HANDLINGSPLAN FOR REGISTRERING OG TILTAK VED FRAVÆR

Nyskolen i Oslo

1. INNLEDNING

2. NYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV ALVORLIG SKOLEFRAVÆR

2.1 REGISTRERING AV TILSTEDEVÆRELSE OG FRAVÆR

2.2 KONTAKT MELLOM SKOLE OG HJEM VDR. FRAVÆR

2.3 KONTAKT MELLOM LÆRER OG ELEV VDR. FRAVÆR

2.4 DRØFTING AV FRAVÆR PÅ NYSKOLEN

3. HVA ER ALVORLIG SKOLEFRAVÆR?

4. NYSKOLENS TILTAKSPLAN NÅR EN ELEV HAR ALVORLIG SKOLEFRAVÆR

4.1  KONTAKT

4.2 KARTLEGGING

4.3 TILTAK

4.4 EVALUERING OG VIDEREHENVISNING

5. MER OM TILTAK OG SAMARBEID

5.1 VIKTIGE HJELPERE

6. ORDENSREGLEMENTET VED NYSKOLEN

7. KRAV OM SLETTING AV GYLDIG FRAVÆR

7.1 OPPLÆRINGSLOVENS § 2-11. PERMISJON FRÅ DEN PLIKTIGE OPPLÆRINGA:

7.2 FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVENS § 3-41. FØRING AV FRAVÆR I GRUNNSKOLEN:

8. OPPSUMMERING

9. SKJEMA FOR KARTLEGGINGSSAMTALE

10. SAMARBEIDSAVTALE

1. INNLEDNING

Skolefravær kan skyldes flere ulike forhold; sykdom, skulk, foresatte som holder eleven borte fra skolen, ferier med eller uten søknad om permisjon, osv. En naturlig inndeling av skolefraværet vil således være fravær med eller uten gyldig grunn. Det er som regel kontaktlærer som bestemmer om eleven er berettiget til gyldig fravær (se Utdanningsetatens rundskriv). I hovedtrekk er gyldig fravær sykdom, innvilget permisjon eller fravær grunnet forhold du ikke rår over. Ugyldig fravær er noe vanskeligere å definere. Den allmenne bruken av begrepet skulk, altså at eleven har fravær fra skolen uten foresattes viten og samtykke, faller under kategorien ugyldig fravær. Videre kan man si at ethvert fravær regnes som ugyldig inntil skolen har fått beskjed av foresatte om årsaken til fraværet og skolen har definert årsaken til fraværet som gyldig. Dersom ugyldig fravær avdekkes tidlig, kan man hindre at fraværet øker og situasjonen blir fastlåst.

Det er vanlig at elever fra tid til annen er syke og derfor må være hjemme fra skolen. Det er imidlertid fravær utover det som tenkes å være normalt som skole og foresatte må være oppmerksomme på. Tilfeller hvor fraværet er usedvanlig høyt (f.eks. grunnet sykdom), kan ikke automatisk betegnes som gyldig/godtatt selv om elevens fravær er meldt av foresatte. Det er viktig å undersøke årsaken til høyt gyldig fravær for å avdekke hvorvidt det er rimelige årsaker til fraværet, for eksempel ved å undersøke om det foreligger legeattest.

Denne type fravær bør avdekkes tidlig, for å forhindre at eleven utvikler en alvorlig skolefraværsproblematikk.

Regler for skolefri for elever utenom skoleferier og fridager i skoletidsplanen er beskrevet i Utdanningsetatens rundskriv 4/2005. Saksgang for ugyldig fravær er beskrevet i Utdanningsetatens rundskriv 7/2005.

Arbeidet med å forebygge alvorlig skolefravær innebærer:


2. NYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV ALVORLIG SKOLEFRAVÆR

2.1 REGISTRERING AV TILSTEDEVÆRELSE OG FRAVÆR

 

2.2 KONTAKT MELLOM SKOLE OG HJEM VDR. FRAVÆR

Ved planlagt ferie utover en dag, må du og dine foresatte søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden. Opplæringsloven (§ 2-11) og Privatskoleloven (§ 3-13) gir anledning til å søke om inntil ti (10) dagers permisjon.

Se også Nyskolens ordensreglement beskrevet i punkt 6. ORDENSREGLEMENTET VED NYSKOLEN.

2.3 KONTAKT MELLOM LÆRER OG ELEV VDR. FRAVÆR

 

 

 

2.4 DRØFTING AV FRAVÆR PÅ NYSKOLEN


3. HVA ER ALVORLIG SKOLEFRAVÆR?

Alvorlig skolefravær er en samlebetegnelse på elever som har bekymringsverdig og/eller ugyldig fravær fra enkelttimer eller hele dager. På Nyskolen anses skolefravær som alvorlig når eleven har:

Skulk, skolenekting, skolefobi, skolevegring og skolevegringsatferd er de mest vanlige betegnelsene for elever som har høyt fravær fra skolen. Den mest markante forskjellen på disse betegnelsene finner vi mellom de som skulker skolen og de som ikke klarer å gå på skolen på grunn av vegring og angst. Det er imidlertid sjelden kun skulk eller vegring som ligger til grunn for at en elev er fraværende fra skolen, og derfor vil samlebetegnelsen alvorlig skolefravær bli brukt for å beskrive elever som har ugyldig fravær fra enkelttimer eller hele dager og/eller høyt gyldig fravær. Alvorlig skolefravær er skolefravær som krever tiltak.

Der alvorlig skolefravær ikke blir tatt tak i tidlig, vil eleven raskt kunne utvikle et mye høyere fravær som kan betegnes som alvorlig skolefraværsproblematikk. Det er ikke en tydelig grense for når alvorlig skolefravær utvikles til alvorlig skolefraværsproblematikk, men der man registrer at alvorlig fravær vedvarer og/eller øker, har fraværet blitt problematisk.

Nyskolen i Oslo er en privatskole. Dette innebærer at skolen ikke har lov til, og derfor ikke kan, ha ansvar for hjemmeundervisning og lignende tiltak ved langtidsfravær. Elever som har behov for hjemmeundervisning må derfor overføres til bostedsskolen. Gjeldende lovverk angående privat opplæring er beskrevet av Kunnskapsdepartementet: NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring - 34.2.2 Opplæringsplikt og hjemmeopplæring:

“Utgangspunktet for den rettslige reguleringen av privat opplæring er grunnskoleloven § 13 nr. 1, der det heter: «Born og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom dei ikkje på annan måte får tilsvarande undervisning.»

Bestemmelsen bygger på et prinsipp om opplæringsplikt og ikke skoleplikt. Det blir understreket av § 27 nr. 3, som gir kommunen et tilsynsansvar når det gjelder pliktig opplæring som ikke blir gitt i den kommunale skolen. Kommunen har i den forbindelse rett til å kalle barna inn til særskilt prøve.”

Hjemmeundervisning er regulert av opplæringslova. (Sist endret 1. Aug. 2011): § 1-2. Verkeområdet for lova (...):

“Lova gjeld private grunnskolar som ikkje mottek statstilskot etter friskolelova, og privat heimeopplæring i grunnskolen.”

All relevant informasjon angående gjennomføring av hjemmeundervisning og lover og regler med hensyn til hjemmeundervisning er beskrevet på Norsk hjemmeundervisningsforbund sine nettsider:

Barn har krav (rett og plikt) på opplæring, foreldre har plikt til å sørge for at de får den opplæringen de har krav på. Videre har barn krav på tilpasset og tilrettelagt opplæring - det er barnas foresatte som bestemmer om dette krav er best oppfylt med hjemmeundervisning, en privatskole eller den offentlige skolen. Skolen er en tjeneste eller et tilbud, og man kan dermed takke ja eller nei. Uansett valg, er opplæringen av barna foreldrenes ansvar.  Husk at hjemmeundervisning ikke alltid foregår hjemme og ikke alltid er tradisjonell undervisning - det er barnas læring som teller.”

Det er altså den offentlige skolen og private skoler som ikke mottar statsstilskudd som kan organisere hjemmeundervisning.


