UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 918/QĐ-SGD&ĐT                                Bình Thuận, ngày  06  tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Hội đồng coi thi Kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 10

Trường THPT Bắc Bình năm học 2017 – 2018

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;        

Căn cứ Công văn số 381/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 24/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh bậc trung học năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng KT&QLCLGD Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Bắc Bình  năm học 2017 – 2018, đặt tại Trường THPT Bắc Bình, thành phần gồm có:

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Bình.

        2. Phó Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh  Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Bình;

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Bình;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Tổ trưởng CM Trường THPT Bắc Bình;

- Bà Trần Thị Ngọc Lộc, TTCM Trường THPT Bắc Bình.

        3. Thư ký:

- Ông Võ Đình Hoàng Thành, Giáo viên Trường THPT Bắc Bình;

- Ông Võ Trọng Quang, Giáo viên Trường THPT Bắc Bình,

cùng với 95 giám thị, và 09 nhân viên bảo vệ, phục vụ, cán bộ y tế (có danh sách đính kèm).          

        Điều 2. Hội đồng coi thi có trách nhiệm phân công, tổ chức và điều hành công tác coi thi đúng theo Quy chế, Hướng dẫn thi hiện hành của Bộ, Sở GD&ĐT.

        Thời gian làm việc: Từ ngày 09/7 đến ngày 12/7/2017.

        - Lãnh đạo, thư ký, công an, bảo vệ, phục vụ và y tế  làm việc từ ngày 09/7/2017.

        - Họp toàn thể hội đồng coi thi lúc 08 giờ, ngày 10/7/2017 tại Trường THPT Bắc Bình

        Điều 3. Các ông, bà Trưởng các phòng, ban có liên quan thuộc Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Bình và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.                            

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC                      - Như Điều 3;

- VP Sở, TTr, KHTC;

- Lưu: VT, KT&QLCLGD (Hiệu 5).                                                   ( Đã ký)

                   Phan Đoàn Thái

DANH SÁCH GIÁM THỊ,  BẢO VỆ,  NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ Y TẾ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH

HỘI ĐỒNG COI THI THPT BẮC BÌNH

NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số  918 /QĐ-SGD&ĐT ngày  06/7/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT)

