyó, s’han criat plegats i després l’ha conegut a M., fa un any que és aquí. Sebastià Mas, de 19 anys, fa 8 dies que ha vingut d’Eivissa i el coneix molt bé. Casa a la Seu amb Margarita, f. d’Agustí Sastre.

TURIACH, Jaume. 2-6-1626: f. de Gallard (?), de Sta. Maria d’Arenys de Mar (Catalunya). Pere Batayer, mariner, d’Arenys de Mar de 30 anys, el coneix de minyó, els dos són mariners, sempre l’ha vist tractar com a fadrí. Josep Ayguaverde, mariner d’Arenys de 22 anys, diu que de minyons es criaren junts, sempre han anat junt per mar i per tot sempre l’han tractat com a fadrí

UGUET, Francesc. 22-8-1602: de Ciutadella (Menorca), f. de Guillem. Andreu Escales de Ciutadella, de 28 anys, el coneix a ell i als seus pares, declara que té 20 anys i que se’n anà amb l’armada i fa 3 mesos es trobaren a Ciutadella. Cosme Pomar de Ciutadella diu que l’any passat se’n anaren amb l’armada i tornaren. Casarà amb Margarita, filla d’Antoni Valldaura a Santa Eulàlia.

UGUET, Joan. 17-11-1600: de 23 o 24 anys, català de Perpinyà (Rosselló), f. de mestre Jaume. Francesc Marca, català casat a M., fa 10 anys que el coneix, l’ha tractat a Barcelona i a Mallorca. Joan Pons, sastre de Tarragona que fa feina a casa de mestre Reus, fa 9 anys que el coneix, l’ha practicat a Perpinyà, Barcelona i M. 1-7-1605: fuster, fill de Jaume, de Perpinyà (Rosselló), regne de Catalunya. Havia casat a Mallorca amb Margalida Galvanyes, prometeren anar a Montserrat, pel camí caigué malalta i morí a Barcelona. Ha fet viatges a Barcelona amb el patró Pere Català. Francesc Feu diu que fa 6 anys que el coneix, que menjaven junts aquí a M., i la primera muller morí a Barcelona de mal de parir. Lleonard Parbia, francès, el conegué a casa de son pare a Perpinyà, declara que la muller morí a Barcelona.

UGUET, Joan. 6-10-1621: de 20 anys, mariner de Narbona (França), f. de Guillem Pere, fa 5 o 6 anys que practica a M. navegant. El patró Bartomeu Savi, francès, domiciliat a M., de 40 anys, en fa 5 que el coneix, de minyó fou mosso seu i fa dos anys que navega amb ell, a França ha parlat amb gent de la sua terra i mai ha entès que fos casat. Joan Reure, francès domiciliat a M., de 33 anys, diu que fa 2 anys que naveguen junts en la sagetia de Mn. Bosch, han estat 3 vegades a França i sempre l’han tractat com a fadrí, i a Dénia i a Barcelona ha parlat amb gent de la sua terra. Casa amb Apolònia, f. de Miquel Ramon, a Sta. Creu.

URGES, Jaume. 16-6-1626: mariner de València, casat a M., havia mort fora.

VALENCIO, Antoni. 26-6-1603: de Venècia. Test. Antoni Palermo, venecià de 26 anys, f. de Domingo Gusoto. Casarà amb Margarita, f. de Jeroni Rabassa a Sta. Creu.

VALENT, Joan. 2-6-1607: de 24 o 25 anys, f. de Domingo, de Gènova. Bartomeu de Jeroni, trobant-se avui en la ciutat de Mallorca, diu que coneix d’edat que no era per casar i l’ha patronat, i que tindrà 23 o 24 anys. Bartomeu Grisso, f. de Julio, genovès, el coneix d’edat que no era per casar i després sempre l’ha practicat.

VALENT, Pere. 9-7-1605: mariner de Gènova, de 24 anys. Partí de sa terra fa 10 anys i ha estat a Menorca i altres parts. Casarà amb Esperança, filla d’Antoni Matos, difunt, a Santa Creu. Pere Valent de Gènova declara que el coneix de Gènova i que coneix els seus pares i han navegat junts. Joan Francesc Brulaygua, francès casat a Mallorca, també ha navegat amb ell.

VALERO, Mateu. 21-2-1626: patró de València, domiciliat a M. Rafel Marot, domiciliat a Menorca i resident a la ciutat de Mallorca, de 55 anys, conegué a Elena Llopis, muller de Valero a qui fa molts d’anys que coneix, el patró Peris i altres patrons li digueren que sa muller morí fa 11 anys a València. Lluc Joan, negociant d’Eivissa, de 27 anys, fa 10 anys que el coneix, han estat junts a moltes terres i sempre l’ha vist tractar com a viudo, li ha sentit dir a ell i a sos germans que sa muller la mataren al regne de València, a Villajoyosa, que li volien robar i no volgué. Bernat Serra, patró d’Eivissa de 25 anys, fa 6 anys que el coneix i sap que és viudo fa 11 anys, diu que a la dona la mataren a Villajoyosa quan li volien robar. Joan Oliver, patró d’Alacant, de 36 anys, conegué a Elena que mataren a Villajoyosa fa 11 anys. Casa amb Valentina Grissa, vda. de Llorenç Ros, a Sta. Creu.

VALL, Antoni del. 28-5-1642: natural de la ciutat de Saragossa (Aragó), f. de Joan, dema llicència per casar.