4. NYSKOLENS TILTAKSPLAN NÅR EN ELEV HAR ALVORLIG SKOLEFRAVÆR

Modellen under viser hvordan Nyskolen jobber med oppfølging av alvorlig skolefravær. Modellen er hentet fra Nittedal kommunens (PPT) veileder: Alvorlig skolefravær: en veileder for forebygging og oppfølging. Modellen er tilpasset Nyskolen i Oslo.

4.1  KONTAKT

Det er viktig å opprette et tett samarbeid mellom skole og hjem tidlig.

Ugyldig fravær fra 1 enkelttime: Kontaktlærer tar kontakt med foresatte. Ved gjentatt ugyldig fravær fra enkelttimer innkaller skolen til møte med elev og foresatte. Kontakt loggføres. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen og helsesøster (evt. sosiallærer). Kontaktlærer innkaller til møte med elev og foresatte. Kontakt loggføres.

Ungdomsskoleelever som uteblir fra en time uten gyldig grunn får en anmerkning for dette. Anmerkningen leveres til kontaktlærer som fører den i protokoll. Ugyldig fravær fra timer kan føre til nedsatt karakter i oppførsel. Eleven og foresatte får varsel om dette fra kontaktlærer.

3 enkeltdager med fravær på en måned: Kontaktlærer tar kontakt med foresatte. Årsaken til fraværet undersøkes. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen og helsesøster (evt. sosiallærer). Deretter innkaller kontaktlærer til møte med elev og foresatte. Kontakt loggføres.

Ungdomsskoleelever med ugyldig fravær over en hel dag får en anmerkning for dette og foresatte kontaktes med varsel om at eleven kan få nedsatt karakter i oppførsel. Hvis en elev har to dagers ugyldig fravær, vil karakteren i oppførsel automatisk settes ned til nokså godt. Ved fire dagers ugyldig fravær vil eleven få karakteren lite godt i oppførsel. I alle disse tilfellene vil kontaktlærer varsle eleven og de foresatte.

Høyt sykefravær (mer enn 10 dager i halvåret): Kontaktlærer tar kontakt med foresatte. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen og helsesøster (evt. sosiallærer). Deretter innkaller kontaktlærer til møte med elev, foresatte og evt. fastlege. Kontakt loggføres. Nyskolen i Oslo er en privatskole med statstilskudd. Dette innebærer at skolen ikke har lov til, og derfor ikke kan, ha ansvar for hjemmeundervisning og lignende tiltak ved langtidsfravær. Elever som har behov for hjemmeundervisning må derfor overføres til bostedsskolen. Gjeldende lovverk angående privat opplæring er beskrevet av Kunnskapsdepartementet: NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring - 34.2.2 Opplæringsplikt og hjemmeopplæring.

Relevant informasjon med hensyn til hjemmeundervisning er beskrevet over i kapittel 3: HVA ER ALVORLIG SKOLEFRAVÆR?.

3 ganger forsentkomming på en måned: Kontaktlærer tar kontakt med foresatte. Ved ytterligere forsentkomming informeres ledelsen og helsesøster (evt. sosiallærer). Deretter innkaller kontaktlærer til møte med elev og foresatte. Kontakt loggføres.Dokumentasjon skal alltid legges i elevmappen.

Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen: Kontaktlærer tar kontakt med foresatte. Årsaken til fraværet undersøkes. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen og helsesøster (evt. sosiallærer). Deretter innkaller kontaktlærer til møte med elev og foresatte. Kontakt loggføres.

Husk å fortløpende vurdere behov for samarbeid med barneverntjenesten og/eller politi. Saksgang for ugyldig fravær er beskrevet i Utdanningsetatens rundskriv 7/2005.

4.2 KARTLEGGING

Ved bekymring for fravær må skolen kartlegge elevens skolesituasjon og innhente informasjon fra elev og foresatte. Kartleggingssamtale og pedagogisk kartlegging brukes. All kartlegging loggføres.

4.3 TILTAK

Dersom kartleggingen viser at fraværet er bekymringsfullt, skal rektor fatte enkeltvedtak i henhold til Opplæringslovens § 9a-3 (Det psykososiale miljøet).

Skolen skal igangsette tiltak ut ifra kartleggingen. Tiltak bør avtalefestes i en samarbeidsavtale.

4.4 EVALUERING OG VIDEREHENVISNING

Tiltak skal evalueres med foresatte og elev innen tre uker på et evalueringsmøte. Viderehenvisning skal vurderes ut fra effekt av tiltak.


5. MER OM TILTAK OG SAMARBEID

Elever med alvorlig skolefravær er ulike og har behov for å bli møtt på forskjellige måter. Erfaring viser at det, uavhengig av årsaken til fraværet, er svært viktig å sette inn tiltak tidlig.

Det å være hjemme fra skolen er uheldig for barn og unge på flere måter. Det kan fort oppstå en ond sirkel der sosial isolering, faglige hull, og økt engstelighet bidrar til at det stadig blir vanskeligere å gå på skolen. Uansett årsak er det viktigste å få eleven tilbake på skolen.

For å få til dette er det nødvendig med et godt samarbeid mellom skole og hjem. Det er ofte behov for å  følge opp disse elevene over tid, og regelmessige samarbeidsmøter bør etableres. Helsesøster, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barneverntjenesten og BUP (poliklinikk for barn og unges psykisk helse) kan være viktige samarbeidspartnere.

5.1 VIKTIGE HJELPERE

Dersom du har spørsmål eller opplever behov for hjelp knyttet til alvorlig skolefravær, er relevante instanser:

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Foresatte og skole kan ta kontakt eller henvise. Nyskolen er tilknyttet bydelens PPT (skolegruppe B) og kan treffes på telefon: 23 46 54 50. Nyskolens kontaktperson for skoleåret 2012-2013 er Torstein Winger.

Barneverntjenesten

Foresatte kan selv ta kontakt for å få hjelp, gjerne i samarbeid med skole. Ta kontakt med tjenesten i din bydel. Vår kontakt (2013/2014) heter Ane Havgar (41 54 57 72) i Bydel Gamle Oslo.

BUP (poliklinikk for barn- og ungdoms psykiske helse)

Henvisning fås gjennom fastlegen eller barnevernstjenesten.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Foresatte kan selv ta kontakt. Nyskolen er tilknyttet Skolehelsetjenesten i bydel Gamle Oslo:

Hanna K. Kleppe; telefon: 22 08 87 90 / 23 43 19 00.

Familievernkontoret

Foresatte kan selv ta kontakt. Se oversikt på www.bufetat.no

PIO-senteret

PIO-senteret er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse. De retter oss mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Senteret er forankret i pårørende og brukeres erfaringer, og drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, LPP Oslo. (www.pioseneret.no) 

Oslo kommune

Oversikt over Oslo kommunes tjenester for barn, unge og deres familier finner du på: http://www.oslo.kommune.no/

6. ORDENSREGLEMENTET VED NYSKOLEN

I Nyskolens ordensreglement som gjelder for barnetrinnet er forhold vedrørende skoletid og fravær  beskrevet som følger:

1. Du må møte presis på skolen om morgenen og til timene.

Konsekvens ved brudd er:

Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

2. Er du borte fra skolen, skal du levere beskjed fra foresatte til kontaktlærer i meldingsbok. Ved sykdom i mer enn tre dager skal foresatte informere kontaktlærer.

Konsekvens ved brudd er:

Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

3. Ved planlagt ferie utover en dag, må du søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden.

Konsekvens ved brudd er:

        Ved ugyldig fravær i mer enn to uker, vil du bli skrevet ut av skolen.

I Nyskolens ordensreglement som gjelder for ungdomstrinnet er forhold vedrørende skoletid og fravær beskrevet som følger:

1. Du må møte presis på skolen om morgenen og til alle timene og møtene. Du må også komme presis til spisegruppa di og være der i 15 minutter.

Konsekvens ved brudd er:

Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden. Gjentatte brudd på regelen føre til at skolen kontakter foresatte.

2. Er du borte fra skolen, skal du ha med skriftlig melding fra foreldre til kontaktlærer. I stedet for meldingsbok kan foreldrene sende e-post. Ved sykdom i mer enn tre dager skal kontaktlærer informeres.

