Vedtægter for seniorklubben ”Kratluskerne”

§ 1. Navn.                                           

Klubbens navn er Kratluskerne.

Klubben er en seniorklub i Passebækgård Golf Klub, Bregnerødvej 35, 3250 Gilleleje, hvorfor såvel klubbens vedtægter som klubbens medlemmer til enhver tid skal overholde Passebækgård Golf Klubs vedtægter.

 

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at være samlingspunkt for organiseret golfspil, behageligt socialt samvær og fælles aktiviteter.

 

§ 3. Medlemskab.

For deltagelse i klubbens aktiviteter skal spilleren være medlem af Passebækgård Golf Klub, og  ved indmeldelsen have et EGA-handicap på max. 45.

Damer skal være fyldt 55 år og herrer skal være fyldt 60 år.

Ansøgning om medlemskab af klubben sendes til det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem.

Klubben har en begrænsning på max. 75 medlemmer.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt/e-mail til bestyrelsen, senest ultimo november.

Medlemmer betaler et årskontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet indbetales inden udgangen af marts måned pr. netbank, til den af klubbens bestyrelse angivne bankkonto.

 

§ 4. Generalforsamling.

a.

Ordinær generalforsamling afholdes i Gribskov Kommune hvert år inden udgangen af April måned.

Indkaldelse finder sted med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer via e-mail. Foreløbig meddelelse herom sættes som opslag på Passebækgård Golf Klubs opslagstavle senest en måned før.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling,

- når bestyrelsen måtte anse det for ønskeligt.

- når det begæres af mindst 20 medlemmer.  Begæring stiles til bestyrelsen og skal indeholde angivelse af    

   anledning til begæringens fremsættelse.

Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilstillet formanden skriftligt (evt via e-mail) senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

b.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Til en generalforsamlingsbeslutning  kræves simpel stemmeflerhed

Beslutning af vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stemmeberettiget på en generalforsamling er medlemmer, som ikke er i restance til klubben.

c.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af årsberetning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Behandling af aktivitetsplan og budget for det kommende år- herunder

         fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

d.

Gereralforsmlingen vælger en dirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør endeligt alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlighed, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

Der skrives en kort beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og et af bestyrelsens medlemmer.

Referatet anses som dokumentation i enhver henseende.

 

§ 5. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

I lige år vælges formanden og  2 medlemmer..

I ulige år vælges 2 medlemmer.

Der vælges hvert år 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fordeler de øvrige opgaver mellem sig. Bestyrelsen kan samtidigt aftale med medlemmer udenfor bestyrelsen om at varetage konkrete opgaver.

Bestyrelsen vedligeholder ”Reglement for Kratluskerne” således at reglementet til enhver tid  er opdateret og er gældende for Kratluskerne.

Bestyrelsen udarbejder selv  bestyrelsens forretningsorden

For de af bestyrelsen på klubbens indgåede økonomiske forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 6. Revision.

Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Revisor reviderer klubbens årsregnskab og godkender årsregnskabet ved sin underskrift heraf.

Regnskabsperioden følger kalenderåret.

 

§ 7. Opløsning.

Beslutning om klubbens opløsning kræver for at være gyldig, at mindst 3/4 af klubbens medlemmer er til stede og afgiver stemme på en generalforsamling, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er et fremmøde på ¾ af medlemmerne, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning kan vedtages med simpelt stemmeflertal.  

Ved opløsning tildeles klubbens eventuelle formue et af generalforsamlingen vedtaget formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18 juni 2012.

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26 januar 2015.