VALLS, Joan. 9-9-1628: pescador de Nàpols, f. d’Antoni, casa amb Elisabet Vilanova, vda. de Bartomeu Company, a Sta. Creu (Matr.).  

VAQUER, Martí. 14-9-1631: de Barcelona (Catalunya), f. de Martí, qu., casa amb Joana Català, f. de Pere, a Sta. Creu (Matr.).

VARINGO, Jaume. 2-2-1633: f. de Jaume, qu., de Catalunya, casa amb Jerònia Minguet, f. d’Onofre, qu., a Sta. Creu (Matr.).  

VARRINA, Pantelin. 29-12-1634: f. de Josep, de Gènova, casa a Sta. Creu amb Margarita Capó, f. de Pere (Matr.).    

VASALLO, Àngelo. 9-9-1621: de Quarto (Gènova), de 26 anys, mariner. Agustí Boderoti, genovès, casat a M. , de 21 anys, fa 2 anys que el practica i han navegat amb les galeres, el coneixia molt a Gènova, diu que és fadrí de 25 o 26 anys. Baptista Carsolio, genovès, mariner de les galeres d’Espanya, de 26 anys, el coneix de minyó, diu que ha anat en les galeres i tindrà 26 anys. Casa amb Margarita, f. de Mateu Fiol, a Sta. Creu.

VASQUES, Sebastiana. 8-2-1616: natural de Madrid (Castella), vda., actriu. Diego Dias Navarreto, natural de Múrcia, de 25 anys, fa 6 anys que la coneix, diu que estava casada amb Francisco de Arcas que morí a Madrid fa 3 anys i fou enterrat a l’església de Sant Lluís i no s’ha tornat casar. Caterina Bautista, muller de dit Diego Navarreto, de 25 anys, fa 4 o 5 anys que la coneix, diu que estava casada amb Fr. de Arcas que morí a Madrid farà 3 anys, yo le vi muerto i l’enterraren a St. Lluís. Antonio Romero, auctor de representacions, de 34 anys, natural de Portugal, domiciliat a Valladolid, diu que era a Madrid quan el marit morí, la llevo en mi compañía de representantes. Casa amb Pere Ossorio (veure).

VAVANT, Nicolau (Vavan). 2-4-1649: mariner de Messina (Sicília), f. d’Àngelo i de Nadalitia Marra, fa 5 anys que falta de Messina la darrera vegada, ha navegat per moltes parts, per Llevant, Itàlia, Ponent i costa d’Espanya fadrí de 25 anys. Àngelo Marín, mariner napolità domiciliat a M, casat amb Elisabet Ferrer, de 38 anys, fa 7 o 8 anys el va conèixer a Messina, era molt jove, de 17 o 18 anys, de les hores ençà han navegat per moltes parts, afirma que és fadrí de 25 anys. Joan Baptista Palombo, mariner de Liberi (Sicília), domiciliat i casat a M. amb Margarita Font, de 42 anys, el coneix de minyó, començà a navegar en sa companyia per mosso, quasi tot el temps han navegat plegats, ha conegut el pare, fa 4 anys que naveguen junts, no és casat en la sua terra ni en altre perquè han anat junt per moltes terres, si fos casat ho sabria, tindrà 25 anys. Li donen llicència per casar a ciutat.

 VAYRO, Onofre. 22-11-1644: barber de Nàpols, f. de Francesc Antoni, també barber, fa 4 o 5 ans partí amb les galeres de Nàpols per barber, anaren a Tarragona on estigueren 4 mesos i vingueren a M., d’on no ha partit, ha habitat a Andratx, fadrí de 25 anys. Pere Antoni Capula, mariner de Nàpols, domiciliat a la ciutat de M., casat amb Anna Litera, de 50 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix de Nàpols, coneix el pare, sap que no és casat a Nàpols i que vingué a M. amb l’armada on fa 5 anys que viu a Andratx, fa 4 anys anà a Nàpols i si fos casat li haurien dit, ell ja era a M., serà de 24 anys. Josefo Pesse, sabater natural de Nàpols, de 21 anys, fa 5 anys que el coneix, de Nàpols, coneix els pares, sap que quan partí era fadrí i és reputat per tots per fadrí, serà de 24 anys. Guillem Palmer, escolà de l’església d’Andratx, de 20 anys, coneix a Pere Antoni Capula, mariner o pescador, casat a M., fa 2 anys, quan va a Andratx va a casa seva, diu que és homo de bé i de veritat. Domingo de Nàpoli, sabater de Messina, h.M., de 24 anys, el coneix de minyó i coneix els pares, estaven vesins a un mateix carrer, jo som casat a Nàpols, on ha estat alguns anys casat, i vingué a M. amb sa muller fa dos anys, quan partí de Nàpols era fadrí i l’ha trobat a M., des de que falta de Nàpols ha estat quasi sempre a M., serà de 24 o 25 anys, també que Josep Pesse ha treballat en sa casa i sap que és homo de veritat. Casa a Andratx amb Joana Bosch, vda.