Konsekvens ved brudd er:

Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden. Foresatte blir kontaktet ved manglende meldinger og/eller langtidsfravær som ikke blir begrunnet.

3. Ved planlagt ferie utover en dag, må du og foreldrene søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden.

Konsekvens ved brudd er:

Hvis du tar fri uten av kontaktlærer eller daglig leder har gitt deg fri, regnes det som skulk, og da kommer du til å få nedsatt oppførselskarkater.

Hvis man er borte i mer enn to uker, sier loven at man skal skrives ut av skolen, noe som betyr at man mister skoleplassen sin.

Ordensreglementet ved Nyskolen er tilgjengelig på skolens nettside: www.nyskolen.no. 

7. KRAV OM SLETTING AV GYLDIG FRAVÆR

Eleven kan kreve inntil 10 dagers fravær i løpet av skoleåret fjernet fra vitnemålet, dersom fraværet skyldes følgende årsaker:

Detaljer om sletting av gyldig fravær finner du i punkt 7.2, under.

Dette er også presisert i Lov om private skoler:

§ 3-13.Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

7.1 OPPLÆRINGSLOVENS § 2-11. PERMISJON FRÅ DEN PLIKTIGE OPPLÆRINGA:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to

veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

7.2 FORSKRIFT TIL PRIVATSKOLELOVA § 3-40. FØRING AV FRAVÆR I GRUNNSKOLEN:

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

8. OPPSUMMERING

Arbeidet med å forebygge alvorlig skolefravær innebærer:

1. Føring av fravær

2. Melding om fravær

3. Kontakt mellom skole og hjem

4. Kontakt mellom lærer og elev

5. Bevissthet om hva som er alvorlig skolefravær

6. Informere sosiallærer og ledelse

7. Tiltaksplan og oppfølgingsplan ved alvorlig skolefravær


9. SKJEMA FOR KARTLEGGINGSSAMTALE

KARTLEGGINGSSAMTALE VED BEKYMRING FOR FRAVÆR

Rammer for

en god

samtale

*Sørg for gode fysiske rammer for samtalen. Velg et møterom der dere ikke blir forstyrret og avtal på forhånd hvor lang samtalen skal være.

*I forkant av samtalen må det avklares hvorvidt eleven skal være med. Hvis eleven ikke deltar er det er viktig at eleven opplever å få god informasjon om hva som blir sagt og gjort, og hvorfor.

*Forbered deg godt. Forhør deg i forkant av møtet med andre lærere eleven forholder seg til, ansatte på SFO, etc. som kan bidra med viktig informasjon.

*Ta høyde for følelsesmessige reaksjoner hos foresatte og elev. Bekreft og anerkjenn følelsene uten å gå i forsvar.

Samtalens

start

*Start med å informere om at formålet med samtalen er å dele skolens bekymring for elevens skolefravær.

*Gi en konkret tilbakemelding på omfanget av fraværet. Informer om at skolen har rutiner for oppfølging av alvorlig skolefravær og at dette innebærer at det gis informasjon til skolens ledelse, samt at det gjennomføres en samtale med målsetting om å komme frem til tiltak som vil redusere elevens skolefravær.

*Informer om at skolen har ansvaret for at elever har en god og trygg skolehverdag og at foresatte har ansvar for at eleven kommer til skolen. Elever har opplæringsplikt, og foresatte har ansvar for at skolen får gitt den opplæringen.

*Det kan være nyttig å vise foresatte veilederen for alvorlig skolefravær og eventuelt gi dem et utkast.

Forslag til

spørsmål:

Eleven

*Hvordan trives du på skolen og i fritiden?  

*Har du venner på skolen? Hva liker du å gjøre i fritiden?

*Er det noe du opplever som vanskelig eller ubehagelig på skolen? Er det spesielle fag du liker/ikke liker?

*Er det noen lærere eller andre voksne på skolen som du har et godt/ikke godt forhold til?

*Blir du plaget eller mobbet på skolen, i friminutt, på skoleveien eller i fritiden?

*Hva gjør du når du ikke er på skolen?

*Hvordan kunne du ønske at skoledagen din var?