        I. Giám thị :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Dạy môn

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Hoàng Phú

GV

Văn

THPT Bắc Bình

2

Nguyễn Thị Tóc Tiên

GV

Văn

THPT Bắc Bình

3

Đặng Ng.Ph.Hồng Ngọc

GV

Văn

THPT Bắc Bình

4

Lê Thị Thanh Hồng

TPCM

Văn

THPT Bắc Bình

5

Bá Thị Minh Sương

GV

Văn

THPT Bắc Bình

6

Huỳnh Thị ThụcViên

GV

Văn

THPT Bắc Bình

7

Nguyễn Diệu Huyền

GV

Văn

THPT Bắc Bình

8

Đặng Xuân Lộc

GV

Văn

THPT Bắc Bình

9

LươngNữ Triều Hân

GV

Văn

THPT Bắc Bình

10

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

GV

Văn

THPT Bắc Bình

11

Nguyễn Thị Thanh Hiền

GV

Văn

THPT Bắc Bình

12

Trương Xuân Bình

GV

Văn

THPT Bắc Bình

13

Nguyễn Thị Ánh Linh

GV

Văn

THPT Bắc Bình

14

Long Thị Yến Thoa

GV

Văn

THPT Bắc Bình

15

Ngô Công Thành

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

16

Kim Chi Diệu Quỳnh

TTCM

T. Anh

THPT Bắc Bình

17

Qua Đình Nhất Hạnh

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

18

Nguyễn Thị Hà

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

19

Đỗ Thị Xuân Hạnh

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

20

Huỳnh Thị Ngọc Thu

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

21

Châu Thị Ánh Phụng

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

22

Nguyễn Thị Phương Thúy

GV

T. Anh

THPT Bắc Bình

23

Đặng Thị Noel

GV

Lịch sử

THPT Bắc Bình

24

Võ Thị Thục Ý

TTCM

Lịch sử

THPT Bắc Bình

25

Nguyễn Minh Trung

GV

Lịch sử

THPT Bắc Bình

26

Nguyễn Thị Hữu Hoàng

GV

Lịch sử

THPT Bắc Bình

27

Nguyễn Văn Tấn

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

28

Nguyễn Thị Kim Loan

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

29

Tống  Thị Xuân Bình

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

30

Nguyễn Văn Tới

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

31

Ung Thị Minh Sinh

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

32

Nguyễn Thị Hồng Trang

GV

Địa lý

THPT Bắc Bình

33

Đào Đặng Thùy Uyên

GV

GDCD

THPT Bắc Bình

34

Lê Uyên Phương

GV

GDCD

THPT Bắc Bình

35

Lê Thị Thanh Nguyệt

GV

GDCD

THPT Bắc Bình

36

Tống Huỳnh Sơn

GV

GDCD

THPT Bắc Bình

37

Nguyễn Thanh Tùng

GV

GDQP

THPT Bắc Bình

38

Bùi Trí Trung

GV

GDQP

THPT Bắc Bình

39

Trần Nam Hải

GV

GDQP

THPT Bắc Bình

40

Nguyễn Bảo Ngọc

GV

GDQP

THPT Bắc Bình

41

Bố Quốc Thoại

GV

GDQP

THPT Bắc Bình

42

Phạm Văn Sự

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

43

Đoàn Đan Mạch

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

44

Nguyễn Đình Đức

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

45

Đặng Lâm Bồng Nga

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

46

Đoàn Nhân Tri

TPCM

Thể dục

THPT Bắc Bình

47

Thông L. Hoàng Vang

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

48

Lê Ngọc Hiệp

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

49

Lâm Quang Phúc

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

50

Nguyễn Anh Tuấn

GV

Thể dục

THPT Bắc Bình

51

Võ Thị Thoả Bích

GV

Tin học

THPT Bắc Bình

52

Lê Huy Dũng

GV

Tin học

THPT Bắc Bình

53

Nguyễn Thái Tường Vi

GV

Tin học

THPT Bắc Bình

54

Lê Thị Kim Thoa

GV

Tin học

THPT Bắc Bình

55

Nguyễn Thị Ngọc Trang

TPCM

Hóa học

THPT Bắc Bình

56

Đào Thị Mỹ Ngà

GV

Hóa học

THPT Bắc Bình

57

Mai Phương Trịnh

GV

Hóa học

THPT Bắc Bình

58

Nguyễn Thị Út

GV

Hóa học

THPT Bắc Bình

59

Long Thị Thu Văn

GV

Hóa học

THPT Bắc Bình

60

Lâm Thị Minh Hiếu

GV

Hóa học

THPT Bắc Bình

61

Kim Lâm Ái Loan

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

62

Nguyễn Thị Thùy Khanh

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

63

Võ Văn Can

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

64

Tôn Nữ Minh Châu

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

65

Đa Hoàng Thế Đạt

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

66

Đặng Hoài Tặng

GV

Vật lý

THPT Bắc Bình

67

Tôn Minh Nữ  Ngọc

TTCM

Sinh học

THPT Bắc Bình

68

Lâm Mai Thanh Huyền

GV

Sinh học

THPT Bắc Bình

69

Lâm Hải Ngọc Huyền

GV

Sinh học

THPT Bắc Bình

70

Trần Thị Thúy Phượng

TPCM

Sinh học

THPT Bắc Bình

71

Thanh Minh Vương Nữ Pha

GV

Sinh học

THPT Bắc Bình

72

Đặng Thị Phương Diễn

GV

Sinh học

THPT Bắc Bình

73

Nguyễn Khoa Anh Vũ

TTCM

Toán

THPT Bắc Bình

74

Thọ Kim Đính

TPCM

Toán

THPT Bắc Bình

75

Nguyễn Thống Nhất

GV

Toán

THPT Bắc Bình

76

Đoàn Lữ Quốc Đức

GV

Toán

THPT Bắc Bình

77

Nguyễn Ngọc Giao Ngôn

GV

Toán

THPT Bắc Bình

78

Nguyễn Kinh Hoàng

GV

Toán

THPT Bắc Bình

79

Nguyễn Thị Mẫn

GV

Toán

THPT Bắc Bình

80

Vương Viết Thuận

GV

Toán

THPT Bắc Bình

81

Xích Thị Ngọc Nga

GV

Toán

THPT Bắc Bình

82

Đồng Nữ Diệp Diên Ân

GV

Toán

THPT Bắc Bình

83

Lâm Văn Hưng

GV

Toán

THPT Bắc Bình

84

Lê Hồng Hạnh

GV

Toán

THPT Bắc Bình

85

Dụng Đăng Khoa

GV

Toán

THPT Bắc Bình

86

Thông Thị Mỹ Nhung

GV

Toán

THPT Bắc Bình

87

Lư Thanh Hãn

GV

Toán

THPT Bắc Bình

88

Nguyễn Thị Ánh Hồng

GV

Toán

THPT Bắc Bình

89

Huỳnh Thị Thanh Trúc

GV

Toán

THPT Bắc Bình

90

Trần Hải

GV

C. nghệ

THPT Bắc Bình

91

Trần Thị Thúy

GV

C. nghệ

THPT Bắc Bình

92

Phù Vũ Anh Quang

GV

C. nghệ

THPT Bắc Bình

93

Trần Thị Hoàng

TPCM

C. nghệ

THPT Bắc Bình

94

Lê Như Tuấn

GV

C. nghệ

THPT Bắc Bình

95

Đặng Lâm Play TholNal

GV

C. nghệ

THPT Bắc Bình

II. Bảo vệ, phục vụ và y tế: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Làm nhiệm vụ

1

Nguyễn Tiến Doanh

Thiếu úy

Công an huyện Bắc Bình

Bảo vệ

2

Văn  Quốc Thông

Thượng sĩ

Công an huyện Bắc Bình

Bảo vệ

3

K’ Văn Luyến

Chiến sĩ

Công an huyện Bắc Bình

Bảo vệ

4

Đào Văn Trung

Bảo vệ

THPT Bắc Bình

Bảo vệ

5

Trần Khả Quang

Bảo vệ

THPT Bắc Bình

Bảo vệ

6

Trần Thị Thu Nga

Phụ vụ

THPT Bắc Bình

Phụ vụ

7

Phạm Thị Chín

Phụ vụ

THPT Bắc Bình

Phụ vụ

8

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kế toán

THPT Bắc Bình

Kế toán

9

Huỳnh Vương

Y tế

TT Y tế Huyện Bắc Bình

Y tế

Danh sách này gồm có 104 người