VÀZQUEZ, Bartomeu. 11-1-1639: conrador, f. de Francisco, de Valladolid (Castella), quan 10 o 12 anys se’n anà amb els galions a Orà on ha estat 8 anys, després vingué a M. fa un any, té 22 anys. Francesc Carrero, natural de Granada (Castella), ara a l’Hospital General, de 30 anys, el va conèixer fa 10 anys a Valladolid, que era minyó d’11 o 12 anys, conegué el pare, se’n anaren amb els galions del duc de Maqueda, han servit 8 anys junts a Orà, després vingueren a M. amb els galions, diu que no és casat i que tindrà 22 anys. Fra Joan Fe, dominic de 33 anys, fa un any que el coneix, diu que ha estat a la possessió de la Granja (Esporles) de la que és arrendador i que té posada en casa de la seva cunyada Francisca Fe, és jove de virtuts sense vicis, deu tenir 22 anys. Casa amb Elisabet Barceló, f. de Francesc, qu., a St. Miquel.

VELÁZQUEZ DE LA CERDA, Pere (Belasques). 29-8-1644: f. del capità don Gaspar Belasques de Lara i dona Mencia de la Cerda, de Palerm (Sicília), fadrí de 35 o 36 anys. El noble don Lopes (Lopres) Zapata Ponce de León, natural de Marchena a Andalusia (Castella), de 54 anys, el coneix de minyó perquè ha viscut molts d’anys a Palerm, ha conegut els pares, ha anat a diverses parts d’Espanya i altres regnes amb companyia de dit don Pedro, sap molt bé que és fadrí, tindrà 35 o 36 anys. El noble don Pedro Fama, sergent major, natural de Messina (Sicília), de 34 anys, al coneix de minyó de Palerm, al igual que als senyors pares, diu que mai ha estat casat, l’ha vist sempre tractar com a fadrí, tindrà 35 o 36 anys. El noble don Jordi Esquenrade Rossas, natural de Saragossa (Aragó), conservador per sa majestat del regne de Sicília, de 30 anys, fa 7 o 8 anys que el coneix, sempre han tinguda amistat, tant a Sicília com a altres parts, pel que sap molt bé que no és casat, serà de 35 o 36 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb dona Margarita Despuig, vda.

VELL, Miquel. 23-10-1604: de Menorca, f. d’Honorat, partí de Menorca als 18 o 20 anys i vingué a Mallorca, fent viatges amb vaixells mallorquins, fa 4 anys el captivaren i ha estat captiu tres anys, tornant a Mallorca. Bartomeu Cardona, de la ciutat de València, casat a Menorca,  fa 8 anys que el coneix i diu que és fadrí. Dimas Ramis, mallorquí, fa 8 o 10 anys que el coneix i sempre han navegat junts, fa 4 anys els encaptivaren i farà un any que és fora de captiu, creu que té 30 anys, coneix el pare que és viu i està a Menorca.

VENECIÀ, Baptista. 7-3-1617: mariner de Gènova, viudo. Baptista Balicardo (?), genovès, casat i domiciliat a M., de 26 anys, fa 6 o 7 anys que el coneix per ser els dos mariners, ha fet un viatge amb ell, sap que era casat a Gènova i és viudo, el sogre li va dir que la seva filla era morta i també li va dir un raguseu casat a Eivissa, diu que va venir a Mallorca fa un mes amb la sagetia d’En Bosch i que té 40 anys. Esteve Longer, francès casat a M., mariner de la sagetia de Mn. Bosch, de 25 anys, fa molt que el coneix, essent a Gènova va demanar per la muller de dit Baptista i els veïnats del seu carrer i el sogre li digueren que era morta. Bartomeu den Bona (?), mariner de la nau del procurador reial, de 41 anys, diu que a Gènova li va dir un germà de dita muller que era morta, anà a la casa i li digueren els de la casa i veïnats que era morta, això farà 6 mesos. Baptista Bussomo, casat a M., de 50 anys, diu que dit Baptista vingué a M, amb el seu vaixell, li digué que havia deixada sa muller malalta i essent a M. li digué que era morta. Francesc Mona (r) servici (?) de la nau del procurador reial, de 40 anys, que és dispenser de dita nau, a M. rebé noves de que la muller era morta. Baptista sap que la muller és morta per lletres dels germans. Es casa amb Elisabet, f. de Jaume Vanrell, difunt, a St. Jaume.

VENTO, Miquel. 13-1-1641: mariner de la ciutat de Montsó (Aragó), f. de Pere, boter, fa 2 anys que falta de sa ciutat, mai ha estat casat. Lluís Gasbron (?), mariner de la ciutat de Montsó, de 25 anys, el coneix des de que és nat, les seves cases estaven a prop i sempre s'han tractat, dels 14 anys fins ara sempre han navegat junts en un mateix vaixell per la part d'Espanya, diu que mai ha estat casat i que tindrà 25 anys. Joan Baptista Arbino, mariner de la ciutat de Monacho (o Monsó ?), de 18 anys, fa 12 anys que el coneix, en fa 4 que naveguen junts i mai ha sabut que fos casat, és fadrí de 20 anys.