Forslag til

spørsmål:

Foresatt

*Hvordan opplever du/dere at ditt barn trives på skolen/i fritiden?

*Opplever du/dere at det er spesielle årsaker til at ditt barn ikke er på skolen?

*Kan det være forhold på skolen som gjør at ditt barn har fravær?

*Kan det være forhold utenfor skolen som gjør at ditt barn har fravær?

*Er det helsemessige årsaker til at barnet ditt er borte fra skolen?

*Hva gjør eleven når han/hun er hjemme fra skolen?

*Hvordan er elevens morgenrutiner? Kveldsrutiner?

*Kartlegg foresattes behov for støtte:

- Er det noe du/dere som foresatte har behov for hjelp til? Hvem kan hjelpe?

- Hva tenker du at skolen kan gjøre for at ditt barn skal komme på skolen?

Samtalens

avslutning

*Gi en kort oppsummering av samtalen. Avtal veien videre.

*Avklar tydelige rammer for videre kontakt: avklar hyppighet for kontakt, bli enige om bruk av mail/sms/telefontid.

*Dersom årsakene til fraværet har kommet tydelig frem kan samarbeidsavtalen allerede nå brukes til å utarbeide og avtale konkrete tiltak. Dersom samarbeidsavtalen fylles ut og tiltak iverksettes, skal et evalueringsmøte avholdes innen tre uker.

*Dersom det er behov for ytterligere kartlegging eller det ikke er tydelig hvilke tiltak som bør iverksettes, avtales et nytt møte innen en uke der ledelsen skal være representert.

Etter

samtalen

*Har du gjort deg noen tanker om hvilke faktorer som kan være utløsende og

opprettholdende for problematikken?

*Er det behov for å drøfte saken anonymt med PPT og/eller barnevern (avtale ”Åpen tid”)?

*Gjør en vurdering om det er nødvendig med bekymringsmelding til barneverntjenesten. Er du er i tvil kan du ringe barneverntjenesten og drøfte saken anonymt.

*Skriv referat og send kopi til foresatte


10. SAMARBEIDSAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ELEV, FORESATTE OG EVT. ANDRE INVOLVERTE

Sted, dato

Tilstede ved utarbeidelsen

LANGSIKTIGE MÅL FOR SAMARBEIDET

Det langsiktige målet for samarbeidet vil som regel være at eleven er tilstede på skolen hver dag.

DELMÅL OG TILTAK:

Hvert delmål vil innebære økte utfordringer for eleven. Delmålene skal

tilrettelegge for mestring. Spesifiser hvor lenge hvert delmål skal gjelde.

Spesifiser for eksempel. fag/ situasjoner/ dager der eleven deltar, elevens

behov for tilrettelegging eller støtte i utfordrende situasjoner.

Delmål 1:

Tiltak A:

Tiltak B:

Delmål 2:

Tiltak C

ANSVARLIG:

Alle involverte parter skal ha sine

ansvarsområder. Spesifiser ansvar for

tiltak for kontaktlærer, ledelse,

foresatte, elev og andre involverte

parter.

Delmål 1:

Tiltak A:

Tiltak B:

Delmål 2:

Tiltak C

PLAN B:

Hvis eleven ikke klarer å møte som avtalt skjer dette: Spesifiser hvem som gir

informasjon/ ringer hvem og hvem som gjør hva for å tilrettelegge for elevens

deltagelse.

ANSVARLIG

Signaturer på avtalen


EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALE

Tilstede på evalueringsmøte:

Dato for evaluering:

EVALUERING AV MÅL:

Evaluering av delmål. Evaluering bør også skje

fortløpende sammen med eleven med vekt på mestring

av delmål. Evaluering av samarbeidsavtalen skal gjøres

innen tre uker fra utarbeidelsen.

Delmål 1

Delmål 2

Plan

EVALUERING AV TILTAK:

Vurder hvorvidt tiltakene har vært effektive i arbeidet med å

nå delmålene.

Tiltak A

Tiltak

Basert på evalueringen er det gjort en vurdering av behov for ny samarbeidsavtale og/eller viderehenvisning til PPT, BUP,

barneverntjenesten eller andre instanser.

Signaturer på evaluering: