ὁ Ζεὺς θεός ἐστι καὶ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ὁ Ζεὺς ἰσχυρὸς καὶ καλὸς ἐστι. ὁ Ἇιδης ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐστι καὶ ἐν τῷ κάτω κόσμῳ οἰκεῖ. ὁ Ἆιδης οὐ καλὸς ἀλλὰ αἰσχρός ἐστι.

ἐν τῇ πόλει ἐστι κόρη. ἡ πόλις μεγάλη ἐστι καὶ ἐγγὺς τῆς θαλάσσης ἐστι. ἡ κόρη καλή ἐστι. ἡ κόρη τὴν σφαῖραν παίζει καὶ μάκαιρα ἐστι.

ὁ Ζεὺς ἀπὸ τοῦ Ὀλύμπου τὴν κόρην βλέπει. ἡ κόρη καλή ἐστι καὶ ὁ θεὸς αὐτὴν φιλεῖ. ὁ Ζεὺς εἰς τὴν πόλιν καταβαίνει καὶ ἐγγὺς τῆς κόρης βαίνει. ἡ κόρη τὸν θεὸν βλέπει καὶ αὐτὸν φιλεῖ. ἡ κόρη τὴν σφαῖραν πρὸς τὸν θεὸν βάλλει. ὁ Ζεὺς καὶ ἡ κόρη παίζουσι.

ὁ Ἇιδης ἐν τῷ κάτω κόσμῳ ἐστι. ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ κάτω κόσμου τὴν καλὴν κόρην βλέπει. ὁ Ἇιδης αὐτὴν φιλεῖ καὶ εἰς τὴν πόλιν ἀναβαίνει. ὁ Ἇιδης ἐγγὺς τῆς κόρης βαίνει. ἡ κόρη τὸν θεὸν βλέπει καὶ φόβον ἔχει. ὁ θεὸς εἰς ἵππον μεταμορφοῖ καὶ ἐγγὺς τῆς κόρης βαίνει. ἡ κόρη μάκαιρα ἐστι ὅτι τὴν σφαῖραν καὶ τὸν ἵππον ἔχει.

ἀλλὰ ἡ Ἧρα τὴν κόρην βλέπει. ἡ θεὰ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ἡ Ἧρα ἐστι ἀδελφὴ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ἇιδου. ἡ Ἧρα αὐτοὺς βλέπει καὶ ὀργίζει. οὐκ ἐστι μάκαιρα ἡ θεά. ἡ Ἧρα εἰς τὴν πόλιν καταβαίνει καὶ ἐγγὺς τῆς κόρης βαίνει. ἡ θεὰ εἰς ἕδραν μεταμορφοῖ.

ἡ κόρη τὴν ἕδραν βλέπει καὶ προσβαίνει. τὴν σφαῖραν καὶ τὸν ἵππον βάλλει. ἡ σφαῖρα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστι. ὁ ἵππος ἐγγὺς τῆς θαλάσσης τρέχει. ἡ κόρη μάλα κάμνει καὶ ἐπὶ τῆς ἕδρας καθίζει. μάκαιρα μὲν ἐστι ἡ κόρη, μάκαιρα δὲ ἐστι ἡ θεά.