VENXE, Andreas de (Verse). 3-8-1650: mariner, natural de Nàpols, f. de Joan i de Padenova (?) de Valuta, fa 3 anys que falta de Nàpols, d’allà anà a Sardenya i a Gènova d’on vingué a M., on ha habitat navegant amb sageties, va estar casat a Nàpols amb Anna de Torxera, natural de Madrid, que morí a Nàpols fa 3 anys i mig, els mos parents per certa quimera la mataren a punyalades, està enterrada  a l’església de Santa Statuta, no s’ha tornat casar, té 27 anys. Carles de Macera, mariner de Nàpols, domiciliat a M., de 30 anys, el coneix de minyó, s’han criat junts per ser vesins, ha conegut el pare que era mariner, era casat a Nàpols amb Anna de Torxera, natural de Madrid, els ha vist estar junts com amants a Nàpols, fa 3 o 4 anys els parents de dit Andreu per certes quimeres mataren a dita Anna a punyalades, fou públic que morí de desgràcia, la va veure enterrar, dit Andreu s’embarcà per mariner i isqué de Nàpols i no hi ha tornat més, se’n anà a Gènova i ara està a M. navegant, sap que no s’ha casat altra vegada, és viudo de 26 o 27 anys. Domingo de Bras, mariner de Messina, domiciliat a M., de 25 (?) anys, el va conèixer fa 7 anys a Nàpols, sap que era casat i que la muller Anna aquest mes d’agost fa 3 o 4 anys la mataren de punyalades, la va veure morta, sal que dit Andreu és viudo i no s’ha tornat casar, s’embarcaren junts per anar a Gènova i vingueren a M., de les hores sempre han navegat junts i han anat en cors, és viudo de 27 o 28 anys.

VERNANDINO, Antoni. 2-1-1646: de Roma, f. de Francisco i de Sebastiana Flores, fa 12 anys que falta de Roma, fa dos mesos que és a M., fadrí de 36 anys. Antoni Pasqual de Roma, forner casat a M., de 35 anys, fa 11 anys que el coneix de Roma, coneix al pare que és forner i sa mare, dit testimoni ha treballat 4 o 5 anys en sa casa de forner, vingueren junts a M. per soldats i passaren a Espanya, han navegat en dits vaixells dos anys, tornaren a M. plegats, diu que és fadrí de 30 anys. Tomàs Verres de Nàpols, de 25 anys, fa 11 anys que el coneix de Roma i coneix als pares, ha menjades moltes vegades en sa casa, el va conèixer fadrí, partiren junts per soldats amb la companyia de don Martí, vingueren a M. i anaren a Espanya, han navegat sempre junts, serà fadrí de 28 o 29 anys. Casa a Sta. Eulàlia amb Jerònia Lloret, f. de Gabriel.

VERNET, Jaume. 5-2-1642: f. de Pere i de Maria, d'Arles, principat de Provença (França), mariner i calafat, fa 9 anys se'n anà d'Arlès, que era minyó, i es posà a navegar, al cap de 3 o 4 anys fou captivat i ha estat 4 anys a Alger, l'han rescatat amb 250 reals de 8, fa 2 anys que practica per Mallorca navegant, fadrí de 18 anys. Francesc Convidat, cirurgià de França, domiciliat a M., de 34 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix i diu que és fadrí, feren amistat i s'han trobat a Gènova, a Tarragona i altres parts d'Espanya i a Palerm, sempre ha entès que és fadrí, si fos casat ho sabria, tindrà 20 anys. Glaudo Safino, mariner de Marsella de 26 anys, el va conèixer fa 4 anys a Marsella que vingué d'Arlès amb una sagetia, després han fet junts 3 o 4 viatges, a Arles ha tractat camarades seus, si fos casat ho sabria, serà de 20 anys. Casa amb Joana Gayà, f. de Rafel, a Sta. Creu.

VESES, Pere. 3-1-1605: de 22 anys, natural de Vilafranca de Conflent (Rosselló), fa 14 anys és fora sa terra, anà a Barcelona i vingué soldat a Mallorca amb l’armada fa 3 o 4 anys. Joan Conca (?), francès, r.M., mariner, el coneix, estaven junts a Barcelona i vingueren fa 3 anys. Joan de Pons, del Piamont, casat a M., fa 3 anys que el coneix i diu que és fadrí de 22 o 23 anys. Casarà amb Caterina Riera.

VEYRET, Antoni. 7-6-1601: de 20 anys, f. d’Antoni, de la vila de Roxaforcan del regne de França, fa 14 anys partí de sa terra i va estar a Barcelona 2 anys i després vingué a Mallorca farà 11 anys. Jaume Vinyes, oficial reial, diu que fa 10 anys que el coneix, que vingué a Mallorca fa 10 o 12 anys que era minyó d’uns 9 anys. Bertran Arades, català, que ha estat casat a M., criat del sr. Miquel Palou, Dr. en drets, declara que fa 10 o 11 anys que és a Mallorca i que ell en fa 4 o 5 que el practica. Casarà amb Caterina, f. de Miquel Fiol, blanquer, a Sta. Eulàlia.

VICENS, Tomàs. 19-2-1650: f. de Francesc, de la ciutat de València, fa 4 anys sortí de València de 13 o 14 anys, fadrí de 18 anys. Martí Coll, conrador de M., de 27 anys, fa 3 o 4 anys que el coneix, que tindria 13 o 14 anys, sempre han estat junts navegants, diu que és fadrí de 15 (sic) anys. Roc de Gil, f. de mestre Francesc, mariner, domiciliat a M., de 20 anys, fa 4 anys que el coneix, que en tindria 14, sempre han navegat junts, diu que sempre l’han tractat de fadrí i per tal el té, tindrà 17 o 18 anys.

VICIANO (Visiano), Baptista. 11-1-1603: de Dénia (València), de 25 anys, f. de Benet, vingué a Mallorca l’estiu passat per ajudar a les almadraves (sic). Tomàs Vila... de Dénia el coneix, són d’una mateixa terra, han viscut a València i a Mallorca. Pere Vic, mallorquí, diu que és fadrí. Casarà amb Joana, f. d’Onofre Minquet (?).

