Κεφάλαιο 1 - Αριθμοί μέχρι το 1000

  1. Συμπληρώνω τον πίνακα:

ΛΕΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ

653

Τριακόσια σαράντα οχτώ

402

Επτακόσια εννιά

999

Εκατόν δώδεκα

511

Οχτακόσια εβδομήντα ένα

764

Διακόσια σαράντα

2) Βρίσκω τους αριθμούς που έχουν:

3) Συμπληρώνω τις αριθμητικές αλυσίδες:

4) Συμπληρώνω σε κάθε αριθμό τον προηγούμενο και τον επόμενο:

_____ 489 _____    _____ 599 _____    _____  300  _____

_____ 600 _____    _____ 870 _____    _____  220  _____

_____ 750 _____    _____ 910 _____    _____  159  _____

5) Αναλύω τους αριθμούς σε άθροισμα:

676 ______________________________________________________

532 ______________________________________________________

824 ______________________________________________________

980 ______________________________________________________

407 ______________________________________________________

6) Συμπληρώνω τους αριθμούς στόχους: