Výběr ze zákonů České republiky

2/1993 Sb. -    USNESENÍ předsednictva České národní rady  ze dne 16. prosince 1992    o vyhlášení  LISTINY  ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního   pořádku České republiky

Předsednictvo  České  národní  rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A  SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Čl.18

   (1)  Petiční  právo  je  zaručeno;  ve  věcech  veřejného  nebo  jiného

   společného  zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní

   orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

   (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

   (3)  Peticemi  se  nesmí  vyzývat k porušování základních práv a svobod

   zaručených Listinou.

85/1990 Sb. - ZÁKON ze dne 27. března 1990 o právu petičním

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

§ 3  Petiční výbor

   (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice

   státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

40/2009 Sb. -  ZÁKON  ze dne 8. ledna 2009 -  trestní zákoník

§ 184  Pomluva

   (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou

   ohrozit  jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání,

   narušit  jeho  rodinné  vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude

   potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

   (2)  Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel

   potrestán,   spáchá-li   čin  uvedený  v  odstavci  1  tiskem,  filmem,

   rozhlasem,  televizí,  veřejně  přístupnou  počítačovou sítí nebo jiným

   obdobně účinným způsobem.