VICTÒRIA, Jaume Maria. 27-3-1634: f. de Josep, de Gènova, casa a Sta. Creu amb Marianna Pagès, f. d’Antoni, patró (Matr.).

VIDAL, Andreu. 8-5-1626: de Sitges (Catalunya), f. de Francesc. Joan Gibert, mariner de Sitges, de 21 anys, el coneix des de que té records, coneix la mare i un oncle, el pare és mort, sap que és fadrí perquè sempre l’ha tractat, s’han trobat a València, a Dénia, a M. i a Catalunya, serà de 23 o 24 anys. Francesc Ribera, de Sitges, de 30 anys, sempre l’ha vist tractar com a fadrí, han estat a Dénia, València, Alacant i altres parts d’Espanya i té fama pública de fadrí, tindrà 23 o 24 anys. Magí Segarra de Sitges, de 22 anys, sap que és fadrí perquè sempre l’ha vist tractar com a tal, a València, Alacant i altres, serà de 23 o 24 anys.

VIDAL, Jaume. 8-5-1621: f. de Jaume, de Borna (França). Esperit Seguí, de Borna, avui a M. en el vaixell del patró Antoni Salvi, mallorquí, de 23 anys, diu que tots són de Borna i estaven al mateix carrer, el coneix de minyó i sempre han anat junts, no és casat i tindrà 22 anys. Miquel Barbana de Borna, avui a M. amb la sagetia francesa Ntra. Dona Bonaventura, de 23 anys, el coneix de minyonença i diu que no és casat i que tindrà 22 anys. Bernat Climent, de Sant Tropès, 3 llegues lluny de Borna, avui a M. a dita sagetia, de 23 anys, fa 6 mesos que ha estat a la sua terra en sa casa i sap que no és casat i que tindrà 22 anys. Casa amb Praxedes, f. d’Agustí Contestí, qu., a St. Jaume. El 2-6-1630 es diu que havia mort fora 5 anys abans.

VIDAL, Lluís. 19-9-1626: paraire de Menorca, f. de Lluís i de Joana, anà a Barcelona als 5 o 6 anys on va estar amb un oncle rector de Jorba, que es deia Miquel Vidal, l’oncle morí, tornà a Menorca i fa 5 mesos vingué a M. Jaume Moll, menor, paraire de M., de 20 anys, fa 2 anys que el coneix, essent a Menorca vingué de Barcelona i estiguérem junts a Menorca un any, quan vingué era minyó, vaig venir a M. i ell vingué al mig any, sempre l’he vist tractar com a fadrí, tindrà 16 anys. Miquel Aubons, teixidor de llana, de 30 anys, fa un any i mig el conegé a Menorca, havia vingut de Barcelona i tots el tractaven com a fadrí, parents i amics, no tenia edad per casar, tindrà 16 anys.

VIDAL, Margarida. 19-6-1630: donzella originària de la ciutat, f. de Bartomeu, de minyona havia anat a viure a Oliva (València), fa 7 o 8 mesos tornà a M., té 14 anys i es vol casar.

VIDAL, Pere. 26-12-1636: f. de Mateu, de la diòcesi de Solsona (Catalunya), casa amb Elisabet Castanyer, f. de Pere Onofre, a Sta. Creu (Matr.).

VIGUERO, Pere. 20-5-1642: natural de Frontignan (França), vdo., fa 10 anys casà amb de Jaumeta Jaume, hi va estar 9 anys i 4 mesos, fa 8 mesos partí per fer un viatge amb el vaixell de Jaume Bauló, patró mallorquí, on anava per mariner, a Càller va rebre una carta fa 2 mesos del seu germà Joan dient que la muller havia morta el febrer passat, i també li va dir el portador de la carta que es deia Philip Gessa, francès. Guillem Camoy, mariner natural d'Eivissa, domiciliat a Liorna (Aliorna), on es va casar, de 60 anys, va conèixer la muller fa 7 o 8 anys, va estar en sa casa amb son marit moltíssimes vegades, amb son marit naveguen amb el mateix vaixell, ell anava a sa casa quan eren a Liorna i jo anava a la seva , el febrer passat es trobava a dit lloc carregant amb un vaixell de vi, al passar per davant de sa casa sentí grans crits i plors, amb les finestres tancades, i la gent del carrer li digué que Jaumeta era morta, va veure a Ramon, germà de Pere, que portava dol. Totsants Fageda, soldat de sa majestat, natural de la ciutat de Lorena (França), de 40 anys, fa 3 mesos es trobava a Frontignan, on va estar 5 setmanes, era molt amic de dit Pere per haver navegat junts molt temps i son pare li digué que la muller Jaumeta al febrer caigué malalta i el dia 16 morí, la va veure morta i anà a l'enterro, el germà de Pere li donà relació de la mort que va lliurar a M. a dit Pere el diumenge passat. Casa a St. Miquel amb Praxedes Miralles, vda. de Mateu.

VIN, Francisco de. 10-8-1631: de Martigues (França), f. d’Antoni, casa amb Joana, vda. de Pere Strany, a Sta. Creu (Matr.).

VINCEGUERRA, Agustí. 2-3-1645: mariner natural de Moterrosso de la senyoria de Gènova, f. de Francesc i de Jerònia, fadrí de 24 anys. Esteve Ros, mariner natural de Gènova, de 20 anys, diu que ha habitat a casa dels seus pares, de minyonença ençà sempre han anat amb companyia, han navegat plegats, i no s’ha casat, fa 7 o 8 mesos que són a M., serà de 24 anys. Ambròs Brassan, mariner de Saona, de 23 anys, coneix els pares i ha estat moltes vegades en sa casa, de minyons sempre han anat en companyia navegant per mariners per diverses parts del món, fa 8 mesos estan plegats a M., sap cert que és fadrí, serà de 24 anys. Joan Maria Toret (?), mariner de La Spezia, senyoria de Gènova, de 25 anys, el coneix des de que té records i coneix els pares, ha estat i habitat moltes vegades en sa casa, de minyons sempre han anat en companyia navegant per mariners, sap molt bé que és fadrí, fa 8 mesos estan plegats a M., serà de 24 anys

VINYES, Pere. 10-5-1601: de Barcelona (Catalunya), fill de Joan, negociant. Sipià (Ciprià ?) de Loscos, donzell de Barcelona, fa 20 anys que el coneix, diu que és fill de Joan del carrer de la Blanqueria i que fa un any que és a Mallorca. Lluís Ginebreda, català casat i domiciliat a Mallorca, el coneix de fa 20 anys, havien estudiat junts de minyons a Barcelona, diu que fa mig any que és a Mallorca.

VIVES, Jaume Antoni. 1-2-1623: fadrí de 22 anys, de Dénia (València), f. de Miquel. Pedro Matagi (?) d’Aragó, avui a M. amb el patró Mateu Valero, de 25 anys, fa 6 anys que el coneix, diu que és fadrí de 22 anys. Pere ... (il·legible) de la vila de Riudoms del regne de Tarragona, avui a M., fa 5 anys que anaren junts a la platja de València i han fet viatges junts. Joan ..., h.M., de 26 anys, fa 7 anys que el coneix i han fet viatges junts, és fadrí de 21 anys.

XANXO, Lluc. 10-4-1618: fadrí de 18 anys, f. de Damià, de València. Pere Morató, català, patró de sagetia, avui a M., de 28 anys, el coneix d’edat que no podia ser casat, deu tenir 19 anys, està a València a una casa d’unes ties de dit Xanxo. Jaume Morató, català, avui a M. a la sagetia  de son germà Pere, de 23 anys, el coneix de minyonença, habita a València a unes cases d’unes ties seves, diu que és fadrí de 19 anys. Casa amb Margarita, f. de Joan Benet, a Sta. Creu.

XANXO, Pedro. 14-4-1603: Pedro Xanxo, de Castella, a Barcelona fou mariner a la barca del germà del patró Miquel Rovira i vingué a Mallorca. El patró Onofre Sabe el coneix.

XAREQUO, Pere. 14-9-1632: d’Eivissa, f. de Joan, casa amb Elisabet Cavaller, f. de Pere, qu., a Sta. Creu (Matr.).

XERACHO, Jordi. 18-10-1606: natural de Màrmara de Constantinoble (Turquia), f. de Manuel, viudo, diu que la muller va morir fa 3 anys. Nicolau Ragusseu, casat a M., ha sentit dir que l'havien pres al canal de Constantinoble, hi havia anat a corsatetjar, i que era viudo. Constantin Grego, casat a M., de 45 anys, el coneix de Màrmara, estant allà la muller morí i va anar a l'enterro. Casarà amb Margarita, vda. de Joan Bassi, a Sta. Creu.

XERRINI, Alexandre. 28-1-1645: f. de Ferdinando i d’Elisabet Togatini, de la ciutat de Ligorna (Liorna) (Toscana), d’on fa 4 mesos que falta, fadrí de 19 o 20 anys. Antoni Joan, mariner de Ligorna, de 21 anys, fa 5 anys que el coneix i coneix els pares, estaven a una plaça i s’han criat junts, fa un any que naveguen junts, sap que és fadrí. Francesc Jaume Carobini, mariner de Ligorna, de 42 anys, el coneix des de que és nat, coneix els pares que són vesins, han navegat molts d’anys junts, sap molt bé que és fadrí, tindrà 19 o 20 anys. Francesc Morra, calafat, de Nàpols, de 30 anys, fa 4 o 5 anys que el coneix de Ligorna, que era minyó, coneix els pares, de les hores han navegat junts, era fadrí i encara ho és, tindrà 19 o 20 anys. Baptista Casciti, de Venècia, domiciliat a M., de 32 anys, coneix els testimonis anteriors i diu que són persones honrades i se’ls pot donar crèdit, ha navegat amb ells.

XICART, Joan Francisco. 21-8-1627: mariner de 22 anys, f. de Jaume de Canas (Cannes), França, partí de sa terra molt minyó, d’11 anys, va estar captiu a Alger tres anys, havent llibertat tornà a sa terra, ha estat a moltes terres, en particulat a Barcelona, fent viatges. Rafel Boniferi, francès de la vila de St. Paulo (Saint-Paul-de-Vence), de 34 anys, fa 2 anys que el coneix, coneix el pare, dos oncles i germans, un és vicari de Cannes i altre és vicari a Vilafranca del ducat de Savoia, han estat a diverses parts junts navegant en diversos vaixells, diu que és fadrí de 22 anys. Joan Lonch, de Marsella, de 46 anys, fa 6 o 7 mesos que el coneix i sempre l’ha vist tractar com a fadrí, fa 15 dies essent a Alacant veren un germà seu, que es diu Joan Baptista, que li digué que era fadrí, així com tots els francesos que el coneixen, tindrà 21 o 22 anys.

XIMENES, Joan. 26-9-1648: natural de Puerto de Santa María (Castella), f. de Joan i de Joana de Heredia, fa 8 anys que s’embarcà per patge a les galeres d’Espanya, era molt jove, anaren a Nàpols i al dos anys vingué a M. on fa 6 anys que hi està, ha aprés l’ofici de velluter en casa de Pau Aguiló, fadrí de 23 o 24 anys. Jaume Cifre, mariner, f. de Nadal, picapedrer de M., de 22 anys, fa 8 anys que el coneix de Puerto de Santa María, on va conèixer els pares que feien de vinaters, allà s’embarcaren junts a les galeres d’Espanya i anaren a Nàpols on estigueren dos anys i d’allí vingueren a M. junts i ell es posà de velluter, és fadrí, quan s’embarcà per patge de geneta era minyó i no s’ha casat, serà de 24 anys. Antoni Ferrer, velluter, f. de Miquel, picapedrer de M., de 22 anys, fa 8 anys que el coneix, jo tindria 11 (?) anys i s’embarcà en les galeres en companyia de Jaume Cifre i anaren a Puerto de Sta. María on va conèixer a Ximenes que era minyó de 15 o 16 anys i s’embarcà a les galeres, anaren junts a Nàpols on va estar 2 anys i d’allí vingueren a M., dit Joan es posà a ofici de velluter a casa de Pere Aguiló farà 6 anys, és fadrí d’uns 24 anys. Casa amb Margarita Roger, f. de Francesc, a St. Miquel.

XIMENEZ, Pablo. 25-10-1610: de Munébrega (Aragó), fadrí. Diego de Sayes, de 17 o 18 anys, de la vila d’Ateca del regne d’Aragó, diu que quan el Dr. Martínez del Villar fou nomenat regent de Mallorca, entrà en sa casa a la vila de Munébrega i hi trobà per criats a Pablo Ximenez (natural de Munébrega) i a Isabel Jordana de Calataiud, diòcesi de Tarazona (Tarassona), que són fadrins. Jerónimo Ponasabris (?) de Saragossa, h.M.,  diu que els coneix i que el sr. regent l’envia a Munébrega per aportar-li ses filles i un fillet, els parents li digueren que Pablo era fadrí i per la germana d’Isabel sé que és fadrina i que no tenen parentesc. El Dr. Miquel Martínez de Villar, regent la cancelleria de Mallorca, diu que els dos vingueren amb ell i que són fadrins, Pablo fa molts d’anys que està al seu servei. Casen a Sant Miquel.  

XIMENIS, José Ángel. 19-5-1604: de nació d’Egipte (gitano), la dona morí a Càller. Francesc Martines, de nació d’Egipte, el coneix i diu que estava casat amb Maria Graciana que morí a Sardenya. Elisabet Dies, vda. de Joan de la Calle, de nació d’Egipte, diu que sap que és viudo perquè la muller morí quan ella era a Càller, i vingué a Mallorca amb una companyia. Casarà amb Caterina, f. de Joan Coperan (?) a Felanitx.

XORTIN, Josep. 4-6-1642: de Saragossa (Siracussa) de Sicília, f. de Bernat i de Vicenza Lamorella, de 27 o 28 anys, fadrí. El patró Joan de Flores, de Messina, de 45 anys, casat a M., diu que fa 14 anys naveguen plegats, que era minyó de 14 o 15 anys, mai s'ha casat en cap part, ha estat moltes vegades en sa terra, serà de 27 o 28 anys. Diego Escalís, mariner de Messina, de 40 anys, diu que fa 14 o 15 anys que van junts que era de 13 o 14 anys, sap mol bé que és fadrí, serà de 27 o 28 anys

XUMELLO, Francesc. 9-8-1628: de Gènova, f. de Nicarosi (sic), casa amb Elisabet Borràs, f. de Pere, qu., a Sta. Creu (Matr.).

XURIL, Antoni (Flor)[41]. 5-4-1645: mariner, f. de Miquel Xuril, natural de Nàpols, d’on fa 8 mesos que falta, anà a Espanya amb una falua i d’allà vingué a M. on fa 4 mesos que habita, fadrí de 20 anys. Antoni Capula, mariner de Nàpols, domiciliat a M., de 50 anys, el va conèixer a Nàpols que era molt minyó, quan  jo partí de Nàpols fa 4 anys dit Antoni no era casat, que tenia 14 o 15 anys, després l’ha conegut a M. on fa 5 mesos que habita en casa mia pescant, han vingut molts paisans i sempre han dit que mai s’ha casat, serà de 18 o 19 anys. Carles Caratxo, mariner natural de Nàpols, de 28 anys, el va conèixer minyó a casa dels seus pares, quan jo partí de Nàpols la darrera vegada, fa 3 anys, era fadrí, de les hores ha vist als seus parents, amics i camarades que van a les galeres i altres vaixells i tots li han dit que és fadrí, tindrà 20 anys. Tomàs Maria, mariner natural de Nàpols, de 25 anys, el va conèixer a Nàpols de 10 anys que era minyó per estar vesins al mateix carrer, fa 8 mesos ha sabut per molts homes de Nàpols que és fadrí, tindrà 21 anys. Dit Antoni Flor casa a Sta. Creu amb Francina, f. de Sebastià Mas.

Font: www.llinatgesdemallorca.com 


[1]         Es tractaria de San Clemente a la província de Conca a Castella-La Mancha.

[2]         Seria Joana Camps viuda de Magí Campamar mort a Càller.

[3]         Sampierdarena, actualment forma part del municipi de Gènova.

[4]         Ferrara pertany a Emilia, però en aquell moment pertanyia al duc de Toscana.

[5]         Finale Ligure, a la senyoria de Gènova, port comprat per la monarquia hispànica, que el tengué de 1598 a 1713.

[6]         Antic Benimoamet, escribuen Binimarlet.

[7]         Finale Ligure, al Genovesat, pertanyia a la monarquia hispànica, un port on arribaven els tercios per anar a Milà i fer el camí de Flandes.

[8]          Carta o contracte d'aprenentatge.

[9]         Final (Finale Ligure) era territori dins la senyoria de Gènova però pertanyia a la monarquia hispànicass

[10]         L'antiga regió de Boulonnais (capital Boulogne sur-Mer) és del departament de Pas-de-Calais, al igual que Dunkerque. Ocupada pels anglesos el 1397 el 1558 fou conquerida per França, ocupada per Felip II del 1596 al 1598, tornà a França. Boulogne era de França en aquell moment i Custurer s'alistà per lluitar contra el rei de França, pot ser fos de qualque lloc del Boulonnais que fos del Flandes de la monarquia hispànica fins el 1659 (Pau dels Pirineus) en que algunes places passen a França.

[11]         A la documentació mallorquina correspon a Six-Fours o Six-Fours-les-Plages, a Provença.

[12]         Alguns concessos els trobam repetits a dos llibres diferents però la data de l’any no coincideix, un posa 1600 i l’altra 1601.

[13]         Hi ha una Cosenza a Nàpols i altra a Llombardia, al haver-hi dos testimonis de Llombardia pot ser que l'escrivà s'hagués confós i a més pareix que escriu Cocentia.

[14]         Biscaia era molt més que l'actial província de Biscaia.

[15]         Es refereix a la batalla de les Dunes el 1639 on els holandesos massacraren l'esquadra d'Oquedo.

[16]         La lectura no és clara però pensam que podria tractar-se de Deiva Marina.

[17]         Bertran era un antic terme inclòs actualment dins el de Juneda de les Garrigues.

[18]         ¿Serien desertors?

[19]         Tabira de Durango, avui Durango, al País Basc.

[20]         Alexandria avui és del Piamont però abans del XVIII era del ducat de Milà.

[21]         Segurament es tractaria d'Alcalá de la Seva prop de Mora de Rubielos (Terol).

[22]         Municipi de les Garrigues.

[23]         San Pier d'Arena, avui escrit Sampierdarena, actualment forma part del municipi de Gènova.

[24]         Antibo és la forma que trobam escrita per referir-se a Antíbol, nom català i occità, francès Antibes, població de la costa blava de Provença on Picasso passà una temporada pintant al castell Grimaldi.

[25]         Hi ha Santa Maria della Versa a Llombardia. El carrer de Nàpols on hi ha el Museu Arqueològic es diu Santa Maria della Versa.

[26]         No es pot referir a Bolònia d’Itàlia sinò a la regió és diu Boulonnais (capital Boulogne sur-Mer), del departament de Pas-de-Calais, al igual que Dunkerque. Part de la regió (amb Gravelines, Bourboug, Dunkerque) fou del Flandes de la monarquia hispànica fins el 1659.

[27]         Dunkerque pertanyia a la monarquia hispànica fins el 1658 en que un exèrcit franco-anglès l’ocupà a la batalla de les Dunes o de Dunkerque. Havia de passar a Anglaterra però el 1662  passà a França.

[28]         En occità i català Frontighan, localitat veïna de Sète.

[29]         Tal vegada es tracta de l'escultor Camilo Perrino, autor del retaule de Montisión, que trobam com a tetimoni el 1611.

[30]         Porto Longo, avui Porto Azzurro a l'illa d'Elba.

[31]         Fou virrey de 1640 a 1644.

[32]         És un municipi de la província de Conca.

[33]         Tal vegada es tracti de Arenzano.

[34]         Menton és una ciutat de Provença, avui de França, a 9 km de Mónaco.

[35]          Alexandreta, actual Iskederun, està prop d'Alepo (Siria), és de Turquia.

[36]         Candia era el nom antic de l'illa grega de Creta. De 1204 a 1669 va pertanya a la senyoria de Venècia.

[37]         Està a l’illa d’Elba. Actualment es diu Porto Azzurro.

[38]         Quan es casa el 1645 apareix com a sastre (veure Escau).

[39]         A l’arxipèlag de les Cíclades al mar Egeu. Fou ocupada per la república de Venècia el 1207, el 1537  l’ocupen els otomans però s’autogoverna per un estatut privilegiat. Al concés li denominen italià.

[40]         En realitat pertany a l’Emilia Romagna, fou del duc de Milà fins a principis del XV,  però als segles XVI-XVII ja no ho era, fou del ducat de Parma i Plasència que fou independent, al XIX passa al Piamont.

[41]         Damunt el document original diverses vegades s’ha tatxat Xuril i damunt s’ha escrit Flor.